Add parallel Print Page Options

Ang Ginpromisa nga Katahom sang Bag-o nga Templo

1-2 Sang ika-21 nga adlaw sang madason nga bulan,[a] ginsugo sang Ginoo si Propeta Haggai nga ihambal ini kay Zerubabel, kay Josue, kag sa iban pa nga mga Israelinhon nga nakabalik sa Israel: “Sin-o sa inyo ang nakakita anay sang katahom sang sini nga templo? Ano ang pagtan-aw ninyo sini subong kon ikomparar sadto? Siguro daw wala-wala ini sa inyo. Pero magpakabakod kamo! Obraha lang ninyo ang templo kay kaupod ninyo ako, ang Ginoo nga Makagagahom. Amo man ini ang ginpromisa ko sa inyo mga katigulangan sang nagguwa sila[b] sa Egipto. Kag karon ang akon Espiritu padayon nga nagapabilin sa inyo, gani indi kamo magkahadlok.

Ako, ang Ginoo nga Makagagahom, nagasiling nga sa indi madugay uyugon ko sing kaisa pa gid ang kalangitan kag ang kalibutan, ang duta kag ang dagat. Tay-ugon ko ang tanan nga nasyon kag pagadal-on nila diri sa templo ang ila mga manggad, gani mapuno ang templo sang malahalon nga mga butang. Kay ang mga pilak kag mga bulawan akon. Mas mangin matahom pa ang bag-o nga templo sang sa una. Kag hatagan ko sang maayo nga kahimtangan[c] ang ini nga lugar.[d] Ako, ang Ginoo nga Makagagahom, ang nagasiling sini.”

Ang Promisa sang Dios nga Pagpakamaayo

10 May ginhambal ang Ginoo kay Propeta Haggai sang ika-24 nga adlaw sang ikasiyam nga bulan, sadtong ikaduha nga tuig sang paghari ni Darius. 11 Siling niya, “Pamangkuta ang mga pari kon ano ang ginasiling sang kasuguan parte sini: 12 Halimbawa, nagadala ang isa ka tawo sang balaan nga karne[e] sa iya nga bayo. Karon, nakatandog ang iya bayo sa tinapay, ukon sa sopas, bino, lana ukon sa bisan ano nga klase sang pagkaon. Ti, mangin balaan man bala ina nga mga pagkaon?”[f] Sang ginpamangkot ni Haggai ang mga pari ang sabat nila, “Indi.” 13 Dayon nagpamangkot si Haggai, “Ti ano abi kon ang ini nga mga pagkaon natandog sang tawo nga ginakabig nga mahigko tungod kay nagtandog siya sa patay, mangin mahigko man bala ini nga mga pagkaon?” Nagsabat ang mga pari, “Huo.” 14 Dayon nagsiling si Haggai, “Amo man sadto sa katawhan sang Israel, siling sang Ginoo. Tungod nga nangin mahigko ang ila kabuhi, ang bisan ano nga ginhimo nila kag ginhalad sa halaran nangin mahigko sa panulok sang Ginoo. 15 Sugod subong hunahunaa bala ninyo ang mga nagkalatabo sa inyo antes ninyo gin-umpisahan ang pagpatindog sang templo sang Ginoo. 16 Kay sadto anay kon magkadto kamo sa tinumpukan sang mga trigo nga nagapaabot nga makakuha sang 20 ka sukob, ang makuha ninyo 10 lang. Kag kon magkadto kamo sa pulugaan sang ubas nga nagapaabot nga makakuha sang 50 ka galon nga bino, ang makuha ninyo 20 lang. 17 Ginpierdi sang Ginoo ang inyo mga gintanom paagi sa mainit nga hangin, peste, kag pagpaulan sang yelo nga daw mga bato, pero wala kamo gihapon magbalik sa iya. 18 Ika-24 subong nga adlaw sang ikasiyam nga bulan, kag subong natapos ang pundasyon sang templo. Tan-awa ninyo kon ano ang matabo sugod subong. 19 Bisan wala na sang nabilin nga trigo, kag wala na sing bunga ang ubas kag ang mga kahoy nga higera, pomegranata, kag olibo, sugod subong pakamaayuhon kamo sang Ginoo.”

Ang Promisa sang Dios kay Zerubabel

20 Naghambal liwat ang Ginoo kay Haggai sang sadto mismo nga adlaw.[g] 21 Siling niya, “Hambala si Zerubabel nga pagatay-ugon ko ang kalangitan kag ang kalibutan. 22 Pagalaglagon ko ang mga ginharian kag dulaon ko ang ila gahom. Baliskaron ko ang ila mga karwahe kag ang mga nagasakay sini. Magakalamatay ang mga kabayo kag magapinatyanay ang mga manugkabayo nga silahanon man lang. 23 Hambala man si Zerubabel nga akon alagad nga padumalahon ko siya sa sina nga adlaw. Magadumala siya paagi sa akon awtoridad, kay siya ang akon pinili. Ako, ang Ginoo nga Makagagahom, ang nagasiling sini.”

Footnotes

  1. 2:1-2 madason nga bulan: sa literal, ikapito nga bulan.
  2. 2:5 sila: sa Hebreo, kamo.
  3. 2:9 maayo nga kahimtangan: Ang Hebreo sini amo ang “shalom,” nga nagakahulugan sang kalinong, kauswagan, maayo nga relasyon, kalipay, kadalag-an.
  4. 2:9 ini nga lugar: ang templo ukon ang Jerusalem.
  5. 2:12 balaan nga karne: balaan tungod kay ginhalad na sa Ginoo.
  6. 2:12 mangin balaan… pagkaon: Siguro ang buot silingon sang pamangkot nga kon bala ina nga mga pagkaon iseparar agod indi na pagkaunon ukon ihalad na lang sa Dios.
  7. 2:20 sang sadto mismo nga adlaw: sa literal, sang ika-24 nga adlaw sang sadto nga bulan.