10 Dan daut Jesats es bloos en Schaute fonn daut goodet daut noch enne Tookunft es, en nich daut Woarhauftjet selfst, en kaun niemols met dee selwje Opfa dee jiedet Yoa emma wada jeopfat woare, daen follkome moake dee dee brinje.

Wiels dan wudd aea opfre oppjeheat ha, wiel dee, dee daen Gottesdeenst eewd, jereinicht wea, en kjeen Jewesse meeha doa-aewa wudd ha.

Oba enn dee Opfa woat jiedet Yoa en jedajchtness jemoakt fonn de Sind.

Dan daut es ommaeajlich daut Bolle en Kosebloot Sind wajch naeme kunn.

Doaromm aus hee enne Welt enenn kjeem, saed hee: "Opfa en Gow wusst du nich, oba en Kjarpa hast du fa mie reed jemoakt;

Braunt Opfa en Opfa fa Sind jefolle die nich.

Donn saed ekj: 'Kjikj! ekj sie jekome - enn dee Aewaschreft fom Buak steitet fonn mie jeschraewe - dien Wele, Gott, to doone.'"

No daem aus hee saed daut Opfa en Gow en Brauntopfa en Opfa fa Sind wusst du nich, en jefolle die uk nich, dee no daut Jesats jeopfat woare,

donn saed hee: "Kjikj! ekj kom dien Wele to doone." Hee nemt daut easchte wajch, daut tweede opptorechte.

10 Derch dis Wele, enn daem daut Jesus Christus sien Lief jeopfat es een fa aulamol, sent wie nu jeheilicht.

11 Aun eena Haunt steit dee Priesta Dach fa Dach en deent, en opfat foaken dee selwje Schlachtopfa dee niemols kjenne de Sind wajch naeme;

12 oba aune aundre Haunt, disa haft een Opfa fa Sind jebrocht, en haft sikj fa emma doljesat to Gott siene rachte Haunt;

13 en luat fonn dan bott siene Fiend am sele to ne Footbenk jemoakt woare.

14 Dan derch een Opfa haft hee dee, dee jeheilicht woare, fa emma follkome jemoakt.

15 Dit bediedent zeicht onns uk dee Heilje Jeist, dan no daem daut hee jesajcht haud: "Dit es daut Tastament daut ekj no dise Doag moake woa, sajcht de Herr; Ekj woa miene Jeboote enn aeare Hoate jaewe, en uk enn aea Senn enenn schriewe,

17 en aeare Sind, en aeare Gottloosichkjeit woa ekj nich meeha behoole."

18 Nu wua doa fejaewunk es fa dise, jeft daut kjeen Opfa meeha fa Sind.

19 Doaromm, Breeda, wiel wie nu daut toofetruehe ha enn daut aule heilichste enenn to gone derch Jesus sien Bloot,

20 daut hee ennjesaeajent haft fa onns, en Wajch dee fresch en laewendich es, derch dee Gerdien - daut heet, sien Lief -;

21 en ha en groota Huagapriesta aewa Gott sien Hus,

22 dan wel wie noda kome met en woarhauftjet Hoat emm folle Fetruehe emm Gloowe, emm Hoat bespretst fonn en onnreinet Jewesse, en onns Lief jewossche met reinet Wota,

23 dan wel wie onns Bekjantnes aun dee Hopninj faust hoole oone notolote, dan dee daut Fespraeakje jeef es Tru,

24 en wel wie uk eena daem aundra betrachte daut wie onns unjarenaunda Moot toospraeakje to Leew en goode Woakje,

25 en nich onnse Fesaumlunge to felote, soo aus walkje aeare Mood es, oba onns eena daem aundra ermuntre, en soo fael meeha aus wie seene daut dee Dach noda kjemt.

26 Dan wan wie mootwelens sindje no daem daut wie dee Erkjantnes fonn dee Woarheit jekjraeaje ha, blift doa kjeen Opfa fa de Sind,

27 oba en furjchboaret luare no Jerecht en fraetendet Fia daut dee Fiend ommbrinje woat.

28 Waeaemma nich opp Mooses siene Jeboote acht jeef, storf unja twee oda dree aea Zeichness,

29 Woofael oajra Strof, meen jie, wudd dee fedeene, dee Gott sien Saen unja de Feet traumpeld, en daut Tastament Bloot derch woont hee jeheilicht wea, aus jeweenlijet helt, en daem Jnodensjeist beleidicht?

30 Dan wie kjane daem dee jesajcht haft: "Dee Rach jeheat mie; ekj woa trigtole;" en wada: "De Herr woat sien Follkj rechte".

31 Daut es en schrakjlijet Dink enn daem laewendje Gott siene Henj to faule".

32 Oba denkjt aun dee faeaje Tiede, enn dee, no daem daut jie tom Licht jekome weare, en grootet Straewe en Liede uthilde;

33 Aun eene Haunt wort junt tom Spiktoakel jebruckt enn Beleidjunje en Liede, en aune aundre Haunt neem jie Meetdeel met soone daen daut soo jinkj.

34 Dan jie haude sogoa Metliet met soone dee faustjebunge weare, en leete junt daut met Freid jefaule wan jun Hab en Goot wajchjenome wort, wiel jie enn junt selfst wiste daut jie emm Himel en baetret en bliewendet Hab en Goot habe.

35 Doaromm schmiet jun Fetruehe nich wajch, dan daut haft groote beloonunk.

36 Dan junt faelt noch Duerhauft, soo daut, wan jie Gott sien Wele jedone ha, jie daut Fespraeakje kjriehe.

37 Dan noch en kjlienet Stootje, en dan woat dee kome dee kome saul, en woat nich sieme.

38 Oba "mien Jerachte woat enn sien Gloowe laewe, en wan waea trig trakjt, aun daem woat miene Seel nich en Jefaule ha."

39 Oba wie sent nich soone, dee trigtrakje en Fedaumt woare, oba dee emm Gloowe aeare Seel behoole.