Add parallel Print Page Options

Nmeiiⁿ nncjaaweeˈ ntyjii Tyˈo̱o̱tsˈom ñˈeⁿndyo̱

13  Ñequiiˈcheⁿ cˈomˈyoˈ na wiˈ nˈomˈyoˈ ncˈiaaˈyoˈ na cwilaˈyuˈ ncˈe cwiluiindyoˈ na nnˈaaⁿndyoˈ. Tintsuuˈ nˈomˈyoˈ na nnteiˈxeˈyoˈ nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈ na cweˈ cwiquieya na mˈaⁿˈyoˈ. Ee ntˈom nnˈaⁿ na jnda̱ ñelˈa na ljoˈ, maángeles jnda̱ ñeteiˈxˈeena, meiiⁿ ticaliuna na ljoˈ.

Cjaañjoomˈ nˈomˈyoˈ nnˈaⁿˈyoˈ na cwilaˈyuˈ na mˈaⁿna wˈaancjo. Cˈoomˈ nˈomˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿna na chaˈcwijom ncjoˈyoˈ mˈaⁿˈyoˈ joˈ joˈ ñˈeⁿndyena, mati cantyja ˈnaaⁿ nnˈaⁿ na wiˈ cwiwinomna na chaˈcwijom nncjoˈyoˈ wiˈ cwiwinomˈyoˈ.

Calaˈcanda̱ˈyoˈ cantyja na tmaˈcoˈyoˈ. Nquii tsaⁿsˈa cˈoom na macanda̱ ñequio scoomˈm. Nquii yuscu macanda̱ cˈoom ñequio saaⁿˈaⁿ. Quia joˈ mˈaⁿ ljuˈna jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom cantyja na mˈaⁿna na we caˈna. Ee nncuˈxeeⁿ joo nnˈaⁿ na cweˈ cwimˈaⁿya ñequio ncˈiaa.

Tilaˈqueeⁿ nˈomˈyoˈ sˈom. Caljoya nˈomˈyoˈ cwanti na cwileiñˈomˈtiˈyoˈ. Ee manquiiti Tyˈo̱o̱tsˈom jnda̱ tsoom: “Tijoom nntseitjo̱o̱ na nñequiaya na macaⁿnaˈ ˈu. Tijoom ˈndiya ˈu.” Mancˈe na luaaˈ cwiñˈo̱o̱ⁿtˈmaaⁿˈndyo̱ nˈo̱o̱ⁿya na cwilaˈjomndyo̱ na cwilˈuuya ñˈoom na tso juu tsˈaⁿ na seiljeii Salmos. Tsoom:

Nquii Ta Tyˈo̱o̱tsˈom mateijneiⁿ ja.
Joˈ chii tixocatyˈua̱ ljoˈ cwii nnom na nnda̱a̱ nntsˈaa tsˈaⁿ ñˈeⁿndyo̱.

Cjaañjoomˈ nˈomˈyoˈ nquiee nnˈaⁿ na ñetuiitquiendye na tyotˈmo̱o̱ⁿna ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom nda̱a̱ˈyoˈ. Cˈoomˈ nˈomˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ na tyolaˈcanda̱a̱ˈndyena ndoˈ calaˈyuˈya nˈomˈyoˈ ñˈeⁿñê chaˈxjeⁿ tyolˈa joona.

Jesucristo ñecwii xjeⁿ cwiluiiñê xuee wja, jeˈ ndoˈ chaˈtsoti ndyu. Tiñequiandyoˈ na ntˈomcheⁿ nnom ñˈoom na ñomquianaˈ na cwiñequia nnˈaⁿ na nncˈoochoondyenaˈ ˈo xjeⁿ ˈnaaⁿnaˈ. Ee xcweti na nntsanajnda̱a̱ya cantyja ˈnaaⁿˈ naya na matseixmaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom, nchii cweˈ aa cwicwaaˈa oo aa ticwaaˈa cwii nnom nantquie, ee joo joˈ meiⁿ ticateijndeiinaˈ nnˈaⁿ jo nnoom.

10 ˈO manquiuˈyoˈ naquiiˈ watsˈom ˈnaaⁿ nnˈaⁿ judíos waa tio yuu na cwindyeˈntjom ntyee. Cwicwaˈna cantyja ˈnaaⁿˈ joˈ, sa̱a̱ jaa xuiiˈ, cwilaˈtˈmaaⁿˈndyo̱ cantyja na jñoom Cristo tsˈoomˈnaaⁿ, juunaˈ tseixmaⁿnaˈ tio cwentaaya, ndoˈ nquiee ntyeeˈñeeⁿ, tilaˈxmaⁿna na nlcwaˈna cantyja ˈnaaⁿˈnaˈ. 11 Juu tyee na tyoluiitquieñe na tyochˈee tsˈiaaⁿ watsˈom ˈnaaⁿ nnˈaⁿ judíos, tyojaachom nioom quiooˈ na jnda̱ seicwjeⁿ. Tyojaaqueⁿˈeⁿ ñˈeⁿ juunaˈ naquiiˈ cuarto na tjacantyja na ljuˈ tseixmaⁿ, cha nnda̱a̱ nntseitˈmaⁿ tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom jnaaⁿ chaˈtsondye nnˈaⁿ judíos. Sa̱a̱ jo ndoˈ nnom tsjoom tyolaˈcoñˈeⁿna joo quiooˈñeeⁿ. 12 Joˈ chii mati Jesús tquiaañê na jlaˈcueeˈ nnˈaⁿ jom jo ndoˈ nnom tsjoom Jerusalén. Tioo nioomˈm joˈ joˈ cha queⁿljuˈnaˈ jaa jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom. 13 Mancˈe joˈ catsaaya na mˈaaⁿ Jesús nnom tsjoom na cwilaˈjomndyo̱ juu na jluiˈjnaaⁿˈñê. 14 Sa̱a̱ jaa na mˈaaⁿya tsjoomnancuewaañe, tjaaˈnaⁿ cwii tsjoom na mˈaaⁿtyeⁿnaˈ yuu ya nncˈo̱o̱ⁿtya̱a̱ⁿya. Jaa cwilˈua̱a̱tcuundyo̱ juu tsjoom na quia nncwjeeˈ. 15 Joˈ chii ñequiiˈcheⁿ laˈxmaaⁿya na calaˈtˈmaaⁿˈndyo̱ Tyˈo̱o̱tsˈom cantyja ˈnaaⁿˈ Jesucristo, cwii na jeeⁿ cjaaweeˈ ntyjeeⁿ na nlˈuuya: Caluiitˈmaⁿndyuˈ. 16 Tintsuuˈ nˈomˈyoˈ na nlˈaˈyoˈ naya ntˈomcheⁿ nnˈaⁿ. Cateijndeiˈyoˈ ntˈom ncˈiaaˈyoˈ ˈnaⁿ na matseiˈtjo̱o̱naˈ joona. Ee na machˈee tsˈaⁿ nmeiⁿˈ jndati ntyjii Tyˈo̱o̱tsˈom, nchiiti quia matseicueeˈ tsˈaⁿ quiooˈ na matseitˈmaaⁿˈñe jom.

17 Calaˈcanda̱a̱ˈndyoˈ nda̱a̱ nnˈaⁿ na cwiluiitquiendye jo nda̱a̱ˈyoˈ. Calaˈñˈoomˈndyoˈ na cwitsa̱ˈntjomna ee cwiqueⁿna cwenta cantyja ˈnaaⁿˈyoˈ ndoˈ nñequiana cwenta nnom Tyˈo̱o̱tsˈom cantyja ˈnaaⁿˈ tsˈiaaⁿ na cwilˈana. Na nlaˈcanda̱a̱ˈndyoˈ jo nda̱a̱na nquioo na neiiⁿna tsˈiaaⁿ na cwilˈana, nchii na nncˈomna na chjooˈ nˈomna.

18 Calaneiⁿˈyoˈ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom cantyja ˈnaaⁿyâ. Mˈaaⁿyâ na titia nquiuuyâ jo nnoom ndoˈ lˈue nˈo̱o̱ⁿyâ na ñequiiˈcheⁿ calˈaayâ chaˈtso chaˈxjeⁿ na matyˈiomyanaˈ. 19 Cataⁿˈyoˈ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom na nñequiaaⁿ na tyuaaˈ nnda̱a̱ nncjo̱cando̱o̱ˈnndaˈa ˈo.

Naya na macaⁿ tsˈaⁿ na seiljeii cartawaañe

20 Nquii Tyˈo̱o̱tsˈom na mañequiaaⁿ na meiⁿcwii ñomtiuu ticˈo̱o̱ⁿya jo nnoom, na tquiaaⁿ na tandoˈxco Ta Jesucristo, nqueⁿ na cwiluiinê na mateixˈeeⁿ canmaⁿ ntsmeiiⁿˈeⁿ na tqueⁿtyeeⁿ ñˈoomxco ñˈeⁿ nioomˈm, 21 quiaaⁿ chaˈtso na macaⁿnaˈ ˈo cha nlaˈxmaⁿˈyoˈ na canda̱a̱ˈndyoˈ jo nnoom na nlˈaˈyoˈ yuu na lˈue tsˈoom. Catsˈaaⁿ ñequiondyô̱ yuu na lˈue tsˈoom ncˈe Jesucristo. Ñequiiˈcheⁿ catseitˈmaaⁿˈñenaˈ jom. Caluii na ljoˈ.

22 ˈO nnˈaⁿya na cwilayuˈyoˈ, macaⁿˈa na candyeˈyoˈ ñˈoommeiⁿˈ na mañequiaanaˈ na tˈmaⁿ nˈomˈyoˈ. Ee chjoowiˈ ñˈoomwaañe na matseicwano̱ⁿya na mˈaⁿˈyoˈ, titco juunaˈ. 23 Caliuˈyoˈ na mˈaaⁿcandyaañe juu nnˈaaⁿya Timoteo. Xeⁿ nleityuaaⁿˈaⁿ na nncwjeeˈcañoom ja, nntsaaya ñeˈcwi ñˈeⁿñê quia na jo̱cando̱o̱ˈa ˈo.

24 Canduˈyoˈ na xmaⁿndye chaˈtso nnˈaⁿ na cwiluiitquiendye tmaaⁿˈ na cwitjomndyoˈ. Mati xmaⁿndye chaˈtso nnˈaⁿ na cwiluiindye cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom joˈ joˈ. Joo nnˈaⁿ ndyuaa Italia na cwilaˈyuˈ cwilaˈcwanomna na xmaⁿndyoˈ.

25 Quiaa Tyˈo̱o̱tsˈom na canda̱a̱ˈ na ntoˈñoomˈyoˈ naya na matseixmaaⁿ.

Bible Gateway Sponsors