A A A A A
Bible Book List

Hechos 15 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ caseángˈˋ rúngˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ Jerusalén

15  Jo̱ ie˜ jo̱ caˈuøøngˋ co̱o̱ˋ tú̱ˉ mɨ́ɨngˈ˜ dseaˋ Israel fɨˊ Judea jo̱ cangolíiñˆ fɨˊ Antioquía lɨ˜ se̱ˈˊ Siria. Jo̱ mɨ˜ caguilíiñˉ fɨˊ jo̱, canaaiñˋ eˈrˊ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ jo̱ e quiáˈˉ jaˋ nileáiñˈˋ do jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ fɨng song jaˋ jmitir˜ jaléˈˋ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ e cajmeˈˊ Moi˜ e nitó̱ˉ li˜ fɨˊ ngúuˊ táangˋ jiuung˜ sɨñʉʉˆ quiáˈrˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ la lɨtɨ́ɨngˋ dseaˋ Israel. Jo̱ mɨ˜ calɨñiˊ Paaˉ có̱o̱ˈ˜guɨ Bernabé quiáˈˉ jaléˈˋ e nɨˈeˊ i̱ dseaˋ do, jo̱baˈ eáamˊ lahuɨ́ɨngˊ casɨ́ɨngˉ i̱ Paaˉ do có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ íˋ. Jo̱baˈ Paaˉ có̱o̱ˈ˜ Bernabé calɨˈíiñˆ có̱o̱ˈ˜ co̱o̱ˋ tú̱ˉ mɨ́ɨngˈ˜guɨ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ jiéngˈˋ quiáˈˉ e nidsisiiñ˜ e júuˆ do fɨˊ Jerusalén.

Jo̱ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ Antioquíabingˈ caguiéˈˊ quiáˈrˉ. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ɨiñˊ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Fenicia có̱o̱ˈ˜guɨ Samaria, cajmeaˈrˊ júuˆ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ jo̱ jial nɨcatʉ́ˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel e lamɨ˜ quɨ́ˈˉ tɨ́ɨiñˋ e jmiféiñˈˊ diée˜ e laco̱ˈ nɨteáaiñˉ teáˋ fɨˊ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ. Jo̱ jalémˈˋ i̱ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ do calɨˈiáangˋ dsíirˊ mɨ˜ canúurˉ e júuˆ do.

Jo̱ mɨ˜ caguiéngˈˉ Paaˉ có̱o̱ˈ˜ Bernabé fɨˊ Jerusalén co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ caguiaangˉguɨ do, jo̱baˈ i̱ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ do có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ cǿøngˈ˜ quiáˈrˉ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ apóoˆ caˈíñˈˋ i̱ Paaˉ do có̱o̱ˈ˜guɨ Bernabé có̱o̱ˈ˜guɨ i̱ dseaˋ caguiaangˉ do fɨˊ jo̱. Jo̱ Paaˉ có̱o̱ˈ˜guɨ dseaˋ caguiaangˉguɨ do cajmeaˈrˊ júuˆ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ jial cajmɨcó̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ quiáˈrˉ quiáˈˉ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ e cangolíiñˈˉ do. Dsʉˈ co̱o̱ˋ tú̱ˉ mɨ́ɨngˈ˜ dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ fariseo i̱ nɨjáˈˉ calɨ́ngˉ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ caró̱o̱rˉ jo̱ caféˈrˋ júuˆ quiáˈrˉ jo̱ cajíñˈˉ:

—La guíimˋ ˈnéˉ e jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ nitó̱ˉ li˜ fɨˊ ngúuˊ táangˋ jaléngˈˋ jiuung˜ sɨñʉʉˆ quiáˈrˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ lɨtɨ́ɨngˋ jneaˈˆ, dseaˋ Israel. Jo̱guɨ la guíimˋ ˈnéˉ e nihuí̱ˈˋ ta˜ quiáˈrˉ e nijmiti˜bre jaléˈˋ júuˆ caguieeˉguɨ e quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ e cajmeˈˊ Moi˜.

Jo̱ caseámˈˋ yaang˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ apóoˆ do có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ cǿøngˈ˜ quiáˈˉ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ Jerusalén. Jo̱ caseáiñˈˊ do e laco̱ˈ casɨ́ɨiñˉ laˈuiing˜ lanʉ́ˈˉ quiáˈˉ e júuˆ do. Jo̱ mɨ˜ cangoyúungˈ˜ e nɨcasɨ́ɨiñˉ lahuɨ́ɨngˊ, jo̱baˈ caró̱o̱ˉ Tʉ́ˆ Simón jo̱ caféˈrˋ júuˆ quiáˈrˉ jo̱ cajíñˈˉ:

—Dseaˋ rúˈˋuuˈ, dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, nɨñíbˆ ˈnʉ́ˈˋ e nɨngóobˊ eáangˊ caˈnáangˉ Fidiéeˇ jnea˜ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ quiáˈˉ e niguiaaˉ jaléˈˋ juguiʉ́ˉ quiáˈrˉ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel e quiáˈˉ jial nileáiñˋ jee˜ dseeˉ quiáˈrˉ, jo̱ lajo̱b dseaˋ íˋ niˈuíiñˉ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ Fidiéeˇ dseaˋ cuíirˋ dsíiˊ lajaangˋ lajaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, jo̱ cajméerˋ li˜ e ímˈˋbre i̱ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ góoˋooˈ dseaˋ Israel do, co̱ˈ cacuøˈˊreiñˈ Jmɨguíˋ quiáˈrˉ laco̱ˈguɨ nɨcacuøˈrˊ jneaa˜aaˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊɨɨˈ dseaˋ Israel, lají̱i̱ˈ˜ i̱ jáˈˉ lɨ́ɨngˋ júuˆ quiáˈrˉ. Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ jaˋ eeˋ caguiˈˊ Fidiéeˇ faˈ jneaa˜aaˈ, dseaˋ Israel, lɨ́ɨˊnaaˈ jmaquíingˊ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel, co̱ˈ caˈíimˉbre dseeˉ quiáiñˈˉ do laco̱ˈguɨ caˈíiñˉ dseeˉ quíˆ jneaa˜aaˈ laˈeáangˊ e jáˈˉ lɨ́ɨˋnaaˈ jaléˈˋ júuˆ quiáˈrˉ e ngocángˋ dsiˋnaaˈ. 10 Jo̱ lana, ¿jialɨˈˊ jaˋ jáˈˉ lɨ́ɨngˋnaˈ lají̱i̱ˈ˜ e nɨcajméeˋ Fidiéeˇ quiáˈˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ dseeˉ quiáˈrˉ? ˈNʉ́ˈˋ iing˜naˈ cuǿˈˆnaˈ i̱ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel i̱ jáˈˉ lɨ́ɨngˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ co̱o̱ˋ lee˜ e jí̱i̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ, dseaˋ Israel, o̱ˈguɨ ˈlɨɨ˜ dseaˋ cǿøngˈ˜ quíˉiiˈ caquɨ́ɨˈ˜naaˈ jmɨɨ˜ caséˆeeˈ quiáˈˉ e nilɨti˜ jaléˈˋ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do. 11 Jo̱ nɨne˜baaˈ e røøbˋ nɨcaláangˉnaaˈ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quíˉiiˈ uíiˈ˜ e eáamˊ guiúngˉ Fíiˋnaaˈ Jesús e jí̱i̱ˈ˜ jaˋ catɨ́ɨˉnaaˈ lajo̱, jo̱ jaˋ e lɨ́ɨˊ su lɨ́ɨˊɨɨˈ dseaˋ Israel o̱si o̱ˈ lajo̱ é.

12 Jo̱ dsifɨˊ mɨ˜ cangoyúungˈ˜ e caféˈˋ i̱ Tʉ́ˆ Simón do jaléˈˋ júuˆ quiáˈrˉ, tiibˉ caguáˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do; jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ joˋ eeˋ cañíirˋ. Jo̱ lajeeˇ jo̱ cajméeˋ i̱ Paaˉ do có̱o̱ˈ˜guɨ Bernabé júuˆ quiáˈˉ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ jo̱guɨ jaléˈˋ li˜ e quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ cajméerˋ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel lajeeˇ cangɨrˊ lacaangˋ fɨˊ lɨ˜ jiéˈˋ. 13 Jo̱ dsifɨˊ mɨ˜ catóˈˊ féˈˋ i̱ Paaˉ do có̱o̱ˈ˜guɨ Bernabé jaléˈˋ júuˆ quiáˈrˉ, dsifɨˊ lajo̱b caró̱o̱ˉ Tiáa˜, jo̱ caféˈrˋ júuˆ quiáˈrˉ cajo̱ jo̱ cajíñˈˉ:

—Nʉ́ʉˉnaˈ jaléˈˋ júuˆ quiéˉe, jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. 14 Nab nɨcajmeaˈˊ i̱ Tʉ́ˆ Simón na jneaa˜aaˈ júuˆ jial mɨ˜ canaangˋ Fidiéeˇ e ˈneáaiñˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel, jo̱guɨ nɨcaguíñˈˋ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ íˋ e laco̱ˈ niˈuíiñˉ dseaˋ quiáˈrˉ. 15 Jo̱ lajalébˈˋ e nɨcajíngˈˉ i̱ Tʉ́ˆ Simón na lana, røøbˋ dseángˈˉ lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e cajmeˈˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ lají̱i̱ˈ˜ lamalɨˈˋguɨ eáangˊ lɨ˜ féˈˋ lala:

16 Jo̱ mɨ˜ ningɨ́ˋ e la, jnea˜ Fidiéeˇ nigáabˊtú̱u̱ caléˈˋ catú̱ˉ
jo̱guɨ nijméeˈ˜tú̱u̱ e ˈnʉ˜ Davíˈˆ e nɨcaquɨ́ˈˉ;
jo̱guɨ nijméeˈ˜tú̱u̱ røøˋ jaléˈˋ cuíiˈ˜ fɨɨngˇ quiáˈˉ,
jo̱guɨ nijmiˈieengˋtu̱ røøˋ.
17 Jo̱ nɨjméˉe jaléˈˋ e jo̱ e laco̱ˈ lajalémˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel nijmicuíiñˋ jnea˜ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ.
18 Jo̱ jneab˜ Fidiéeˇ i̱ nɨcajmijnéengˋ jaléˈˋ e na lají̱i̱ˈ˜ lamalɨˈˋ eáangˊ,
jo̱ nɨcacuǿˋbaa júuˆ quiéˉe e jmee˜e jaléˈˋ e jo̱.

Jo̱ lanab cajíngˈˉ Fidiéeˇ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈrˉ.

19 ’Jo̱baˈ fáˈˋ jnea˜ e jaˋ ˈnéˉ nijmiguíingˆnaaˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel i̱ nɨcatʉ́ˋ jaléˈˋ e quɨ́ˈˉ tɨ́ɨiñˋ lamɨ˜ jéengˊguɨ e jmiféiñˈˊ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ, jo̱guɨ lana nɨjmiféiñˈˊ i̱ Fidiéeˇ i̱ jáˈˉ do. 20 Jo̱ masɨ́ɨngˆnaaˈ co̱o̱ˋ jiˋ quiáˈrˉ lɨ˜ niféengˈ˜naaˈr e joˋ cuǿøngˋ e jmeáiñˈˋ ta˜ jaléˈˋ e cacuøˈˊ dseaˋ jiéngˈˋ i̱ diée˜ i̱ o̱ˈ jáˈˉ i̱ jmiféiñˈˊ do, co̱ˈ na ˈlɨbˈˆ jaléˈˋ e jo̱, jo̱guɨ e niquiúmˈˉbre e éerˋ dseeˉ e güɨɨiñˋ có̱o̱ˈ˜ dseañʉˈˋ o̱si dseamɨ́ˋ i̱ o̱ˈ quiáˈrˉ, jo̱guɨ e joˋ nidǿˈˉguɨr jmɨˈøøngˉ jóˈˋ o̱ˈguɨ ngu˜ jóˈˋ ˈlɨɨ˜ i̱ sɨyáangˈˇ jmɨˈøøngˉ. 21 Co̱ˈ jalébˈˋ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ na quiáˈˉ Fidiéeˇ e cajmeˈˊ Moi˜ nɨcaˈɨ́bˋ jaléngˈˋ dseaˋ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ guáˈˉ quiáˈˉ dseaˋ góoˋooˈ dseaˋ Israel fɨˊ lacaangˋ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ quíˉiiˈ e té̱e̱ˉ fɨˊ laˈúngˉ jee˜ fɨɨˋ laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜ mɨ˜ tɨˊ e jmiˈíngˈˊnaaˈ.

22 Jo̱ dsifɨˊ mɨ˜ catóˈˊ e caféˈˋ i̱ Tiáa˜ do júuˆ quiáˈrˉ, lajalémˈˋ i̱ dseaˋ apóoˆ do có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ cǿøngˈ˜ quiáˈˉ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, lɨ́ˈˆ lajaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, casɨ́ɨiñˉ røøˋ e caˈnáaiñˉ co̱o̱ˋ tú̱ˉ mɨ́ɨngˈ˜ dseaˋ i̱ nidsilíingˉ fɨˊ Antioquía có̱o̱ˈ˜ Paaˉ có̱o̱ˈ˜guɨ Bernabé e nidsica̱rˊ e jiˋ lɨ˜ to̱o̱˜ júuˆ e casɨ́ɨiñˈˉ do. Jo̱ caguíñˈˋ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Judas Barsabás jo̱guɨ jaangˋ i̱ siiˋ Silas, gángˉ dseañʉˈˋ i̱ niingˉ eáangˊ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. 23 Jo̱ lalab féˈˋ e jiˋ e quie̱ˊ i̱ dseaˋ do mɨ˜ cangolíiñˆ:

“Lajaléˈˋ jneaˈˆ, dseaˋ apóoˆ, có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ cǿøngˈ˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ Jerusalén la, guicó̱o̱ˈˇbaaˈ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, dseaˋ jaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ Israel jo̱guɨ seengˋnaˈ fɨˊ Antioquía có̱o̱ˈ˜guɨ laco̱o̱ˋ fɨɨˋ lɨ˜ se̱ˈˊ Siria có̱o̱ˈ˜guɨ lɨ˜ se̱ˈˊ Cilicia. 24 Nɨcalɨneb˜ jneaˈˆ e nɨcaˈuøøngˋ co̱o̱ˋ tú̱ˉ mɨ́ɨngˈ˜ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ la latɨɨiñˋ yaaiñ˜, jo̱ nɨcangolíiñˆ e nɨcangojmiguíiñˆ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ na có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈrˉ. Jo̱guɨ nɨcajmɨgǿøiñˋ ˈnʉ́ˈˋ e dseángˈˉ ˈnéˉ e catɨ́ɨmˉbaˈ e nitó̱ˆnaˈ li˜ fɨˊ ngúuˊ táangˋnaˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ lɨtɨ́ɨngˋ dseaˋ góoˋooˈ dseaˋ Israel có̱o̱ˈ˜ jiuung˜ sɨñʉʉˆ quiáˈˉ, jo̱ dsʉˈ jaˋ ˈnéˉ jmeeˉnaˈ lajo̱; jo̱guɨ nɨcajmɨgǿøiñˋ ˈnʉ́ˈˋ cajo̱ e ˈnéˉ jmitíˆnaˈ jaléˈˋ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ caguieeˉguɨ e cajmeˈˊ Moi˜. 25-26 Jo̱baˈ nɨcasɨɨ˜naaˈ røøˋ lajaléˈˋnaaˈ la e nɨcaˈneáangˆnaaˈ jaangˋ gángˉ dseaˋ lajeeˇ laˈóˈˋ jneaˈˆ e nidsilíiñˉ nidsiˈeer˜ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ na. Jo̱ nijalíiñˉ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ rúˈˋnaaˈ i̱ ˈneáangˋnaaˈ eáangˊ i̱ siiˋ Paaˉ có̱o̱ˈ˜guɨ i̱ siiˋ Bernabé, gángˉ dseaˋ rúˈˋnaaˈ i̱ jiʉ˜ jaˋ mɨˊ cajngaˈˊ dseaˋ quiáˈrˉ uíiˈ˜ e guiarˊ júuˆ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ. 27 Jo̱ nisíingˋnaaˈ fɨˊ na cajo̱ i̱ Judas Barsabás có̱o̱ˈ˜guɨ Silas la, jo̱ íbˋ nijmeáˈˉ ˈnʉ́ˈˋ júuˆ quiáˈˉ jaléˈˋ e la cartɨˊ quiníˆnaˈ na. 28 Co̱ˈ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ jo̱guɨ jneaˈˆ cajo̱ e nimɨ́ɨˈ˜naaˈ ˈnʉ́ˈˋ e joˋ nijméeˆguɨˈ lají̱i̱ˈ˜ e ta˜ huɨ̱́ˈˋ e jiéˈˋ do: 29 Lɨco̱ˈ ˈnéˉ e nitʉ́ˆbaˈ e cøˈˆnaˈ ngu˜ jóˈˋ i̱ nɨcacuøngˈˊ dseaˋ jaléngˈˋ i̱ diée˜ i̱ o̱ˈ jáˈˉ i̱ jaˋ quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ jméˉ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ, jo̱ joˋ cøˈˆnaˈ jmɨˈøøngˉ jóˈˋ o̱ˈguɨ ngu˜ jóˈˋ ˈlɨɨ˜ i̱ sɨyáangˈˇ jmɨˈøøngˉ, jo̱guɨ joˋ eeˇnaˈ dseeˉ e güɨɨngˋnaˈ có̱o̱ˈ˜ dseañʉˈˋ o̱si dseamɨ́ˋ i̱ o̱ˈ quíiˉnaˈ. Jo̱ song nʉ́ʉˈ˜baˈ jaléˈˋ e júuˆ la, jo̱baˈ guiʉ́bˉ niˈeeˇnaˈ. Jo̱ lanab jí̱i̱ˈ˜ lɨ́ɨˊ júuˆ quíˉiiˈ. Jo̱ güɨlɨseemˋbaˈ có̱o̱ˈ˜ e guiʉ́ˉ.”

30 Jo̱ dsifɨˊ mɨ˜ calɨˈíingˆ i̱ dseaˋ quiúungˉ do, cangolíimˉbre có̱o̱ˈ˜ i̱ Paaˉ do có̱o̱ˈ˜guɨ Bernabé fɨˊ Antioquía, jo̱ quie̱ˊbre e jiˋ e casíingˋ i̱ dseaˋ neáangˊ fɨˊ Jerusalén do. Jo̱ dsifɨˊ mɨ˜ caguilíiñˉ fɨˊ jo̱, dsifɨˊ lajo̱b caseáiñˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seengˋ fɨˊ jo̱, jo̱ caja̱ˈˊbre i̱ dseaˋ do e jiˋ do. 31 Jo̱ mɨ˜ caˈɨ́ˋ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e jiˋ do, dsíngˈˉ calɨˈiáangˋ dsíirˊ, co̱ˈ jmangˈˉ juguiʉ́bˉ féˈˋ e fɨˊ ni˜ jiˋ do. 32 Jo̱ co̱ˈ i̱ Judas Barsabás có̱o̱ˈ˜ Silas do cangɨ́ɨiñˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ quiáˈrˉ e eáamˊ tɨɨiñˋ guiarˊ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ, jo̱baˈ mɨ˜ caféˈrˋ júuˆ quiáˈrˉ, cacuøˈˊguɨreiñˈ bíˋ e laco̱ˈ jáˈˉguɨ nilíiñˈˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. 33 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ juguiʉ́ˉ caˈɨ́ˈrˋ júuˆ i̱ dseaˋ gángˉ do, dsʉˈ jí̱i̱ˈ˜ i̱ Judas Barsabás do cangángˈˉtu̱r fɨˊ Jerusalén, jo̱ íbˋ quié̱e̱ˋ juguiʉ́ˉ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ Antioquía i̱ caguiéngˈˊ írˋ do. 34-35 Dsʉˈ Silas có̱o̱ˈ˜ Paaˉ có̱o̱ˈ˜ Bernabé dobɨ caje̱rˊ fɨˊ Antioquía; jo̱ fɨ́ɨmˊbɨ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ jiéngˈˋ caje̱ˊ có̱o̱ˈr˜ e guiaˊguɨr júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ jo̱.

Mɨ˜ catɨ́ˋ tú̱ˉ néeˈ˜ e cangɨˊ Paaˉ ta˜ guiaˊ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ

36 Jo̱ mɨ˜ lɨ˜ cøøngˋguɨ lajo̱, co̱o̱ˋ jmɨɨ˜ cajíngˈˉ Paaˉ lala casɨ́ˈrˉ Bernabé:

—Máˉtú̱u̱ˈ caléˈˋ catú̱ˉ, madsiˈeeˇnaaˈ jaléngˈˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ lajaléˈˋ fɨɨˋ lɨ˜ nɨcangɨ́ˆnaaˈ e eˊnaaˈ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ lamɨ˜ jéengˊguɨ, jo̱ dsine˜duuˈ jial seeiñˋ lana.

37 Jo̱ Bernabé lamɨ˜ iiñ˜ nijéiñˉ caléˈˋ catú̱ˉ i̱ Juan Marcos do. 38 Jo̱ dsʉˈ Paaˉ joˋ calɨˈiiñ˜ faˈ cajéengˋneiñˈ do, co̱ˈ catʉ́ʉˉbiñˈ do quiáˈrˉ lamɨ˜ jéengˊguɨ lamɨ˜ caguilíiñˉ fɨˊ co̱o̱ˋ guóoˈ˜ uǿˉ lɨ˜ se̱ˈˊ Panfilia, jo̱ joˋ eeˋ cajmɨcó̱o̱ˈ˜ i̱ Juan Marcos do quiáˈˉ Paaˉ ni˜ e ta˜ do ie˜ jo̱. 39 Jo̱ lahuɨ́ɨmˊjiʉ eáangˊ casɨ́ɨngˉ i̱ Paaˉ do có̱o̱ˈ˜ Bernabé uii˜ quiáˈˉ i̱ Juan Marcos do. Jo̱ e jo̱ cajméeˋ e casojǿmˉbre quiáˈˉ rúiñˈˋ, jo̱ Bernabé cajéeiñˋ i̱ Juan Marcos do, jo̱ cangotáaiñˈ˜ dsíiˊ co̱o̱ˋ móoˊ, jo̱ cangolíimˉtu̱r la tó̱o̱ˋ ni˜ jmɨñíˈˆ cartɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Chipre. 40 Jo̱guɨ i̱ Paaˉ do catǿˈrˉ i̱ Silas do i̱ cangóˉ có̱o̱ˈr˜; jo̱ mɨ˜ cangoyúungˈ˜ jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ caguiarˊ fɨˊ jaguóˋ Fidiéeˇ lají̱i̱ˈ˜ e ta˜ e nidsilíiñˈˉ do, jo̱ dsifɨˊ lajo̱b cataiñˈˉ fɨˊ. 41 Jo̱ cangolíingˆtu̱r laco̱o̱ˋ fɨɨˋ lɨ˜ se̱ˈˊ Siria có̱o̱ˈ˜guɨ lɨ˜ se̱ˈˊ Cilicia e cuøˈrˊ bíˋ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ jo̱ e laco̱ˈ jaˋ nijmɨtúngˉ dsíiñˈˊ lají̱i̱ˈ˜ fɨˊ guiʉ́ˉ lɨ˜ nɨteáaiñˉ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes