A A A A A
Bible Book List

Hebreos 10 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

10  Jo̱ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ e cajmeˈˊ Moi˜ do cuøˊ li˜ e laco̱ˈ lɨñiˊjiʉ dseaˋ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ e nidsijéeˊ cøøngˋguɨ, dsʉˈ o̱ˈ dseángˈˉ jial laco̱ˈ lɨ́ɨˊ e jo̱. Jo̱baˈ jaléˈˋ e feáˈˉ e cuøˊ jaléngˈˋ i̱ jmidseaˋ do laco̱o̱ˋ ji̱i̱ˋ laco̱o̱ˋ ji̱i̱ˋ jaˋ quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ faˈ dseángˈˉ e nilɨguiʉ́ˉ dsíiˊ dseaˋ dseángˈˉ laco̱ˈ sɨˈíˆ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ. Co̱ˈ faco̱ˈ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ do dseángˈˉ e jáˈˉ quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ e niˈíingˉ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈˉ dseaˋ, jo̱baˈ joˋ ɨ́ˉ dsíiˊ dseaˋ jóng e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ óoˋ dseeˉ, jo̱guɨ nitʉ́ˋbre cajo̱ e nicuǿrˉ jmɨ˜ jóˈˋ núuˆ uíiˈ˜ dseeˉ quiáˈrˉ faco̱ˈ lajo̱. Jo̱ uiing˜ e dsica̱rˊ e jmɨ˜ jóˈˋ núuˆ do fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ laco̱o̱ˋ ji̱i̱ˋ laco̱o̱ˋ ji̱i̱ˋ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jmiguiéngˈˊ dsíirˊ laco̱o̱ˋ ji̱i̱ˋ e lɨ́ɨmˊbɨr dseaˋ óoˋ dseeˉ. Co̱ˈ dseángˈˉ e jábˈˉ, e jmɨ˜ güɨtሠjiuung˜ do có̱o̱ˈ˜guɨ jmɨ˜ jaléngˈˋ joˈchíˈˆ dseángˈˉ jaˋ quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ faˈ e niˈíingˉ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈˉ dseaˋ jmɨgüíˋ.

Jo̱ co̱ˈ jaˋ quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ yaang˜ e jmɨˈøøngˉ jóˈˋ do e niˈíingˉ dseeˉ quiáˈˉ dseaˋ, jo̱baˈ mɨ˜ cagüéngˉ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la, lalab casɨ́ˈrˉ Tiquiáˈrˆ Fidiéeˇ:
    Jo̱ co̱ˈ jaˋ tɨˊ óoˊ ˈnʉˋ e ji̱ˈˊ dseaˋ jmɨˈøøngˉ jóˈˋ ˈlɨɨ˜ fɨˊ quiníˈˆ
    o̱ˈguɨ e ji̱ˈˊ dseaˋ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ feáˈˉ e laco̱ˈ jmiféiñˈˊ ˈnʉˋ,
    jo̱baˈ ˈnʉˋ nɨcacuǿøˈ˜ jnea˜ ngúuˊ táanˋn có̱o̱ˈ˜guɨ jmɨˈøønˉ
    e laco̱ˈ nijmitiiˉ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ ˈnʉˋ, Fíiˋi Fidiéeˇ.
    Jo̱ co̱ˈ jaˋ tɨˊ óoˊ ˈnʉˋ mɨ˜ jíngˈˋ dseaˋ jóˈˋ núuˆ i̱ nɨcacáangˉ fɨˊ nifeˈˋ o̱si jaléˈˋ feáˈˉ e jiéˈˋguɨ e cuøˈˊ dseaˋ ˈnʉˋ e laco̱ˈ niˈíinˈˉ dseeˉ quiáˈrˉ,
    jo̱baˈ lalab cafáˈˉa: “Lab cagüénˉn fɨˊ jmɨgüíˋ la e laco̱ˈ nijmitiiˉ jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ iing˜ ˈnʉˋ, Fíiˋi Fidiéeˇ,
    lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quíiˈˉ lɨ˜ féˈˋ cuaiñ˜ quiéˉe.”

Jo̱ nɨcajíngˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e jaˋ iing˜ Fidiéeˇ o̱ˈguɨ tɨˊ dsíirˊ e ji̱ˈˊ dseaˋ jmɨˈøøngˉ jóˈˋ núuˆ fɨˊ quinirˇ o̱ˈguɨ jaléˈˋ feáˈˉ quiáˈˉ jaléngˈˋ jóˈˋ i̱ nɨcacáangˉ fɨˊ nifeˈˋ e laco̱ˈ niˈíingˉ dseaˋ do dseeˉ quiáˈˉ dseaˋ. Jo̱ cajíñˈˉ lajo̱ doñiˊ faˈ e lajo̱b ta˜ quiʉˈˊ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e cacuøˈrˊ Moi˜ ie˜ malɨɨ˜guɨ do, e dseángˈˉ lajo̱b guíingˋ ˈnéˉ jméˉ dseaˋ jmɨgüíˋ. Jo̱ cajímˈˉbɨguɨ Dseaˋ Jmáangˉ cajo̱ e casɨ́ˈrˉ Tiquiáˈrˆ Fidiéeˇ lala: “Teaa˜, lana lab nɨcagüénˉn fɨˊ jmɨgüíˋ la e laco̱ˈ nijmee˜e dseángˈˉ jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ e iing˜ ˈnʉˋ.” Jo̱ laco̱ˈ cuǿøngˋ feˇeeˈ e mɨ˜ cagüéngˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la, caséerˊ co̱o̱ˋ e guiʉ́ˉguɨ jo̱guɨ e ˈgøngˈˊguɨ eáangˊ cajo̱, jo̱guɨ cabˈˊ caˈnaangˋ e feáˈˉ e lamɨ˜ quɨ́ˈˉ tɨ́ɨngˋ dseaˋ jmóorˋ lamɨ˜ jéengˊguɨ do. 10 Jo̱ uíiˈ˜ e Dseaˋ Jmáangˉ nɨcajmitir˜ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Fidiéeˇ e cajángˈˋ ˈñiaˈrˊ co̱o̱ˋ néeˈ˜ e cajúiñˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ e laco̱ˈ niˈíingˉ dseeˉ quíˉiiˈ lata˜, jo̱baˈ uíiˈ˜ e jo̱ Fidiéeˇ nɨcajméerˋ e nɨlɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ guiúngˉ fɨˊ quinirˇ.

11 Jo̱ lajalémˈˋ jmidseaˋ quiáˈˉ dseaˋ Israel quɨ́ˈˉ tɨ́ɨiñˋ e dsijíiñˈ˜ jóˈˋ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜ laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜; jo̱ jmóorˋ lajo̱, co̱ˈ lajo̱b júuˆ tɨguaˇ e cacuøˈˊ Fidiéeˇ írˋ lamɨ˜ jéengˊguɨ. Dsʉˈ jaléˈˋ e jmóorˋ do, jaˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ faˈ e niˈíingˉ jaléˈˋ dseeˉ e røøngˋ dseaˋ jmɨgüíˋ. 12 Jo̱ dsʉˈ Dseaˋ Jmáangˉguɨ cajángˈˋ ˈñiaˈrˊ e cajúiñˉ co̱o̱ˋ néeˈ˜ ˈñiabˈˊ carta˜ ró̱o̱ˋ jmɨgüíˋ, jo̱ e jo̱ íingˆ ta˜ e niˈíingˉ dseeˉ quíˉiiˈ lata˜. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cajméerˋ e jo̱, cangámˈˉbre jóng jo̱ cangogüeárˋ lɨ́ˈˆ lɨˊ dséeˊ laco̱ˈ guiing˜ Tiquiáˈrˆ Fidiéeˇ fɨˊ ñifɨ́ˉ. 13 Jo̱ fɨˊ jo̱b nɨguiiñ˜ lana e sɨjeeiñˇ e Tiquiáˈrˆ Fidiéeˇ nijméˉ e nijmɨˈgóˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ˈníˈˋ níiˉ quiáˈrˉ jo̱guɨ e nisíˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ do uǿˉ jnir˜ fɨˊ quiniñˈ˜ e laco̱ˈ nijmiféngˈˊneiñˈ. 14 Jo̱ co̱o̱ˋ néeˈ˜ ˈñiaˈˊbaˈ cajángˈˋ ˈñiaˈrˊ e cajúiñˉ e laco̱ˈ caˈíiñˉ dseeˉ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, jo̱ lajo̱baˈ cajmigüeangˈˆneiñˈ laco̱ˈ sɨˈíˆ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ carˋ ngongɨ́ɨˋ jmɨɨ˜. 15 Jo̱ lalab tíiˊ ni˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e jábˈˉ e júuˆ la mɨ˜ féˈˋ lala:

16 Jo̱ lalab jíngˈˉ Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇ:
Jo̱ e lab e júuˆ tɨguaˇ e ˈmɨ́ɨˉ e nijmɨrøøˉ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ Israel mɨ˜ niguiéeˊ e jmɨɨ˜ jo̱:
Nicuǿøˆø jaléngˈˋ dseaˋ quiéˉe e nilɨñirˊ jaléˈˋ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiéˉe,
jo̱guɨ nijmee˜e e nijmérˉ nʉ́ʉˈ˜bre jaléˈˋ e júuˆ jo̱ laco̱ˈ sɨˈíˆ.
17 Jo̱ dseángˈˉ joˋ nijmiguiéngˈˊ dsiiˉ jaléˈˋ dseeˉ e nɨcaˈéerˋ fɨˊ quiniiˉ
có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ dseeˉ e nɨcaˈéerˋ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ rúiñˈˋ,
co̱ˈ dseángˈˉ latab˜ niˈíin˜n jaléˈˋ e dseeˉ jo̱.

18 Jo̱ co̱ˈ dseángˈˉ conguiabˊ nɨcaˈíingˉ Fidiéeˇ jaléˈˋ dseeˉ, jo̱baˈ dseángˈˉ joˋ ˈnéˉ faˈ eeˋ lɨɨng˜ feáˈˉ niji̱ˈˉguɨ dseaˋ fɨˊ quiniˇ dseaˋ do e laco̱ˈ niˈíiñˉ jaléˈˋ dseeˉ.

Nɨcuǿøngˋ e ningɨɨng˜naaˈ fɨˊ É̱e̱ˆ Laniingˉ Güeangˈˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ

19 Jo̱guɨ lana fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, e có̱o̱ˈ˜ e jmɨˈøøngˉ Dseaˋ Jmáangˉ e catu̱u̱ˋ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ mɨ˜ cajúiñˉ cuaiñ˜ quíˉiiˈ, laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e jo̱baˈ lana nɨseaˋ fɨˊ quíˉiiˈ e nɨcuǿøngˋ e ningɨɨng˜naaˈ e jaˋ ˈgóˈˋnaaˈ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ fɨˊ É̱e̱ˆ lɨ˜ Laniingˉ Güeangˈˆ fɨˊ lɨ˜ guiing˜ Fidiéeˇ fɨˊ ñifɨ́ˉ. 20 Co̱ˈ laˈeáangˊ e cajángˈˋ ˈñiaˈˊ Dseaˋ Jmáangˉ e cajúiñˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ uii˜ quíˉiiˈ, jo̱baˈ nɨcaneáaˊbre co̱o̱ˋ fɨˊ ˈmɨ́ɨˉ e laco̱ˈ cuǿøngˋ e ningɨɨng˜naaˈ fɨˊ lɨ˜ guiing˜ Fidiéeˇ, co̱ˈ cajé̱bˈˋ e lafaˈ ˈmɨˈˊ e sɨjnɨˊ fɨˊ jo̱. 21 Jo̱ co̱ˈ Jesús caˈuíiñˉ i̱ jmidseaˋ dseaˋ féngˈˊ i̱ laniingˉguɨ quíˉiiˈ i̱ nɨquie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ lajaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, 22 jo̱baˈ madsiquiéengˊnaaˈ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ carˋ ngocángˋ dsiˋnaaˈ jo̱guɨ e nɨta˜ dsiˋnaaˈ e dseángˈˉ nijmitib˜ dseaˋ do jaléˈˋ júuˆ quiáˈrˉ. Jo̱ madsiquiéengˊnaaˈ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ cajo̱ e joˋ røøˉnaaˈ dseeˉ jo̱guɨ e nɨlɨ́ɨˊnaaˈ lafaˈ dseaˋ sɨjgɨ́ɨngˆ có̱o̱ˈ˜ jmɨɨˋ. 23 Jo̱ dseángˈˉ teábˋ ˈnéˉ té̱e̱ˉnaaˈ fɨˊ guiʉ́ˉ lɨ˜ nɨté̱e̱ˉnaaˈ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ, e dseángˈˉ ta˜ dsiˋnaaˈ e jábˈˉ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do, co̱ˈ dseángˈˉ nijmitib˜ Fidiéeˇ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiáˈrˉ e nɨcacuøˈrˊ jneaa˜aaˈ lamɨ˜ jéengˊguɨ do. 24 Jo̱ ˈnéˉ nijmɨˈúumˋbɨ́ɨˈ jial e nijmɨcó̱o̱ˈˇnaaˈ jaléngˈˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ e nijmiˈneáaiñˋ rúiñˈˋ jo̱guɨ jial e nijmérˉ jmangˈˆ e guiʉ́ˉ. 25 Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, e jaˋ dseengˋ faˈ e nijmɨˈnaangˉ yee˜eeˈ e jaˋ seáangˈ˜ rúˈˋnaaˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jmóoˋ i̱ lɨɨng˜ dseaˋ, co̱ˈ o̱ˈ lajo̱ e ˈnéˉ jmóˆ jneaa˜aaˈ; co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈnéˉ e nicuǿøˈ˜guɨ bíˋ rúˈˋbaaˈ e laco̱ˈ jaˋ nitʉ́ˆʉʉˈ fɨˊ lɨ˜ nité̱e̱ˉnaaˈ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱ eáangˊguɨ ˈnéˉ jmɨˈúungˋnaaˈ e jo̱ lana, co̱ˈ nɨneeˉ jǿøˆbaaˈ e nɨjaquiéemˊ e tɨˊ lɨ˜ nigüéengˉtu̱ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la caléˈˋ catú̱ˉ.

26 Jo̱guɨ fǿnˈˋn ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, e song la eeˉbɨ́ɨˈ dseeˉ e guita˜ dsiˋnaaˈ mɨ˜ cangɨ́ˋ e nɨcalɨcuíingˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ joˋ seaˋ feáˈˉ jóng e laco̱ˈ cuǿøngˋ e niˈíingˉguɨ jaléˈˋ e dseeˉ jo̱ fɨng song jmooˉnaaˈ lajo̱. 27 Co̱ˈ song la eeˉbɨ́ɨˈ dseeˉ, jo̱baˈ eáamˊ nisɨjéeˊ quíˉiiˈ lají̱i̱ˈ˜ iihuɨ́ɨˊ e nicuǿˉ Fidiéeˇ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ niquidsirˊ íˈˋ quiáˈˉ lajaangˋ lajaangˋ dseaˋ mɨ˜ nibíiñˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ ˈníˈˋ níiˉ quiáˈrˉ fɨˊ lɨ˜ cooˋ jɨˋ e jaˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ yʉˈˊ. 28 Jo̱guɨ nɨne˜baaˈ e mɨ˜ jaangˋ dseaˋ jaˋ jmitir˜ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ e cajmeˈˊ Moi˜, jo̱guɨ song seengˋ gángˉ si gaangˋ dseaˋ i̱ tíiˊ ni˜ quiáˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e dseeˉ e caˈéeˋ i̱ dseaˋ do, jo̱baˈ dseángˈˉ jaˋ mɨ́ɨˊ seabˋ jóng, co̱ˈ dseángˈˉ jaˋ fɨˈíbˆ ˈnéˉ júungˉ i̱ dseaˋ do uíiˈ˜ e dseeˉ e nɨcaˈéerˋ do. 29 Jo̱ dsʉˈ iihuɨ́ɨˊ eáangˊguɨb niˈíngˈˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ ˈníˈˋ níingˉ i̱ Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ camɨ́ɨngˈ˜ do có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jaˋ jmɨˈgóˋ e jmɨˈøøngˉ dseaˋ do có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ féˈˋ gaˋ uii˜ quiáˈˉ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e ˈneáangˋ jneaa˜aaˈ do cajo̱. Co̱ˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e jmɨˈøøngˉ dseaˋ dob e jmɨta˜ dsiˋnaaˈ e júuˆ tɨguaˇ e ˈmɨ́ɨˉ e cacuøˊ Fidiéeˇ, jo̱guɨ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e jmɨˈøøngˉ dseaˋ dob cajo̱ e calɨgüeangˈˆnaaˈ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ. 30 Jo̱guɨ nɨne˜baaˈ e lalab cajíngˈˉ Fíiˋnaaˈ: “Jneab˜ dseaˋ catɨ́ɨnˉn e niˈɨɨ˜ɨ íˈˋ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ jo̱guɨ e niquɨ́ɨˈ˜ táaˊ lɨ́ˈˆ jialco̱ˈ éeˋ dseaˋ.” Jo̱guɨ cajímˈˉbɨguɨr cajo̱: “ˈÑiáˈˋbaa dseaˋ niquidsiiˉ íˈˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ.” 31 ¡Jo̱ dseángˈˉ eáamˊ gaˋ niˈíˋ føˈˊ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ røøngˋ dseeˉ mɨ˜ nɨˈɨ́ˉ Fidiéeˇ i̱ seengˋ carˋ ngongɨ́ɨˋ jmɨɨ˜ íˈˋ quiáˈrˉ!

32 Jo̱guɨ jmiguiéngˈˊ áaˊnaˈ cajo̱ e ie˜ mɨ˜ táˋ jáˈˉ calɨ́ngˉnaˈ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jmiguiʉˊ íingˈ˜ iihuɨ́ɨˊ caˈíingˈ˜naˈ, lɨfaˈ cajmeeˉbaˈ téˈˋnaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jo̱, jo̱ jaˋ calɨtúngˉ óoˊnaˈ lají̱i̱ˈ˜ fɨˊ lɨ˜ nɨteáangˉnaˈ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ. 33 Jo̱ ie˜ jo̱, i̱ lɨɨng˜ ˈnʉ́ˈˋ gabˋ caféˈˋ dseaˋ uii˜ quíiˆnaˈ jo̱guɨ gabˋ cajmeángˈˋ dseaˋ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ quiniˇ fɨɨˋ cajo̱. Jo̱ mɨ˜ cangáˉ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ caguiaangˉguɨ e dsingɨ́ɨngˉnaˈ lajo̱, jo̱baˈ caquɨmˈˆbre cajo̱ e caˈíñˈˋ iihuɨ́ɨˊ. 34 Jo̱guɨ eáamˊ calɨ́ˉ fɨ́ɨˉ lɨ́ɨngˉnaˈ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ cajnɨ́ngˉ fɨˊ dsíiˊ ˈnʉñíˆ ie˜ jo̱, jo̱guɨ jaˋ calɨ́ngˉnaˈ fɨˈíˆ mɨ˜ cajméeˋ dseaˋ ɨ̱ɨ̱ˋ jaléˈˋ e seaˋ quíiˉnaˈ, co̱ˈ nɨñíˆbaˈ guiʉ́ˉ e fɨˊ ñifɨ́bˉ nɨsɨjé̱e̱ˇ jaléˈˋ e jloˈˆ quíiˉnaˈ e jaˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ faˈ e niˈíingˉ. 35 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ lana e teáˋguɨ síngˈˋ yaang˜naˈ e jaˋ jmɨtúngˆ óoˊnaˈ lají̱i̱ˈ˜ fɨˊ nɨteáangˉnaˈ, dsʉco̱ˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e jo̱baˈ e niˈíingˈ˜naˈ jaléˈˋ e jloˈˆ e nicuǿˈˉ Fidiéeˇ ˈnʉ́ˈˋ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ lajo̱. 36 Jo̱guɨ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ e la guíimˋbaˈ ˈnéˉ e có̱o̱ˈ˜ e féngˈˊ óoˊbaˈ ˈnéˉ nijmitíˆnaˈ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Fidiéeˇ e nijméeˆnaˈ, jo̱ lajo̱baˈ cuǿøngˋ e niˈíingˈ˜naˈ lají̱i̱ˈ˜ e nɨjíñˈˉ e nicuǿˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ lamɨ˜ jéengˊguɨ. 37 Co̱ˈ lalab féˈrˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈrˉ:

Jo̱ dseángˈˉ lajeeˇ lajmɨnáˉ nijáaˊtu̱ fɨˊ jmɨgüíˋ la i̱ sɨˈíˆ nijáaˊ, jo̱ joˋ faˈ dseángˈˉ lɨˈɨɨng˜guɨr eáangˊ.
38 Jo̱ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ jnea˜,
jo̱baˈ nilɨseeiñˋ laˈeáangˊ e jáˈˉ lɨ́ɨiñˋ júuˆ quiéˉe;
jo̱ dsʉˈ song i̱i̱ˋ dseaˋ niˈnángˋ ˈñiaˈrˊ lají̱i̱ˈ˜ fɨˊ lɨ˜ nɨsiñˈˊ có̱o̱ˈ˜ jnea˜, jo̱baˈ jnea˜, Fidiéeˇ, jaˋ iáangˋ dsiiˉ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ íˋ jóng.

39 Jo̱ dsʉˈ jneaa˜aaˈ jaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ i̱ jmɨˈnángˋ yaang˜ e fɨˊ guiʉ́ˉ lɨ˜ nɨté̱e̱ˉnaaˈ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ e laco̱ˈ nibíingˉ Fidiéeˇ jneaa˜aaˈ fɨˊ lɨ˜ ˈlɨˈˆ; dsʉco̱ˈ jneaa˜aaˈ nɨlɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ i̱ nɨta˜ dsíiˊ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ, jo̱baˈ dseaˋ do nileáiñˉ jneaa˜aaˈ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quíˉiiˈ laˈeáangˊ e jáˈˉ lɨ́ɨˋnaaˈ júuˆ quiáˈrˉ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes