Add parallel Print Page Options

Ang Pakitluoy ni Hoseas sa mga Taga-Israel

14 Nagsiling si Hoseas, “Mga taga-Israel, magbalik kamo sa Ginoo nga inyo Dios, kay nalaglag kamo tungod sang inyo mga sala. Magbalik kamo sa Ginoo kag magsiling sa iya, ‘Ginoo, patawara ang tanan namon nga mga sala kag batuna kami suno sa imo kaayo, agod nga makahalad kami sa imo sang mga pagdayaw halin sa amon mga bibig. Indi na kami magpangayo sang bulig sa Asiria kag indi na kami magsalig sa mga kabayo nga para sa inaway. Indi na man namon pagtawgon nga amon Dios ang mga dios-dios nga amon ginhimo. Kay ginakaluoyan mo kami nga pareho sa mga ilo.’ ”

Nagsiling ang Ginoo, “Pagaayuhon ko ang akon katawhan sa ila pagkamalinapason, kag higugmaon ko sila sing kinabubut-on. Kay nadula na ang akon kaakig sa ila. Pakamaayuhon ko ang mga taga-Israel; mangin pareho ako sa tun-og nga nagahatag sang tubig sa mga tanom. Magauswag sila pareho sang tanom nga liryo[a] nga nagapamulak. Magalig-on sila pareho sang kahoy nga sedro sa Lebanon nga ang iya gamot madalom. Magadamo sila pareho sang mga sanga nga nagapanalingsing. Mangin dungganon sila pareho sang kahoy nga olibo nga matahom kag sang kahoy nga sedro sang Lebanon nga mahamot. Sa liwat magapuyo sila nga ginaprotektaran ko. Magauswag sila pareho sang uhay nga nagalambo, ukon sang ubas nga nagapamulak. Kag mangin bantog sila pareho sang bino sang Lebanon.

“Mga taga-Israel,[b] indi na kamo magdangop pa sa mga dios-dios. Ako ang magasabat sang inyo mga pangamuyo kag magaatipan sa inyo. Protektaran ko kamo; pareho ako sa kahoy nga sipres nga madabong, nga nagahatag sang handong. Ako ang nagapauswag sa inyo.”[c]

Katapusan nga Laygay

Kabay pa nga ang may pag-intiendi sa inyo makahibalo kag makaintiendi sang mga nasulat diri. Husto gid ang mga pamaagi sang Ginoo kag ginasunod ini sang mga matarong, pero nangin kasandaran ini sa mga malinapason.

Footnotes

  1. 14:5 liryo: sa English, lily.
  2. 14:8 Israel: sa Hebreo, Efraim. Tan-awa ang footnote sa 4:17.
  3. 14:8 nagapauswag sa inyo: ukon, nagahatag sang inyo mga kinahanglanon.