Doaromm wel wie nu daut Aunfank fonn dee Lea fonn Christus lote, en wel wie ferwauts gone, en nich wada en Grunt laje fonn Buesse fonn doodje Woakje, en fonn Gloowe Gott jaeajenaewa,

fonn dee Lea fonn dee Taufe, en fonn Henj opplaje, en daut dee Doodes oppstone, en fonn daut eewjet Jerecht.

En dit woa wie doone, wan Gott daut werklich toolat.

Dan daut es nich maeajlich daen, dee tom Licht jekome sent en ha de himlische Gow jeschmakjt, en ha aundeel jehaut aun daem Heilje Jeist,

en ha daut goodet Gotteswuat jeschmakjt, en dee Krauft fonn dee komende Welt,

wan see wajch faule, an wada to Buesse to brinje, wiel see daem Gottes Saen fa sikj sellfst fom fresche kjrietsje, en am toom opnet Spott moake.

Dan dee Ead, dee so foaken daen Raeajen drinkjt dee doanopp felt, en goodet Fooda brinkjt fa daen dee daut be-oabeide, woat fonn Gott jesaeajent.

oba daut waut Dorne en Distle brinjt, woat auntsied jesat, en es bottem fefluche, en aum Enj woatet febrennt.

Oba wie sent baetret aewazeicht fonn junt, Breeda, wan wie uk soo raede, en soont daut Seelichkjei aunjeheat.

10 Dan Gott es nich Onnjerajcht june goode Oabeit to fejaete, en dee Leew dee jie fa sien Nome jewaese ha, en daem daut jie dee Heilje jedeent ha, uk noch deene.

11 En wie welle jearen seene daut en jieda eena de naemlije Earnst bewiese woat omm dee folle Hopninj Sechaheit to ha bottem Enj,

12 daut jie nich Stomp woare, oba daen nofolje dee derch Gloowe en Jedult daut oawe waut fesproake es.

13 Dan aus Gott Obraum en Fespraeakje jeef, wiel hee bie kjeenem schweare kunn dee jrata wea, schwua hee bie sikj selfst,

14 en saed: "Enn saeajne woa ekj die saeajne, en enn femeara woa ekj die femeare".

15 En so enn Jedult kjreach hee daut waut fesproake wea.

16 Dan Mensche schweare bie daut waut jrata es, en dee Schwua es bie an ne Bestaedjunk fa en Enj fonn aulet Striet.

17 Enn daem Gott sikj faeaneem dee Oaw fonn daut Fespraeakje noch kloara to bewiese daut sien Faeanaeme nich endre wudd, jeef hee en Schwua,

18 daut derch dee twee Dinje dee nich endre kjenne, enn daem dautet ommaeajlich es fa Gott to leaje, wie kjenne en stoaka Trost ha, dee wie jerant ha dee Hopninj tohoole to kjriehe dee onns doajestalt es.

19 dee wie ha aus en sechra, fauste Anka fa onnse Seel, dee aun dee benne Sied fonn dee Gerdien es,

20 wua dee Faearanna fa onns jegone es, Jesus, dee opp emma en Huagapriesta jeworde es no Melchiseedek siene Ordninj.