A A A A A
Bible Book List

Hebreos 11 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jial lɨ́ɨˊ mɨ˜ dseángˈˉ jáˈˉ lɨ́ɨngˋ dseaˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ

11  Jo̱ e labaˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, e mɨ˜ jaangˋ dseaˋ dseángˈˉ jáˈˉ lɨ́ɨiñˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ dseángˈˉ nɨtab˜ dsíirˊ jóng e nijmitib˜ dseaˋ do jaléˈˋ júuˆ e sɨ́ˈˋreiñˈ, jo̱guɨ dseángˈˉ lafaˈ nɨcaˈímˈˋbre lají̱i̱ˈ˜ e nɨcamɨrˊ do nañiˊ faˈ jaˋ mɨˊ níˋrer. Jo̱ eáamˊ calɨˈiáangˋ dsíiˊ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜ dseaˋ áangˊ quíˉnaaˈ uíiˈ˜ e jábˈˉ calɨ́ngˉ jaléngˈˋ dseaˋ do júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do.

Jo̱ uíiˈ˜ e jáˈˉ lɨ́ɨˋnaaˈ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ nɨtab˜ dsiˋnaaˈ e laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉbre cajméerˋ lajaléˈˋ e seaˋ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ, jo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ cuǿøngˋ feˇeeˈ e lajaléˈˋ e ne˜naaˈ lana caˈuíingˉ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jaˋ cuǿøngˋ ne˜naaˈ.

Jo̱ i̱ dseañʉˈˋ i̱ calɨsíˋ Abel i̱ calɨséngˋ malɨɨ˜guɨ eáangˊ, laˈeáangˊ e jábˈˉ calɨ́iñˉ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ cacuøˈˊbre dseaˋ do co̱o̱ˋ feáˈˉ e guiʉ́ˉguɨ laco̱ˈguɨ e feáˈˉ e cacuøˈˊ i̱ rúiñˈˋ i̱ calɨsíˋ Caín do, jo̱ caˈímˈˋ Fidiéeˇ i̱ Abel do e lɨiñˈˊ jaangˋ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ, jo̱guɨ caˈímˈˋbɨr lají̱i̱ˈ˜ e cacuøiñˈˊ do cajo̱. Jo̱ jaˋ e lɨ́ɨˊ e malɨɨb˜ eáangˊ nɨcajúngˉ i̱ Abel do, dsʉˈ seaˋbɨ júuˆ quiáˈrˉ latɨˊ lana laˈeáangˊ e jábˈˉ calɨ́iñˉ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ.

Jo̱guɨ laˈeáangˊ e jábˈˉ calɨ́ngˉ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ i̱ dseaˋ i̱ calɨsíˋ Enoc i̱ calɨséngˋ malɨɨ˜guɨ eáangˊ, jo̱baˈ condséeˊ catǿˈˉ Fidiéeˇ dseaˋ do fɨˊ ñifɨ́ˉ e jí̱i̱ˈ˜ jaˋ cajúiñˉ. Jo̱ co̱ˈ condséebˊ cangáiñˈˉ fɨˊ ñifɨ́ˉ, jo̱baˈ joˋ i̱i̱ˋ cangáˉguɨ quiáˈrˉ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱. Jo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ la féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, e lajeeˇ e nʉ́ˈˉguɨ nitǿøˋ dseaˋ do írˋ fɨˊ ñifɨ́ˉ, jmangˈˉ e calɨˈiáangˋ dsíiˊ Fidiéeˇ cajméerˋ. Jo̱guɨ jaˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ e nijmóˆooˈ e nilɨˈiáangˋ dsíiˊ Fidiéeˇ song jaˋ jáˈˉ lɨ́ɨˋnaaˈ júuˆ quiáˈrˉ, co̱ˈ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ iing˜ nijángˈˋ yaang˜ fɨˊ jaguóˋ Fidiéeˇ, jangˈˉ ˈnéˉ e jábˈˉ nilíiñˋ e dseángˈˉ seemˋ dseaˋ do, jo̱guɨ e cuøˈˊbre jmangˈˆ e guiʉ́ˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ cuøˈˊ bíˋ yaang˜ i̱ iing˜ nijmicuíingˋ írˋ.

