A A A A A
Bible Book List

Hesekiel 46 Svenska Folkbibeln (SFB)

Furstens offer

46 Så säger Herren, Herren: Den inre förgårdens port, den som vetter åt öster, skall vara stängd under de sex arbetsdagarna, men på sabbatsdagen skall den öppnas. Likaså skall den öppnas på nymånadsdagen. Då skall fursten utifrån gå in genom portens förhus och ställa sig vid portens dörrpost. Prästerna skall förrätta hans brännoffer och hans gemenskapsoffer, och han skall tillbe på portens tröskel och sedan gå ut. Men porten skall inte stängas förrän på kvällen. Folket i landet skall på sabbater och nymånader tillbe inför Herren vid ingången till samma port. Brännoffret som fursten skall bära fram åt Herren på sabbatsdagen skall utgöras av sex felfria lamm och en felfri bagge. Som matoffer skall han bära fram en efa till baggen och till lammen så mycket han vill ge som matoffer, och till varje efa skall han offra en hin olja.

Men på nymånadsdagen skall han bära fram en felfri ungtjur, sex lamm och en bagge, alla felfria. Som matoffer skall han offra en efa till tjuren och en efa till baggen och till lammen så mycket han vill ge, och till varje efa skall han offra en hin olja. När fursten vill gå in, skall han gå genom portens förhus, och samma väg skall han gå ut igen.

När folket i landet kommer inför Herrens ansikte vid högtiderna, skall den som har gått in genom norra porten för att tillbe gå ut genom södra porten, och den som har gått in genom södra porten skall gå ut genom norra porten. Ingen skall gå tillbaka genom samma port som han har kommit in genom, utan han skall gå ut genom den motsatta. 10 När de går in skall fursten gå in tillsammans med dem. När de går ut skall de gå ut samtidigt.

11 Vid fester och högtider skall matoffret vara en efa till varje tjur och en efa till varje bagge och till lammen så mycket han vill ge, samt en hin olja till varje efa. 12 När fursten vill offra ett frivilligt offer, vare sig det är ett brännoffer eller ett gemenskapsoffer som frivilligt offer åt Herren, skall man öppna för honom den port som vetter åt öster, och han skall offra sitt brännoffer och sitt gemenskapsoffer så som han brukar göra på sabbatsdagen. Därefter skall han gå ut, och man skall stänga porten efter honom.

Det dagliga offret

13 Varje dag skall du som brännoffer åt Herren bära fram ett felfritt årsgammalt lamm. Du skall offra ett sådant varje morgon. 14 Till det skall du varje morgon som matoffer bära fram en sjättedels efa samt en tredjedels hin olja för att fukta mjölet. Detta matoffer åt Herren skall vara en bestående stadga och gälla för alltid. 15 De skall offra lammet och matoffret och oljan varje morgon som ständigt brännoffer.

Bestämmelser för fursten

16 Så säger Herren, Herren: Om fursten ger någon av sina söner en gåva av sin arvedel, skall det tillhöra hans söner. Det är deras egendom som arv. 17 Men om han ger en gåva av sin arvedel åt någon av sina tjänare, skall den tillhöra tjänaren fram till friåret. Då skall den återgå till fursten. Hans arv tillhör endast hans söner. Dem skall det tillhöra. 18 Fursten får inte ta något av folkets arvedel så att han tränger ut dem från deras egendom. Endast av sin egen egendom skall han låta sina söner ärva, för att ingen av mitt folk skall trängas undan från den egendom som är hans."

Platserna där offren tillreds

19 Han förde mig genom den ingång som låg vid sidan om porten till de heliga tempelkamrar som var bestämda för prästerna och som vette åt norr, och jag såg att det fanns en plats längst in mot väster. 20 Han sade till mig: "Detta är den plats där prästerna skall koka skuldoffret och syndoffret och där de skall baka matoffret för att inte behöva bära ut det på den yttre förgården och därmed göra folket heligt." 21 Därefter förde han mig ut på den yttre förgården och lät mig gå fram till förgårdens fyra hörn, och jag såg då att i vart och ett av förgårdens hörn fanns en gård. 22 I förgårdens fyra hörn fanns kringbyggda gårdar, fyrtio alnar långa och trettio alnar breda. De fyra hörngårdarna var lika stora. 23 Runt omkring dem gick en mur, runt omkring alla fyra, och nertill i muren runt omkring hade man inrättat eldstäder för kokning. 24 Han sade till mig: "Detta är de kök där templets tjänare skall koka folkets slaktoffer."

Svenska Folkbibeln (SFB)

1996, 1998 by Stiftelsen Svenska Folkbibeln

Hesekiel 46 Nya Levande Bibeln (SVL)

Särskilda offer i templet

46 Herren Gud säger: Den inre murens östra port ska vara stängd under de sex arbetsdagarna men öppen på sabbaten och de dagar då nymånaden firas.

Fursten ska gå in genom den yttre entréhallen till gången och fortsätta till den inre muren vid andra ändan, medan prästerna offrar hans brännoffer och tackoffer. Han ska tillbe inne i porthuset och sedan gå tillbaka till ingången, som inte ska stängas förrän på kvällen.

Folket ska tillbe Herren framför denna port på sabbaterna och vid nymånadsfesterna.

Det brännoffer som fursten bär fram till Herren på sabbatsdagarna ska bestå av sex felfria lamm och en felfri bagge.

Han ska bära fram ett offer av en efa mjöl tillsammans med baggen och ett mått som han själv bestämmer tillsammans med varje lamm. Han ska också ge fyra liter olivolja till varje efa-mått mjöl.

Vid nymånadsfesterna ska han offra en felfri tjur, sex lamm och en bagge, och alla ska vara felfria.

Tillsammans med den unga tjuren och baggen ska han ge två efa-mått mjöl som spisoffer, men till lammen kan han ge vad han själv bestämmer. Han ska lämna fyra liter olivolja till varje efa-mått mjöl.

Fursten ska gå in i portens entréhall och ut igen samma väg.

Men när folket kommer in genom den norra portgången för att offra under högtiderna, måste de gå ut genom den södra portgången. De som kommer in från söder ska gå ut åt norr. De får aldrig gå ut samma väg som de kom in, utan måste alltid använda den motsatta porten.

10 Vid dessa tillfällen ska fursten komma och gå tillsammans med folket.

11 Vid högtider och heliga fester ska spisoffret alltså bestå av en efa mjöl tillsammans med den unga tjuren, lika mycket till baggen och till lammen, så mycket som fursten är beredd att ge. Dessutom ska det vara fyra liter olivolja till varje efa-mått mjöl.

12 När fursten vill bära fram ett extra brännoffer eller tackoffer till Herren, ska den inre östra porten öppnas för honom, så att han kan gå in där och bära fram sitt offer precis som på sabbaten. Sedan ska han gå ut igen samma väg, och porten ska stängas bakom honom.

13 Varje morgon ska ett årsgammalt lamm offras som brännoffer till Herren.

14-15 Ett spisoffer måste också bäras fram varje morgon: tre liter mjöl som blandats med en liter olivolja. Denna förordning ska gälla för alltid, och lammet, spisoffret och oljan ska bäras fram varje morgon för det dagliga offret.

16 Herren Gud säger: Om fursten ger sin son ett landområde som gåva, ska det tillhöra denne för alltid.

17 Men om han ger ett jordområde till någon av sina tjänare, får denne bara behålla det till friåret vart sjunde år, då han blir fri. Då återgår marken till fursten. Det är bara sönerna som får behålla hans gåvor.

18 Fursten får inte heller tvinga till sig någon annans egendom. Om han ger bort mark till sina söner måste det vara från hans eget jordområde, för jag vill inte att mitt folk ska gå miste om sin mark och tvingas flytta.

19-20 Sedan ledde han mig genom porten till den rad av heliga rum som låg mot norr. Vi använde dörren genom muren vid sidan av huvudingången. Längst bort vid västra ändan såg jag en plats där, enligt min vägvisare, prästerna skulle koka köttet till skuldoffret och syndoffret och baka spisoffret. De skulle göra det på denna plats för att slippa bära offret genom den yttre förgården med risk att helga folket.

21-22 Därefter ledde han mig ut till den yttre förgården igen och förde mig till dess fyra olika hörn. Jag såg att det i varje hörn fanns ett rum som var tjugo meter långt, femton meter brett och omgivet av murar.

23 Utmed insidan av dessa murar fanns en rad med små eldstäder.

24 Han förklarade för mig att det var i dessa rum som tempeltjänarna, leviterna, skulle tillaga de offer som folket bar fram.

Nya Levande Bibeln (SVL)

Nya Levande Bibeln (Swedish New Living Bible)
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes