Add parallel Print Page Options

Gindaog ni Gideon ang mga Midianhon

Sang kaagahon pa gid, naglakat si Jerubaal (nga amo man si Gideon) upod sang iya mga tinawo. Nagkampo sila sa may tuburan sang Harod. Ang mga Midianhon nagakampo sa aminhan nila sa kapatagan nga malapit sa Bukid sang More. Nagsiling ang Ginoo kay Gideon, “Kadamo sang upod mo. Basi maghunahuna sila nga nadaog nila ang mga Midianhon sa ila kaugalingon nga ikasarang kag indi tungod sa akon. Gani silinga sila nga kon sin-o ang nahadlok, maghalin sa sining Bukid sang Gilead kag magpauli.” Sang ginsiling ini ni Gideon, nagpauli ang 22,000, kag 10,000 na lang ang nabilin.

Pero nagsiling ang Ginoo kay Gideon, “Madamo pa gihapon ang nabilin. Dal-a sila sa suba kay didto painon ko ang maupod sa imo. Ang bisan sin-o nga isiling ko sa imo nga paupdon, paupda. Pero ang bisan sin-o nga isiling ko sa imo nga indi pagpaupdon, indi pagpaupda.”

Gani gindala sila ni Gideon sa suba. Kag didto nagsiling ang Ginoo, “Paina ang tanan nga nagainom sang tubig sa ila mga kamot nga daw sa ido nga nagalaklak, kag paina man ang nagainom nga nagaluhod.” May 300 ka tawo nga naglaklak sa ila mga kamot, kag ang iban nag-inom nga nagaluhod. Nagsiling ang Ginoo kay Gideon, “Paagi sa sining 300 ka tawo luwason ko kamo kag padag-on sa mga Midianhon. Ang nabilin nga mga tawo papaulia na lang sa ila tagsa ka lugar.” Gani ginpapauli sila ni Gideon, pero ginhawiran niya ang 300 ka tawo nga amo ang nagpanipon sang mga balon kag budyong nga ginbilin sang mga nagpalauli.

Karon, ang kampo sang mga Midianhon didto sa kapatagan, sa ubos lang nila. Sadto nga gab-i, nagsiling ang Ginoo kay Gideon, “Sige na! Salakaya na ninyo ang kampo sang mga Midianhon kay padag-on ko kamo. 10 Pero kon nahadlok ka nga magsalakay subong, upda ang imo suluguon nga si Pura kag magkadto kamo sa kampo sang mga Midianhon, 11 kag pamatian ninyo kon ano ang ila ginahambal. Sigurado gid nga mangisog ka nga magsalakay sa imo mabatian.” Gani naglakat sila nga duha sa dulunan sang kampo sang mga Midianhon, nga sa diin may mga soldado nga nagaguwardya. 12 Ang mga Midianhon, kaupod ang mga Amaleknon kag iban pa nga mga katawhan sa sidlangan, nagakampo didto sa kapatagan nga daw pareho kadamo sa apan. Kag ang ila mga kamelyo daw pareho kadamo sa balas sa baybayon nga indi maisip.

13 Sang didto na sila ni Gideon, may nabatian sila nga duha ka tawo nga nagaestoryahanay. Nagsiling ang isa, “Nagdamgo ako nga may isa ka tinapay nga barley nga bilog nga nagligid pakadto sa aton kampo kag naigo ang isa ka tolda. Dayon natumba ini kag nawasak.” 14 Nagsabat ang isa, “Ina wala na sing iban pa kundi ang espada ni Gideon nga Israelinhon nga anak ni Joash. Padag-on siya sang Dios kontra sa mga Midianhon kag sa aton tanan.”

15 Sang mabatian ni Gideon ang damgo kag ang kahulugan sini, nagdayaw siya sa Ginoo. Dayon nagbalik siya sa kampo sang mga Israelinhon kag ginsilingan niya ang iya mga kaupdanan, “Dali na, kay padag-on kita sang Ginoo kontra sa mga Midianhon.” 16 Ginpartida niya sa tatlo ka grupo ang 300 niya ka tinawo, kag ginhatagan niya ang kada isa sang budyong kag tibod nga may suga sa sulod sini. 17 Dayon nagsiling siya sa ila, “Kon ara na gani kami sa dulunan sang kampo sang kaaway, bantayi ninyo ako kag sundon ninyo kon ano ang akon himuon. 18 Kon patunugon ko kag sang akon mga kaupod ang amon mga budyong, amo man ang himuon ninyo sa palibot sang kampo, kag magsinggit kamo sing tudo, ‘Para sa Ginoo kag kay Gideon!’ ”

19 Tungang gab-i na sang mag-abot si Gideon kag ang iya 100 ka kaupod sa dulunan sang kampo sang kaaway. Wala lang gid dugay nga naislan ang guwardya didto. Ginpatunog nila ni Gideon ang ila mga budyong kag ginpangbuka nila ang ila mga tibod. 20 Amo man ang ginhimo sang duha ka grupo. Kag samtang ginakaptan sang ila wala nga kamot ang suga kag sang ila tuo nga kamot ang budyong, nagasinggit sila, “Magpakig-away kita para sa Ginoo kag kay Gideon.” 21 Kada isa nagplastar sa iya lugar sa palibot sang kampo, pero ang ila mga kaaway iya nagpalalagyo nga nagasiniyagit. 22 Kag samtang nagahinuni ang mga budyong sang 300 ka Israelinhon, ginpaaway sang Ginoo ang mga tawo sa sulod sang kampo. Ang iban nagpalagyo sa Bet Shita malapit sa Zerera hasta sa dulunan sang Abel Mehola malapit sa Tabat.

23 Ginpatawag ni Gideon ang mga Israelinhon halin sa mga tribo ni Naftali kag ni Asher, kag sa bilog nga tribo ni Manase, kag ginpalagas sa ila ang mga Midianhon. 24 Nagpasugo man si Gideon sang mga mensahero sa mga pumuluyo sang kabukiran sang Efraim sa paghambal sa ila nga magbantay sila sa Suba sang Jordan hasta sa sapa sang Bet Bara agod indi makatabok ang mga Midianhon. Gintuman ini sang tanan nga lalaki sa Efraim kag ginbantayan nila ato nga mga lugar. 25 Nabihag nila ang duha ka pangulo sang Midianhon nga si Oreb kag si Zeeb. Ginpatay nila si Oreb sa may bato nga gintawag sang ulihi nga Bato ni Oreb, kag si Zeeb ginpatay nila sa pulugaan sang ubas nga gintawag sang ulihi nga Pulugaan sang Ubas ni Zeeb. Kag padayon nila nga ginlagas ang mga Midianhon. Pagkatapos gindala nila ang ulo ni Oreb kag ni Zeeb kay Gideon nga didto na sa tabok sang Suba sang Jordan.