Add parallel Print Page Options

Những chuyện tệ hại trong hội thánh

Tôi nghe đồn trong vòng anh em có chuyện dâm dục, bậy bạ đến nỗi người không biết Thượng Đế cũng chẳng làm nữa. Nghĩa là có người ăn nằm với mẹ kế của mình. Thế mà anh chị em lại còn tự hào! Lẽ ra anh chị em phải cảm thấy đau buồn để khai trừ kẻ phạm tội đó ra khỏi anh chị em. Dù tôi không có mặt giữa anh chị em về phần xác nhưng tôi vẫn có mặt giữa anh chị em về phần tâm linh. Cho nên tôi lên án người phạm tội ấy giống như tôi có mặt. Vì thế, khi anh chị em nhân danh Chúa Giê-xu họp lại thì tôi cũng có mặt giữa anh chị em qua quyền năng Chúa Giê-xu. Anh chị em hãy trao người ấy cho Sa-tăng để thân xác tội lỗi [a] của họ bị tiêu hủy nhưng thần linh sẽ được cứu trong ngày Chúa chúng ta trở lại.

Sự khoe khoang của anh chị em không tốt đâu. Anh chị em biết câu ngạn ngữ, “Một chút men đủ làm dậy cả đống bột.” Hãy lấy hết men cũ ra để anh chị em trở nên như bột mới không men. [b] Vì Đấng Cứu Thế, là Chiên Con của lễ Vượt Qua [c] của chúng ta đã chịu chết. Chúng ta hãy kỷ niệm lễ ấy không phải với bánh pha men cũ—men của tội lỗi và gian ác. Chúng ta hãy kỷ niệm với bánh không pha men—bánh của sự thành thật.

Trong thư trước, tôi có nói đừng tương giao với những người dâm dục. 10 Không phải tôi muốn nói là đừng tương giao với những người đời nầy là những người phạm tội dâm dục, hoặc tham lam, lường gạt, hoặc những người thờ thần tượng. Nếu thế thì anh chị em phải ra khỏi thế gian. 11 Tôi muốn nói là anh chị em không nên tương giao với những người tự nhận là tín hữu của Chúa Cứu Thế mà dâm dục, tham lam, thờ thần tượng, chưởi mắng, rượu chè be bét hay lường gạt. Không nên ăn chung với những người như thế nữa.

12-13 Tôi không có nhiệm vụ phân xử những người ngoài hội thánh. Thượng Đế sẽ xét xử họ. Nhưng anh chị em phải phân xử những người bên trong hội thánh. Thánh Kinh viết, “Hãy khai trừ kẻ gian ác khỏi các ngươi.” [d]

Footnotes

  1. I Cô-rinh-tô 5:5 thân xác tội lỗi Nguyên văn, “xác thịt.” Đây cũng có thể có nghĩa là thân thể người ấy.
  2. I Cô-rinh-tô 5:7 mới không men Bánh dùng cho lễ Vượt Qua. Xem chú thích từ ngữ nầy ở cuối sách. Phao-lô muốn nói rằng các tín hữu đã được sạch tội như bánh của lễ Vượt Qua sạch men (không chứa men).
  3. I Cô-rinh-tô 5:7 Chiên Con của lễ Vượt Qua Chúa Giê-xu là sinh tế cho dân sự Ngài, giống như chiên con bị giết để dùng vào lễ Vượt Qua của người Do-thái.
  4. I Cô-rinh-tô 5:12 Hãy khai trừ … các ngươi Phục 22:21, 24.