A A A A A
Bible Book List

Hechos 7 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ cajmɨˈǿngˈˋ ˈñiaˈˊ Tée˜ có̱o̱ˈ˜ layaang˜ júuˆ

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, i̱ dseaˋ mogui˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ fii˜ jmidseaˋ quiáˈˉ dseaˋ Israel do cajmɨngɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ góorˋ Tée˜ do song e jábˈˉ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e nɨcanúurˉ féˈˋ dseaˋ uii˜ quiáiñˈˉ do. Jo̱baˈ cañíiˋ Tée˜ quiáˈˉ i̱ dseaˋ mogui˜ fii˜ jmidseaˋ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ lala:

—Nʉ́ʉˉnaˈ júuˆ quiéˉe, dseaˋ cǿøngˈ˜ quíˉiiˈ jo̱guɨ dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ lɨ́ɨˊɨɨˈ dseaˋ Israel. Cajmijnéemˋ ˈñiaˈˊ Fidiéeˇ quíˉiiˈ i̱ laniingˉ ˈgøngˈˊ do fɨˊ quiniˇ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ quíˉiiˈ Abraham malɨɨ˜guɨ eáangˊ lajeeˇ e cateáangˋ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ do fɨˊ Mesopotamia lajeeˇ e nʉ́ˈˉguɨ nidsérˉ e nidsigüeárˋ fɨˊ Harán. Jo̱ lalab casɨ́ˈˉ Fidiéeˇ dseaˋ íˋ ie˜ jo̱: “Tʉ́ʉˊ góoˈˋ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ sɨjú̱ˈˆ, jo̱ niguóˈˆ fɨˊ guóoˈ˜ uǿˉ lɨ˜ niˈéeˆe ˈnʉˋ.”

’Jo̱ lajo̱b cajméeˋ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ quíˉiiˈ Abraham, cagüɨˈɨ́ɨˊbre e fɨˊ Caldea do jo̱ fɨˊ dob cangogüeárˋ fɨˊ Harán. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cajúmˉ tiquiáˈrˆ. Jo̱ Fidiéebˇ catǿˉ quiáˈˉ i̱ Abraham do fɨˊ Canaán fɨˊ lɨ˜ néeˊ jneaa˜aaˈ lana. Dsʉˈ jaˋ cacuøˈˊ Fidiéeˇ dseaˋ íˋ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ uǿˉ ie˜ jo̱. Jo̱ Fidiéeˇ casɨ́ˈrˉ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham e nicuǿˈˉbre dseaˋ sɨju̱ˇ dseaˋ do e uǿˉ do, nañiˊ faˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ jó̱o̱ˊ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham jaˋ mɨˊ seengˋ ie˜ jo̱. Jo̱guɨ casɨ́ˈˉbɨ Fidiéeˇ i̱ Abraham do e jaléngˈˋ dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ áangˊ quíˉnaaˈ nidsilíiñˉ e nigüeárˋ e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ fɨɨˋ jiéˈˋ fɨˊ co̱o̱ˋ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ e néeˊ huí̱i̱ˉ. Jo̱ fɨˊ jo̱b nijméiñˈˉ do ta˜ laco̱ˈ dseaˋ sɨˈnɨɨngˇ jo̱guɨ gabˋ nidsingɨ́ɨiñˉ do lajeeˇ quiʉ̱́ˋ ciento ji̱i̱ˋ. Jo̱ casɨ́ˈˉbɨguɨ Fidiéeˇ i̱ Abraham do jo̱ cajíñˈˉ: “Jnea˜ nicuǿøˆø iihuɨ́ɨˊ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nijmeángˈˋ ta˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiéˉe e lɨiñˈˊ do dseaˋ sɨˈnɨɨngˇ. Jo̱ mɨ˜ ningɨ́ˋ jo̱, niˈuǿmˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ quiéˉe do fɨˊ jo̱, jo̱ jaléngˈˋ íˋ nijmérˉ lají̱i̱ˈ˜ e iim˜baa e fɨˊ guóoˈ˜ uǿˉ na.” Jo̱ lanab casɨ́ˈˉ Fidiéeˇ i̱ Abraham do ie˜ jo̱.

’Jo̱ Fidiéeˇ cacuøˈrˊ júuˆ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham, jo̱ catɨguaˇ júuˆ e tó̱o̱ˋ li˜ fɨˊ ngúuˊ táangˋ lají̱i̱ˈ˜ yʉ̱ʉ̱ˋ sɨñʉʉˆ e laco̱ˈ cuøˊ li˜ e Fidiéebˇ lɨ́ɨngˊ Diée˜ quiáˈrˉ, jo̱ lajo̱b ta˜ caquiʉˈˊ Fidiéeˇ quiáˈˉ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham e nijmiti˜bre e jo̱. Jo̱baˈ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ calɨséngˋ jaangˋ jiuung˜ sɨñʉʉˆ quiáˈrˉ i̱ calɨsíˋ Isáaˊ, jo̱ caté̱e̱ˋbre li˜ fɨˊ ngúuˊ táaiñˈˋ do mɨ˜ cadsíñˉ jñiáˉ jmɨɨ˜ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ ta˜ cahuɨ̱́ˈˋ quiáˈrˉ. Jo̱guɨ lajo̱b cajméeˋ i̱ Isáaˊ do mɨ˜ calɨséngˋ jaangˋ jó̱o̱rˊ sɨñʉʉˆ i̱ calɨsíˋ Jacóoˆ, jo̱guɨ lajo̱b cajméeˋ Jacóoˆ cajo̱ có̱o̱ˈ˜ lajɨˋ guitúungˋ jó̱o̱rˊ sɨñʉʉˆ i̱ calɨséngˋ quiáˈrˉ. Jo̱ i̱ guitúungˋ dseañʉˈˋ íbˋ lɨ́ɨˊ tiquiáˈˆ lajɨˋ guitu̱ˊ ˈléˈˋ dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ áangˊ quíˉiiˈ do.

’Jo̱ co̱ˈ jaléngˈˋ i̱ jó̱o̱ˊ Jacóoˆ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ áangˊ quíˉiiˈ do calɨ́ˉ dsihuɨ́ɨmˊbre quiáˈˉ i̱ rúiñˈˋ i̱ siiˋ Séˆ do, jo̱baˈ caˈnɨ́ɨmˋbreiñˈ do có̱o̱ˈ˜ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ Egipto, jo̱ i̱ dseaˋ íˋ fɨˊ jo̱b cajéengˋneiñˈ. Jo̱ dsʉˈ eáamˊ cajmɨcó̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ quiáˈˉ i̱ Séˆ do, 10 jo̱ caleáamˋbreiñˈ do jee˜ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ e sɨˈíˆ e nidsingɨ́ɨiñˈˉ do, jo̱guɨ cacuøˈˊreiñˈ do e tɨɨmˋbiñˈ eáangˊ, jo̱guɨ cajméerˋ e guiʉ́bˉ caˈéeˋ i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ quiáˈˉ Egipto có̱o̱ˈr˜, jo̱guɨ cacuøˈˊreiñˈ co̱o̱ˋ ta˜ e lɨ́ɨiñˈˊ do dseaˋ nʉˈluu˜ quiáˈˉ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ e fɨˊ Egipto do, jo̱guɨ e néeˊ niñˈ˜ do fɨˊ ˈnʉ˜ i̱ dseata˜ féngˈˊ do có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ fɨˊ jo̱.

11 ’Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cajáˉ ji̱i̱ˋ ooˉ fɨˊ latøøngˉ Egipto có̱o̱ˈ˜guɨ fɨˊ Canaán, jo̱ eáamˊ iihuɨ́ɨˊ cangongɨ́ɨngˉ dseaˋ cǿøngˈ˜ quíˉnaaˈ co̱ˈ joˋ seaˋ e nidǿˈrˉ. 12 Dsʉˈ mɨ˜ calɨñiˊ i̱ Jacóoˆ do e seabˋ mɨcuɨˈieeˋ fɨˊ Egipto, jo̱baˈ fɨˊ jo̱b casíiñˋ jaléngˈˋ jó̱o̱rˊ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ áangˊ quíˉiiˈ do. Jo̱ e jo̱b laˈuii˜ ya̱ˈˊ e cangolíiñˈˆ do fɨˊ Egipto.

13 ’Jo̱ mɨ˜ cangolíingˉtu̱ i̱ jó̱o̱ˊ Jacóoˆ fɨˊ Egipto e catɨ́ˋ tú̱ˉ ya̱ˈˊ, jo̱guɨbaˈ cajméeˋ Séˆ júuˆ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ e rúiñˈˋ dseaˋ ngáangˈ˜ có̱o̱ˈ˜bre lɨiñˈˊ do. Jo̱ lajo̱b calɨñiˊ i̱ dseata˜ Egipto do e dseaˋ Israel lɨ́ɨngˊ Séˆ laco̱ˈguɨ jneaa˜aaˈ. 14 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caquiʉˈˊ Séˆ ta˜ e nidséˉ tiquiáˈrˆ Jacóoˆ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈrˉ fɨˊ lɨ˜ guiing˜ dseaˋ do fɨˊ Egipto. Jo̱ lɨ́ˈˆ lajeeˇ lajɨɨiñˋ laˈóˈˋ cangolíiñˆ fɨˊ jo̱ tíiˊbre setenta y cinco.

15 ’Jo̱ lajo̱b cajméeˋ Jacóoˆ, cangogüeáˋbre fɨˊ Egipto có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈrˉ. Jo̱ fɨˊ jo̱b cajúiñˉ, jo̱ fɨˊ jo̱bɨ cajo̱ cajúngˉ jaléngˈˋ dseaˋ áangˊ quíˉnaaˈ. 16 Jo̱ jaléˈˋ móoˋ teáangˈ˜ i̱ Jacóoˆ do cangocó̱o̱rˋ fɨˊ Siquem lɨ˜ se̱ˈˊ Canaán, jo̱ caˈóorˉ fɨˊ dsíiˊ tóˋ é̱e̱ˋ lɨ˜ caláˉ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham quiáˈˉ jaangˋ i̱ calɨsíˋ Hamor e fɨˊ Siquem do.

17 ’Jo̱ mɨ˜ nɨjaquiéengˊ e nijmiti˜ Fidiéeˇ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e cacuøˈrˊ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ quíˉiiˈ Abraham lamɨ˜ jéengˊguɨ eáangˊ, jo̱ eáamˊ nɨcangofɨ́ɨngˉ dseaˋ áangˊ quíˉiiˈ dseaˋ Israel e fɨˊ Egipto do. 18 Jo̱ ie˜ jo̱ mɨ˜ caguáˋ jaangˋguɨ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ caquiʉˈˊ ta˜ e fɨˊ Egipto do, jo̱ i̱ dseata˜ íˋ joˋ calɨcuíiñˋ Séˆ. 19 Jo̱ i̱ dseata˜ íˋ, eáamˊ gaˋ caˈéerˋ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ góoˋnaaˈ dseaˋ Israel, jo̱guɨ caquiʉˈˊ i̱ dseata˜ do ta˜ e ˈnéˉ nitiúuiñˈˉ do jaléngˈˋ yʉ̱ʉ̱ˋ sɨñʉʉˆ quiáˈrˉ e laco̱ˈ nijúuiñˈˉ do.

20 ’Jo̱ ie˜ jo̱b cajo̱ cangáangˈ˜ i̱ yʉ̱ʉ̱ˋ sɨñʉʉˆ Moi˜ do, jo̱ eáamˊ iáangˋ dsíiˊ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ i̱ yʉ̱ʉ̱ˋ do. Jo̱ sejmiiˋbiñˈ do cajmɨcuó̱o̱ˋ quiáˈrˉ lajeeˇ gaangˋ sɨˈˋ. 21 Jo̱ co̱o̱bˋ mɨ˜ catɨ́ˋ íˈˋ e ˈnéˉ nitiúuiñˉ i̱ yʉ̱ʉ̱ˋ do quiáˈrˉ, jo̱baˈ cangotiúumˇbre. Jo̱ jaangˋ sɨmɨ́ˆ quiáˈˉ i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ Egipto do, íbˋ cadséngˈˋ i̱ yʉ̱ʉ̱ˋ do, jo̱ catǿˉbre fɨˊ quiáˈrˉ, jo̱ cajmɨcuáangˋneiñˈ do lafaˈ jó̱o̱ˊbre. 22 Jo̱ mɨ˜ cacuaiñˈˉ do, calɨtɨ́mˋbre lají̱i̱ˈ˜ e tɨɨngˋ dseaˋ egipcio, jo̱guɨ eáamˊbɨ ˈgøiñˈˊ cajo̱ e tɨɨiñˋ jaléˈˋ júuˆ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ e jmóoˋ dseaˋ do cajo̱.

23 ’Jo̱ mɨ˜ cadsíˈˉ i̱ Moi˜ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ áangˊ quíˉiiˈ do tu̱lóˉ ji̱i̱ˋ, caˈɨ́ˋ dsíirˊ e nidsiˈeer˜ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel i̱ taam˜bɨ fɨˊ Egipto do. 24 Jo̱ mɨ˜ caguiérˉ fɨˊ jo̱, cangáiñˉ jaangˋ dseaˋ egipcio i̱ táangˋ jmángˈˋ jaangˋ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel. Jo̱ cajmɨˈǿmˈˋ Moi˜ i̱ dseaˋ góorˋ do, jo̱guɨ cajngamˈˊbre i̱ dseaˋ egipcio do.

25 ’Jo̱ ɨˊ dsíiˊ i̱ Moi˜ do e nilɨlíˈˆ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel do e laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ íˋbre nileángˉ Fidiéeˇ jaléiñˈˋ do, jo̱ dsʉˈ jaˋ calɨlíˈˆ i̱ dseaˋ góorˋ do jaléˈˋ e jo̱. 26 Jo̱ mɨ˜ cajneáˉ lajo̱, ngóˉtu̱ Moi˜ caléˈˋ catú̱ˉ e cangoˈeerˇ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel. Jo̱ mɨ˜ caguiérˉ fɨˊ jo̱, cangáiñˉ gángˉ laˈóˈˋ dseaˋ góorˋ i̱ taang˜ ta˜ tɨ́ɨngˊ, jo̱baˈ calɨˈiiñ˜ e nisɨ́ngˉtu̱iñˈ do røøˋ jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ: “¿Jialɨˈˊ taang˜ ˈnʉ́ˈˋ ta˜ tɨ́ɨngˊ laˈóˈˋ rúngˈˋnaˈ?”

27 ’Jo̱baˈ i̱ dseaˋ i̱ jmángˈˋ i̱ jaangˋguɨ do calɨguíimˉbre quiáˈˉ Moi˜, jo̱ caˈlemˈˊbreiñˈ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ lala: “¿I̱˜ caguíngˈˋ ˈnʉˋ e lɨ́ɨnˈˊ jaangˋ fii˜ quíˉiiˈ i̱ quidsiˈˋ íˈˋ jee˜ jneaˈˆ? 28 ¿Su ɨˊ oˈˊ e nijnganˈˆ jnea˜ laco̱ˈguɨ cajnganˈˊ i̱ dseaˋ egipcio do lado guiéeˉ?”

29 ’Jo̱ mɨ˜ canúuˉ Moi˜ e júuˆ jo̱, cagüɨˈɨ́ɨˊbre fɨˊ Egipto jo̱ cangórˉ cangogüeárˋ fɨˊ co̱o̱ˋ guóoˈ˜ uǿˉ e néeˊ huí̱i̱ˉ e siiˋ Madián. Jo̱ fɨˊ jo̱b caguárˋ laco̱ˈ jaangˋ dseaˋ i̱ jáaˊ fɨˊ lɨ˜ huí̱i̱ˉ. Jo̱ fɨˊ jo̱b calɨséngˋ gángˉ jó̱o̱rˊ sɨñʉʉˆ.

30 ’Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ tu̱lóˉ ji̱i̱ˋ lajo̱, co̱o̱ˋ jmɨɨ˜ lajeeˇ e ngɨˊ Moi˜ fɨˊ co̱o̱ˋ guóoˈ˜ uǿˉ lɨ˜ jaˋ i̱i̱ˋ ˈgaˈˊ lɨˊ dseaˋ seengˋ fɨˊ quiá̱ˈˉ co̱o̱ˋ móˈˋ e siiˋ Sinaí, jo̱ fɨˊ jo̱b cangárˉ co̱o̱ˋ ˈmató̱o̱ˊ e gui˜ iaˋ jɨˋ dsʉˈ jaˋ e cooˋ. Jo̱ lajeeˇ jo̱b cajmijnéengˋ ˈñiaˈˊ jaangˋ ángel quiáˈˉ Fidiéeˇ e fɨˊ jee˜ jɨˋ quiáˈˉ e ˈmaˋ e gui˜ e iaˋ jɨˋ do. 31 Jo̱ eáamˊ cangoˈgóˋ dsíiˊ Moi˜ mɨ˜ cangárˉ e jo̱. Jo̱guɨ mɨ˜ cangoquiéeiñˊ cartɨˊ quiá̱ˈˉguɨ e laco̱ˈ nijǿørˉ guiʉ́ˉ e jo̱, jo̱ canúurˉ luu˜ Fidiéeˇ e guicajíngˈˉ lala: 32 “Jneab˜ Fidiéeˇ i̱ jmiféngˈˊ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜ dseaˋ cǿøngˈ˜ quíiˉnaˈ i̱ calɨsíˋ Abraham có̱o̱ˈ˜guɨ Isáaˊ jo̱guɨ Jacóoˆ.”

Jo̱ mɨ˜ canúuˉ Moi˜ e júuˆ jo̱, eáamˊ cafǿiñˈˊ carˋ cajlémˉbre, jo̱ jí̱i̱ˈ˜ joˋ niteáˋ dsíirˊ faˈ nijǿøˉguɨr e lɨ˜ gui˜ ˈmató̱o̱ˊ e iaˋ jɨˋ do. 33 Jo̱ guicañíiˋtu̱ Fidiéeˇ quiáˈˉ Moi˜ jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ do lala: “Uǿøˈ˜ lomɨɨˈ˜, Moi˜, dsʉco̱ˈ güeamˈˆ e ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ lɨ˜ sɨˈøˈˋ na lana, co̱ˈ quiá̱bˈˉ sínˈˋn. 34 Jo̱ nɨcamóˉbaa guiʉ́ˉ jial tíiˊ iihuɨ́ɨˊ e íngˈˋ dseaˋ quiéˉe, dseaˋ Israel, i̱ taang˜ fɨˊ Egipto, jo̱guɨ nɨcanúˉbɨ́ɨ jaléˈˋ dseeˉ e jmóoˋ dseaˋ egipcio quiáˈrˉ. Jo̱baˈ cagüénˉn ˈñiáˈˋa e laco̱ˈ nijmɨcó̱o̱ˈˇbaare e nileáiñˋ. Jo̱ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉˋ e lana nisɨ́ɨnˆn ˈnʉˋ fɨˊ Egipto e laco̱ˈ nigüɨleaanˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiéˉe.”

35 Jo̱ casɨ́ˈˉguɨ Tée˜ i̱ dseaˋ do e júuˆ la:

—Jo̱ nañiˊ faˈ jaˋ calɨˈiing˜ dseaˋ Israel e i̱ Moi˜ do nicá̱rˋ nifɨˊ quiáˈrˉ jo̱guɨ casɨ́ˈˉbɨguɨr lala cajo̱: “¿I̱˜ caguíngˈˋ ˈnʉˋ e lɨ́ɨnˈˊ jaangˋ fii˜ quíˉiiˈ i̱ quidsiˈˋ íˈˋ jee˜ jneaˈˆ?” jo̱ dsʉˈ Fidiéeˇ casíiñˋ i̱ Moi˜ do jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ e niquiʉ́ˈrˉ ta˜ jaléngˈˋ dseaˋ góorˋ dseaˋ áangˊ quíˉiiˈ, jo̱guɨ e nileángˉneiñˈ jee˜ iihuɨ́ɨˊ e íñˈˋ fɨˊ Egipto. Jo̱ caˈíñˈˋ e ta˜ jo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ i̱ ángel i̱ cajnéngˉ fɨˊ e lɨ˜ guiˇ ˈmató̱o̱ˊ e iaˋ jɨˋ do jo̱ dsʉˈ jaˋ cooˋ. 36 Jo̱ i̱ Moi˜ dobingˈ caˈuǿøngˋ jaléngˈˋ dseaˋ áangˊ quíˉiiˈ dseaˋ Israel fɨˊ Egipto, jo̱ íˋbingˈ lajeeˇ tu̱lóˉ ji̱i̱ˋ cajméerˋ jaléˈˋ e li˜ jo̱guɨ jaléˈˋ e quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ güeaˈˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ lajeeˇ jéeiñˋ dseaˋ áangˊ quíˉiiˈ mɨ˜ cacuoˈrˊ fɨˊ mar Rojo jo̱guɨ mɨ˜ cangɨrˊ fɨˊ jee˜ uǿˆ quiʉ̱́ˋ. 37 Jo̱guɨ i̱ Moi˜ dobɨ cajo̱ i̱ casɨ́ˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel có̱o̱ˈ˜ e júuˆ la: “Fidiéeˇ nijmérˉ e fɨˊ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ nigüɨˈɨ́ɨˊ jaangˋ dseaˋ i̱ niféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ dseaˋ do laco̱ˈguɨ la jmóoˋ jnea˜.” 38 Jo̱guɨ Moi˜bɨ cajo̱ i̱ caˈíngˈˋ júuˆ quiáˈˉ i̱ ángel do fɨˊ yʉ́ˈˆ móˈˋ Sinaí; jo̱ lɨ́ˉ jo̱ cangɨ́ɨiñˋ quiáˈˉ ˈlɨɨ˜ dseaˋ áangˊ quíˉiiˈ dseaˋ Israel lajeeˇ e sɨseáiñˈˊ do fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ quiʉ̱́ˋ. Jo̱ Moi˜bɨ cajo̱ i̱ caˈíngˈˋ e júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ e cuøˊ e se̱e̱ˉnaaˈ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ lata˜, jo̱ íˋbɨ cajo̱ dseaˋ cangɨ́ɨiñˋ fɨˊ jaguóoˋnaaˈ e júuˆ jo̱, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel.

39 ’Dsʉˈ jaˋ calɨˈiing˜ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜ dseaˋ áangˊ quíˉnaaˈ faˈ calɨnʉ́ʉˈr˜ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do o̱ˈguɨ calɨjíiˈr˜ júuˆ quiáiñˈˉ do cajo̱, co̱ˈ calɨˈiiñ˜ e niquɨmˈˉtu̱r caléˈˋ catú̱ˉ fɨˊ Egipto. 40 Jo̱ i̱ dseaˋ Israel do casɨ́ˈrˉ Aarón, jaangˋ rúngˈˋ dseaˋ ngáangˈ˜ có̱o̱ˈ˜ Moi˜ do, jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ lala: “Jmɨlɨɨngˇ diée˜ quíˉiiˈ i̱ niˈéˈˉ jneaa˜aaˈ fɨˊ. Co̱ˈ jaˋ ne˜naaˈ e˜ calɨ́ˉ có̱o̱ˈ˜ i̱ Moi˜ do i̱ caˈuǿøngˋ jneaa˜aaˈ fɨˊ Egipto, co̱ˈ jaˋ mɨˊ cagüeamˈˊbɨr e fɨˊ yʉ́ˈˆ móˈˋ lɨ˜ cangórˉ do”. 41 Jo̱baˈ cajmeáangˋ i̱ dseaˋ Israel dseaˋ áangˊ quíˉiiˈ do jaangˋ diée˜ i̱ lɨ́ɨngˊ la lɨ́ɨngˊ güɨtሠjiuung˜ có̱o̱ˈ˜ layaang˜ cunéeˇ. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cajmɨlɨɨiñ˜ i̱ diée˜ do, jo̱ canaaiñˋ jmifémˈˊbreiñˈ do, jo̱ jngaiñˈˊ jaléngˈˋ jóˈˋ e cuøiñˈˊ i̱ diée˜ do, jo̱guɨ jmóorˋ jmɨɨ˜ e jmiféiñˈˊ i̱ diée˜ íˋ cajo̱ i̱ cajmeáaiñˋ có̱o̱ˈ˜ layaang˜ guóorˋ do.

42 ’Jo̱ uíiˈ˜ jo̱baˈ caˈnáamˉ ˈñiaˈˊ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ dseaˋ Israel dseaˋ áangˊ quíˉiiˈ, jo̱ jaˋ cajnirˊ fɨˊ quiáiñˈˉ do e nijmiféiñˈˊ jaléngˈˋ nʉ́ʉˊ i̱ sɨtǿngˈˉ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ; co̱ˈ lajo̱b to̱o̱˜ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e cajmeˈˊ i̱ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈrˉ malɨɨ˜guɨ eáangˊ mɨ˜ cajíñˈˉ lala:
    Dseaˋ Israel:
    ˈNʉ́ˈˋ, lajeeˇ tu̱lóˉ ji̱i̱ˋ e cangɨ́ˆnaˈ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ quiʉ̱́ˋ, jaˋ cajmɨˈgooˋnaˈ jnea˜ faˈ cajngangˈˊnaˈ jóˈˋ i̱ cacuǿøngˈ˜naˈ jnea˜.
43     Co̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ ie˜ jo̱ cajméeˈ˜naˈ ˈnʉ́ʉˊ lɨ˜ cajmiféngˈˊnaˈ i̱ diée˜ i̱ siiˋ Moloc có̱o̱ˈ˜guɨ nʉ́ʉˊ quiáˈˉ i̱ diée˜ i̱ siiˋ Refán.
    Jo̱ lajɨˋ huáangˉ i̱ diée˜ íˋ yaam˜ ˈnʉ́ˈˋ cajmeaangˇnaˈre.
    Jo̱ uíiˈ˜ jo̱baˈ nisɨ́ɨnˆn ˈnʉ́ˈˋ cartɨˊ co̱o̱ˋ guóoˈ˜ uǿˉ lɨ˜ huí̱i̱ˆ tɨˊ doguɨ laco̱ˈ lɨ˜ se̱ˈˊ Babilonia.

Lanab to̱o̱˜ e fɨˊ ni˜ jiˋ do.

44 Jo̱ caféˈˋbɨ Tée˜ júuˆ quiáˈrˉ jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ jo̱ cajíñˈˉ:

—Jo̱ lajeeˇ ngɨˊ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜ dseaˋ cǿøngˈ˜ quíˉnaaˈ fɨˊ jee˜ guóoˈ˜ uǿˉ quiʉ̱́ˋ, quie̱rˊ co̱o̱ˋ ˈnʉ́ʉˊ e lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ layaang˜ ˈmɨˈˊ, jo̱ fɨˊ dsíiˊ jo̱b jmiguiéngˈˊ dsíirˊ jaléˈˋ júuˆ e cacuøˈˊ Fidiéeˇ írˋ lamɨ˜ jéengˊguɨ. Jo̱ e ˈnʉ́ʉˊ do calɨ́ɨˉ dseángˈˉ laco̱ˈ ta˜ caquiʉˈˊ Fidiéeˇ quiáˈˉ Moi˜ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ jí̱i̱ˈ˜ íˈˋ e caˈíngˈˋ dseaˋ do quiáˈˉ Fidiéeˇ mɨ˜ cangárˉ jaléˈˋ e jo̱. 45 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, jaléngˈˋ dseaˋ áangˊ quíˉnaaˈ caˈímˈˋbre e ˈnʉ́ʉˊ ˈmɨˈˊ do. Jo̱ mɨ˜ cagüɨlíiñˋ có̱o̱ˈ˜ Josué e fɨˊ guóoˈ˜ uǿˆ la, quié̱e̱ˋbre e ˈnʉ́ʉˊ ˈmɨˈˊ do, jo̱ quie̱ˊbre cajo̱ mɨ˜ calɨ́ˈrˉ jaléˈˋ uǿˉ quiáˈˉ jaléˈˋ fɨɨˋ e caguieeˉguɨ e cacuøˈˊ Fidiéeˇ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ. Jo̱ lajo̱bɨ jmóorˋ latɨˊ mɨ˜ catɨ́ˋ íˈˋ e caquiʉˈˊ dseata˜ Davíˈˆ ta˜. 46 Jo̱ eáamˊ calɨˈiáangˋ dsíiˊ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseata˜ Davíˈˆ do, jo̱guɨ Davíˈˆ calɨˈiiñ˜ cajmeˈrˊ co̱o̱ˋ ˈnʉ́ʉˊ fɨˊ lɨ˜ nijmiféngˈˊ dseaˋ i̱ Fidiéeˇ quíˉiiˈ jo̱guɨ i̱ lɨ́ɨngˊ Fidiéeˇ quiáˈˉ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Jacóoˆ cajo̱. 47 Jo̱ dsʉˈ i̱ jó̱o̱ˊ Davíˈˆ i̱ siiˋ Salomón, íˋbingˈ i̱ cajmeˈˊ e ˈnʉ˜ Fidiéeˇ do. 48 Jo̱ dsʉˈ Fidiéeˇ dseaˋ féngˈˊ dseaˋ ñíingˊ jaˋ seeiñˋ fɨˊ dsíiˊ ˈnʉ́ʉˊ e jmoˈˊ dseaˋ jmɨgüíˋ yaaiñ˜ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ cajíngˈˉ i̱ dseaˋ áangˊ quíˉiiˈ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ i̱ calɨsíˋ Saíiˆ mɨ˜ cajíñˈˉ lala:

49 Jnea˜ Fidiéeˇ, jo̱ fɨˊ ñifɨ́bˉ lɨ˜ guiin˜n quiʉ́ˈˋʉ ta˜,
jo̱guɨ fɨˊ guóoˈ˜ uǿˉ la lɨ˜ jmiˈíngˈˊ tɨ́ɨˋɨ.
Jo̱guɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ Israel, ¿e˜ íingˈ˜ ˈnʉ́ʉˊ e nijméeˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ quiéˉe?,
jo̱guɨ, ¿jie˜ fɨˊ lɨ˜ nijmiˈínˈˊn cajo̱?
50 Dsʉco̱ˈ ˈñiábˈˋ jnea˜ cajméˉe lajaléˈˋ e seaˋ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ.

Jo̱ lanab jí̱i̱ˈ˜ lɨ́ɨˊ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e cajmeˈˊ Saíiˆ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈrˉ malɨɨ˜guɨ eáangˊ.

51 Jo̱ caféˈˋbɨ Tée˜ júuˆ quiáˈrˉ jo̱ cajíñˈˉ:

—Dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋ quié̱ˆnaˈ logua˜ dseaˋ i̱ jaˋ cuíingˋ Fidiéeˇ jo̱guɨ dsíiˊ dseaˋ i̱ jaˋ cuíingˋ dseaˋ do cajo̱, co̱ˈ saamˋ áaˊnaˈ jmooˋnaˈ. Jo̱guɨ røøbˋ lɨ́ɨngˊ ˈnʉ́ˈˋ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜ dseaˋ áangˊ quíˉnaaˈ, co̱ˈ contøømˉ ˈníˈˋ máangˊnaˈ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ. 52 Co̱ˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋbingˈ eáamˊ gaˋ cajmeáiñˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ jo̱ cajngamˈˊbre jaléngˈˋ dseaˋ íˋ mɨ˜ caféiñˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ i̱ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ i̱ tɨˊ lɨ˜ nijáaˊ do. Jo̱guɨ lanaguɨ nɨcagüémˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la i̱ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ do, jo̱ dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋ ˈníbˈˋ cañíingˊnaˈre cartɨˊ canjngamˈˊbaˈre. 53 Jo̱ nañiˊ faˈ e nɨcaˈíingˈ˜naˈ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ ángeles quiáˈrˉ, jo̱ dsʉˈ jaˋ cajmeeˉnaˈ nʉ́ʉˈ˜naˈ e jo̱.

Mɨ˜ cajngaˈˊ dseaˋ quiáˈˉ Tée˜ có̱o̱ˈ˜ layaang˜ cu̱u̱˜

54 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ Israel e júuˆ quiáˈˉ Tée˜ do, dsíngˈˉ calɨguíiñˉ quiáˈˉ dseaˋ do carjɨˋ tʉrˊ maja̱r˜. 55 Dsʉˈ i̱ Tée˜ do eáamˊ jéeˊ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ quiáˈrˉ, jo̱ caséerˋ nir˜ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ jo̱ cangárˉ cateáˋ fɨˊ lɨ˜ laniingˉ ˈgøngˈˊ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱guɨ cangáiñˉ Jesús e singˈˊ dseaˋ do lɨ́ˈˆ lɨˊ dséeˊ cáangˋ Tiquiáˈrˆ Fidiéeˇ.

56 Jo̱ casɨ́ˈˉ Tée˜ i̱ dseaˋ sɨseángˈˊ do:

—¡Jǿøˉnaˈ! Lana móoˋo fɨˊ ñifɨ́ˉ, jo̱ dob máanˊn i̱ dseaˋ i̱ cajáˉ fɨˊ ñifɨ́ˉ e lɨ́ɨiñˊ jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ; jo̱ máanˊnre e siñˈˊ fɨˊ lɨ́ˈˉ lɨˊ dséeˊ laco̱ˈ guiing˜ Fidiéeˇ.

57 Jo̱ dsʉˈ i̱ dseaˋ i̱ teáangˉ do i̱ ˈnɨ́ɨngˋ Tée˜ cajniˊbre loguar˜ jo̱ canaaiñˋ guiarˊ ˈgooˋ lajɨɨiñˈˋ do e nisáiñˈˊ Tée˜ jo̱ casamˈˉbre. 58 Jo̱ caguíingˋneiñˈ do fɨˊ caluuˇ e fɨɨˋ jo̱, jo̱ canaaiñˋ táangˊneiñˈ cu̱u̱˜; jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ ˈníˈˋ níiˉ quiáˈrˉ do caséerˊ sɨ̱ˈrˆ có̱o̱ˈ˜ jaangˋ sɨmingˈˋ i̱ siiˋ Saulo lajeeˇ e táangˊneiñˈ do cu̱u̱˜.

59 Jo̱ lajeeˇ jo̱ canaangˋ Tée˜ e féiñˈˊ Fidiéeˇ jo̱ cajíñˈˉ:

—Fíiˋi Jesús, íinˈ˜ jmɨguíˋ quiéˉe jmɨɨ˜ na.

60 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e caféˈrˋ e jo̱, casíˈrˋ uǿˉ jnir˜ jo̱ canaaiñˋ féˈrˋ teáˋ:

—Fíiˋi, jaˋ jméeˈ˜ cuente e dseeˉ e caˈéeˋ i̱ dseaˋ la.

Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ caféˈrˋ e júuˆ na, jo̱ cajúmˉbre.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes