A A A A A
Bible Book List

Hechos 10 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Tʉ́ˆ Simón có̱o̱ˈ˜ jaangˋ fii˜ ˈléeˉ i̱ siiˋ Cornelio

10  Jo̱ ie˜ jo̱ niseengˋ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Cornelio fɨˊ co̱o̱ˋ fɨˊ lɨ˜ siiˋ Cesarea i̱ nilɨ́ɨngˊ fii˜ quiáˈˉ co̱o̱ˋ ˈléˈˋ e siiˋ italiano. Jo̱ i̱ Cornelio do co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈrˉ, røøbˋ eáamˊ jmiféiñˈˊ Fidiéeˇ jo̱guɨ eáamˊ nʉ́ʉˈr˜ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do, jo̱guɨ jmɨcó̱o̱ˈ˜bɨr có̱o̱ˈ˜ cuuˉ jaléngˈˋ dseaˋ Israel i̱ jaˋ seaˋ e ˈnéˉ, jo̱guɨ contøømˉ féiñˈˊ Fidiéeˇ cajo̱. Jo̱ co̱o̱ˋ jmɨɨ˜ ngóoˊjiʉ la i̱i̱ˉ ˈnɨˊ e caˈlóoˉ i̱ Cornelio do lɨɨng˜ eeˋ cangárˉ lafaˈ mɨ˜ quɨrˊ, jo̱ dseángˈˉ røøbˋ cangáiñˉ jaangˋ ángel i̱ lɨ́ɨngˊ guotɨɨˉ Fidiéeˇ i̱ caˈíˉ fɨˊ lɨ˜ guiiñ˜ jo̱ cajíngˈˉ dseaˋ do lala:

—¡Cornelio!

Jo̱ dob caje̱ˊ i̱ Cornelio do jǿøiñˉ i̱ ángel do, jo̱ eáamˊ ˈgóˈrˋ cajmɨngɨ́ˈrˉ dseaˋ do lala:

—¿E˜ ˈnéˉ jmee˜e, Fíiˋi?

Jo̱ cañíiˋ i̱ ángel do quiáˈˉ Cornelio jo̱ cajíñˈˉ:

—Nɨnúubˉ Fidiéeˇ jaléˈˋ júuˆ quíiˈˉ mɨ˜ fǿnˈˋre, jo̱guɨ níˋbre jaléˈˋ e guiʉ́ˉ e jmooˈˋ e jmɨcó̱o̱ˈˇ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ˈnéˉ lɨcó̱o̱ˈ˜. Jo̱ lana nisɨ́ɨnˈˆ dseaˋ quíiˈˉ fɨˊ Jope jo̱ nidsiteˈrˊ Simón i̱ siiˋ Tʉ́ˆ cajo̱ e nijaiñˈˊ fɨˊ la. Jo̱ lana dob guiiñ˜ fɨˊ quiáˈˉ jaangˋguɨ i̱ siiˋ Simón cajo̱, jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ guiing˜ fɨˊ ˈnɨˈˋ jmɨñíˈˆ i̱ jmóoˋ ta˜ jmɨˈua˜ loo˜ jóˈˋ.

Jo̱ mɨ˜ cangoyúungˈ˜ e cangángˈˉ i̱ ángel i̱ caféˈˋ quiáˈrˉ do, dsifɨˊ lanab catǿˈˉ i̱ Cornelio do gángˉ dseaˋ ˈléengˈ˜ quiáˈrˉ có̱o̱ˈ˜guɨ jaangˋ ˈléeˉ i̱ nicuíiñˋ guiʉ́ˉ jo̱guɨ i̱ eáamˊ jmɨˈgóˋ Fidiéeˇ cajo̱. Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ jmaˈˊreiñˈ do júuˆ jaléˈˋ e cangárˉ do có̱o̱ˈ˜guɨ e cajíngˈˉ i̱ ángel do, jo̱ casíimˋbreiñˈ do fɨˊ fɨɨˋ Jope.

Jo̱ mɨ˜ cajneáˉ e jmɨɨ˜ jo̱, lajeeˇ guiˈnangˈˇ teáaiñˈ˜ do fɨˊ jo̱ nɨjaquiéemˊ niguilíiñˉ fɨˊ Jope, jo̱ nɨngóoˊ guieñíˈˉ ie˜ jo̱, jo̱ lajeeˇ jo̱b cajgóoˉ i̱ Tʉ́ˆ Simón do fɨˊ yʉ́ˈˆ ˈnʉ́ʉˊ e lɨ˜ guiiñˈ˜ do fɨˊ Jope e cangoféeiñˈˇ Fidiéeˇ. 10 Jo̱ sóongˉ nɨjmɨˈaaiñˉ lajeeˇ jo̱, jo̱ nɨˈiiñ˜ dǿˈrˉ i˜bre. Jo̱ lajeeˇ guiiñˈ˜ dob, lajeeˇ e néeˋ guiʉ́ˉ e nidǿˈrˉ, canaangˋ nírˋ jaléˈˋ e cacuøˊ Fidiéeˇ e sɨˈíiñˆ e ninírˋ lafaˈ mɨ˜ quɨˊ dseaˋ. 11 Jo̱ cangárˉ e canaˊ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ, jo̱ jnéengˉ cajgóˉ co̱o̱ˋ e lɨ́ɨˊ laco̱ˈ co̱o̱ˋ ˈmɨˈˊ e feˈˋ, jo̱ jnéengˉ ˈñʉ́ʉˈ˜ lajɨˋ quiʉ̱́ˋ quiúungˈ˜. 12 Jo̱ e dsíiˊ ˈmɨˈˊ do jnéengˉ teáangˈ˜ langɨ́ɨngˉ íingˈ˜ jóˈˋ nuuˋ i̱ dsi˜ tú̱ˉ guooˋ jo̱guɨ tú̱ˉ tɨɨˉ, jo̱ quiéengˋguɨ cajo̱ jaléngˈˋ mɨˈˋ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ quɨˈˊ jo̱guɨ langɨ́ɨngˉ íingˈ˜ ta̱ˊ. 13 Jo̱ canúurˉ e cajíngˈˉ jaangˋ i̱ guicaféˈˋ jo̱ guicajíñˈˉ do:

—Ráanˈˉ, Tʉ́ˆ Simón, jngangˈˊ i̱ jóˈˋ na jo̱ quiéˈˋ.

14 Jo̱ Tʉ́ˆ Simón cañíirˋ jo̱ cajíñˈˉ:

—U̱˜, Fíiˋi, jí̱i̱ˈ˜ có̱o̱ˈ˜ néeˈ˜ jaˋ mɨˊ cacúnˈˉn jaléngˈˋ i̱ jóˈˋ na, co̱ˈ lajo̱ ta˜ huɨ̱́ˈˋ fɨˊ ni˜ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quíˆnaaˈ, jneaˈˆ dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ Israel.

15 Jo̱baˈ guicajíngˈˉtu̱ i̱ guicaféˈˋ do:

—Jaléˈˋ e jíngˈˉ Fidiéeˇ e cuǿømˋ líˋ cøˈˆ, jaˋ e ta˜ e foˈˆ ˈnʉˋ e jaˋ cuǿøngˋ.

16 Jo̱ mɨ˜ catɨ́ˋ ˈnɨˊ néeˈ˜ e guicaféˈˋ i̱ dseaˋ do e júuˆ jo̱, cangóbˈˉtu̱ e ˈmɨˈˊ do fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ. 17 Jo̱ caje̱ˊ Tʉ́ˆ Simón ɨˊ dsíirˊ e˜ guǿngˈˋ jaléˈˋ e cangárˉ do. Jo̱ lajeeˇ jo̱ caguilíimˉ i̱ dseaˋ quiáˈˉ Cornelio do fɨˊ quiáˈˉ i̱ Simón do e nɨngɨ́ˋ cangɨrˊ jmɨngɨ́ɨrˋ. Jo̱ mɨ˜ caguilíiñˉ fɨˊ lɨ˜ guiing˜ i̱ Tʉ́ˆ Simón do, 18 jo̱ cajmɨngɨ́ɨrˋ có̱o̱ˈ˜ júuˆ teáˋ su dob lɨ˜ guiing˜ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Simón i̱ siiˋbɨ Tʉ́ˆ cajo̱.

19 Jo̱ lajeeˇ jo̱, dobɨ singˈˊ Tʉ́ˆ Simón e ɨˊ dsíirˊ quiáˈˉ jaléˈˋ e cangárˉ do mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ caféˈˋ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ jo̱ casɨ́ˈˉ írˋ lala:

—Janúˈˋ, Tʉ́ˆ Simón, nab teáangˉ gaangˋ dseañʉˈˋ i̱ ˈnángˈˊ ˈnʉˋ. 20 Ráanˈˉ jo̱ guóˈˆ có̱o̱ˈr˜, jo̱ jaˋ eeˋ ɨˊ oˈˊ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ, co̱ˈ jneab˜ dseaˋ casɨ́ɨnˉn i̱ dseaˋ na fɨˊ la.

21 Jo̱ cajgámˉ i̱ Tʉ́ˆ Simón do lɨ˜ dsíiñˆ, jo̱ cangoˈíiñˈ˜ i̱ dseaˋ quiáˈˉ Cornelio do jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Jneab˜ i̱ ngɨˋnaˈ ˈnángˈˋnaˈ. ¿E˜ júuˆ quié̱ˆnaˈ?

22 Jo̱ cañíiˋ i̱ dseañʉˈˋ gaangˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Jáaˊnaaˈ ta˜ quiáˈˉ jaangˋ fii˜ ˈléeˉ quíˉnaaˈ i̱ siiˋ Cornelio, jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ guiúngˉ eáangˊ jo̱guɨ contøømˉ jmiféiñˈˊ Fidiéeˇ. Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ góoˈˋ dseaˋ Israel eáamˊ jmɨˈgórˋ dseaˋ do jo̱guɨ ˈneáaiñˋ cajo̱. Jo̱ jaangˋ ángel quiáˈˉ Fidiéeˇ casɨ́ˈˉ írˋ e nitǿˈrˋ ˈnʉˋ fɨˊ quiáˈrˉ jo̱ ninúrˉ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quíiˈˉ e ˈnéˉ nifɨ́ˈˆre.

23 Jo̱ catǿbˈˉ Tʉ́ˆ Simón i̱ dseañʉˈˋ gaangˋ do fɨˊ sɨnʉ́ʉˆ lɨ˜ guiiñ˜, jo̱ dob caje̱rˊ co̱lɨɨng˜ e uǿøˋ jo̱. Jo̱ mɨ˜ cajneáˉ lajo̱, cangóbˉ Tʉ́ˆ Simón có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ do fɨˊ Cesarea, jo̱guɨ cangolíimˉbɨ có̱o̱ˈr˜ co̱o̱ˋ tú̱ˉ mɨ́ɨngˈ˜ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ Jope.

24 Jo̱ mɨ˜ cajneáˉ co̱o̱ˋguɨ jmɨɨ˜ lajo̱, jo̱guɨbaˈ caguilíiñˉ cartɨˊ Cesarea fɨˊ lɨ˜ nɨguiing˜ i̱ Cornelio do sɨjeengˇ írˋ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈrˉ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ cuíiñˋ eáangˊ i̱ catǿˈrˉ fɨˊ quiáˈrˉ e laco̱ˈ niˈíñˈˋ i̱ Tʉ́ˆ Simón do. 25 Jo̱ mɨ˜ caguiéˉ i̱ Tʉ́ˆ Simón do fɨˊ jo̱, dob nɨsingˈˊ i̱ Cornelio do oˈnʉ́ˆ e nɨgüɨjeengˇneiñˈ. Jo̱ mɨ˜ cangángˉ rúiñˈˋ, dsifɨˊ ladob casíˈˋ Cornelio uǿˉ jnir˜ fɨˊ quiniˇ i̱ Tʉ́ˆ Simón do e laco̱ˈ nijmiféngˈˊneiñˈ. 26 Dsʉˈ Tʉ́ˆ Simón dsifɨˊ ladob caseangˈˊneiñˈ jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Ráanˈˉ, Cornelio, co̱ˈ jnea˜ lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ laco̱ˈ ˈnʉˋ.

27 Jo̱ lajeeˇ guiˈnáˈˆ sɨ́ɨiñˋ ladob, caˈíˉ Tʉ́ˆ Simón fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ, jo̱ fɨ́ɨmˊ dseaˋ nɨsɨseángˈˊ fɨˊ jo̱ mɨ˜ cangotáaiñˈ˜. 28 Jo̱ lalab casɨ́ˈˉ Tʉ́ˆ Simón i̱ dseaˋ do:

—Nɨñíbˆ ˈnʉ́ˈˋ e jneaˈˆ, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ Israel, jaˋ cuǿøngˋ e dsitóoˈ˜naaˈ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈˉ dseaˋ la ˈnʉ́ˈˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel, o̱ˈguɨ cuǿøngˋ sɨɨng˜naaˈ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ la ˈnʉ́ˈˋ cajo̱. Dsʉˈ lana Fidiéeˇ nɨcaˈeˈrˊ jnea˜ e joˋ cuǿøngˋ e nifáˈˆa e dseaˋ la ˈnʉ́ˈˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel faˈ e uǿngˉnaˈ. 29 Jo̱baˈ mɨ˜ caguilíingˉ dseaˋ quíiˈˉ e tǿˈrˋ jnea˜, dsifɨbˊ cagáˉa có̱o̱ˈr˜, jo̱ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ jaˋ eeˋ dseeˉ caséeˈ˜e. Jo̱baˈ iin˜n dseáangˊ dsiiˉ e˜ ta˜ cateˈˊnaˈ jnea˜.

30 Jo̱baˈ cañíiˋ Cornelio quiáˈˉ Tʉ́ˆ Simón jo̱ cajíñˈˉ:

—Nɨngóoˊ quiʉ̱́ˋ jmɨɨ˜ lana, jo̱ e íˈˋ laco̱ˈ ngóoˊ lana, lab guiin˜n fɨˊ sɨnʉ́ʉˆ la e jmifénˈˊn Fidiéeˇ la i̱i̱ˉ ˈnɨˊ e caˈlóoˉ. Jo̱ lajeeˇ jo̱, co̱o̱ˋ cajnémˉ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ quiˈˊ co̱o̱ˋ ˈmɨˈˊ e jɨˈˋ eáangˊ, 31 jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈrˉ jnea˜: “Cornelio, nɨcanúubˉ Fidiéeˇ jaléˈˋ júuˆ quíiˈˉ, jo̱guɨ nɨcalɨñiˊbre jaléˈˋ e guiʉ́ˉ e nɨcajmeeˈˉ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ seaˋ jaléˈˋ e ˈnéˉ. 32 Quiʉ́ʉˈ˜ ta˜ dseaˋ quíiˈˉ jo̱ güɨguilíiñˉ fɨˊ Jope, jo̱ güɨguiteˈrˊ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Simón, siiˋbɨr Tʉ́ˆ cajo̱, i̱ táangˋ fɨˊ quiáˈˉ jaangˋguɨ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Simón i̱ guiing˜ ˈnɨˈˋ jmɨñíˈˆ i̱ jmóoˋ ta˜ jmɨˈua˜ loo˜ jóˈˋ.” 33 Jo̱baˈ dsifɨˊ lajo̱b casɨ́ɨnˉn dseaˋ quiéˉe e caguitéerˋ ˈnʉˋ, jo̱ eáamˊ guiʉ́ˉ la nɨcajmeeˈˉ e nicañíˉbaˈ. Jo̱guɨ lana lab nɨse̱e̱ˉnaaˈ lajɨɨˉnaaˈ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ, jo̱ eáamˊ ii˜naaˈ nʉ́ˆnaaˈ jaléˈˋ júuˆ e caˈíingˈ˜ ˈnʉˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e catɨ́ɨˉnaaˈ e ninʉ́ˆnaaˈ.

Jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Tʉ́ˆ Simón e caféˈrˋ fɨˊ quiáˈˉ Cornelio

34 Jo̱ mɨ˜ catóˈˊ féˈˋ i̱ Cornelio do, jo̱ canaangˋ Tʉ́ˆ Simón féˈrˋ júuˆ quiáˈrˉ jee˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ sɨseángˈˊ fɨˊ quiáˈˉ i̱ Cornelio do jo̱ cajíñˈˉ:

—Náˉguɨbaˈ nɨngánˈˋn røøˋ e doñiˊ i̱i̱bˋ dseaˋ íngˈˋ Fidiéeˇ jaˋ e lɨ́ɨˊ i̱i̱ˋ dseaˋ, 35 co̱ˈ ímˈˋ Fidiéeˇ dseaˋ i̱ jmɨˈgóˋ írˋ jo̱guɨ i̱ jmóoˋ e guiʉ́ˉ có̱o̱ˈr˜ doñiˊ jiéˈˋ fɨˊ lɨ˜ seeiñˋ. 36 Jo̱ Fidiéeˇ cangɨ́ɨiñˋ júuˆ quiáˈrˉ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ jneaˈˆ, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ Israel, quiáˈˉ jial nilɨseengˋ dseaˋ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ, co̱ˈ íbˋ Fii˜ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ. 37 Jo̱ guiʉ́bˉ ñíˆ ˈnʉ́ˈˋ jaléˈˋ e calɨ́ˉ ie˜ jaˋ mɨˊ ngóoˊ eáangˊ fɨˊ guóoˈ˜ uǿˉ quíˉnaaˈ, jneaˈˆ dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ Israel, jo̱ canaangˋ jaléˈˋ e jo̱ catɨˊ Galilea mɨ˜ cangɨ́ˋ e caguiaˊ Juan júuˆ quiáˈrˉ e ˈnéˉ nisángˋ dseaˋ jmɨɨˋ e laco̱ˈ cuøˊ li˜ e quɨ́ˈˉ jíngˈˋ yaaiñ˜ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ. 38 Jo̱ nɨñíbˆ ˈnʉ́ˈˋ cajo̱ jial cacuøˈˊ Fidiéeˇ Jmɨguíˋ quiáˈrˉ Jesús i̱ cacuángˉ fɨˊ Nazaret, jo̱ có̱o̱ˈ˜ e bíˋ jo̱ cajméeˋ Jesús jmangˈˉ e guiʉ́ˉ, jo̱guɨ cajmiˈleáaiñˉ jaléngˈˋ i̱ íngˈˋ iihuɨ́ɨˊ uíiˈ˜ e fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈrˉ; jo̱ jaléˈˋ e jo̱ calɨ́ˈrˉ cajméerˋ, co̱ˈ seemˋ Fidiéeˇ contøøngˉ có̱o̱ˈ˜ írˋ. 39 Jo̱ caneb˜ jneaˈˆ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ e cajméeˋ Jesús ie˜ jo̱ fɨˊ Jerusalén, lɨ́ˈˆ latøøngˉ lɨ˜ se̱ˈˊ Judea. Jo̱ mɨ˜ lɨ˜ cøøngˋ lajo̱, cateáangˋ dseaˋ írˋ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ jo̱ fɨˊ jo̱b cajúiñˉ. 40 Dsʉˈ Fidiéeˇ cajméerˋ e cají̱bˈˊtu̱ dseaˋ do mɨ˜ cadsíngˉ ˈnɨˊ jmɨɨ˜ lajo̱, jo̱guɨ cajméerˋ e cajnéngˉ dseaˋ do jee˜ jneaˈˆ. 41 Dsʉˈ jaˋ cajmijnéengˋ ˈñiaˈrˊ jee˜ lɨ́ˈˆ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ, co̱ˈ lají̱i̱ˈ˜ jee˜ jneabˈˆ cajmijnéengˋ ˈñiaˈrˊ, dseaˋ i̱ nɨcaguíngˈˋ Fidiéeˇ lají̱i̱ˈ˜ lamɨ˜ jéengˊguɨ quiáˈˉ e nijmóˆnaaˈ júuˆ røøˋ jaléˈˋ e calɨ́ˉ có̱o̱ˈ˜ Jesús. Jo̱ jneabˈˆ dseaˋ caˈnéˈˆ caquiee˜naaˈ có̱o̱ˈr˜ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cají̱ˈˊtu̱r caléˈˋ catú̱ˉ. 42 Jo̱guɨ Jesús casíiñˋ jneaˈˆ e niguiáˆnaaˈ júuˆ quiáˈrˉ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ, jo̱guɨ e nijmóˆnaaˈ júuˆ røøˋ e Fidiéebˇ dseaˋ casíiñˋ dseaˋ do e niquidsirˊ íˈˋ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ i̱ jí̱ˈˋguɨ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ i̱ nɨˈlɨɨng˜ mɨ˜ catɨ́ˋ íˈˋ lajo̱. 43 Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nɨcaféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ lají̱i̱ˈ˜ malɨˈˋ eáamˊ caféˈrˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Jesús, jo̱guɨ cajímˈˉbɨr cajo̱ e doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ jángˈˋ yaang˜ fɨˊ jaguóˋ Jesús niˈíimˉ dseeˉ quiáˈrˉ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do.

Mɨ˜ caˈíngˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ

44 Jo̱ laco̱ˈ guiˈnangˈˇ simˈˊbɨ Tʉ́ˆ Simón e féˈrˋ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ jee˜ i̱ dseaˋ i̱ sɨseángˈˊ do, mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ cangɨ́ɨngˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ. 45 Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ Israel i̱ nɨlɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ caguilíingˉ có̱o̱ˈ˜ Tʉ́ˆ Simón fɨˊ quiáˈˉ i̱ Cornelio do, eáamˊ cangogáˋ dsíirˊ mɨ˜ calɨlíˈrˆ e cangɨ́ɨmˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ cajo̱, 46 co̱ˈ núurˋ sɨ́ɨngˋ i̱ dseaˋ do có̱o̱ˈ˜ jmíiˊ e jiéˈˋguɨ laco̱ˈ jmíiˊ quiáˈrˉ jo̱guɨ jmiféiñˈˊ Fidiéeˇ cajo̱. 47 Jo̱baˈ cajíngˈˉ i̱ Tʉ́ˆ Simón do casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ do ladsifɨˊ lado:

—Jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ jaˋ i̱i̱ˋ cuǿøngˋ jníngˉ e nisángˋ i̱ dseaˋ la jmɨɨˋ e laco̱ˈ cuøˊ li˜ e nɨlɨ́ɨiñˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, co̱ˈ nɨcaˈímˈˋbre Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ laco̱ˈguɨ nɨcaˈíingˈ˜ jneaˈˆ cajo̱.

48 Jo̱ caquiʉˈˊ Tʉ́ˆ Simón ta˜ e cajgáamˉ i̱ dseaˋ do jmɨɨˋ e laco̱ˈ cuøˊ li˜ e nɨlɨ́ɨiñˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do camɨˈrˊ Tʉ́ˆ Simón e faˈ nijé̱ˉbɨ dseaˋ do co̱o̱ˋ tú̱ˉ jmɨɨ˜ có̱o̱ˈr˜ fɨˊ jo̱.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes