Dee Hauptsach fonn waut wie hia raede es dit: Wie ha soon Huagapriesta dee sikj to dee Rajchte Haunt fonn dee Majestaet em Himel hanjesat haft,

en Deena fonn dee heilje Dinje emm Woarhauftje Tempel, daen Gott oppjestalt haft, nich en Mensch.

Dan en jieda Priesta woat aunjestalt beides Gow uk Opfa to bringe; doaromm musst disa uk waut ha to opfre.

Wan hee oppe Ead wea, wudd hee nich en Priesta senne, dan doa sent Priesta dee Gow opfre no daut Jesats.

Dise deene waut en Schaute en Biespel es fonn dee himlische Dinje, so aus Gott Mooses befool aus hee daut Tselt meist foadich haud; dan hee saed: "See doano daut du aules moakst no daem Plon daen die jewaese wort oppem Boajch";

oba nu haft hee en Deenst jekraeaje dee so fael fatraflicha es aus hee en Femedla es fa en baetra Bunt, daut opp baetre Fespraeakjunje jejrint es.

Dan wan dee easchte oone Faele wea jewast, wudd nich ne Staed jesocht woare fa en tweedet.

Dan hee funk Faela met jane, en saed: "Kjikjt! dee Doag kome, sajcht de Herr, daut ekj en niehet Bunt moake woa met daut Hus Iesrael, en daut Hus Juda,

nich no daen Bunt daen ekj met aeare Fodasch muak aus ekj an bie de Haunt neem en an ut Iejiptelaunt rut leid, dan see hilde sikj nich aun mien Bunt, en ekj kjemmad mie nich met an, sajcht de Herr.

10 Wiel dit es dee Bunt daen ekj met daut Hus Iesrael moake woa no dise Doag, sajcht de Herr: Ekj woa mien Jesats enn aea Senn jaewe, en woa daut enn aea Hoat enenn schriewe, en ekj woa fa an Gott senne, en see sele fa mie en Follkj senne;

11 en opp kjeen Wajch woat hee sien Ennwona oda sien Brooda saje: 'Lea daem Herr kjane!' dan dee woare mie aule kjane, fomm Kjlanste bott dem Jratsta.

12 Dan ekj woa mie erboarme aewa aeare Onnjerachtichkjeit, en aeare Sind woa ekj opp kjeen Wajch meeha behoole."

13 En daem hee sajcht: "En Niehet" - haft hee daut Easchte oolt jemoakt. En daut waut Oolt es, en Oolt jemoakt woat, es bottem feschwinje.