Add parallel Print Page Options

12 “Ang mga taga-Israel[a] nagasalig sa mga butang nga wala sing pulos. Ang ginalagas nila sa bilog nga adlaw amo ang mga butang nga makahalit sa ila. Nagadugang ang ila pagbinutig kag pagpamintas. Nagahimo sila sang kasugtanan sa Asiria kag sa Egipto, amo gani nga nagadala sila sang lana sa Egipto bilang regalo.”

Nagsiling si Hoseas, “May akusasyon man ang Ginoo kontra sa mga taga-Juda nga mga kaliwat man ni Jacob. Silutan niya sila suno sa ila mga pamatasan; balusan niya sila suno sa ila mga hinimuan. Sang ara pa lang ang ila katigulangan nga si Jacob sa tiyan sang iya iloy, gusto na niya nga labawan ang iya kapid.[b] Kag sang nagdako na siya, nagpakigdumog siya sa Dios paagi sa pagpakigdumog sa isa ka anghel,[c] kag nagdaog siya. Nagahibi siya samtang nagapangayo sang bendisyon sa anghel. Nakita niya ang Dios sa Betel, kag didto nagpakighambal sa iya[d] ang Dios. Siya ang Ginoong Dios nga Makagagahom; Ginoo ang iya bantog nga ngalan.

“Gani kamo nga mga kaliwat ni Jacob, magbalik na kamo sa inyo Dios, kag ipakita ninyo ang gugma kag ang hustisya. Kag padayon kamo nga magsalig sa inyo Dios.”

Ang Dugang nga mga Akusasyon sang Dios Batok sa Israel

Nagsiling ang Ginoo, “Mahilig mangdaya ang inyo mga negosyante; nagagamit sila sang indi husto nga kilohan. Nagapabugal pa kamo nga mga taga-Israel, ‘Nakatipon kami sang manggad kag puwerte na kami ka manggaranon. Wala sing may makaakusar sa amon nga nakatipon kami sang manggad sa malain nga paagi, kay sala ina nga buluhaton.’ Gani ako, ang Ginoo nga inyo Dios nga nagpaguwa sa inyo sa Egipto, magapaestar liwat sa inyo sa mga payag, pareho sang ginahimo ninyo sa panahon sang Piesta sang Pagpatindog sang mga Payag.[e]

10 “Nagpakighambal ako sa mga propeta kag ginhatagan ko sila sang madamo nga mga palanan-awon. Paagi sa ila ginpaandaman ko kamo nga malaglag kamo.[f] 11 Pero sa gihapon ang katawhan sang Gilead mga malaot kag wala gid sing pulos, kag ang katawhan sang Gilgal nagahalad sang mga turo nga baka sa mga dios-dios. Sigurado gid nga pagagub-on ang ila mga halaran kag mangin pareho ini sa mga tinumpok nga mga bato nga ginpanguha sa gin-arado nga duta.

12 “Nagpalagyo si Jacob sa Aram,[g] kag didto nagserbisyo siya bilang manug-atipan sang mga sapat para maangkon niya ang iya pangasaw-on. 13 Paagi sa propeta nga si Moises, ginpaguwa ko kamo nga mga Israelinhon sa Egipto kag gin-atipan. 14 Pero ginpaakig gid ninyo ako nga inyo Ginoo tungod sang inyo pagpamatay, gani silutan ko kamo. Balusan ko kamo sa inyo pagpakamalaot sa akon.

Footnotes

  1. 12:1 Israel: sa Hebreo, Efraim. Makita man ang pulong nga Efraim sa Hebreo sa bersikulo 8 kag 14. Tan-awa ang footnote sa 4:17.
  2. 12:3 gusto… kapid: sa literal, gin-uyatan niya ang tikod sang iya utod.
  3. 12:4 anghel: ukon, pinadala sang Dios.
  4. 12:4 iya: Amo ini sa Septuagint kag sa Syriac. Sa Hebreo, aton.
  5. 12:9 Tan-awa ang Lev. 23:41-43.
  6. 12:10 ginpaandaman… kamo: ukon, ginsugiran ko kamo sang mga paanggid.
  7. 12:12 Aram: isa ka lugar sa Mesopotamia.