Add parallel Print Page Options

Tổ Chức Quân Ðội của Ða-vít

27 Ðây là danh sách những người I-sơ-ra-ên, các thủ lãnh của các thị tộc, các vị chỉ huy của hàng ngàn quân và hàng trăm quân, và các sĩ quan của họ cùng phục vụ nhà vua trong mọi việc quân sự liên quan đến các quân đoàn – mỗi quân đoàn có hai mươi bốn ngàn quân thay phiên nhau ứng trực hằng tháng quanh năm:

Gia-sô-bê-am con của Xáp-đi-ên chỉ huy quân đoàn thứ nhất, ứng trực tháng thứ nhất. Quân đoàn của ông có hai mươi bốn ngàn quân. Ông là con cháu trong dòng dõi của Pê-rê và là tổng tư lệnh của tất cả các vị chỉ huy quân đội trong tháng thứ nhất.

Ðô-đai người A-hô-hi chỉ huy quân đoàn ứng trực tháng thứ nhì. Mít-lốt là tham mưu trưởng quân đoàn của ông. Quân đoàn của ông có hai mươi bốn ngàn quân.

Người chỉ huy quân đoàn thứ ba, ứng trực tháng thứ ba, là Bê-na-gia con trai Tư Tế Giê-hô-gia-đa. Ông là chỉ huy trưởng, và quân đoàn của ông có hai mươi bốn ngàn quân. Bê-na-gia nầy là người dũng mãnh trong số ba mươi người dũng mãnh, và ông chỉ huy nhóm ba mươi người đó. Am-mi-xa-bát con trai ông là tham mưu trưởng quân đoàn của ông.

Người chỉ huy quân đoàn thứ tư, ứng trực tháng thứ tư, là A-sa-ên em trai Giô-áp. Xê-ba-đi-a con trai ông làm chỉ huy phó. Quân đoàn của ông có hai mươi bốn ngàn quân.

Người chỉ huy quân đoàn thứ năm, ứng trực tháng thứ năm, là Sam-hút người Ít-ra-hi. Quân đoàn của ông có hai mươi bốn ngàn quân.

Người chỉ huy quân đoàn thứ sáu, ứng trực tháng thứ sáu, là Ích-kết người Tê-cô-a. Quân đoàn của ông có hai mươi bốn ngàn quân.

10 Người chỉ huy quân đoàn thứ bảy, ứng trực tháng thứ bảy, là Hê-lê người Pê-lô-ni, thuộc dòng dõi Ép-ra-im. Quân đoàn của ông có hai mươi bốn ngàn quân.

11 Người chỉ huy quân đoàn thứ tám, ứng trực tháng thứ tám, là Síp-bê-cai người Hu-sa-thi, thuộc dòng dõi Sê-ra-hi. Quân đoàn của ông có hai mươi bốn ngàn quân.

12 Người chỉ huy quân đoàn thứ chín, ứng trực tháng thứ chín, là A-bi-ê-xe người A-na-thốt, thuộc dòng dõi Bên-gia-min. Quân đoàn của ông có hai mươi bốn ngàn quân.

13 Người chỉ huy quân đoàn thứ mười, ứng trực tháng thứ mười, là Ma-ha-rai người Nê-tô-pha-thi, thuộc dòng dõi Xê-ra-hi. Quân đoàn của ông có hai mươi bốn ngàn quân.

14 Người chỉ huy quân đoàn thứ mười một, ứng trực tháng thứ mười một, là Bê-na-gia người A-na-thốt, thuộc dòng dõi Bên-gia-min. Quân đoàn của ông có hai mươi bốn ngàn quân.

15 Người chỉ huy quân đoàn thứ mười hai, ứng trực tháng thứ mười hai, là Hên-đai người Nê-tô-pha, thuộc dòng dõi Ốt-ni-ên. Quân đoàn của ông có hai mươi bốn ngàn quân.

Lãnh Tụ Các Chi Tộc

16 Sau đây là danh sách những người lãnh đạo các chi tộc của I-sơ-ra-ên:

Ê-li-ê-xe con của Xích-ri lãnh đạo chi tộc Ru-bên.

Sê-pha-ti-a con của Ma-a-ca lãnh đạo chi tộc Si-mê-ôn.

17 Ha-sa-bi-a con của Kê-mu-ên lãnh đạo chi tộc Lê-vi.

Xa-đốc lãnh đạo thị tộc A-rôn.

18 Ê-li-hu, một trong các anh của Ða-vít lãnh đạo chi tộc Giu-đa.

Ôm-ri con của Mi-chên lãnh đạo chi tộc I-sa-ca.

19 Ích-ma-gia con của Ô-ba-đi-a lãnh đạo chi tộc Xê-bu-lun.

Giê-ri-mốt con của A-xơ-ri-ên lãnh đạo chi tộc Náp-ta-li.

20 Hô-sê-a con của A-xa-xi-a lãnh đạo chi tộc Ép-ra-im.

Giô-ên con của Pê-đa-gia lãnh đạo phân nửa chi tộc Ma-na-se.

21 I-đô con của Xa-cha-ri-a lãnh đạo phân nửa chi tộc Ma-na-se ở miền Ghi-lê-át.

Gia-a-si-ên con của Áp-ne lãnh đạo chi tộc Bên-gia-min.

22 A-xa-rên con của Giê-rô-ham lãnh đạo chi tộc Ðan.

Ðó là những người lãnh đạo các chi tộc của I-sơ-ra-ên.

23 Ða-vít không tính những người dưới hai mươi tuổi, vì Chúa đã hứa sẽ làm cho I-sơ-ra-ên đông như sao trên trời. 24 Giô-áp con của bà Xê-ru-gia đã khởi sự đếm họ nhưng không hoàn tất công việc đó, vì một cơn thịnh nộ đã giáng xuống I-sơ-ra-ên do việc đếm người ấy, và số người đã đếm không được ghi vào sách Sử Ký của Vua Ða-vít.

Các Viên Chức Khác

25 Ngoài ra, A-ma-vết con của A-đi-ên quản lý các kho của vua trong kinh thành.

Giô-na-than con của U-xi-a quản lý các kho ngoài kinh thành, trong các thành phố, trong các làng mạc, và trong các đồn lũy.

26 Ê-xơ-ri con của Kê-lúp quản lý những người lo việc ruộng rẫy cho vua.

27 Si-mê-i người Ra-ma-thi trông coi các vườn nho. Xáp-đi người Si-phi phụ trách việc chế biến trái nho thành rượu nho để cung cấp cho hoàng gia.

28 Ba-anh Ha-nan người Ghê-đê-ri trông coi các vườn ô-liu và các vườn vả ở đồng bằng.

Giô-ách chịu trách nhiệm cung cấp dầu.

29 Si-trai người Sa-rôn trông coi việc chăn nuôi các đàn bò của vua ở Sa-rôn. Sa-phát con của Át-lai trông coi việc chăn nuôi các đàn bò của vua trong các thung lũng.

30 Ô-bin người Ích-ma-ên trông coi các lạc đà. Giê-đê-gia người Mê-rô-nô-thi trông coi các đàn lừa.

31 Gia-xi người Hắc-ri trông coi các đàn chiên.

Tất cả những người ấy là các viên chức trông coi các tài sản của Ða-vít.

32 Giô-na-than cậu của Ða-vít là mưu sĩ của vua. Ông là một người khôn ngoan và trí thức.

Giê-hi-ên con của Hách-mô-ni phụ trách việc giáo dục các con của vua.

33 A-hi-thô-phên là mưu sĩ của vua.

Hu-sai người Ạc-ki là bạn của vua.

34 Sau A-hi-thô-phên là Giê-hô-gia-đa con của Bê-na-gia, và A-bi-a-tha.

Giô-áp là tổng tư lệnh quân đội của vua.