Add parallel Print Page Options

Ang Anghel sang Ginoo sa Bokim

Nagkadto ang anghel sang Ginoo sa Bokim halin sa Gilgal. Kag nagsiling siya sa mga Israelinhon, “Ginpaguwa ko kamo sa Egipto kag gindala sa sini nga duta nga ginpromisa ko sa inyo mga katigulangan. Nagsiling ako sadto nga indi ko paggub-on ang akon kasugtanan sa inyo. Nagsiling man ako nga indi kamo maghimo sang kasugtanan sa mga tawo sang sini nga duta kundi gub-on ninyo ang ila mga halaran. Pero ano ang inyo ginhimo? Wala ninyo ako pagtumana! Gani karon, indi ko sila pagtabugon sa inyo duta. Mangin pareho sila sang tunok sa inyo alagyan kag ang ila mga dios mangin dako nga pagsulay sa inyo.”

Sang mabatian ini sang mga Israelinhon, naghibi sila sing tudo. Gani gintawag nila ato nga lugar nga Bokim.[a] Kag naghalad sila didto sa Ginoo.

Sang ginpalakat na ni Josue ang mga Israelinhon, gin-angkon nila ang duta nga para sa kada isa sa ila. Nag-alagad sila sa Ginoo samtang buhi pa si Josue. Kag bisan sang patay na si Josue, nagpadayon gihapon sila sa pag-alagad sa Ginoo samtang buhi pa ang mga manugdumala sang Israel nga nakakita sang tanan nga makatilingala nga ginhimo sang Ginoo para sa Israel. Napatay si Josue nga anak ni Nun kag alagad sang Ginoo sa edad nga 110 ka tuig. Ginlubong siya sa iya duta didto sa Timnat Heres, sa kabukiran sang Efraim, sa aminhan sang Bukid sang Gaash.

Nag-untat ang mga Israelinhon sa Pag-alagad sa Dios

10 Sang nagkalamatay ang mga tawo sa sina nga henerasyon, nagbulos ang sunod nga henerasyon nga wala nakakilala sa Ginoo kag wala sing may nahibaluan kon ano ang ginhimo sang Ginoo para sa Israel. 11 Naghimo sing malain ang mga Israelinhon sa panulok sang Ginoo kag nagsimba sa mga imahen ni Baal. 12 Ginsikway nila ang Ginoo, ang Dios sang ila mga katigulangan, nga amo ang nagpaguwa sa ila sa Egipto. Ginsunod nila kag ginsimba ang nagkalain-lain nga mga dios sang mga tawo sa palibot nila. Ginpaakig nila ang Ginoo, 13 kay ginsikway nila siya kag nag-alagad kay Baal kag kay Ashtoret. 14 Tungod sa kaakig sang Ginoo sa Israel, ginpabay-an niya sila nga salakayon sang mga tulisan agod kuhaon ang ila mga pagkabutang. Ginpabay-an man sila sang Ginoo nga mapierdi sang ila mga kaaway sa palibot nga indi na nila masarangan nga tapnaon. 15 Kon magpakig-away sila, ginapapierdi sila sang Ginoo, suno sa ginsiling niya. Gani puwerte gid ang ila kalisod.

16 Karon, ginhatagan sang Ginoo ang Israel sang mga pangulo nga magluwas sa ila sa mga tulisan nga nagasalakay sa ila. 17 Pero wala sila magsapak sa ila mga pangulo. Sa baylo, nagtalikod sila sa Ginoo kag nagsimba sa iban nga mga dios. Indi sila pareho sa ila mga katigulangan tungod kay kadali lang sa ila magtalikod sa mga sugo sang Ginoo nga gintuman sadto sang ila mga katigulangan. 18 Ang tanan nga pangulo nga ginhatag sang Ginoo sa ila ginbuligan sang Ginoo. Kag samtang buhi ang ila pangulo ginluwas sila sang Ginoo sa ila mga kaaway. Kay naluoy siya sa ila tungod sa ila mga pag-antos sa mga nagapigos kag nagahalit sa ila. 19 Pero kon mapatay na gani ang pangulo, nagabalik naman sila sa ila daan nga pagginawi nga amo ang pag-alagad kag pagsimba sa iban nga mga dios. Sobra pa ang ila pagpakasala sang sa ginhimo sang ila mga katigulangan. Indi nila gusto nga bayaan ang ila malaot nga mga ginahimo kag ang pagkatig-a sang ila mga ulo.

20 Gani naakig gid ang Ginoo sa ila. Nagsiling ang Ginoo, “Tungod nga ginlapas sini nga nasyon ang akon kasugtanan sa ila mga katigulangan, kag wala sila magtuman sa akon, 21 indi ko pag-ipatabog sa ila ang nabilin nga mga katawhan nga wala masakop ni Josue antes siya napatay. 22 Gamiton ko ini nga mga katawhan agod testingan ang mga Israelinhon kon bala tumanon nila ang akon mga sugo, pareho sang ila mga katigulangan.” 23 Amo ina kon ngaa wala pagtabuga dayon sang Ginoo ang nabilin nga mga katawhan kag wala niya pagtuguti nga pierdihon sila ni Josue.

Footnotes

  1. 2:5 Bokim: buot silingon, mga nagahibi.