Add parallel Print Page Options

Mga anak, pamatii ninyo sing maayo ang mga pagtadlong sang inyo amay sa inyo pamatasan, agod may matun-an kamo. Maayo ang akon ginatudlo, gani indi ninyo ini pag-ibaliwala. Sang bata pa gid ako sa poder sang akon amay, paborito[a] ako sang akon iloy. Gintudluan ako sang akon amay. Siling niya sa akon, “Hupti sa imo tagipusuon ang mga ginatudlo ko sa imo. Tumana ang mga sugo ko sa imo agod padayon ka nga magakabuhi. Tinguhai nga makaangkon ka sang kaalam kag pag-intiendi. Indi pagkalimti ang mga ginasiling ko sa imo, kag indi ka magbiya sa sini. Indi pag-isikwaya ang kaalam, kundi hatagi ini sing importansya, kay magatipig ini sa imo. Ang kaalam ukon ang pag-intiendi amo ang pinakaimportante sa tanan, gani tinguhaan mo gid nga maangkon mo ini bisan maubos ang tanan mo nga pagkabutang.[b] Pakamahala kag batuna ang kaalam, kay makahatag ini sa imo sang kadungganan. Pareho ini sa korokorona nga mga bulak nga makapatahom sa imo.”

10 Anak, pamatii kag batuna ang mga ginasiling ko sa imo, agod magalawig ang imo kabuhi. 11 Gintudluan ko na ikaw sang kaalam, kon paano ka magkabuhi sing husto. 12 Gani kon sundon mo ini, wala sing may makasablag sa imo pagkabuhi, kag indi ka maano. 13 Indi gid pagkalimti ang mga pagtadlong ko sa imo pamatasan; tipigi ini sa imo tagipusuon kay magakabuhi ka sa sini.

14 Indi pagsunda ang ginahimo sang mga malaot. 15 Likawi gid ina kag magpadayon ka sa imo pagkabuhi nga matarong. 16 Kay indi sila makatulog kon indi sila makahimo sang malain ukon makapanglaglag sa iban. 17 Ang kalautan kag ang pagpamintas daw pagkaon kag ilimnon para sa ila.

18 Ang pagkabuhi sang mga matarong pareho sa pagbutlak sang adlaw nga nagasanag pa gid hasta mag-udto. 19 Pero ang pagkabuhi sang mga malaot pareho sa kadulom, kag indi nila mahibaluan kon ano ang kabangdanan sang ila pagkalaglag.

20 Anak, pamatii sing maayo ang mga ginatudlo ko sa imo; 21 indi gid ini pagkalimti, kundi tipigi ini sa imo tagipusuon. 22 Kay nagahatag ini sang maayo nga lawas kag malawig nga kabuhi sa mga nagabaton sini.

23 Bantayi sing maayo ang imo hunahuna, kay kon ano ang imo ginahunahuna amo man ang imo kabuhi. 24 Indi ka maghambal sing dinaya ukon binutig. 25 Isintro ang imo panulok sa maayo. 26 Hunahunaa gid sing maayo ang tanan mo nga pagahimuon agod mangin maayo ang resulta sini. 27 Magkabuhi ka sing tadlong; likawi ang paghimo sang malaot.

Footnotes

  1. 4:3 paborito: ukon, bugtong nga anak.
  2. 4:7 gani tinguhaan mo… pagkabutang: ukon, gani bisan ano man ang imo ginaangkon, tinguhaan mo gid nga maangkon ang kaalam kag ang pag-intiendi.