Jo̱ lajo̱b cajo̱ i̱ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ i̱ calɨsíˋ Noé, laˈeáangˊ e jábˈˉ calɨ́iñˉ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ jábˈˉ calɨ́iñˉ mɨ˜ cajíngˈˉ Fidiéeˇ e nidsijéeˊ jaléˈˋ e iihuɨ́ɨˊ e nɨjaquiéengˊ e jí̱i̱ˈ˜ jaˋ mɨˊ ñiˊ dseaˋ jéengˊguɨ, jo̱ Noé cajméeˋbre nʉ́ʉˈr˜ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ ie˜ jo̱, jo̱ cajméerˋ co̱o̱ˋ móoˊ dséeˉ e niˈɨ́ˈˉ fɨˊ ni˜ jmɨɨˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la ta˜ e caquiʉˈˊ Fidiéeˇ e nijmérˉ, jo̱ có̱o̱ˈ˜ e jo̱b nilíˈrˋ nileáiñˉ jaléngˈˋ dseaˋ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈrˉ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nitʉ̱́ˋ e jmɨ́ɨˊ dsiing˜ do. Jo̱ co̱ˈ jábˈˉ calɨ́ngˉ Noé júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ dseaˋ jaˋ røømˋ dseeˉ caˈuíiñˉ fɨˊ quiniˇ dseaˋ do, jo̱ dsʉˈ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ caguiaangˉguɨ caˈnaamˋbre quiáˈˉ Fidiéeˇ lata˜.

Jo̱guɨ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham laˈeáangˊ e jábˈˉ calɨ́iñˉ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ cajméeˋbre nʉ́ʉˈr˜ mɨ˜ cajíngˈˉ dseaˋ do e ˈnéˉ nitʉ́rˋ góorˋ jo̱ nidsérˉ nidsigüeárˋ fɨˊ guóoˈ˜ uǿˉ fɨˊ lɨ˜ huí̱i̱ˆ fɨˊ lɨ˜ nɨcajíngˈˉ Fidiéeˇ e nicuǿˈˉreiñˈ lamɨ˜ jéengˊguɨ. Jo̱baˈ cagüɨˈɨ́ɨˊbre e fɨˊ góorˋ do co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈrˉ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ e seaˋ quiáˈrˉ e jí̱i̱ˈ˜ jaˋ ñirˊ jie˜ fɨˊ lɨ˜ ngóorˊ. Jo̱ laˈeáangˊ e jábˈˉ calɨ́iñˉ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ cangóˉbre cangogüeárˋ e fɨˊ guóoˈ˜ uǿˉ fɨˊ lɨ˜ cajíngˈˉ dseaˋ do lamɨ˜ jéengˊguɨ e nicuǿˈˉreiñˈ e nigüeárˋ lafaˈ dseaˋ i̱ jáaˊ fɨˊ lɨ˜ jiéˈˋ. Jo̱ ˈnʉ́ʉˊ ˈmɨbˈˊ cajmeˈrˊ e caguárˋ, jo̱guɨ lajo̱b calɨ́ˉ ˈnʉ˜ i̱ jó̱o̱rˊ i̱ siiˋ Isáaˊ do jo̱guɨ i̱ guieer˜ i̱ siiˋ Jacóoˆ do cajo̱, jo̱ lajɨˋ huáangˉ i̱ dseañʉˈˋ na caˈímˈˋbre lají̱i̱ˈ˜ e cajíngˈˉ Fidiéeˇ e nicuǿˈˉreiñˈ lamɨ˜ jéengˊguɨ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ caˈíngˈˋ dseaˋ cǿøngˈ˜ quiáˈrˉ cajo̱. 10 Jo̱ i̱ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham do dseángˈˉ lamɨ˜ sɨjeemˇbre e nigüeárˋ e fɨˊ fɨɨˋ ˈmɨ́ɨˉ e jaˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ niˈíingˉ e cajíngˈˉ Fidiéeˇ e nicuǿˈrˉ dseaˋ do. Jo̱ ˈñiabˈˊ Fidiéeˇ dseaˋ caguiarˊ guiʉ́ˉ jo̱guɨ cajmeˈrˊ e fɨɨˋ jo̱.

11 Jo̱ laˈeáangˊ e jáˈˉ calɨ́ngˉ Abraham júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ caquɨ́ɨˈ˜bre jmɨɨ˜ e calɨséngˋ jó̱o̱rˊ có̱o̱ˈ˜ dseamɨ́ˋ quiáˈrˉ i̱ siiˋ Sara, nañiˊ faˈ eáamˊ nɨdseáaiñˉ lajɨˋ huáaiñˉ do. Jo̱ lajo̱b calɨ́ˉ, co̱ˈ dseángˈˉ jábˈˉ calɨ́iñˉ e nijmitib˜ Fidiéeˇ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e nɨcacuøˈˊreiñˈ lamɨ˜ jéengˊguɨ. 12 Jo̱ jaˋ e lɨ́ɨˊ e eáamˊ nɨdseáangˉ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ canaangˋ e lɨseengˋ jó̱o̱rˊ, dsʉˈ mɨ˜ cangɨ́ˋguɨ lajo̱, i̱ ˈleáamˉ dseaˋ sɨju̱rˇ calɨséngˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la fɨ́ɨngˊ nʉ́ʉˊ i̱ sɨtǿngˈˉ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ mɨ˜ canʉʉˋ, o̱si lɨ́ˈˆ laco̱ˈ la jmiguiʉˊ tóoˈ˜ e néeˊ ˈnɨˈˋ jmɨñíˈˆ e jí̱i̱ˈ˜ jaˋ quɨ́ɨˈ˜ dseaˋ jmɨɨ˜ nijmiˈírˆ.

13 Jo̱ jalémˈˋ i̱ dseaˋ íˋ cajúmˉbre mɨ˜ catɨ́ˋ íˈˋ lajo̱ quiáˈˉ lajaangˋ lajaaiñˋ, jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaˋ mɨˊ caˈímˈˋbɨr lají̱i̱ˈ˜ e cajíngˈˉ Fidiéeˇ e nicuǿˈˉreiñˈ do lamɨ˜ jéengˊguɨ. Jo̱ co̱ˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do jábˈˉ calɨ́iñˉ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ lɨ́ɨˊ e lafaˈ caˈímˈˋbre jaléˈˋ e jo̱; jo̱ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jo̱ cajméeˋ e iáamˋ dsíirˊ, co̱ˈ calɨlíˈˆbre e o̱ˈ dseángˈˉ góorˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la, co̱ˈ lɨ́ˈˆ cateáˋbaˈ ngɨ́ɨngˊtear fɨˊ jmɨgüíˋ la lafaˈ jaangˋ dseaˋ i̱ iuungˉ fɨˊ. 14 Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ɨˊ dsíiˊ e o̱ˈ dseángˈˉ góorˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱baˈ cuøbˊ li˜ quiáˈrˉ e sɨjeemˇbre e nidsilíiñˋ e fɨˊ fɨɨˋ ˈmɨ́ɨˉ quiáˈˉ Fidiéeˇ. 15 Co̱ˈ faco̱ˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do guiim˜bɨ dsíirˊ uii˜ quiáˈˉ e fɨˊ lɨ˜ caˈuøøiñˋ do, jo̱baˈ caquɨmˈˉtu̱r jóng e fɨˊ jo̱ faco̱ˈ mɨ˜ cajméerˋ lajo̱. 16 Dsʉˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ eáangˊguɨb calɨˈiiñ˜ e nidsigüeárˋ e fɨˊ fɨɨˋ ˈmɨ́ɨˉ e jloˈˆ eáangˊ quiáˈˉ Fidiéeˇ e seaˋ fɨˊ ñifɨ́ˉ. Jo̱ uiing˜ e jo̱baˈ Fidiéeˇ jaˋ jáaˊ e ɨˈˋ lɨ́ɨiñˉ e lɨ́ɨiñˊ Fidiéeˇ quiáˈˉ i̱ dseaˋ do, co̱ˈ nɨcaguiaˊbre guiʉ́ˉ e fɨɨˋ ˈmɨ́ɨˉ jo̱ fɨˊ lɨ˜ nidsigüeáˋ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do lata˜.

17 Jo̱guɨ laˈeáangˊ e jábˈˉ calɨ́ngˉ Abraham júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ calɨnʉ́ʉˈ˜bre lají̱i̱ˈ˜ e camɨˈˊ Fidiéeˇ írˋ mɨ˜ calɨˈiing˜ dseaˋ do e ñirˊ su dseángˈˉ nijmiti˜ Abraham lají̱i̱ˈ˜ e nɨcajíngˈˉ dseaˋ do e nijngáiñˈˉ i̱ jó̱o̱rˊ Isáaˊ do e laco̱ˈ nicuǿiñˈˉ dseaˋ do. Jo̱baˈ ie˜ jo̱ dseángˈˉ nɨˈíiˊ ñijlɨɨ˜ quiáˈrˉ e sɨˈíˆ nijngámˈˉbre i̱ jó̱o̱rˊ do, jo̱ jaˋ e lɨ́ɨˊ e Fidiéeˇ nɨcacuørˊ júuˆ quiáˈrˉ lamɨ˜ jéengˊguɨ mɨ˜ cajíñˈˉ lala: 18 “Laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ i̱ jó̱o̱ˈˋ Isáaˊ nab nilɨseengˋ i̱ fɨ́ɨngˊ dseaˋ sɨjú̱ˈˆ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ júuˆ quiéˉe e cacuǿøˉø ˈnʉˋ lamɨ˜ jéengˊguɨ.” 19 Jo̱ co̱ˈ nɨñibˊ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham ie˜ jo̱ e quɨ́ɨbˈ˜ Fidiéeˇ jmɨɨ˜ nijmérˉ doñiˊ eeˋ jɨˋguɨ e nijmijí̱ˈrˊ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜, jo̱baˈ lajo̱b cuǿøngˋ líˋ feˇeeˈ quiáˈˉ i̱ jó̱o̱rˊ Isáaˊ do e lafaˈ cají̱bˈˊtu̱iñˈ do, co̱ˈ jaˋ cajúiñˉ ie˜ jo̱, jo̱ e jo̱ lɨ́ɨˊ co̱o̱ˋ li˜ e nidsijéeˊ cøøngˋguɨ.

20 Jo̱guɨ laˈeáangˊ e jábˈˉ calɨ́ngˉ i̱ Isáaˊ do júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ cacuøˈˊbre júuˆ quiáˈrˉ i̱ jó̱o̱rˊ gángˉ do i̱ siiˋ Jacóoˆ jo̱guɨ i̱ siiˋ Esaú e guiʉ́bˉ nidsijéeˊ quiáiñˈˉ do.

21 Jo̱guɨ laˈeáangˊ e jábˈˉ calɨ́ngˉ i̱ Jacóoˆ do júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ lajeeˇ e tɨˊ lɨ˜ nijúuiñˉ, cajmigüeamˈˆbre lajaangˋ lajaangˋ i̱ guieer˜ i̱ lɨ́ɨngˊ jó̱o̱ˊ Séˆ do, jo̱ lajeeˇ jo̱ cajmiféiñˈˊ Fidiéeˇ e sɨñúuiñˆ e cuó̱ˈˋ ˈmaˈuˇ quiáˈrˉ do.

22 Jo̱guɨ laˈeáangˊ e jábˈˉ calɨ́ngˉ i̱ Séˆ íˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ cajíñˈˉ casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ dseaˋ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈrˉ lajeeˇ e nɨráaiñˋ e tɨˊ lɨ˜ nijúuiñˉ e fɨˊ Egipto do e niˈuǿmˋ jaléngˈˋ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel mɨ˜ nɨngóoˊguɨ ji̱i̱ˋ lajo̱, jo̱ nidsilíiñˋ fɨˊ guóoˈ˜ uǿˉ lɨ˜ nɨcajíngˈˉ Fidiéeˇ e nicuǿˈˉreiñˈ lamɨ˜ jéengˊguɨ. Jo̱guɨ casɨ́ˈˉguɨ Séˆ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈrˉ do e nicó̱o̱ˋbiñˈ do e móoˋ teáaiñˈ˜ fɨˊ co̱o̱ˋ dsíiˊ guóoˊ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nitaiñˈˉ fɨˊ e nidsilíiñˋ e fɨˊ jo̱, co̱ˈ joˋ seengˋ i̱ Séˆ do mɨ˜ nitɨ́ˉ e íˈˋ jo̱.

23 Jo̱guɨ laˈeáangˊ e jábˈˉ calɨ́ngˉ sejmiiˋ Moi˜ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ caˈméemˋbre i̱ yʉ̱ʉ̱ˋ Moi˜ do quiáˈrˉ lajeeˇ gaangˋ sɨˈˋ mɨ˜ cangɨ́ˋ e calɨséiñˈˋ do; co̱ˈ calɨlíˈˆbre e Fidiéebˇ caguíngˈˋ i̱ yʉ̱ʉ̱ˋ do quiáˈrˉ, jo̱guɨ jaˋ cajmɨˈgórˋ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ caquiʉˈˊ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ ie˜ jo̱ e ˈnéˉ nijúungˉ jaléngˈˋ yʉ̱ʉ̱ˋ sɨñʉʉˆ quiáˈˉ dseaˋ Israel.

24 Jo̱guɨ laˈeáangˊ e jábˈˉ calɨ́ngˉ i̱ Moi˜ do júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ cacuáiñˉ, jaˋ calɨˈiiñ˜ faˈ e niféˈˋ dseaˋ e calɨ́ˉ niquiáˈrˆ i̱ dseamɨ́ˋ i̱ lɨ́ɨngˊ jó̱o̱ˊ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ do, i̱ dseamɨ́ˋ i̱ cajmɨcuó̱o̱ˋ quiáˈrˉ jí̱i̱ˈ˜ ie˜ latɨˊ mɨ˜ cadséngˈˋneiñˈ do e fɨˊ ˈnɨˈˋ guaˋ Nilo. 25 Jo̱ jaˋ calɨˈiiñ˜ faˈ e calɨ́iñˉ dseaˋ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈˉ i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ quiáˈˉ Egipto do, jo̱ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel cangotáaiñˉ, co̱ˈ eáangˊguɨ calɨˈiiñ˜ e niˈíñˈˋ iihuɨ́ɨˊ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ la íngˈˋ dseaˋ góorˋ e lafaˈ e calɨséiñˋ juguiʉ́ˉ e nijmɨˈóoˈr˜ cateáˋ jaléˈˋ e jaˋ dseengˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la. 26 Co̱ˈ ie˜ jo̱ caˈɨ́ˋ dsíiˊ i̱ Moi˜ do e guiʉ́ˉguɨb niˈuíingˉ quiáˈrˉ e niˈíñˈˋ iihuɨ́ɨˊ uíiˈ˜ e sɨjeeiñˇ i̱ dseaˋ i̱ nisíngˉ Fidiéeˇ i̱ nileángˉ írˋ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel e lafaˈ e nilɨseeiñˋ juguiʉ́ˉ e nijmɨˈóoˈr˜ jaléˈˋ e jloˈˆ e seaˋ fɨˊ quiáˈˉ i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ quiáˈˉ Egipto do; jo̱ jaˋ cajméerˋ lajo̱, co̱ˈ nɨtab˜ dsíirˊ e niˈímˈˋbre lají̱i̱ˈ˜ e catɨ́ɨiñˉ e nicuǿˈˉ Fidiéeˇ írˋ.

27 Jo̱guɨ laˈeáangˊ e jábˈˉ calɨ́ngˉ i̱ Moi˜ do júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ cagüɨˈɨ́ɨˊbre có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ góorˋ e fɨˊ Egipto do e jí̱i̱ˈ˜ jaˋ líˈrˆ ˈgóˈrˋ doñiˊ faˈ dsíngˈˉ calɨguíingˉ i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ do; jo̱ jaˋ caquɨ́ɨiñˈˉ tu̱caiñˈˊ fɨˊ lɨ˜ nɨsiñˈˊ, co̱ˈ nʉ́ʉˈ˜bre cajméerˋ laco̱ˈ sɨˈíˆ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ cuǿøngˋ feˇeeˈ e faˈ dseángˈˉ lanab níiñˉ i̱ Fidiéeˇ i̱ seengˋ carˋ ngongɨ́ɨˋ jmɨɨ˜. 28 Jo̱guɨ laˈeáangˊ e jábˈˉ calɨ́iñˉ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ ie˜ jo̱, jo̱baˈ co̱o̱ˋ jmɨɨ˜ nʉ́ˈˉguɨ e niˈuǿiñˋ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ góorˋ e fɨˊ Egipto do, cajméeˋbre nʉ́ʉˈr˜ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ mɨ˜ caquiʉˈˊ dseaˋ do ta˜ quiáˈˉ lajaléngˈˋ dseaˋ Israel e nisúuiñˈˉ capíˈˆ jmɨ˜ jóˈˋ núuˆ fɨˊ dseˈˋ jnɨ́ˆ quiáˈrˉ lajaangˋ lajaaiñˋ, jo̱ lajo̱baˈ jaˋ nijúungˉ i̱ jiuung˜ sɨñʉʉˆ laˈuii˜ quiáˈrˉ do mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ ningɨ́ngˉ i̱ dseaˋ mojɨ́ɨˋ i̱ nijngángˈˉ jaléngˈˋ i̱ jiuung˜ sɨñʉʉˆ laˈuii˜ quiáˈˉ dseaˋ Egipto lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la ta˜ caquiʉˈˊ Fidiéeˇ lamɨ˜ jéengˊguɨ.

29 Jo̱guɨ laˈeáangˊ e jábˈˉ calɨ́ngˉ dseaˋ Israel júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ caˈuøøiñˋ fɨˊ Egipto e cangotáaiñˈ˜ fɨˊ, jo̱ lajeeˇ teáaiñˈ˜ fɨˊ cacuoˈrˊ e jmɨñíˈˆ e siiˋ mar Rojo lɨ́ˈˆ lafaˈ mɨ˜ ngɨrˊ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ quiʉ̱́ˋ; jo̱ co̱ˈ ngolíingˉ dseaˋ Egipto e ǿømˋbre dseaˋ do, jo̱ dsʉˈ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ caguilíingˉ i̱ dseaˋ Egipto e nicuáˈrˉ e jmɨɨ˜ jo̱, jo̱ lajeeˇ e nɨngolíiñˉ guiáˈˆ jóobˋ jmɨñíˈˆ mɨ˜ cajgóˈrˋ jmɨɨˋ, jo̱baˈ conguiabˊ cajúiñˉ lajɨɨiñˋ jóng.

30 Jo̱guɨ laˈeáangˊ e jábˈˉ calɨ́ngˉ dseaˋ Israel júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ cangɨrˊ co̱o̱ˋ ya̱ˈˊ laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜ lajeeˇ guiéˉ jmɨɨ˜ fɨˊ lacúngˈˊ lajíingˋ e iáˋ cu̱u̱˜ e ñíiˊ eáangˊ e siˈˊ lacúngˈˊ e fɨɨˋ Jericó. Jo̱ mɨ˜ catɨ́ˋ e jmɨɨ˜ guiéˉ do, jo̱b mɨ˜ caquɨ́ˈˉ e iáˋ cu̱u̱˜ do. 31 Jo̱guɨ laˈeáangˊ e jábˈˉ calɨ́ngˉ i̱ dseamɨ́ˋ i̱ calɨsíˋ Rahab do júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ jaˋ cajúiñˉ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ góorˋ i̱ seengˋ fɨˊ Jericó do mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ caˈíngˉ e fɨɨˋ jo̱; co̱ˈ i̱ dseamɨ́ˋ do guiʉ́bˉ caˈíñˈˋ co̱o̱ˋ tú̱ˉ mɨ́ɨngˈ˜ dseaˋ Israel i̱ caguilíingˉ fɨˊ quiáˈrˉ lamɨ˜ jéengˊguɨ i̱ cangoquie̱ˋ cuente jial lɨ́ɨˊ e fɨˊ jo̱. Jo̱ i̱ Rahab do lamɨ˜ jmóorˋ ta˜ ˈnɨ́ɨngˋ ˈñiaˈˊ.

32 Jo̱ jmiguiʉˊbɨ seaˋ e ˈnéˉ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ faco̱ˈ dsitíingˈ˜ quiéˉe lajo̱: faˈ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ la i̱ jáˈˉ calɨ́ngˉ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ ie˜ malɨɨ˜guɨ eáangˊ do lɨ́ˈˆ lajaléngˈˋ i̱ dseañʉˈˋ la: jaangˋ i̱ calɨsíˋ Gedeón có̱o̱ˈ˜guɨ jaangˋ i̱ calɨsíˋ Barac jo̱guɨ jaangˋ i̱ calɨsíˋ Sansón có̱o̱ˈ˜guɨ jaangˋ i̱ calɨsíˋ Jefté jo̱guɨ jaangˋ i̱ calɨsíˋ dseata˜ Davíˈˆ có̱o̱ˈ˜guɨ jaangˋ i̱ calɨsíˋ Samuel, jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ cajo̱. 33 Jo̱ laˈeáangˊ e jábˈˉ calɨ́ngˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ na júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ calɨ́ˈˆbre jaléˈˋ ˈniiˋ e catíiñˊ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ jiéngˈˋ, jo̱guɨ caˈɨ́ɨˉbre íˈˋ røøˋ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ, jo̱guɨ caˈímˈˋbre jaléˈˋ e guiʉ́ˉ e cajíngˈˉ Fidiéeˇ e nicuǿˈˉreiñˈ lamɨ˜ jéengˊguɨ, jo̱guɨ caquɨ́ɨˈ˜bre jmɨɨ˜ e caláaiñˉ e jaˋ cajmeángˈˋ ieˈˋ írˋ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ mɨ˜ cangotáaiñˈ˜ fɨˊ jee˜ i̱ jóˈˋ íˋ. 34 Jo̱guɨ calɨsémˋbɨ cajo̱ i̱ lɨɨng˜ dseaˋ i̱ caquɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ i̱ cayʉˈˊ jɨˋ jo̱ jaˋ cacáaiñˉ có̱o̱ˈ˜ e jɨˋ do, jo̱guɨ calɨsémˋbɨ i̱ caquɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ i̱ caleáangˋ yaang˜ e jaˋ cajúiñˉ có̱o̱ˈ˜ ñisʉ̱ˈˋ, jo̱guɨ calɨsémˋbɨ dseaˋ i̱ caguáˉ føngˈˊ, jo̱baˈ dseaˋ laniimˉ caˈuíiñˉ quiáˈˉ jaléˈˋ jee˜ ˈniiˋ jo̱guɨ calɨ́ˈˆbre jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ˈníˈˋ níiˉ quiáˈrˉ cajo̱. 35 Jo̱ calɨsémˋbɨ jaléngˈˋ dseamɨ́ˋ ie˜ jo̱ e laˈeáangˊ e jábˈˉ calɨ́iñˉ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ cangábˉtu̱r e cají̱ˈˊtu̱ jaléngˈˋ dseaˋ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈrˉ mɨ˜ cangɨ́ˋ e nɨcajúiñˉ.

Jo̱guɨ i̱ lɨɨng˜guɨ i̱ dseaˋ i̱ jáˈˉ calɨ́ngˉ júuˆ quiáˈˉFidiéeˇ do caˈímˈˋbre iihuɨ́ɨˊ e eáangˊ cartɨˊ cajúiñˉ, co̱ˈ cajmeáangˋguɨ quiáˈrˉ e cajúiñˉ e laco̱ˈguɨ e nileáiñˋ ni˜ ˈmóˉ fɨng catʉ́rˉ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, co̱ˈ calɨlíˈˆbre e guiʉ́ˉguɨb nidsijéeˊ quiáˈrˉ mɨ˜ nijí̱ˈˊtu̱r caléˈˋ catú̱ˉ fɨˊ ñifɨ́ˉ. 36 Jo̱guɨ i̱ lɨɨng˜ i̱ dseaˋ do eáamˊ gaˋ caˈéeˋ dseaˋ có̱o̱ˈr˜ co̱ˈ cartɨˊ cabǿøngˉneiñˈ jo̱guɨ calǿøngˉneiñˈ cajo̱, jo̱guɨ i̱ lɨɨng˜guɨ caˈñungˈˉ có̱o̱ˈ˜ ñíˆ cadena, jo̱guɨ i̱ lɨɨng˜guɨ cajo̱ cangotáangˈ˜ fɨˊ dsíiˊ ˈnʉñíˆ. 37 Jo̱guɨ i̱ lɨɨng˜guɨ i̱ dseaˋ i̱ jáˈˉ calɨ́ngˉ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ do cajngabˈˊ dseaˋ quiáˈrˉ có̱o̱ˈ˜ layaang˜ cu̱u̱˜ o̱si cajméerˋ tú̱ˉ ˈnáangˈ˜ dseaˋ do có̱o̱ˈ˜ ñíˆ sieer˜ é, o̱si cajúiñˉ e caˈiéiñˉ ñisʉ̱ˈˋ é. Jo̱guɨ calɨsémˋbɨ i̱ dseaˋ íˋ cajo̱ i̱ jaˋ ˈgaˈˊ lɨˊ calɨseáˋ jaléˈˋ e ˈnéˉ, jo̱guɨ cangɨrˊ fɨˊ la fɨˊ na e jí̱i̱ˈ˜ loo˜ jóˈˋbaˈ lɨ́ɨˊ sɨ̱ˈrˆ, jo̱guɨ eáamˊ gaˋ cajmeángˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ írˋ, jo̱guɨ cacuøˈˊreiñˈ iihuɨ́ɨˊ e eáangˊ cajo̱. 38 Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ jí̱i̱ˈ˜ jaˋ catɨ́ɨiñˉ e nidsingɨ́ɨiñˉ jaléˈˋ e iihuɨ́ɨˊ do e fɨˊ jmɨgüíˋ la fɨˊ lɨ˜ seengˋ dseaˋ dseeˉ dseaˋ quiˊ, jo̱ dsʉˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ eáamˊ caˈíñˈˋ iihuɨ́ɨˊ e ngɨrˊ fɨˊ la fɨˊ na fɨˊ jee˜ móˈˋ jo̱guɨ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ quiʉ̱́ˋ, jo̱guɨ e ja̱rˊ fɨˊ nʉ́ˈˉ lɨ˜ sɨtáˈˉ ˈlooˋ cu̱u̱˜ fɨˊ lɨ˜ íiˊ quiá̱ˋ o̱si lacaangˋ lɨ˜ sɨtáˈˉ quiá̱ˋ fɨˊ ˈnáangˈ˜ uǿˉ é.

39 Jo̱ nañiˊ faˈ caˈímˈˋ Fidiéeˇ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ fɨˊ quinirˇ uíiˈ˜ e jábˈˉ calɨ́iñˉ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do, dsʉˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ i̱ dseaˋ do lajeeˇ taaiñ˜ fɨˊ jmɨgüíˋ la caˈíñˈˋ lají̱i̱ˈ˜ e nɨcajíngˈˉ Fidiéeˇ e nɨcuǿˈˉreiñˈ lamɨ˜ jéengˊguɨ quiáˈˉ e nisíñˉ jaangˋ i̱ nileángˉ írˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ; 40 dsʉco̱ˈ Fidiéeˇ nɨcaguiˈrˊ e guiʉ́ˉguɨ quíˉ jneaa˜aaˈ, jo̱baˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ cajúngˉ lamɨ˜ jéengˊguɨ do jaˋ mɨˊ caˈíñˈˋ lají̱i̱ˈ˜ e nɨcajíngˈˉ Fidiéeˇ lamɨ˜ jéengˊguɨ e nicuǿˈˉreiñˈ cartɨˊ mɨ˜ niñíingˋnaaˈ lajaléˈˋnaaˈ e nɨcajíngˈˉ Fidiéeˇ e nicuǿˈrˉ jneaa˜aaˈ lamɨ˜ jéengˊguɨ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes