Add parallel Print Page Options

Cantyˈiaatya̱a̱ⁿ nnom Jesús

12  Jeeⁿ tˈmaⁿ tmaaⁿˈ naⁿˈñeeⁿ na jnda̱ tˈmo̱o̱ⁿndyena na cwilaˈyuˈya nˈomna ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom. Joˈ chii catjeiˈndyo̱ cantyja ˈnaaⁿˈ cwii cwii nnom na matseitsaaⁿˈñenaˈ na tsantyjo̱o̱ya cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ ndoˈ mati cantyja ˈnaaⁿˈ jnaⁿ na majuˈtyaˈnaˈ jaa. Ñequio na tˈmaⁿya nˈo̱o̱ⁿya cjooˈ nˈo̱o̱ⁿya na nntsantyjo̱o̱ya naxeⁿˈ Jesucristo. Ñequiiˈcheⁿ cantyˈiaatya̱a̱ⁿya nnom Jesús ee cantyja ˈnaaⁿˈ jom cwinaⁿ na cwilaˈyuˈya nˈo̱o̱ⁿya ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom ndoˈ juu joˈ nntseicanda̱a̱ˈñenaˈ cantyja ˈnaaⁿˈ jom. Cwajndii tjoom na tyˈioom nnˈaⁿ jom tsˈoomˈnaaⁿ, sa̱a̱ ticwjaaˈñê cwenta na seijnaaⁿˈnaˈ jom na tueeⁿˈeⁿ joˈ ee ntyjiicheeⁿ xeⁿ jnda̱ teinom nawiˈñeeⁿ, nncˈoom na neiiⁿˈeⁿ. Jnda̱ joˈ tjawacatyeeⁿ ntyjaaˈ tio ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom ntyjaya.

Joˈ chii cˈoomˈya nˈomˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ na sˈaa Jesús na tyotseiquii tsˈoom ñequio nnˈaⁿ jnaⁿ na tyoˈoo nacjoomˈm cha tilaˈnchqueeⁿˈndyoˈ meiⁿ ticantycwii na tˈmaⁿ nˈomˈyoˈ na wiˈ na cwiwinomˈyoˈ. Ee meiiⁿ na cwilaˈjnda̱ˈyoˈ nacjoo jnaⁿ, sa̱a̱ tyootjomˈyoˈ na nlaˈcwjee nnˈaⁿ ˈo. ¿Aa jnda̱ tsuuˈ nˈomˈyoˈ ñˈoom na matseijndo̱ˈ Tyˈo̱o̱tsˈom nˈomˈyoˈ na cwiluiindyoˈ ntseinaaⁿ? Ee naquiiˈ nˈoomˈm na teiljeii matsonaˈ:

ˈU jndaaya, tintiom tsˈomˈ quia macwjaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom ˈu,
tintycwii na tˈmaⁿ tsˈomˈ quia matseitiaaⁿˈaⁿ ˈu.
Ee matseijno̱o̱ⁿˈo̱ⁿ nˈom nnˈaⁿ na wiˈ tsˈoom,
ndoˈ tsˈaⁿ na macwjaaˈñê cwentaaⁿˈaⁿ na cwiluiiñe jnaaⁿ, matseiseiiⁿˈeⁿ tsaⁿˈñeeⁿ.

Luaaˈ ñˈoom tso Tyˈo̱o̱tsˈom. Joˈ chii calaˈquii nˈomˈyoˈ quia matseiseiiⁿˈeⁿ ˈo ee na nlˈaˈyoˈ naljoˈ mˈmo̱ⁿnaˈ na macwjaaˈñê na ˈo cwiluiindyoˈ ntseinaaⁿ, ¿aa mˈaaⁿ ˈñeeⁿ tiquiˈmaⁿ jnda? Ee xeⁿ tiquiˈmaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom ˈo chaˈxjeⁿ quichˈeeⁿ ñequio ntˈomcheⁿ ntseinaaⁿ, maˈmo̱ⁿnaˈ na nchii ntseinaaⁿ ˈo, laˈxmaⁿˈyoˈ nnˈaⁿ na tijndaaˈ tsotyena. Ee quia ñetˈo̱o̱ⁿya na nchˈuundyo̱, tyoˈmaⁿ lotya̱a̱ya jaa sa̱a̱ tyotueˈndyo̱cja̱a̱ nda̱a̱na. Ndoˈ na luaaˈ, chiuuti nntueˈndyo̱cja̱a̱ jo nnom Tsotya̱a̱ya na mˈaaⁿ cañoomˈluee cha nntando̱o̱ˈa cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ. 10 Nquiee lotya̱a̱ya cantyjati na jlaˈno̱ⁿˈna tyoˈmaⁿna jaa quia na tcaⁿnaˈ, ndoˈ mati nquii Tyˈo̱o̱tsˈom maˈmaaⁿ jaa cha nlcoˈyanaˈ jaa ndoˈ na nlqueⁿnaˈ na ljuˈ nˈo̱o̱ⁿ chaˈxjeⁿ nqueⁿ. 11 Ñˈoom na mayuuˈ ticjaaweeˈ nˈo̱o̱ⁿya quia matseiseiiⁿˈeⁿ jaa, wiˈ nquiuuya, sa̱a̱ xeⁿ cwilaˈno̱o̱ⁿˈa chiuu waa na ñecaˈmo̱o̱ⁿ nda̱a̱ya, nntantyjo̱o̱ⁿya na ya mˈaaⁿya jo nnoom.

Teincuuˈ na ntsˈo̱o̱ tsˈaⁿ na macwaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom jom

12 Joˈ chii yuu na teijndyaa lueeˈyoˈ ñequio ndeiˈcantyeˈyoˈ, cˈomˈyoˈ na jnda̱ˈyoˈ. 13 Calaˈjnda̱ˈyoˈ na nncˈomˈyoˈ nato yuu cha juu tsˈaⁿ na jnda̱ tˈuo̱o̱ xˈee nda̱a̱ nlcoˈxcwenaˈ jom, meiⁿ ticwinioomˈm.

14 Cjooˈ nˈomˈyoˈ na tincˈomˈndiaaˈndyoˈ ñequio meiⁿcwii tsˈaⁿ. Mati cˈomˈyoˈ na ljuˈ nˈomˈyoˈ jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom, ee tsˈaⁿ na ticatseixmaⁿ na ljuˈ tsˈom, tixocueeˈ na mˈaaⁿ. 15 Queⁿˈndyoˈyaˈyoˈ cwenta na tjaa ˈñeeⁿ ˈo na titseijomñe cantyja ˈnaaⁿˈ naya na matseixmaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom, tintsˈaanaˈ na nntseijomnaˈ tsaⁿˈñeeⁿ cwii tsˈo̱o̱ na janaˈ na matseiˈndaaˈnaˈ nnˈaⁿ xeⁿ nleilˈueeˈndyena juunaˈ, hasta nnda̱a̱ nncwjena. 16 Meiⁿcwiindyoˈ ˈo tincˈoomˈñe ñequio cwiicheⁿ tsˈaⁿ na cweˈ luaaˈ meiⁿ ticatsˈaa tsˈaⁿ na ticajnda ntyjeeⁿ joo naya na seijndaaˈñe Tyˈo̱o̱tsˈom chaˈxjeⁿ sˈaa Esaú, ee na jom tuiiñejñeeⁿ, joˈ chii we ndiiˈ ˈnaaⁿˈ tsotyeeⁿ nnaaⁿˈaⁿ sa̱a̱ cweˈ cwii nantquie ñˈeⁿ seijndyooñê juu nayaˈñeeⁿ. 17 Ndoˈ manquiuˈyoˈ na nda̱nquia quia na tcaaⁿ na catioˈnaaⁿñe tsotyeeⁿ jom, tîcatseiyuˈ tsotyeeⁿ. Taticatseichuiiˈ tsotyeeⁿ ñˈoom na tso meiiⁿ na jeeⁿ tyotˈioom.

18 ˈO tyootjomˈyoˈ chaˈna tjoom nnˈaⁿ Israel. Joona tyˈentyjaaˈna sjo̱ Sinaí quia tquiaa Tyˈo̱o̱tsˈom ljeii naqui nda̱a̱na. Juu sjo̱ˈñeeⁿ tyowaa chom na tyoˈoowandiiˈndye. Quia waa cweˈ na jo̱o̱ⁿñe, quia waa jaaⁿ ntom ndoˈ jndeii tyomˈaaⁿ jndye, 19 meiⁿ tyoondyeˈyoˈ jndyeeˈ ntu na tyondye naⁿˈñeeⁿ meiⁿ jndyeeˈ nquii Tyˈo̱o̱tsˈom. Quia na jndye naⁿˈñeeⁿ jñeeⁿˈeⁿ, lˈana tyˈoo na tintseineiⁿtyeeⁿ nda̱a̱na. 20 Ee tileicalaˈñˈoomˈndyena ñˈoom na sa̱ˈntjom Tyˈo̱o̱tsˈom, na tsoom: “Meiiⁿ tsˈaⁿ ndoˈ meiiⁿ quiooˈ, xeⁿ nnto̱ˈ na nncjaawa sjo̱waañe, calaˈcwjeˈyoˈ joo ñˈeⁿ ljo̱ˈ oo ñˈeⁿ lantsa.” 21 Juu na teitquiooˈ nda̱a̱na, jeeⁿ cwajndii seicatyˈuenaˈ hasta tso nquii Moisés: “Cwiteindyo̱ na jeeⁿ macatyˈua̱.”

22 Sa̱a̱ ˈo cwilaˈcandyooˈndyoˈ na mˈaaⁿ Sjo̱ Sión, tsjoomˈ nquii Tyˈo̱o̱tsˈom na wandoˈ, juu Jerusalén na mˈaaⁿnaˈ cañoomˈluee, ndoˈ mˈaⁿ meiⁿ meiⁿcheⁿ ángeles na cwilaˈjomndyena na cwilaˈtˈmaaⁿˈndyena jom, 23 Cwilaˈcandyooˈndyoˈ na mˈaⁿ tmaaⁿˈ nnˈaⁿ na cwiluiindyena cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na jnda̱ teiljeii ncueena libro cañoomˈluee. ˈO cwilaˈcandyooˈndyoˈ na mˈaaⁿ nqueⁿ na cwiluiiñê na macuˈxeeⁿ chaˈtsondye nnˈaⁿ, cwilaˈcandyooˈndyoˈ na mˈaⁿ espíritu na laxmaⁿ nnˈaⁿ na jnda̱ tqueeⁿ na tjaa jnaⁿ laˈxmaⁿna. 24 ˈO cwilaˈcandyooˈndyoˈ na mˈaaⁿ Jesús na seijndaaˈñê ñˈoomtyeⁿ xco, ˈo cwilaˈcandyooˈndyoˈ na mˈaaⁿ niomˈ na maqueⁿljuˈnaˈ jaa, na juunaˈ yati waa ñˈoom cantyja ˈnaaⁿˈnaˈ, nchiiti nioomˈ Abel na tcweˈ.

25 Joˈ chii calˈandyoˈ cwenta na nchii na ticalaˈñˈoomˈndyoˈ nqueⁿ na matseineiiⁿ nda̱a̱ya. Ee xeⁿ tîcandyaandye naⁿˈñeeⁿ na jndyena na seineiⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom nda̱a̱na xjeⁿ ljoocheⁿ tsjoomnancue, majndeiiticheⁿ jaa na cwindya̱a̱ na matseineiⁿ nqueⁿ na mˈaaⁿ cañoomˈlueecheⁿ, tixocandyaandyo̱. 26 Xjeⁿˈñeeⁿcheⁿ jndyeeˈ Tyˈo̱o̱tsˈom sˈaanaˈ na teincwiiˈ tyuaa sa̱a̱ jeˈ matsoom: “Cwiicheⁿ cwii ndiiˈ nchii cweˈ nntseiteincwiiˈa tyuaa, mati tsjo̱ˈluee.” 27 Ñˈoomˈñeeⁿ “cwiicheⁿ cwii ndiiˈ” maˈmo̱ⁿnaˈ na nquiño̱o̱ⁿ tsjoomnancue ñequio tsjo̱ˈluee na tqueeⁿ cha nljooˈndyetyeⁿ chaˈtso na maqueeⁿ na tixocateincwiiˈnaˈ. 28 Juu na matsa̱ˈntjom Tyˈo̱o̱tsˈom na cwilaˈjomndyo̱, tjaaˈnaⁿ cwii nnom na nntseiteincwiiˈnaˈ juunaˈ. Cwa quiaaya na quianlˈuaaⁿˈaⁿ cantyja ˈnaaⁿ joˈ ndoˈ calaˈtˈmaaⁿˈndyo̱ jom ñequio na xcweeˈ nˈo̱o̱ⁿya ndoˈ mati ñequio na jnda nquiuuya. 29 Ee nquii Tyˈo̱o̱tsˈom na cwilaˈtˈmaaⁿˈndyo̱, cwiluiiñê chom na matseindyueeñenaˈ chaˈtso.