Add parallel Print Page Options

Amo ini ang mensahi ni Propeta Habakuk nga ginpahayag sa iya sang Ginoo.

Ang Una nga Reklamo ni Habakuk

Nagsiling si Habakuk, “O Ginoo, hasta san-o pa bala ako magpangayo sang bulig sa imo kag pamatian mo ako? San-o mo pa bala kami luwason sa mga tawo nga nagapamintas sa amon? Ngaa ginapakita mo pa sa akon ini nga kalautan kag kagamo? Bisan diin lang makita ko ang pagpinatyanay, pagpamintasanay, pag-ilinaway kag pagbinaisay. Gani nangin wala na sing pulos ang kasuguan. Kag wala na man ginapaluntad ang hustisya tungod kay ang mga tawo nga may sala amo ang nagadaog sa korte kag indi ang mga tawo nga wala sing sala. Gani natiko ang hustisya.”

Ang Sabat sang Dios kay Habakuk

Nagsabat ang Dios, “Tan-awa ninyo sing maayo ang nagakalatabo sa mga nasyon kag matingala gid kamo sa inyo makita. Kay may himuon ako sa inyo tiyempo nga indi gid kamo magpati bisan may magsugid pa sini sa inyo. Kay pagahumon ko ang mga taga-Babilonia.[a] Ini nga katawhan puwerte kapintas kag nagapadasodaso sa pagsalakay sa iban nga mga nasyon agod agawon ang mga lugar nga indi ila. Ginakahadlukan gid sila sang mga tawo. Ginahimo nila ang ila naluyagan kag wala sing may makapugong sa ila. Ang ila mga kabayo mas madasig pa sa sapat nga leopardo kag mas mapintas pa sa mabangis nga ido[b] nga nagapangita sang iya kalan-on kon gab-i. Nagadalagan ini halin sa malayo nga mga lugar, nga daw sa nagalupad nga agila nga nagasibad sa pagdagit sang iya biktimahon. Nagapadulong ang panong sang ila mga soldado nga handa sa pagpamintas. Daw pareho ini sa mabaskog nga hangin nga halin sa sidlangan. Ang ila mga nabihag daw pareho kadamo sa balas. 10 Ginayaguta lang nila ang mga hari kag mga pangulo. Kag ginakadlawan lang nila ang tagsa ka napaderan nga siyudad, kay mataklas nila ini paagi sa pagtumpok sang duta sa kilid sang pader, kag dayon maagaw nila ang siyudad. 11 Pagkatapos mahalin sila nga daw sa hangin lang nga naglabay. Ini sila nakasala, kay wala sila sing iban nga ginapakadios kundi ang ila lang nga ikasarang.”

Ang Ikaduha nga Reklamo ni Habakuk

12 Nagsiling si Habakuk, “O Ginoo, Dios ikaw halin sang una. Ikaw ang akon balaan nga Dios kag wala ka sing kamatayon. O Ginoo nga palalipdan nga bato, ginpili mo ang mga taga-Babilonia sa pagsilot sa amon. 13 Tungod nga matarong ka, indi ka makabatas nga magtulok sa kalautan kag kagamo. Pero ngaa ginapabay-an mo lang ang mga traidor nga taga-Babilonia? Ngaa ginatugutan mo nga laglagon nila ang mga tawo nga indi gani masyado kalaot kon ikomparar sa ila? 14 Ginhimo mo ang ila mga kaaway nga daw pareho sa mga isda, nga wala sing pangulo nga magpangapin sa ila. 15 Nagakinalipay kag nagakinasadya ang mga taga-Babilonia sa ila nga pagbihag sang ila mga kaaway nga daw pareho lang sa mga isda nga nadakpan paagi sa bunit ukon pukot. 16 Kag tungod nga madamo ang ila nabihag, ginadayaw nila ang ila ikasarang pareho sang mangingisda nga nagapadungog sang iya bunit ukon pukot paagi sa pagsunog sang insenso bilang halad sa sini nga mga butang. Kay paagi sa iya bunit ukon pukot nagmanggaranon siya kag nakapagusto siya sang manamit nga pagkaon. 17 Gani, Ginoo, sigihon na lang bala nila ang wala luoy-luoy nga pagpamihag kag pagpanglaglag sa mga nasyon?”

Footnotes

  1. 1:6 taga-Babilonia: sa literal, Kaldeanhon. Amo ini kon kaisa ang tawag sa mga taga-Babilonia.
  2. 1:8 mabangis nga ido: sa English, wolf.

The prophecy(A) that Habakkuk the prophet received.

Habakkuk’s Complaint

How long,(B) Lord, must I call for help,
    but you do not listen?(C)
Or cry out to you, “Violence!”
    but you do not save?(D)
Why do you make me look at injustice?
    Why do you tolerate(E) wrongdoing?(F)
Destruction and violence(G) are before me;
    there is strife,(H) and conflict abounds.
Therefore the law(I) is paralyzed,
    and justice never prevails.
The wicked hem in the righteous,
    so that justice(J) is perverted.(K)

The Lord’s Answer

“Look at the nations and watch—
    and be utterly amazed.(L)
For I am going to do something in your days
    that you would not believe,
    even if you were told.(M)
I am raising up the Babylonians,[a](N)
    that ruthless and impetuous people,
who sweep across the whole earth(O)
    to seize dwellings not their own.(P)
They are a feared and dreaded people;(Q)
    they are a law to themselves
    and promote their own honor.
Their horses are swifter(R) than leopards,
    fiercer than wolves(S) at dusk.
Their cavalry gallops headlong;
    their horsemen come from afar.
They fly like an eagle swooping to devour;
    they all come intent on violence.
Their hordes[b] advance like a desert wind
    and gather prisoners(T) like sand.
10 They mock kings
    and scoff at rulers.(U)
They laugh at all fortified cities;
    by building earthen ramps(V) they capture them.
11 Then they sweep past like the wind(W) and go on—
    guilty people, whose own strength is their god.”(X)

Habakkuk’s Second Complaint

12 Lord, are you not from everlasting?(Y)
    My God, my Holy One,(Z) you[c] will never die.(AA)
You, Lord, have appointed(AB) them to execute judgment;
    you, my Rock,(AC) have ordained them to punish.
13 Your eyes are too pure(AD) to look on evil;
    you cannot tolerate wrongdoing.(AE)
Why then do you tolerate(AF) the treacherous?(AG)
    Why are you silent while the wicked
    swallow up those more righteous than themselves?(AH)
14 You have made people like the fish in the sea,
    like the sea creatures that have no ruler.
15 The wicked(AI) foe pulls all of them up with hooks,(AJ)
    he catches them in his net,(AK)
he gathers them up in his dragnet;
    and so he rejoices and is glad.
16 Therefore he sacrifices to his net
    and burns incense(AL) to his dragnet,
for by his net he lives in luxury
    and enjoys the choicest food.
17 Is he to keep on emptying his net,
    destroying nations without mercy?(AM)

Footnotes

  1. Habakkuk 1:6 Or Chaldeans
  2. Habakkuk 1:9 The meaning of the Hebrew for this word is uncertain.
  3. Habakkuk 1:12 An ancient Hebrew scribal tradition; Masoretic Text we