Add parallel Print Page Options

Ang Pakitluoy ni Hoseas sa mga Taga-Israel

14 Nagsiling si Hoseas, “Mga taga-Israel, magbalik kamo sa Ginoo nga inyo Dios, kay nalaglag kamo tungod sang inyo mga sala. Magbalik kamo sa Ginoo kag magsiling sa iya, ‘Ginoo, patawara ang tanan namon nga mga sala kag batuna kami suno sa imo kaayo, agod nga makahalad kami sa imo sang mga pagdayaw halin sa amon mga bibig. Indi na kami magpangayo sang bulig sa Asiria kag indi na kami magsalig sa mga kabayo nga para sa inaway. Indi na man namon pagtawgon nga amon Dios ang mga dios-dios nga amon ginhimo. Kay ginakaluoyan mo kami nga pareho sa mga ilo.’ ”

Nagsiling ang Ginoo, “Pagaayuhon ko ang akon katawhan sa ila pagkamalinapason, kag higugmaon ko sila sing kinabubut-on. Kay nadula na ang akon kaakig sa ila. Pakamaayuhon ko ang mga taga-Israel; mangin pareho ako sa tun-og nga nagahatag sang tubig sa mga tanom. Magauswag sila pareho sang tanom nga liryo[a] nga nagapamulak. Magalig-on sila pareho sang kahoy nga sedro sa Lebanon nga ang iya gamot madalom. Magadamo sila pareho sang mga sanga nga nagapanalingsing. Mangin dungganon sila pareho sang kahoy nga olibo nga matahom kag sang kahoy nga sedro sang Lebanon nga mahamot. Sa liwat magapuyo sila nga ginaprotektaran ko. Magauswag sila pareho sang uhay nga nagalambo, ukon sang ubas nga nagapamulak. Kag mangin bantog sila pareho sang bino sang Lebanon.

“Mga taga-Israel,[b] indi na kamo magdangop pa sa mga dios-dios. Ako ang magasabat sang inyo mga pangamuyo kag magaatipan sa inyo. Protektaran ko kamo; pareho ako sa kahoy nga sipres nga madabong, nga nagahatag sang handong. Ako ang nagapauswag sa inyo.”[c]

Katapusan nga Laygay

Kabay pa nga ang may pag-intiendi sa inyo makahibalo kag makaintiendi sang mga nasulat diri. Husto gid ang mga pamaagi sang Ginoo kag ginasunod ini sang mga matarong, pero nangin kasandaran ini sa mga malinapason.

Footnotes

  1. 14:5 liryo: sa English, lily.
  2. 14:8 Israel: sa Hebreo, Efraim. Tan-awa ang footnote sa 4:17.
  3. 14:8 nagapauswag sa inyo: ukon, nagahatag sang inyo mga kinahanglanon.

Repentance to Bring Blessing

14 [a]Return,(A) Israel, to the Lord your God.
    Your sins(B) have been your downfall!(C)
Take words with you
    and return to the Lord.
Say to him:
    “Forgive(D) all our sins
and receive us graciously,(E)
    that we may offer the fruit of our lips.[b](F)
Assyria cannot save us;(G)
    we will not mount warhorses.(H)
We will never again say ‘Our gods’(I)
    to what our own hands have made,(J)
    for in you the fatherless(K) find compassion.”

“I will heal(L) their waywardness(M)
    and love them freely,(N)
    for my anger has turned away(O) from them.
I will be like the dew(P) to Israel;
    he will blossom like a lily.(Q)
Like a cedar of Lebanon(R)
    he will send down his roots;(S)
    his young shoots will grow.
His splendor will be like an olive tree,(T)
    his fragrance like a cedar of Lebanon.(U)
People will dwell again in his shade;(V)
    they will flourish like the grain,
they will blossom(W) like the vine—
    Israel’s fame will be like the wine(X) of Lebanon.(Y)
Ephraim, what more have I[c] to do with idols?(Z)
    I will answer him and care for him.
I am like a flourishing juniper;(AA)
    your fruitfulness comes from me.”

Who is wise?(AB) Let them realize these things.
    Who is discerning? Let them understand.(AC)
The ways of the Lord are right;(AD)
    the righteous walk(AE) in them,
    but the rebellious stumble in them.

Footnotes

  1. Hosea 14:1 In Hebrew texts 14:1-9 is numbered 14:2-10.
  2. Hosea 14:2 Or offer our lips as sacrifices of bulls
  3. Hosea 14:8 Or Hebrew; Septuagint What more has Ephraim