A A A A A
Bible Book List

Hebreos 13 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jaléˈˋ e iáangˋ dsíiˊ Fidiéeˇbaˈ ˈnéˉ jmóˆooˈ

13  Jo̱ lalab fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jaˋ tiúungˊnaˈ e jmiˈneáangˋnaˈ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ e jmóoˋ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱guɨ íingˈ˜naˈ e iáangˋ óoˊnaˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ guilíingˉ fɨˊ quíiˉnaˈ i̱ jalíingˉ fɨˊ lɨ˜ jiéˈˋ, co̱ˈ mɨ˜ cajméeˋ dseaˋ lajo̱ lamɨ˜ jéengˊguɨ, i̱ lɨɨng˜ i̱ dseaˋ i̱ caguilíingˉ fɨˊ quiáˈrˉ do lɨ́ɨiñˊ ángeles e jí̱i̱ˈ˜ jaˋ calɨlíˈrˆ e lɨ́ɨiñˈˊ do lajo̱.

Jo̱guɨ jmɨcó̱o̱ˈ˜naˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ sɨjnɨ́ɨngˇ fɨˊ dsíiˊ ˈnʉñíˆ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ iing˜naˈ e nijméˉ dseaˋ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ faˈ mɨ˜ ˈnʉ́ˈˋ sɨjnɨ́ɨngˇnaˈ. Jo̱guɨ jmɨcó̱o̱ˈ˜naˈ cajo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nɨcajméˈˋ dseaˋ gaˋ quiáˈˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ iing˜naˈ e niˈéˉ dseaˋ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ song cajmeángˈˋ dseaˋ ˈnʉ́ˈˋ lajo̱.

Jo̱ lajaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ eáamˊ ˈnéˉ e nijmɨˈgooˋnaˈ quiáˈˉ e cungˈˊ guooˋ dseaˋ, jo̱guɨ jie˜ mɨˊ ˈlee˜naˈ e güɨɨngˋnaˈ có̱o̱ˈ˜ dseañʉˈˋ o̱si dseamɨ́ˋ i̱ o̱ˈ quíiˉnaˈ; co̱ˈ Fidiéeˇ niquidsiˊ íˈˋ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ güɨɨngˋ có̱o̱ˈ˜ dseañʉˈˋ o̱si dseamɨ́ˋ mɨ˜ nʉ́ˈˉguɨ e nicúngˈˉ guórˋ o̱si jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jmóoˋ lajo̱ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ i̱ o̱ˈ quiáˈrˉ mɨ˜ ningɨ́ˋ e nicúngˈˉ guórˋ.

Jo̱ jaˋ jmooˋnaˈ e eáangˊ suungˋnaˈ jaléˈˋ cuuˉ, co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈnéˉ e nijmiˈiáangˋ óoˊnaˈ có̱o̱ˈ˜ lají̱i̱ˈ˜ capíˈˆ e seaˋ quíiˉbaˈ, co̱ˈ lalab féˈˋ Fidiéeˇ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈrˉ: “Jaˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ faˈ e nijmihuíingˆ ˈñiáˈˋa có̱o̱ˈ˜ ˈnʉˋ o̱ˈguɨ faˈ e nitiúun˜n ˈnʉˋ cajo̱.” Jo̱baˈ lalab cuǿøngˋ féˈˆnaaˈ e dseángˈˉ ta˜ dsiˋnaaˈ:

Fíiˋi Fidiéebˇ dseaˋ i̱ jmɨcó̱o̱ˈ˜ jnea˜;
jo̱baˈ jaˋ ˈgóˈˋo jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ eeˋ iing˜ dseaˋ jmɨgüíˋ nijmérˉ có̱o̱ˈ˜ jnea˜.

Jo̱guɨ jmiguiéngˈˊ áaˊnaˈ cajo̱ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ nɨcajmɨcó̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ lamɨ˜ uii˜ quiáˈˉ jial jáˈˉ calɨ́ngˉnaˈ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ; jo̱guɨ íiˋ óoˊnaˈ jial calɨséiñˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ cartɨˊ catɨ́ˋ íˈˋ e cajúiñˉ, jo̱baˈ teáˋguɨ síngˈˋ yaang˜naˈ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ cajméeˋ i̱ dseaˋ íˋ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do.

Jo̱ jaˋ sɨsɨ́ɨngˆ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ, co̱ˈ røøbˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ do latɨˊ lají̱i̱ˈ˜ lamɨ˜ nʉ́ˈˉguɨ e nitɨro̱o̱ˇ jmɨgüíˋ jo̱guɨ lana lɨ́ˈˆ carˋ ngongɨ́ɨˋ jmɨɨ˜ lajo̱b lɨ́ɨngˊ dseaˋ do. Jo̱ jaˋ cuøˈˊ fɨˊ yaang˜naˈ faˈ e nijmɨˈgooˋnaˈ jaléˈˋ júuˆ e jaˋ cǿøngˋ røøˋ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Co̱ˈ eáangˊguɨ quíingˊ e té̱e̱ˉnaaˈ teáˋ fɨˊ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ laˈeáangˊ e ˈneáangˋ Fidiéeˇ jneaa˜aaˈ e lafaˈ e jmitíˆnaaˈ júuˆ cuaiñ˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e cuǿøngˋ o̱si e jaˋ cuǿøngˋ dǿˈˉ dseaˋ é; co̱ˈ jaléˈˋ e jo̱ jaˋ eeˋ ta˜ íingˆ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ faˈ e nijmɨcó̱o̱ˈ˜ quíˉiiˈ fɨˊ lɨ˜ nɨté̱e̱ˉnaaˈ.

10 Jo̱guɨ jneaa˜aaˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, seabˋ lafaˈ feáˈˉ quíˉiiˈ e jí̱i̱ˈ˜naaˈ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ mɨ˜ jmiféngˈˊnaaˈre. Jo̱ dsʉˈ jaˋ fɨˊ seaˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ jmidseaˋ i̱ lamɨ˜ ji̱ˈˊ jaléˈˋ feáˈˉ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ lamɨ˜ jéengˊguɨ faˈ e nidǿˈrˉ e lafaˈ feáˈˉ quíˉiiˈ do. 11 Co̱ˈ ie˜ lamɨ˜ jéengˊguɨ do, e ta˜ quiáˈˉ jmidseaˋ laniingˉ quiáˈˉ dseaˋ Israel quiáˈˉ e nidsica̱rˊ jí̱i̱ˈ˜ jmɨ˜ jóˈˋ catɨˊ É̱e̱ˆ lɨ˜ Laniingˉ Güeangˈˆ quiáˈˉ e ˈnʉ́ʉˊ ˈmɨˈˊ e lɨ˜ jmiféngˈˊ jaléngˈˋ dseaˋ do Fidiéeˇ, jo̱ cuøˈrˊ Fidiéeˇ e jo̱ e laco̱ˈ laˈuii˜ niˈíingˉ dseeˉ quiáˈrˉ ˈñiaˈrˊ, jo̱guɨ mɨ˜ ningɨ́ˋ jo̱, niˈíingˉ dseeˉ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ góorˋ; jo̱ dsʉˈ i̱ jóˈˋ i̱ caˈuøøˋ jmɨˈøøngˉ do, cartɨˊ caluuˇ fɨɨbˋ dsijíiñˋ íˋ. 12 Jo̱ lajo̱b calɨ́ˉ có̱o̱ˈ˜ Jesús cajo̱, fɨˊ caluuˇ fɨɨˋ Jerusalén cajúiñˉ e laco̱ˈ có̱o̱ˈ˜ e jmɨˈøøiñˉ e catu̱u̱ˋ do cajméerˋ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ e joˋ røøngˋguɨiñˈ dseeˉ. 13 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, ˈnéˉ e lafaˈ e nidséˆnaaˈ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do fɨˊ caluuˇ fɨɨˋ e jaˋ ɨˈˋ lɨ́ɨˉnaaˈ faˈ jialguɨ la féˈˋ dseaˋ gaˋ uii˜ quíˉiiˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ cajméeˋ dseaˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do. 14 Co̱ˈ jaˋ seaˋ quíˉiiˈ fɨˊ jmɨgüíˋ la lɨ˜ se̱e̱ˉnaaˈ lata˜, dsʉˈ sɨjeemˇbaaˈ e nilɨse̱e̱ˉnaaˈ e fɨˊ fɨɨˋ ˈmɨ́ɨˉ quiáˈˉ Fidiéeˇ e néeˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ quiáˈrˉ, co̱ˈ e jo̱b fɨɨˋ e seaˋ lata˜. 15 Jo̱ uíiˈ˜ e jo̱baˈ contøømˉ ˈnéˉ jmiféngˈˊnaaˈ Fidiéeˇ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱ e lab lɨ́ɨˊ lafaˈ e feáˈˉ e ˈnéˉ e nijí̱i̱ˈ˜naaˈ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ. ¡Jo̱ contøømˉ ˈnéˉ e nijmiféngˈˊnaaˈre có̱o̱ˈ˜ lajaléˈˋ e féˈˋnaaˈ! 16 Jo̱ e labaˈ ˈnéˉ cajo̱ e contøøngˉ ˈnéˉ jméeˆnaˈ e niˈeeˉnaˈ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ jo̱guɨ e nijmɨcó̱o̱ˈˇnaˈr có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e seaˋ quíiˉnaˈ; dsʉˈ jaléˈˋ e nabaˈ lɨ́ɨˊ lafaˈ e feáˈˉ e nijí̱i̱ˈ˜naˈ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ e laco̱ˈ cuøˊ e iáangˋ dsíirˊ.

17 Jo̱ ˈnʉ́ˈˋ, jmeeˉbaˈ nʉ́ʉˈ˜naˈ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ quie̱ˊ nifɨˊ quíiˉnaˈ jo̱guɨ jmɨˈgooˋnaˈ dseaˋ do cajo̱, co̱ˈ íbˋ dseaˋ i̱ néeˊ ni˜ ˈnʉ́ˈˋ contøøngˉ; co̱ˈ nɨñibˊ i̱ dseaˋ do guiʉ́ˉ e fɨˊ quiniˇ Fidiéebˇ niguiéerˊ cuente jaléˈˋ e jmóorˋ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ. Jo̱guɨ cuǿøˈ˜ bíˋ yaang˜naˈ e guiʉ́ˉ ta˜ nijméeˆnaˈ fɨˊ quiniˇ i̱ dseaˋ do, jo̱ jaˋ jmeáangˈ˜ yaang˜naˈ e nijméeˆnaˈ laguidseaangˆ doñiˊ eeˋ jmooˋnaˈ, co̱ˈ fɨng song jmooˋnaˈ lajo̱, jo̱baˈ jaˋ e ta˜ nilɨˈíingˆ quíiˉnaˈ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ jaléˈˋ e jo̱.

18 Jo̱baˈ síiˈ˜naaˈ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, e nimɨ́ɨˈ˜naˈ Fidiéeˇ uii˜ quíˉnaaˈ. Jo̱ nɨtab˜ dsiˋnaaˈ e Dseaˋ Jmáamˉbingˈ i̱ nɨcaˈíingˉ conguiaˊ jaléˈˋ dseeˉ quíˉnaaˈ, jo̱ uíiˈ˜ jo̱baˈ ii˜naaˈ e contøømˉ niˈeeˉnaaˈ e guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ jaléˈˋ e jmooˉnaaˈ. 19 Jo̱guɨ la guíimˋ mɨ́ɨˈ˜ɨ ˈnʉ́ˈˋ cajo̱ e nifǿngˈˆnaˈ Fidiéeˇ uii˜ quiéˉe e laco̱ˈ dseaˋ do nicuǿˈrˉ jnea˜ fɨˊ e lajeeˇ lajmɨnáˉ nilɨseengˉtú̱u̱ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ caléˈˋ catú̱ˉ.

Júuˆ lɨ˜ ngóoˊ cadséngˉ e catɨ́ɨngˉ dseaˋ Israel

20 Jo̱ mɨ́ɨˈ˜ɨ Fidiéeˇ i̱ cuøˊ e se̱e̱ˉnaaˈ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ, jo̱guɨ i̱ cajméeˋ e cají̱ˈˊtu̱ Fíiˋnaaˈ Jesús jee˜ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜, jo̱guɨ i̱ jmóoˋ íˆ jneaa˜aaˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ lafaˈ joˈseˈˋ quiáˈrˉ; jo̱baˈ mɨ́ɨˈ˜ɨ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jmɨˈøøngˉ Dseaˋ Jmáangˉ e catu̱u̱ˋ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ e tíiˊ ni˜ lata˜ e júuˆ tɨguaˇ e ˈmɨ́ɨˉ e cajméeˋ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ, 21 jo̱baˈ mɨ́ɨˈ˜ɨre e laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e jo̱b nijmérˉ e niˈuíingˉnaˈ dseaˋ guiúngˉ i̱ éeˋ røøˋ laco̱ˈ sɨˈíˆ, jo̱ lajo̱baˈ cuǿøngˋ e jméeˆnaˈ dseángˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e iiñ˜; jo̱guɨ mɨ́ɨˈ˜ɨ dseaˋ do e nijmérˉ lají̱i̱ˈ˜ e iiñ˜ có̱o̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ e iáangˋ dsíirˊ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ i̱ Jó̱o̱rˊ Dseaˋ Jmáangˉ. ¡Jo̱ majmifémˈˊbaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ lata˜! Jo̱ lajo̱b ˈnéˉ líˋ.

22 Jo̱ mɨ́ɨˈ˜ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, e niˈíimˈ˜baˈ e féngˈˊ óoˊnaˈ lají̱i̱ˈ˜ capíˈˆ júuˆ cuøˊ bíˋ e nɨcafɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e fɨˊ ni˜ jiˋ quiéˉe la. 23 Jo̱guɨ jmóoˈ˜o ˈnʉ́ˈˋ júuˆ cajo̱ e i̱ dseaˋ rúˈˋuuˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ siiˋ Timoteo nɨcagüɨˈɨ́ɨˊbre fɨˊ dsíiˊ ˈnʉñíˆ; jo̱ song cagüéiñˉ fɨˊ la lajmɨnáˉ, jo̱baˈ nijǿømˆbaare fɨˊ na mɨ˜ ninii˜i niˈeeˇe ˈnʉ́ˈˋ jóng.

24 Jo̱guɨ guicó̱o̱bˈˇ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quíiˉnaˈ fɨˊ na, lɨ́ˈˆ lajaléngˈˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ caguiaangˉguɨ i̱ seengˋ fɨˊ na. Jo̱guɨ guicó̱o̱ˈˇbaaˈ jíngˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ la fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Italia.

25 Jo̱ güɨˈíibˋ Fidiéeˇ güeaˈˆ quiáˈrˉ fɨˊ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ lajaléngˈˋnaˈ. Jo̱ lajo̱b nilíˋ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes