Add parallel Print Page Options

Chăn Bầy của Ðức Chúa Trời

Vậy với tư cách một trưởng lão giữa anh chị em, một người đã chứng kiến những đau khổ của Ðấng Christ và là người sẽ dự phần vinh hiển lộ ra trong tương lai, tôi khuyên các vị trưởng lão giữa anh chị em: Hãy chăn bầy của Ðức Chúa Trời đã giao cho mình, hãy thi hành chức vụ chăn bầy không vì bị ép buộc nhưng bởi vui lòng, theo như Ðức Chúa Trời đã kêu gọi anh chị em, không vì lợi lộc thấp hèn nhưng bởi lòng nhiệt thành, không để làm quyền trên những người được giao cho anh chị em chăn giữ, nhưng để làm gương cho cả bầy. Rồi đây khi Ðấng Chăn Chiên Tối Cao xuất hiện, anh chị em sẽ nhận được mão miện vinh hiển không phai tàn.

Các bạn trẻ cũng vậy, hãy thuận phục các vị trưởng lão. Mỗi người hãy mặc lấy đức khiêm nhường khi đối xử với nhau, vì

“Ðức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo,
Nhưng ban ơn cho người khiêm nhường.”Châm 3:34 LXX

Vậy hãy hạ mình xuống dưới tay quyền năng Ðức Chúa Trời, để đến đúng thời điểm, Ngài sẽ cất nhắc anh chị em lên. Hãy trao mọi nỗi lo âu của mình cho Ngài, vì Ngài chăm sóc anh chị em.

Khuyên Chống Cự Ác Quỷ

Hãy tỉnh táo và cảnh giác, kẻ thù của anh chị em là Ác Quỷ, như sư tử rống đi lòng vòng quanh anh chị em, tìm kiếm người nào nó có thể ăn nuốt. Hãy chống cự nó, hãy đứng vững trong đức tin, biết rằng anh chị em mình trên khắp thế giới cũng đang chịu khổ tương tự. 10 Sau khi anh chị em chịu khổ ít lâu, nguyện Ðức Chúa Trời của mọi ân sủng, Ðấng gọi anh chị em vào hưởng vinh hiển đời đời của Ngài trong Ðức Chúa Jesus Christ, chính Ngài sẽ làm cho anh chị em được phục hồi, vững lập, mạnh mẽ, và kiên cường.

11 Nguyện quyền bính thuộc về Ngài đời đời vô cùng. A-men.

Lời Chào Cuối Thư

12 Tôi nhờ Sin-va-nu, người tôi xem như anh em trung thành, viết vắn tắt ít lời để khuyến khích anh chị em và để làm chứng cho anh chị em biết rằng đây quả thật là ân sủng của Ðức Chúa Trời. Hãy đứng vững trong ân sủng ấy.

13 Hội thánh tại Ba-by-lôn, những người được chọn với anh chị em, kính lời chào thăm anh chị em; con tôi là Mác cũng vậy.

14 Hãy chào nhau bằng nụ hôn yêu thương.

Nguyện sự bình an đến với tất cả anh chị em, những người ở trong Ðấng Christ. A-men.