A A A A A
Bible Book List

Hê-bơ-rơ 11:1-16 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Ý Nghĩa của Ðức Tin

11 Ðức tin là bảo đảm chắc chắn cho những gì chúng ta hy vọng và bằng chứng cho những gì không trông thấy. Nhờ đức tin các bậc tiền nhân đã được chứng nhận. Nhờ đức tin chúng ta biết vũ trụ đã được dựng nên bởi lời Ðức Chúa Trời, và những gì thấy được đến từ những gì không thấy được.

Gương Ðức Tin của Các Thánh Tổ

Bởi đức tin A-bên dâng lên Ðức Chúa Trời một lễ vật hiến tế tốt hơn lễ vật của Ca-in, nhờ đó ông được chứng là người công chính; Ðức Chúa Trời chấp nhận lễ vật hiến tế của ông, và qua hành động đức tin, ông vẫn còn nói dù đã chết.

Bởi đức tin Ê-nóc được cất lên và không phải trải qua sự chết; người ta không tìm ra ông, vì Ðức Chúa Trời đã cất ông lên. Số là trước khi được cất lên, ông đã được chứng là một người sống đẹp lòng Ðức Chúa Trời. Không có đức tin thì không thể nào sống đẹp lòng Ðức Chúa Trời, vì ai đến gần Ðức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu, và Ngài là Ðấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài.

Bởi đức tin Nô-ê được Ðức Chúa Trời báo trước về những việc ông chưa thấy; với lòng thành tâm kính sợ ông đã đóng một chiếc tàu để cứu gia đình ông. Bằng hành động đức tin ông đã lên án thế gian, và ông trở thành người thừa kế sự công chính nhờ đức tin.

Bởi đức tin Áp-ra-ham đã vâng lời khi được gọi và đi đến xứ ông sẽ nhận làm sản nghiệp; ông ra đi mà không biết mình đi đâu. Bởi đức tin ông cư ngụ trong xứ đã hứa cho ông như một kiều dân sống ở ngoại quốc, và ở trong các trại; I-sác và Gia-cốp, những người cùng thừa hưởng lời hứa với ông, cũng đã sống như vậy; 10 vì ông trông đợi một thành có nền tảng vững chắc do chính Ðức Chúa Trời thiết kế và xây dựng.

11 Bởi đức tin ngay cả Sa-ra, vốn là một người hiếm muộn, đã nhận khả năng sinh con trong tuổi đã cao, vì bà tin rằng Ðấng đã hứa với bà là thành tín. 12 Bởi vậy từ một người tưởng như chỉ chờ chết lại có thể sinh ra một dòng dõi đông như sao trên trời và nhiều như cát bờ biển, không sao đếm hết được.

13 Tất cả những người ấy đã chết trong đức tin, chưa nhận được điều đã hứa cho mình, nhưng chỉ trông thấy và đón chào từ đàng xa; họ tự xưng là những kiều dân và những lữ khách trên đất. 14 Thật vậy những người nói như thế chứng tỏ rằng họ đang còn đi tìm một quê hương. 15 Nếu họ đã nghĩ đến quê hương mà họ từ đó ra đi, chắc hẳn họ đã có cơ hội trở về. 16 Nhưng bấy giờ họ mong ước một quê hương tốt hơn, đó là quê hương trên trời. Vì thế Ðức Chúa Trời không hổ thẹn khi được gọi là Ðức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã chuẩn bị cho họ một thành.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Giăng 3:16 Bản Dịch 2011 (BD2011)

16 Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin Con ấy không bị chết mất nhưng có sự sống đời đời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Giăng 6:29 Bản Dịch 2011 (BD2011)

29 Ðức Chúa Jesus trả lời và nói với họ, “Ðây là công việc của Ðức Chúa Trời: các ngươi tin Ðấng mà Ngài đã sai đến.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 4:16-17 Bản Dịch 2011 (BD2011)

16 Thế thì nhờ đức tin tiếp nhận ân sủng mà lời hứa được bảo đảm cho cả dòng dõi của Áp-ra-ham, không những chỉ cho dòng dõi ở dưới Luật Pháp, nhưng cũng cho dòng dõi đức tin của ông nữa. Ông chính là tổ phụ của tất cả chúng ta, (17 như có chép rằng,

“Ta đã lập ngươi làm cha của nhiều dân tộc”[a])

trước mặt Ðức Chúa Trời, Ðấng ông tin có quyền làm cho kẻ chết sống lại và ra lịnh[b] cho những gì chưa hiện hữu trở thành hiện hữu.

Footnotes:

 1. Rô-ma 4:17 Sáng 17:5
 2. Rô-ma 4:17 nt: gọi
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 4:23-24 Bản Dịch 2011 (BD2011)

23 Nhưng khi viết rằng, “ông đã được kể là người công chính,” thì điều ấy không những chỉ nói về một mình ông, 24 nhưng cũng nói về chúng ta nữa. Chúng ta cũng sẽ được kể là những người công chính khi chúng ta tin Ðấng đã làm cho Ðức Chúa Jesus, Chúa chúng ta, từ cõi chết sống lại.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Hê-bơ-rơ 11:17-40 Bản Dịch 2011 (BD2011)

17 Bởi đức tin Áp-ra-ham, khi bị thử thách, đã đem dâng I-sác, tức người đã nhận được những lời hứa đem dâng đứa con một của mình. 18 Về đứa con đó Ðức Chúa Trời đã phán với ông,

“I-sác sẽ là người sinh ra dòng dõi mang tên ngươi.”[a]

19 Ông đã nghĩ rằng Ðức Chúa Trời có quyền làm cho người chết sống lại; nói theo nghĩa bóng, ông đã nhận lại con mình.

20 Bởi đức tin I-sác chúc phước cho Gia-cốp và Ê-sau về những việc tương lai.

21 Bởi đức tin, lúc gần qua đời, Gia-cốp chúc phước cho mỗi con trai của Giô-sép, và ông vịn vào đầu cây gậy của ông mà thờ phượng.

22 Bởi đức tin, lúc gần qua đời, Giô-sép nói trước về cuộc xuất hành của con cháu I-sơ-ra-ên và truyền cho họ phải mang hài cốt của ông theo.

23 Bởi đức tin, khi Môi-se sinh ra, cha mẹ ông đã giấu ông ba tháng, vì họ thấy đứa bé xinh đẹp, và họ không sợ sắc lịnh của vua.

24 Bởi đức tin Môi-se, khi khôn lớn, đã từ bỏ danh hiệu con trai của công chúa Pha-ra-ôn. 25 Ông thà chọn bị ngược đãi với dân của Ðức Chúa Trời hơn là thụ hưởng vui sướng tạm thời của tội lỗi. 26 Ông coi sự chịu nhục của “người được xức dầu để làm người giải cứu và lãnh đạo”[b] cao quý hơn của cải trong các kho tàng của Ai-cập, vì ông chăm chú vào phần thưởng tương lai.

27 Bởi đức tin Môi-se rời Ai-cập mà không sợ cơn giận của vua, vì ông kiên trì như thể đã thấy Ðấng không thể thấy được.

28 Bởi đức tin ông đã giữ Lễ Vượt Qua và rảy huyết để Thần Hủy Diệt không đụng đến các con đầu lòng của dân I-sơ-ra-ên.[c]

29 Bởi đức tin dân I-sơ-ra-ên[d] vượt qua Hồng Hải như đi trên đất khô; còn người Ai-cập khi cố đi qua thì bị nước biển chôn vùi.

30 Bởi đức tin các tường thành Giê-ri-cô đã sụp đổ khi dân I-sơ-ra-ên đi vòng quanh bảy ngày.

31 Bởi đức tin Kỵ Nữ Ra-háp không bị tiêu diệt với những kẻ chẳng vâng phục, vì nàng đã tiếp đón các thám tử với thành ý bình an.

32 Tôi sẽ nói gì nữa? Tôi sẽ không đủ thì giờ để kể các chuyện của Ghi-đê-ôn, Ba-rác, Sam-sôn, Giép-thê, Ða-vít, Sa-mu-ên, và các vị tiên tri, 33 là những người đã nhờ đức tin chinh phục các nước, thi hành công lý, đạt điều được hứa, bịt mồm sư tử, 34 dập tắt lửa hừng, thoát khỏi lưỡi gươm, chuyển yếu thành mạnh, anh dũng trong chiến trận, đẩy lui quân ngoại xâm. 35 Có những phụ nữ đã nhận lại người thân của mình từ cõi chết sống lại. Có những người thà chịu tra tấn đến chết chứ không chịu chối bỏ đức tin để nhận sự phóng thích, hầu có thể được sự sống lại tốt đẹp hơn. 36 Có những người bị chế nhạo và bị đánh đòn, ngay cả bị xiềng xích và lao tù. 37 Họ bị ném đá, bị cưa hai, bị giết bằng gươm. Họ phải lưu lạc rày đây mai đó với quần áo bằng da chiên, da dê, bị thiếu thốn, bị đàn áp, bị ngược đãi. 38 Thế gian không xứng đáng cho họ ở. Họ sống lang thang trong hoang địa, trên núi đồi, trong các hang động, và trong các hầm hố dưới đất.

39 Tất cả những người ấy nhờ đức tin đã được lời chứng tốt, nhưng chưa nhận được điều đã hứa cho mình, 40 vì Ðức Chúa Trời đã chuẩn bị điều tốt hơn cho chúng ta, để không có chúng ta, họ chưa thể được làm cho trở nên trọn vẹn.

Footnotes:

 1. Hê-bơ-rơ 11:18 Sáng 21:12
 2. Hê-bơ-rơ 11:26 nt: Christos (Ðấng Christ)
 3. Hê-bơ-rơ 11:28 nt: họ
 4. Hê-bơ-rơ 11:29 nt: họ
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Hê-bơ-rơ 12 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Hãy Nhìn Chăm Vào Chúa

12 Thế thì, vì chúng ta có rất nhiều người chứng kiến như một đám mây rất lớn bao quanh, chúng ta hãy vất bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vướng mắc, và hãy kiên trì chạy xong cuộc đua đã đặt ra cho chúng ta. Hãy nhìn chăm vào Ðức Chúa Jesus, Ðấng Khởi Ðầu và Ðấng Hoàn Tất đức tin, Ðấng vì niềm vui trước mặt đã gánh chịu thập tự giá, coi thường sỉ nhục, và đang ngồi bên phải ngai Ðức Chúa Trời. Vậy hãy nghĩ đến Ðấng đã chịu đựng thái độ thù nghịch của những kẻ tội lỗi đối với Ngài như thế, để anh chị em không thối chí và ngã lòng.

Cha Thiên Thượng Sửa Dạy

Trong cuộc chiến đấu chống lại tội lỗi, anh chị em chưa chống trả đến nỗi bị đổ máu, và anh chị em đã quên lời khích lệ mà anh chị em đã được khuyên như con rồi sao?

“Con ơi, chớ coi thường sự sửa dạy của Chúa,
Khi Ngài quở trách, con chớ ngã lòng.
Vì Chúa yêu thương ai, Ngài sửa dạy người ấy;
Ai được Ngài nhận làm con, Ngài cho roi cho vọt.”[a]

Khi anh chị em chịu sự sửa dạy, Ðức Chúa Trời đã đối xử với anh chị em như con, vì có ai làm con mà cha không sửa dạy chăng? Nhưng nếu anh chị em không nhận được sự sửa dạy như bao nhiêu người con phải chịu, anh chị em là con ngoại hôn chứ không phải con chính thức. Hơn nữa, chúng ta có cha phần xác sửa dạy, và chúng ta vẫn tôn kính họ, chúng ta há không thuận phục nhiều hơn đối với Cha phần linh và sống sao? 10 Cha phần xác sửa dạy chúng ta theo điều họ cho là tốt một thời gian ngắn, nhưng Cha phần linh sửa dạy chúng ta vì ích lợi của chúng ta, để chúng ta có thể dự phần sự thánh khiết của Ngài. 11 Tất cả những sự sửa dạy, lúc đầu dường như đau đớn, chẳng có gì vui thích, nhưng về sau đem lại kết quả bình an của sự công chính cho những ai chịu rèn luyện như vậy.

Khuyên Những Người Yếu Ðuối

12 Vậy hãy nhấc đôi tay buông xuôi của anh chị em lên, và hãy đứng dậy trên hai đầu gối yếu đuối của mình. 13 Hãy làm bằng phẳng những lối đi cho đôi chân anh chị em, để người què khỏi bị trẹo chân, mà còn được chữa lành.

14 Hãy tìm cầu cuộc sống hòa bình với mọi người và sự thánh hóa, vì nếu không được thánh hóa, không ai sẽ thấy Chúa.

15 Hãy coi chừng, kẻo có ai trật phần ân sủng của Ðức Chúa Trời, kẻo rễ đắng đâm ra và gây rối, rồi lan ra làm ô nhiễm nhiều người.

16 Hãy coi chừng, đừng có ai gian dâm và phàm tục như Ê-sau, người đã bán quyền trưởng tử cho một bữa ăn. 17 Vì anh chị em đã biết, về sau ông muốn thừa hưởng phước hạnh ấy, nhưng ông đã bị từ chối, vì ông không còn cơ hội để ăn năn, dù ông đã khóc lóc van nài.

So Sánh Hai Giao Ước

18 Vì anh chị em không đến gần một ngọn núi có thể đụng đến được, một nơi vừa có lửa hực, vừa tối tăm, mù mịt, và gió gào, 19 với tiếng kèn vang dội, và những tiếng phán mà người nghe phải van xin đừng nói thêm nữa, 20 vì họ không chịu nổi mệnh lệnh đã ban ra,

“Ngay cả thú vật đụng đến núi ấy, nó phải bị ném đá chết.”[b]

21 Cảnh tượng ấy quá hãi hùng đến nỗi Môi-se phải nói,

“Tôi kinh hãi và run rẩy.”[c]

22 Nhưng anh chị em đến Núi Si-ôn, đến thành của Ðức Chúa Trời hằng sống, đến Giê-ru-sa-lem trên trời, đến nơi có muôn vàn thiên sứ quây quần vui vẻ, 23 đến với hội thánh của các con đầu lòng, tên của họ đã được ghi trên trời, đến với Ðức Chúa Trời là Thẩm Phán của mọi người, đến với linh của những người công chính đã được làm toàn hảo, 24 đến với Ðức Chúa Jesus, Ðấng Trung Gian của giao ước mới, và đến với huyết đã rảy ra, là huyết nói lên hữu hiệu hơn huyết của A-bên.

25 Anh chị em hãy coi chừng, đừng từ chối Ðấng phán với mình. Vì nếu những kẻ từ chối người cảnh cáo mình dưới đất còn không thoát khỏi, huống chi những người quay lưng lìa bỏ Ðấng cảnh cáo mình từ trời.

26 Thuở ấy tiếng Ngài làm rúng động trái đất, nhưng bây giờ Ngài đã hứa,

“Còn một lần nữa, Ta không những sẽ làm rúng động trái đất, nhưng sẽ làm rúng động cả trời.”[d]

27 Những lời “Còn một lần nữa” cho thấy rằng những gì có thể bị rúng động, tức những gì được tạo dựng, sẽ bị dẹp bỏ, để những gì không bị rúng động được tồn tại.

28 Vậy vì chúng ta hưởng nhận một vương quốc không thể bị rúng động, chúng ta hãy tỏ lòng biết ơn, rồi từ lòng biết ơn đó chúng ta hãy phụng thờ Ðức Chúa Trời một cách thích đáng, với tất cả lòng tôn sùng và kính sợ, 29 vì Ðức Chúa Trời của chúng ta là ngọn lửa hừng thiêu đốt.

Footnotes:

 1. Hê-bơ-rơ 12:6 Châm 3:11-12 LXX
 2. Hê-bơ-rơ 12:20 Xuất 19:12-13
 3. Hê-bơ-rơ 12:21 Phục 9:19
 4. Hê-bơ-rơ 12:26 A-ghê 2:6 LXX
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Hê-bơ-rơ 13 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Những Lời Khuyên Nhủ Chung

13 Hãy duy trì tình thương giữa anh chị em với nhau. Ðừng xao lãng lòng hiếu khách đối với những người lạ, vì làm như thế anh chị em có thể đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Hãy nhớ đến những người đang ở trong vòng lao lý như thể anh chị em cũng bị tù với họ. Hãy nhớ đến những người bị tra tấn hành hạ như thể chính thân thể anh chị em cũng bị tra tấn hành hạ.

Mọi người phải tôn trọng hôn nhân. Chớ biến chốn loan phòng ra ô uế, vì Ðức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ gian dâm và kẻ ngoại tình.

Hãy có nếp sống không tham tiền; hãy thỏa lòng về những gì mình có; vì chính Ngài đã phán,

“Ta sẽ không bao giờ lìa ngươi,
Ta sẽ không bao giờ bỏ ngươi.”[a]

Do đó chúng ta có thể nói mạnh dạn,

“Chúa là Ðấng giúp đỡ tôi,
Tôi sẽ không sợ,
Loài người làm gì được tôi?”[b]

Khuyên Phải Trung Thành

Hãy nhớ đến những người lãnh đạo của anh chị em, tức những người giảng dạy lời Ðức Chúa Trời cho anh chị em. Hãy nghĩ đến kết quả của cuộc đời họ và hãy noi theo đức tin họ.

Ðức Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không bao giờ thay đổi.

Anh chị em đừng để mọi thứ tín lý lạ lôi cuốn mình đi sai lạc. Vì nhờ ân sủng mà lòng được vững mạnh thì mới tốt chứ không phải nhờ thực phẩm tế lễ là thứ không ích lợi gì cho những kẻ dùng nó. 10 Chúng ta có một bàn thờ mà những người phục vụ trong Lều Tạm không được phép ăn những gì đã dâng trên đó, 11 vì thân xác của các thú vật hiến tế, mà huyết của chúng đã được vị thượng tế mang vào Nơi Thánh để chuộc tội, phải bị thiêu đốt ngoài doanh trại. 12 Vì thế Ðức Chúa Jesus cũng đã chịu đau đớn bên ngoài cổng thành, để Ngài có thể thánh hóa cho dân bằng chính huyết Ngài. 13 Vậy chúng ta hãy ra bên ngoài doanh trại để cùng chịu sỉ nhục với Ngài. 14 Vì trong thế gian nầy chúng ta không có thành nào bền vững, nhưng chúng ta tìm kiếm một thành sẽ đến. 15 Vậy nhờ Ngài chúng ta hãy liên tục dâng của lễ bằng sự ca ngợi lên Ðức Chúa Trời, tức dùng miệng lưỡi mình xưng tụng danh Ngài. 16 Xin anh chị em đừng quên làm việc từ thiện và chia sẻ cho người khác, vì đó là những của lễ đẹp lòng Ðức Chúa Trời.

Khuyên Phải Vâng Phục Những Người Lãnh Ðạo Thuộc Linh

17 Hãy vâng lời những người lãnh đạo anh chị em và thuận phục họ, vì họ canh chừng linh hồn anh chị em như những người phải khai trình, để họ vui vẻ thi hành chức vụ của mình và không phải than thở gì, vì làm cho họ phải than thở không ích lợi gì cho anh chị em.

18 Xin cầu nguyện cho chúng tôi, vì chúng tôi tin chắc rằng chúng tôi có lương tâm tốt và muốn cư xử tốt đẹp trong mọi sự. 19 Tôi tha thiết nài xin anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi[c] càng hơn, để tôi sớm được trở về với anh chị em.

Lời Chào Cuối Thư

20 Nguyện xin Ðức Chúa Trời bình an, Ðấng đã đem Ðức Chúa Jesus, Chúa chúng ta, là Ðấng Chăn Chiên lớn đã dùng huyết mình lập một giao ước đời đời, sống lại từ cõi chết, 21 trang bị anh chị em bằng mọi điều tốt đẹp để làm theo ý muốn Ngài và thực hiện giữa chúng ta những điều đẹp lòng Ngài qua Ðức Chúa Jesus Christ. Nguyện Ðức Chúa Jesus Christ được vinh hiển đời đời vô cùng. A-men.

22 Thưa anh chị em, tôi xin anh chị em ráng nhẫn nại để nghe tin đáng khích lệ nầy. Tôi viết vắn tắt cho anh chị em thôi. 23 Xin anh chị em biết rằng anh em chúng ta là Ti-mô-thê đã được thả ra rồi; nếu anh ấy đến sớm, tôi sẽ cùng anh ấy đến thăm anh chị em.

24 Xin kính chào tất cả những vị lãnh đạo của anh chị em và tất cả các thánh đồ. Những anh chị em ở I-ta-ly gởi lời chào thăm anh chị em.

25 Nguyện xin ân sủng ở cùng tất cả anh chị em.

Footnotes:

 1. Hê-bơ-rơ 13:5 Phục 31:6, 8
 2. Hê-bơ-rơ 13:6 Thi 118:6
 3. Hê-bơ-rơ 13:19 nt: làm điều nầy
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes