Add parallel Print Page Options

Pablo cwilacwanomna jom tsjoom Roma

27  Jlaˈtiuuna na njñoomna Pablo ndyuaa Italia. Joˈ chii tioona cwenta jom ñequio ntˈomcheⁿ pra̱so lˈo̱ capeitaⁿ na jndyu Julio, tsˈaⁿ na matsa̱ˈntjom cwii tmaaⁿˈ sondaro na jndyunaˈ Augusto. Ndoˈ ja Lucas, tjo̱ñˈa̱ⁿ ñˈeⁿ Pablo. Saacuo̱o̱yâ wˈaandaa. Ndoˈ tjañˈeⁿ Aristarco ñˈeⁿndyô̱. Jom tsˈaⁿ tsjoom Tesalónica ndyuaa Macedonia. Ndoˈ wˈaandaaˈñeeⁿ jnaⁿnaˈ tsjoom Adramitio na wjaanaˈ njoom na mˈaⁿ ˈndyoo ndaaluee ndyuaa Asia. Jnda̱ tuo̱o̱yâ, mana saayâ. Cwiicheⁿ xuee squia̱a̱yâ tsjoom Sidón. Ndoˈ Pablo, sˈaa Julio na wiˈ tsˈom jom. Tquiaa tsaⁿˈñeeⁿ ñˈoomˈ na nncjaacandoˈyaaⁿ nnˈaⁿ na ya ñˈoom jom ñˈeⁿndye ndoˈ na nnteiˈxˈeeyana jom. Jnda̱ chii saacuo̱o̱nndaaˈâ wˈaandaa. Jnaaⁿyâ tsjoom Sidón. Saanquiandyô̱ nandyeeˈ ndyuaaxeⁿncwe Chipre ee joˈ joˈ tijndeiiti maquiˈcaljoo jndye sta wˈaandaa cantyja na tsaayâ. Saawiˈno̱o̱ⁿyâ ñˈeⁿ wˈaandaa nacjeeˈ ndyuaa Cilicia ñequio ndyuaa Panfilia. Squia̱a̱yâ tsjoom Mira ndyuaa Licia.

Joˈ joˈ ljeii capeitaⁿ wˈaandaa na jnaⁿnaˈ tsjoom Alejandría na wjaanaˈ ndyuaa Italia. Tsoom na joˈ cuo̱o̱yâ. Joˈ chii tuo̱o̱yâ juunaˈ. Jndye xuee nioom tyotsaayâ. Ncˈuaaˈ chii saacatsquia̱a̱yâ ndyeyu yuu na waa tsjoom Gnido. Ndoˈ na taleicanda̱a̱ nntsaandyeyuuyâ na ndicwaⁿ maquiˈcaljoo jndye sta wˈaandaa, joˈ chii saanquiandyô̱ teiˈno̱o̱ⁿyâ ndyuaa Salmón, saawiˈno̱o̱ⁿyâ nacjeeˈ ndyuaaxeⁿncwe Creta. Jeeⁿ ndyaaˈ ncˈuaaˈ saawiˈno̱o̱ⁿyâ nacañoomˈwiˈ tyuaaˈñeeⁿ. Chii squia̱a̱yâ cwii joo na nndyooˈ tsjoom Lasea na jndyunaˈ Buenos Puertos yuu na tjaquieeˈndiiˈñe ndaaluee.

Jndye xuee tˈo̱o̱ⁿyâ nato ñˈeⁿ wˈaandaa ncˈe na tisˈa mˈaaⁿ jndye. Ndoˈ jeˈ jnda̱ tueˈntyjo̱ ncuee na teincuuˈ na cwii nncjaati wˈaandaa ee jnda̱ macwitsaaquia̱a̱ˈâ ncueesuaˈ. Joˈ chii Pablo seijno̱o̱ⁿˈo̱ⁿ nˈom nnˈaⁿ. 10 Matsoom:

—Luaa matseiˈno̱ⁿˈa ˈo re, xeⁿ nntsaatya̱a̱ya nntjo̱o̱ⁿya nata̱ˈ, ndoˈ tˈmaⁿ nntsuundyo̱. Nchii macanda̱ canchuu ñequio wˈaandaa, sa̱a̱ mati ncjo̱o̱ya nncwja̱a̱ya.

11 Sa̱a̱ capeitaⁿ seiyoomˈm ñˈoom na tso tsˈaⁿ na maleiñˈoom wˈaandaa ñequio tsˈaⁿ na ˈnaaⁿˈ juunaˈ. Ñˈoom na tso Pablo tîcatseiñˈoomˈñê. 12 Wˈaandaaˈñeeⁿ meintyjeeˈnaˈ yuu na maxjeⁿ cwiˈoomeintyjeeˈ lˈaandaa. Sa̱a̱ ticueeˈcheⁿ na ya na joˈ joˈ nncwintyjeeˈnaˈ naquiiˈ ncueesuaˈ. Ndoˈ majndyendyetina cwiluena na tsaatsaatya̱a̱yâ. Jluena aa nchii nntsˈaanaˈ na nntsquia̱caño̱o̱ⁿyâ yuu na cwiˈoomeintyjeeˈ lˈaandaa tsjoom Fenice majuu ndyuaaxeⁿncwe Creta. Ee joˈ joˈ ya nljooˈndyô̱ ncueesuaˈ ee tijndeii mawinom jndye.

Jndeii tioo jndye tsˈom ndaaluee

13 Jndyo jndye tijndeii tijndeii. Tjantquienaˈ wˈaandaa jo ntyja na cwitsaayâ. Joˈ chii jlaˈtiuuna na ya na nntsaayâ. Quia joˈ xjo na majaacue quiiˈ ndaaluee cha nncwintyjeeˈcheⁿ wˈaandaa, jlaˈwena juunaˈ. Chii saayâ saawiˈno̱o̱ⁿyâ cañoomˈwiˈ tyuaaxeⁿncwe Creta. 14 Tyoowijndye na saayâ ndoˈ teiˈcaljoo jndye tˈmaⁿ wˈaandaa. Majuu ndyuaaxeⁿncwe Creta jnaⁿnaˈ jondoˈ cantyja na cwicaluiˈ cancjuu ntquieeˈ. 15 Jndyeˈñeeⁿ tjomñe wˈaandaa. Tyotseilcweˈnaˈ juunaˈ. Joˈ chii ˈndya̱a̱to̱o̱yâ, cjaañˈoomto jndye juunaˈ yuu na ñeˈcjaañˈoomnaˈ. 16 Teiˈno̱o̱ⁿyâ cwii ndyuaaxeⁿncwe chjoo na jndyu Clauda. Joˈ joˈ ticueeˈcheⁿ na jeeⁿcheⁿ jndeii mˈaaⁿ jndye. Tyolajnda̱a̱yâ ndoˈ juu xuljoo na tsaacantyjaandyô, ncˈuaaˈ chii jnda̱a̱ tua̱a̱ˈâ juunaˈ tsˈom wˈaandaa. 17 Jnda̱ tua̱a̱ˈâ xuljoo tsˈom wˈaandaa jlaˈtyeⁿna wˈaandaa ñequio lˈuaa cha tintyuiiˈnaˈ. Nquiaana xeⁿ nncjaacˈo̱o̱ˈ wˈaandaa cwii joo na jndyunaˈ Sirte yuu na jndye teiˈ ñjom. Joˈ chii toˈñoomna liaa ntmeiⁿ na macwjaaˈñenaˈ jndye ee ñeˈcalaˈxjeeⁿˈndyena na jndeii mantquie jndye wˈaandaa. Jnda̱ joˈ ˈndyetona tjantquie jndye juunaˈ. 18 Teincoo cwiicheⁿ xuee ndicwaⁿ jndeii maquiˈcaljoo jndye wˈaandaa. Joˈ chii to̱ˈna tyotjeiiˈna canchuu tsˈomnaˈ. Tyotueeˈna joonaˈ tsˈom ndaaluee cha na nntseixjeeⁿˈñenaˈ na jaaˈ wˈaandaa. 19 Ndoˈ xuee jnda̱ ndyee chaˈtso lˈo̱o̱ tsˈiaaⁿ cwentaaˈ wˈaandaa ncjo̱o̱yâ tyotjeiiˈâ joonaˈ ñequio lua̱a̱yâ, tyotua̱a̱ˈâ joonaˈ tsˈom ndaaluee. 20 Jndye xuee taticantyˈiaayâ ñeˈquioomˈ meiⁿ cancjuu. Ndoˈ jeeⁿ ndyaˈ jndeii tyoquiˈcaljoo jndye tˈmaⁿ wˈaandaa hasta tyolatiuuyâ tjaa chiuu cwii ya, maxjeⁿ nncwja̱a̱yâ.

21 Jnda̱ jaachˈee xuee tacocwaaˈâ. Joˈ chii teintyjeeˈ Pablo quiiˈntaaⁿ nnˈaⁿ. Matsoom:

—ˈO re, yati xeⁿ cweˈ jndyeˈyoˈ ñˈoom na tsjo̱o̱ xjeⁿ na mˈaaⁿya Creta na tinquio̱o̱ya. Quia joˈ xocatjo̱o̱ⁿya na nmeiiⁿˈ, ndoˈ meiiⁿ canchuu xocatsuunaˈ. 22 Sa̱a̱ jeˈ matsjo̱o̱ cˈomˈtˈmaaⁿˈndyoˈ nˈomˈyoˈ ee meiⁿcwiindyo̱ xocwja̱a̱ya macanda̱ nquii wˈaandaa nntsuunaˈ. 23 Ee ja matseixmaⁿya cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom ndoˈ mandiˈntjo̱ⁿya nnoom. Tsjom teincoo jeˈ jñoom cwii ángel cwentaaⁿˈaⁿ na mˈaaⁿya. 24 Matso ángelˈñeeⁿ no̱o̱ⁿ: “Tincˈoomˈ ˈu Pablo na nquiaˈ ee maxjeⁿ nncueˈ na mˈaaⁿ tsaⁿmaⁿtsˈiaaⁿ tˈmaⁿ tsjoom Roma. Ndoˈ cantyja ˈnaⁿˈ ˈu chaˈtso nnˈaⁿ na quio ñˈeⁿˈ, Tyˈo̱o̱tsˈom nntsˈaa na ticwjena.” 25 Joˈ chii ˈo re cˈomˈtˈmaaⁿˈndyoˈ nˈomˈyoˈ ee ja matseiyuˈa na nntsˈaa Tyˈo̱o̱tsˈom chaˈxjeⁿ na tso ángel no̱o̱ⁿ. 26 Sa̱a̱ nncjaajuˈyuunaˈ jaa cwii ndyuaaxeⁿncwe.

27 Teinom chaˈna quinˈoom xuee na tyotsaayâ chii squia̱a̱yâ ndaaluee Adria. Lomañjaaⁿ majuˈ jndye wˈaandaa na wjaanaˈ. Chaˈna xcwe tsjom ndoˈ jlaˈno̱ⁿˈ nnˈaⁿ na cwileiñˈom wˈaandaa na manndyooˈ nntsquia̱a̱yâ yuu mˈaaⁿ tyuaa. 28 Tueeˈna ˈnaⁿ na nntyˈiaana cwanti njoom naquiiˈ ndaatioo ndoˈ jliuna njoom chaˈna ntquiuu ncˈaa. Tyˈetyˈetina chii jliuna njoom chaˈna quinˈoom ncˈaa. 29 Nquiaana na nnquiˈljoo wˈaandaa ljo̱ˈ. Joˈ chii tueeˈna ñequiee xjo quiiˈ ndaaluee na ñjoomnaˈ jo tsˈaaⁿ wˈaandaa na nlˈanaˈ na nncjaawintyjeeˈcheⁿnaˈ. Jnda̱ joˈ ñequio na chjooˈ nˈomna cwii tyomeindoˈtina na nleixuee. 30 Jnda̱ joˈ nnˈaⁿ na cwileiñˈom wˈaandaa jlaˈtiuuna na nleiˈnomna. Joˈ chii tyˈena sta wˈaandaa. Cweˈ lˈayana na ndooˈ cwitueeˈna ncjo naquiiˈ ndaaluee na nlˈanaˈ na nncjaameintyjeˈcheⁿ wˈaandaa. Sa̱a̱ tiyuuˈ, ee xuljoo cwitueeˈna quiiˈ ndaaluee na nleiˈnomna. 31 Sa̱a̱ Pablo matsoom nnom capeitaⁿ ñequio sondaro ˈnaaⁿˈ:

—Xeⁿ naⁿmˈaⁿˈ ticaljooˈndye tsˈom wˈaandaa quia joˈ ˈo xocanda̱a̱ nluiˈnˈmaaⁿndyoˈ ñjaaⁿ.

