A A A A A
Bible Book List

Hebreohanon 7 Ang Pulong Sa Dios (APSD-CEB)

Ang Pari nga si Melkizedek

Si Melkizedek hari kaniadto sa Salem ug pari sa Labing Halangdong Dios. Samtang nagapauli na si Abraham gikan sa pagpakiggira diin iyang gipamatay ang mga hari, gisugat siya ni Melkizedek ug gipanalanginan. Pagkahuman, gihatag ni Abraham kang Melkizedek ang ikanapulo nga bahin sa tanan nga iyang nakuha sa gira. Ang kahulogan sa ngalan nga Melkizedek, “Hari sa Pagkamatarong.” Ug tungod kay hari siya sa Salem,[a] nagakahulogan usab kini nga siya “Hari sa Kalinaw.” Wala gayoy kasulatan nga naghisgot kon kinsa ang iyang amahan ug inahan o ang iyang mga katigulangan. Ug walay kasulatan nga naghisgot mahitungod sa iyang pagkatawo o kamatayon. Sama siya sa Anak sa Dios; ang iyang pagkapari walay kataposan.

Hunahunaa ninyo kon unsa kagamhanan si Melkizedek. Kay bisan gani si Abraham nga mao ang nagtukod sa atong nasod naghatag kaniya sa ikanapulo nga bahin sa tanan nga iyang nakuha sa gira. Kon mahitungod sa mga pari nga Judio nga mga kaliwat ni Levi, sumala sa Kasugoan nga gibilin kanila ni Moises, alang kanila ang ikanapulo nga bahin sa kabtangan sa ilang mga isigka-Judio, bisan tinuod nga silang tanan pareha nga mga kaliwat ni Abraham. Apan si Melkizedek, bisan dili siya kaliwat ni Levi, gihatagan siya ni Abraham sa iyang ikapulo, ug si Melkizedek pa hinuon ang naghatag ug panalangin kang Abraham, bisan pa nga si Abraham mao ang gisaaran sa Dios. Ug nasayran ta nga ang nagpanalangin mas labaw pa kaysa gipanalanginan. Mahitungod sa mga pari nga mga kaliwat ni Levi nga nagadawat sa ikapulo, mga tawo lang sila nga may kamatayon. Apan nagapamatuod ang Kasulatan nga si Melkizedek nga gihatagan ni Abraham sa iyang ikapulo buhi sa gihapon. Ug makaingon kita nga bisan si Levi, kansang mga kaliwat mao ang nagadawat sa ikapulo, naghatag usab sa iyang ikapulo kang Melkizedek pinaagi kang Abraham; 10 kay sa paghatag ni Abraham sa iyang ikapulo ngadto kang Melkizedek, si Levi wala pa matawo ug anaa pa sa lawas ni Abraham.

11 Karon, nasayran nato nga sa dihang naghatag ang Dios sa Kasugoan ngadto sa mga Judio, may kalabotan niini ang pagkapari sa linya ni Levi. Kon mahimong matarong ang mga tawo pinaagi sa ginabuhat sa mga pari, wala na unta kinahanglana ang lain pa nga pari sama sa pagkapari ni Melkizedek nga lahi sa pagkapari ni Aaron. 12 Apan kon ilisan ang pagkapari, kinahanglan nga ilisan usab ang Kasugoan. 13-14 Ang atong Ginoong Jesus mao ang gitumong nga giilis sa daan nga mga pari. Dili siya kaliwat ni Levi kondili kaliwat ni Juda. Siya lang gayod ang nahimong pari nga kaliwat ni Juda. Kay sa pagsulti ni Moises kon kinsa kanila ang mahimong mga pari, wala gayod siya maghisgot mahitungod sa tribo ni Juda.

May Usa ka Pari nga Sama kang Melkizedek

15 Klaro gayod nga giilisan na ang mga pari nga kaliwat ni Levi, tungod kay may lain na karon nga pari nga sama kang Melkizedek. 16 Siya nahimong pari dili tungod sa kaliwatan nga pinasikad sa Kasugoan, kondili pinasikad sa iyang gamhanan nga kinabuhi nga walay kataposan. 17 Kay nagaingon ang Kasulatan mahitungod kaniya, “Pari ikaw sa walay kataposan, sama sa pagkapari ni Melkizedek.”[b] 18 Busa ang daan nga Kasugoan giilisan na sa Dios tungod kay wala kiniy kapuslanan ug dili makatabang kanato. 19 Kay dili kita mahimong hingpit sa panan-aw sa Dios pinaagi sa atong paningkamot sa pagsunod sa Kasugoan. Mao kana nga gihatagan kita karon sa mas maayo ug kasaligan nga pamaagi, ug pinaagi niini makaduol na kita sa Dios.

20 Kining bag-o nga pamaagi mas maayo ug kasaligan tungod kay sa dihang gihimo sa Dios nga pari ang mga kaliwat ni Levi wala gayod siya manumpa. 21 Apan sa dihang gihimo sa Dios nga pari si Jesus nanumpa siya. Kay may nahisulat sa Kasulatan nga nagaingon,

“Nanumpa ang Ginoo,
Pari ka sa walay kataposan.
Ug dili gayod mausab ang iyang hunahuna.”

22 Busa si Jesus ang kasigurohan sa mas maayo nga kasabotan sa Dios ngadto sa iyang katawhan.

23 Kaniadto daghan ang mga pari tungod kay kon may usa nga mamatay mapulihan dayon kini ug lain aron makapadayon ang buluhaton nilang mga pari. 24 Apan si Jesus walay kamatayon, mao kana nga ang iyang buluhaton isip pari wala ibalhin ngadto sa uban. 25 Busa makahimo gayod siya pagluwas kang bisan kinsa nga moduol sa Dios pinaagi kaniya ug mahimo niya kini bisan unsang orasa. Kay buhi man siya sa walay kataposan aron sa pagpakilooy sa Dios alang kanila.

26 Busa si Jesus mao gayod ang pangulong pari nga atong gikinahanglan. Balaan siya; wala siya magbuhat ug daotan ug wala gayod siyay sala. Gilain siya gikan sa mga tawo nga makasasala ug gibayaw ngadto sa kalangitan. 27 Lahi siya sa uban nga mga pangulong pari nga kinahanglang maghalad matag adlaw, una alang sa ilang kaugalingon nga sala, ug pagkahuman alang sa mga sala sa katawhan. Apan si Jesus kausa lang gayod naghalad. Gihalad niya ang iyang kaugalingon didto sa krus ug wala na gayod niya kini usaba pa. 28 Ang mga tawo nga gihimong mga pangulong pari pinasikad sa Kasugoan ni Moises mga tawo lang usab nga makasasala. Apan sumala sa gipanumpa sa Dios, nga iyang gisulti human sa Kasugoan, ang iyang Anak mismo mao ang iyang gipili nga mahimong pangulong pari hangtod sa hangtod. Kay nahuman na niya ang tanan niyang angay maagian, nga mao ang katuyoan sa Dios.

Footnotes:

  1. Hebreohanon 7:2 Salem: kini nga pulong may kalabotan sa Hebreo nga pulong nga “shalom,” nga ang buot ipasabot, “kalinaw.”
  2. Hebreohanon 7:17 Tan-awa usab ang Salmo 110:4.
Ang Pulong Sa Dios (APSD-CEB)

Ang Pulong Sa Dios (Cebuano New Testament) Copyright © 1988, 2001 by International Bible Society® Used by Permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes