Add parallel Print Page Options

Pablo maˈmo̱o̱ⁿ cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ nnom Agripa

26  Quia joˈ matso Agripa nnom Pablo:

—Wanaaⁿ na catseineiⁿˈ cantyja ˈnaⁿˈ.

Seintyja Pablo tsˈo̱o̱ⁿ. To̱o̱ⁿˈo̱ⁿ na tyotseineiiⁿ cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ. Matsoom:

—Mañequiaanaˈ na neiⁿya, ˈu rey Agripa, na nndiˈ ñˈoom ˈndyo̱ nnco̱ xuee jeˈ. Nntsjo̱o̱ya cantyja na ntyjiiya na meiⁿchjoo tiyuuˈ ñˈoom na cwiqueⁿ nnˈaⁿ judíos nacjoya. Ee ˈu mantyjiˈyaˈ chaˈtso costumbre na cwilˈaa jâ nnˈaⁿ judíos ñequio chaˈtso ñˈoom na tileicatjoomˈ mˈmaaⁿyâ. Joˈ chii matsˈaa tyˈoo njomˈ na cˈoomˈ na tˈmaⁿ tsˈomˈ na nndiˈ ñˈoom na nntsjo̱o̱.

Chiuu tyomˈaaⁿ Pablo cwii tjo̱o̱cheⁿ na nlcweˈ tsˈoom jnaaⁿˈaⁿ

Tsoti Pablo:

—Chaˈtsondye ncˈiaya nnˈaⁿ judíos manquiuyana chiuu na ñetˈo̱o̱ⁿya quiiˈntaaⁿna xjeⁿ na cachjoondyo̱ ndyuaa tsjomya ndoˈ mati na ñetˈo̱o̱ⁿya tsjoom Jerusalén. Toom cweˈ nlaˈtiuuna na nntjeiˈyuuˈndyena na matsˈaⁿ fariseo ja ee jnda̱ jaachˈee xuee manquiuna na ljoˈ. Manquiuna na matsˈaa chaˈna cwilˈa nnˈaⁿ fariseoˈñeeⁿ na cwilaˈcanda̱tina chiuu na tˈmaⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés. Jeˈ mˈaaⁿya ljoo na nntuˈxeⁿndyo̱ cweˈ ee ntyjiiyaya naquiiˈ tsˈo̱o̱ⁿya na nntaˈndoˈnndaˈ nnˈaⁿ na jnda̱ tja̱. Ee luaaˈ ñˈoom na tso Tyˈo̱o̱tsˈom nda̱a̱ welooyâ na ñetˈom teiyo na nntsˈaaⁿ. Ja ntyjaaˈya tsˈo̱o̱ⁿya na nncueˈntyjo̱ ñˈoomˈñeeⁿ. Ndoˈ chaˈtso na canchooˈwe ntmaaⁿˈ ncˈiaayâ nnˈaⁿ Israel majoˈti ntyjaaˈya nˈomna na nntaˈndoˈnndaˈ nnˈaⁿ na jnda̱ tja̱. Joˈ na ticˈoomeintyjeeˈna na cwilaˈtˈmaaⁿˈndyena Tyˈo̱o̱tsˈom ñequio na xcweeˈ nˈomna. Ndoˈ ja, ncˈe na maluaaˈ ntyjaaˈya tsˈo̱o̱ⁿya, ˈu ta Agripa, joˈ na jnda̱ tqueⁿ ntˈom ncˈiaya nnˈaⁿ judíos ñˈoom nacjoya. Ticatsonaˈ na cwilaˈtiuuˈyoˈ na tiyuuˈ na matseilcwinndaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom nnˈaⁿ xeⁿ jnda̱ tja̱.

Ñetcoˈwiˈ Pablo nnˈaⁿ na cwilayuˈ

Tsoti Pablo:

—Nnco̱ tyotseitiuuya na maxjeⁿ jndeiˈnaˈ na nlco̱o̱ˈwiˈa nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈ ñˈeⁿ Jesús tsaⁿ na jnaⁿ Nazaret. 10 Ndoˈ mayuuˈ na tco̱o̱ˈwiˈa nnˈaⁿ naquiiˈ tsjoom Jerusalén. Jndye nnˈaⁿ na laˈxmaⁿ cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom tio̱o̱ⁿya wˈaancjo ñˈoom ndyuee ntyee na cwiluiitquiendye. Ndoˈ mati seijomndyo̱ na tja̱ naⁿˈñeeⁿ. 11 Jndye ndiiˈ tyoco̱ˈwiˈa nnˈaⁿ chaˈtso lanˈom ˈnaaⁿ nnˈaⁿ judíos. Tyolˈueeˈndyo̱ chiuu nntsˈaa cha catjeiiˈndye nnˈaⁿ cantyja na cwilaˈyuˈ. Mayuuˈcheⁿ na seijmeiⁿˈnaˈ ja hasta mati ntˈomcheⁿ njoom na tquia tjo̱ na tyoco̱ˈwiˈa nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈ.

Matseineiⁿnndaˈ Pablo na nlcweˈ tsˈoom jnaaⁿˈaⁿ

12 Tsoti Pablo:

—Majoˈ tsˈiaaⁿ na tjo̱ tsjoom Damasco ñequio ljeii na tquia ntyee na cwiluiitquiendye na mañequiaanaˈ na jndo̱ya ee tyˈioomna tsˈiaaⁿˈñeeⁿ ja. 13 ˈU ta, waˈnjo̱o̱ⁿya nato, ndoˈ chaˈna quiajmeiⁿˈ ntyˈiaya chom na jnaⁿnaˈ cañoomˈluee na xueetinaˈ nchiiti ñeˈquioomˈ. Seixueenaˈ ndiocheⁿ yuu mˈaaⁿya ñequio nnˈaⁿ na ñˈeeⁿ ñˈeⁿndyo̱. 14 Chaˈtsondyô̱ tquiaandyô̱ nomtyuaa, ndoˈ jndiiya na seineiⁿ tsˈaⁿ no̱o̱ⁿ ñequio ñˈoom hebreo. Matso: “Aa ndiˈ Saulo, ¿chiuu na macoˈwiˈ ja? ˈU macoˈwiˈndyuˈ cheⁿnncuˈ chaˈna matjom quiooˈjndyo na mameiⁿˈ ntsioˈ nnom tsˈoom ta̱ na ñˈeⁿ matseityuaaˈ tsˈaⁿ juuyoˈ.” 15 Quia joˈ tsjo̱o̱: “¿ˈÑeeⁿ ˈu Ta?” Ndoˈ matsoom no̱o̱ⁿ: “Ja Jesús tsaⁿ na macoˈwiˈ. 16 Sa̱a̱ quicantjaˈ, cwintyjeˈ, ee ja jnda̱ teitquiooˈndyo̱ njomˈ na nntˈio̱ⁿ tsˈiaaⁿ ˈu na nndiˈntjomˈ no̱o̱ⁿ. Nncwjiˈyuuˈndyuˈ ljoˈ na jnda̱ ntyˈiaˈ jeˈ ndoˈ mati na quia nntyˈiaˈtiˈ ja. 17 Nncwaño̱o̱ⁿˈa ˈu ljoˈ na ñeˈcalˈa nnˈaⁿ judíos ñequio nnˈaⁿ na nchii judíos. Ee majño̱o̱ⁿya ˈu na mˈaⁿ nnˈaⁿ na nchii judíos. 18 ˈU nnteiˈjndeiˈ naⁿˈñeeⁿ na nlaˈno̱ⁿˈna cha tacalˈana yuu na tia ee joˈ matseijomnaˈ chaˈcwijom macˈeⁿ tsˈaⁿ yuu na jo̱o̱ⁿñe. Sa̱a̱ nlˈana yuu na lˈue tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom ee joˈ matseijomnaˈ chaˈna macˈeⁿ tsˈaⁿ yuu na xueeñe. Ndoˈ nncˈoomeintyjeeˈna na mˈaⁿna nacje ˈnaaⁿˈ Satanás, nncˈomna nacje ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. Cantyja na nlaˈyuˈna ñˈeⁿndyo̱ joˈ na nntseitˈmaⁿ tsˈo̱o̱ⁿya jnaaⁿna ndoˈ maxjeⁿ matjom nndaana chaˈxjeⁿ cwicandaa ntˈomcheⁿ nnˈaⁿ na jnda̱ ljuˈ naquiiˈ nˈom.”

Pablo matseicana̱a̱ⁿ ñˈoom na tso Jesús nnoom

19 Tsoti Pablo:

—Joˈ chii seicanda̱ya, ˈu rey Agripa, ñˈoom na tso Jesús quia na teitquiooˈñê no̱o̱ⁿ. 20 Najndyee seina̱a̱ⁿya nda̱a̱ nnˈaⁿ tsjoom Damasco. Tsjo̱o̱ na calcweˈ nˈomna jnaaⁿna, cˈoontyjo̱na naxeⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. Mati tsjo̱o̱ na calˈana yuu na matyˈiomyanaˈ cha caˈmo̱ⁿnaˈ na mayuuˈ na jnda̱ lcweˈ nˈomna. Jnda̱ joˈ majoˈti seina̱ⁿya nda̱a̱ nnˈaⁿ Jerusalén ñequio chaˈwaa tsˈo̱ndaa Judea. Mati seina̱ⁿya nda̱a̱ nnˈaⁿ na nchii judíos. 21 Cweˈ jnaaⁿˈ na tyotseina̱ⁿya ñˈoommeiⁿˈ joˈ na tˈue nnˈaⁿ judíos ja naquiiˈ watsˈom tˈmaⁿ na nlaˈcueeˈna ja. 22 Sa̱a̱ mateijndeii Tyˈo̱o̱tsˈom ja. Joˈ chii hasta jeˈ ndicwaⁿ mañequiaya ñˈoom nda̱a̱ chaˈtso nnˈaⁿ meiiⁿ nnˈaⁿ na tˈmaⁿ cwiluiindye ndoˈ meiiⁿ nnˈaⁿ na tjaa ljoˈ coluiindye. Ñˈoom na matseina̱ⁿya meiⁿchjoo tjaa na matseicwaljo̱o̱ˈa ntyjati chaˈxjeⁿ ñˈoom na tyoñequiaa Moisés ñequio profetas na jluena chiuu waa na quia nluii. 23 Naⁿˈñeeⁿ tyoluena na maxjeⁿ wiˈ nntjom Cristo, nquii na nncwjiˈnˈmaaⁿñe nnˈaⁿ. Nncueeⁿˈeⁿ ndoˈ nncwandoˈxcoom. Jom tsˈoo najndyee na nncwandoˈxco na chaˈtso nnˈaⁿ na jnda̱ tja̱. Cantyja na nncwandoˈxcoom mˈmo̱ⁿnaˈ nda̱a̱ jâ nnˈaⁿ judíos ndoˈ nda̱a̱ ntˈomcheⁿ nnˈaⁿ na nchii judíos na nquii Cristo, tsaⁿ na nncwjiˈnˈmaaⁿñe nnˈaⁿ, jnda̱ jndyo.

Pablo malˈueeˈñê chiuu nnda̱a̱ nntsˈaaⁿ na nntseiyuˈ Agripa

24 Xcwe na matseineiⁿ Pablo ñˈoommeiiⁿ ndoˈ majndeiito tˈo̱ Festo. Jndeii seineiiⁿ matsoom:

—Xqueⁿˈ ˈu Pablo, matseintjeiⁿnaˈ, cweˈ na jeeⁿ jndye seiˈnaⁿˈ, joˈ na luaaˈ matjomˈ.

25 Sa̱a̱ tso Pablo:

—ˈU ta, ja tjaaˈnaⁿ na matseiˈndaaˈnaˈ xqua̱a̱ⁿ. Matseitiuuyaya naquiiˈ xqua̱a̱ⁿ ndoˈ matseina̱ⁿya ñˈoom na mayuuˈ. 26 Luaa mˈaaⁿ Agripa, tsˈaⁿ na matsa̱ˈntjom. Jom tcuu ntyjeeⁿ ñˈoommeiⁿˈ. Joˈ chii ja ñequio na tˈmaⁿ tsˈo̱o̱ⁿ matseina̱ⁿya jo nnoom ee ntyjiiya na jom chaˈtso ñˈoommeiⁿˈ mantyjeeⁿ cantyja na jnda̱ tuii, ee nchii na tuii joˈ na cweˈ wantyˈiuuˈ. 27 ˈU ta Agripa, ¿aa matseiˈyuˈ ñˈoom na tyolaˈljeii profetas? Ja ntyjii na matseiˈyuˈ ñˈoom na tyolue naⁿˈñeeⁿ.

28 Matso Agripa nnoom:

—ˈU cwaaⁿti matseiˈtiuuˈ na cweˈ chjoowiˈ ñˈoom na jnda̱ tsuˈ luaaˈ, manntseiyuˈya ja ñequio Cristo.

29 Matso Pablo nnom:

—Meiiⁿ na jndye oo meiiⁿ na tijndye ñˈoom na jnda̱ jndiˈ tsjo̱o̱ ñequio chaˈtsondye nnˈaⁿ na cwindye na matseina̱ⁿya, toom cweˈ na nntsˈaa Tyˈo̱o̱tsˈom na ncˈomˈyoˈ chaˈna mˈaaⁿ ja cweˈ na nchii na chuˈtyeⁿndyoˈ chaˈna chuˈtyeⁿndyo̱ ja, sa̱a̱ na nlayuˈyoˈ chaˈxjeⁿ na matseiyuˈa.

30 Jnda̱ seineiⁿ Pablo ñˈoommeiⁿˈ teintyjeeˈ reyˈñeeⁿ ñequio gobiernom, ñˈeⁿ Berenice, ñequio chaˈtso nnˈaⁿ na meindyuaandye ñˈeⁿndyena. 31 Jluiˈna chˈeⁿ. Tyolaˈneiⁿ ntyjeena nda̱a̱na. Jluena:

—Tjaa ljoˈ sˈaa tsaⁿmˈaaⁿˈ na tseixmaaⁿ na nncueeⁿˈeⁿ oo na nljooˈñê wˈaancjo.

32 Tso Agripa nnom Festo:

—Nnda̱a̱ na nndyaañe tsaⁿmˈaaⁿˈ xeⁿ nchii na tcaaⁿ na nncuˈxeⁿ nquii tsaⁿmaⁿtsˈiaaⁿ tˈmaⁿ tsjoom Roma jom.

Bible Gateway Sponsors