32 Joˈ chii tyjee sondaro tsˈuaa na chuˈtyeⁿ xuljoo. Mana ˈndyena na tjawjaanaˈ.

33 Quia na jaawindyooˈ nleixuee seineiⁿ Pablo nda̱a̱ nnˈaⁿ na cwaˈna. Matsoom:

—Jeˈ jnda̱ quinˈoom xuee na mˈaⁿˈyoˈ na chjooˈ nˈomˈyoˈ, tyoocwaˈyoˈ, ndoˈ tyoondaˈyoˈ. 34 Joˈ chii matsˈaa tyˈoo nda̱a̱ˈyoˈ na nlcwaˈyoˈ cha nncˈomjndeiiˈ nˈomˈyoˈ ee meiⁿcwiindyoˈ xocwjeˈyoˈ. Chaˈtsondyoˈ nluiˈnˈmaaⁿndyoˈ.

35 Jnda̱ tsoom na luaaˈ toˈñoom tyooˈ. Tquiaaⁿ na quianlˈuaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom jo nda̱a̱ chaˈtso naⁿˈñeeⁿ. Jnda̱ joˈ tyjeeⁿ juunaˈ, to̱o̱ⁿˈo̱ⁿ na macwaaⁿˈaⁿ. 36 Ndoˈ na luaaˈ sˈaaⁿ chaˈtsondyena tyˈomtˈmaaⁿˈndyena nˈomna. Mati joona to̱ˈna tcwaˈna. 37 Na chaˈtsondyô̱ na mˈaaⁿyâ tsˈom wˈaandaa, we siaⁿnto waljooˈ ndyeenˈaaⁿ nchooˈ nqui nchooˈ yomndyô̱. 38 Jnda̱ na tjacjoona na tcwaˈna, quia joˈ tyotioomna canchuu lqueeⁿ trigo tsˈom ndaaluee cha nntseixjeeⁿˈñenaˈ na jaaˈ wˈaandaa.

Tjacˈo̱o̱ˈ wˈaandaa ndoˈ na teiˈndaaˈnaˈ

39 Quia na jnda̱ teixuee, nnˈaⁿ na cwileiˈñˈom wˈaandaa tîcataˈnaaⁿˈna ndyuaaˈñeeⁿ. Sa̱a̱ jliuna cwii joo yuu na tjaquieeˈndiiˈ na mˈaaⁿ ndaaluee yuu ñequiiˈ tsˈoteiˈ. Jlaˈtiuuna ya xeⁿ nnda̱a̱ nlˈana na nncjaaquieeˈ wˈaandaa joˈ joˈ. 40 Quia joˈ ncjo na tueeˈna tsˈom ndaaluee na nncjaawintyjeeˈcheⁿ wˈaandaa, tyjena lˈuaa na ñjoomnaˈ. ˈNdyena ncjoˈñeeⁿ tsˈom ndaaluee. Ndoˈ jlaˈcanaⁿˈna nˈoom palaˈ na jlaˈtyeⁿna ee joonaˈ cwileilˈueeˈndyena na wjaantquienaˈ wˈaandaa. Ndoˈ jlaˈntyjana liaa jo sta wˈaandaa na macwjaaˈñenaˈ jndye cha wjaantquienaˈ wˈaandaa. Jnda̱ chii to̱ˈ wˈaandaa na wjaanaˈ jo yuu tjaquieeˈndiiˈ na mˈaaⁿ ndaaluee. 41 Sa̱a̱ squia̱a̱yâ cwii joo yuu cwitjom we tseiiˈ ndaa. Mana tjacˈo̱o̱ˈ sta wˈaandaa naquiiˈ teiˈ yuu na cañjeiiⁿ mˈaaⁿ ndaa. Mana taticanda̱a̱ nntjeiiˈndyena juunaˈ. Ndoˈ tsˈaaⁿnaˈ jnaⁿnaˈ na tjatyuiiˈ sˈaa nmo̱ⁿ tˈmaⁿ. 42 Quia joˈ jlaˈtiuu sondaro na nlaˈcwjeena pra̱so cha tincˈootaˈljooˈ naⁿˈñeeⁿ na mana nleiˈnomna. 43 Sa̱a̱ capeitaⁿ ñeˈcwañomˈm Pablo. Joˈ chii tinquiaaⁿ na nlaˈcwjee sondaro pra̱so. Ndoˈ pra̱so na ˈnaaⁿ na nntaˈljooˈ sa̱ˈntjoom na joona najndyee catueeˈndyena tsˈom ndaaluee, cˈootaˈljooˈna cha nlquiena tyuaatcwii. 44 Ndoˈ ntˈomcheⁿ cˈoontyjondye cjooˈ lcaaˈ oo cjooˈ lcaaˈntaⁿˈ na tyuiiˈ wˈaandaa. Joˈ na chaˈtsondyô̱ ya squia̱a̱yâ tyuaatcwii.