A A A A A
Bible Book List

HECHOS 8 Quiché, Centro Occidental (QUT)

Ri tat Saulo cuban cˈäx chque ri cojonelab

Ri tat Saulo utz xrilo chi xcämisax ri tat Esteban.

Kas cˈu pa ri kˈij ri xcäm ri areˈ xchaptaj u banic nimalaj cˈäx chque ri kachalal cojonelab pa ri tinimit Jerusalén. Conojel cˈut xejabux bic. E cˈo xebeˈ pa tak ri tinimit re Judea, e cˈo niqˈuiaj chic xebeˈ pa tak ri tinimit re Samaria. Xuwi ri apóstoles xecanaj canok. Xepe cˈu jujun achijab ri kas queniman che ri Dios, xquicˈam bi ri tat Esteban, xeˈquimuku canok. Sibalaj xebokˈ cˈu chrij. Are cˈu ri tat Saulo xutakej u banic cˈäx chque ri kachalal cojonelab. Xoc cho tak ja, xeucharchatej bi achijab, ixokib, xeucoj cˈu pa cheˈ.

Cätzijox ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio pa Samaria

Are cˈu ri cojonelab ri xebel bi pa ri tinimit Jerusalén, xquitzijoj ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio apawijeˈ chiˈ ri xebeˈ wi. Ri tat Felipe xeˈ pa jun tinimit re Samaria, chilaˈ cˈut xuchaplej qui tzijobexic ri winak chrij ri Cristo. Ri winak xquimulij quib chrij ri tat Felipe. Sibalaj xquitatabej ri tzij ri xubij. Xukujeˈ xquil ri cajmabal tak etal ri tajin cubano. E qˈuia cˈu ri winak ri e cˈo itzelalaj tak espíritus chque. Xeutzir cˈu waˈ we winak riˈ. Ri itzelalaj tak espíritus, aretak xebel chque ri winak, xquirak qui chiˈ, xebeˈc. E qˈuia cˈu ri cäminak qui cuerpo ri xecunatajic, xukujeˈ e qˈuia ri u banom cˈäx ri cakan, ri man xecowin taj xebinic. Ri e areˈ xukujeˈ xecunatajic. Je riˈ chi conojel ri winak pa ri tinimit riˈ sibalaj xequicotic.

Cˈo cˈu jun tataˈ pa ri tinimit riˈ, Simón u biˈ, ri nabe canok xuban ri itzinic, xesub ri winak aj Samaria rumal. Xuban che rib chi ri areˈ sibalaj nim u banic pa ri tinimit. 10 Conojel cˈu ri winak chi acˈalab chi riˈjab sibalaj xquitatabej ri cubij ri achi riˈ, xquibij: We achi riˈ are cˈo ri nimalaj u chukˈab ri Dios rucˈ, ―xechaˈ. Ri Nimalaj u Chukˈab ri Dios, ―xuchix che ri areˈ.

11 Ojer chi cˈu riˈ e subum lok ri winak rumal ri itzinic ri tajin cubano. Rumal cˈu riˈ sibalaj xquicoj ri xubij. 12 Aretak cˈut ri winak xquinimaj ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio ri xutzijoj ri tat Felipe chque chrij ru takanic ri Dios, xukujeˈ chrij ri Jesucristo, xa je riˈ e qˈuia chque xban qui kasnaˈ, chi achijab chi ixokib. 13 Xukujeˈ ne ri tat Simón xcojonic, xban u kasnaˈ, xuchaplej cˈu rachiˈlaxic ri tat Felipe. Sibalaj xucajmaj ri nimak tak cajmabal, xukujeˈ ri nimak tak etal ri xebantajic.

14 Aretak ri apóstoles ri e cˈo pa ri tinimit Jerusalén xquito chi ri winak pa Samaria xquinimaj ru Lokˈ Pixab ri Dios, xequitak bi ri tat Pedro rachiˈl ri tat Juan jelaˈ. 15 Aretak xeopanic, xcaˈn orar pa qui wiˈ ri cojonelab aj Samaria rech cäkaj ri Lokˈalaj Espíritu pa qui wiˈ. 16 Je riˈ, rumal chi man cˈo tä jun chque kajinak ri Lokˈalaj Espíritu puwiˈ. Xuwi banom qui kasnaˈ pa ru biˈ ri Kajaw Jesús. 17 Te riˈ ri tat Pedro, ri tat Juan xquiya ri qui kˈab pa qui wiˈ ri cojonelab, xkaj cˈu ri Lokˈalaj Espíritu pa qui wiˈ.

18 Ri tat Simón xrilo chi aretak ri apóstoles xquiya ri qui kˈab pa qui wiˈ ri cojonelab, xkaj ri Lokˈalaj Espíritu pa qui wiˈ, xpe cˈu ri areˈ, xuchiˈj puak chque. 19 Xubij: Ya alak we chukˈab riˈ chwe in xukujeˈ, rech apachin ri quinya ri nu kˈab puwiˈ cäkaj ri Lokˈalaj Espíritu puwiˈ, ―xcha chque.

20 Xubij cˈu ri tat Pedro che: Utz na we ta ri rajil la cäsach u wäch waˈ ucˈ la, rumal chi cächomaj la chi ri cusipaj ri Dios cuyaˈ cälokˈ waˈ rucˈ puak. 21 Man cˈo tä e la kucˈ pa we chac riˈ, man yaˈtal tä cˈu waˈ che la, rumal chi man jicom tä ri animaˈ la chuwäch ri Dios. 22 Ya la can waˈ we etzelal riˈ ri chomam la. Bochiˈj baˈ la ri Dios, taˈ la tokˈob che chi cäsachtaj ri mac la, are cˈu riˈ ri itzel chomanic ri xqˈuiy pa animaˈ la. 23 Kˈalaj cˈut chi cˈo ri cˈäx ri tˈuyul pa ri animaˈ la. Are waˈ ru xeraˈ ri etzelal. Jeˈ ta ne chi ri lal chaptajinak la rumal we etzelal riˈ, ―xcha ri tat Pedro che ri tat Simón.

24 Xchˈaw cˈu ri tat Simón, xubij che ri tat Pedro: Bana baˈ alak orar pa nu wiˈ chuwäch ri Kajaw Dios, rech man quinrik tä ne jubikˈ ri cˈäx ri xbij la chwe, ―xcha che.

25 Aretak ri quieb apóstoles xetoˈtaj chubixic ru banom ri Dios pa ri qui cˈaslemal, xukujeˈ chutzijoxic ru Lokˈ Pixab ri Dios, xetzelej bi pa Jerusalén. Xquitzijoj can ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio pa tak ri alaj tak tinimit re Samaria ri xeocˈow wi.

Ri tat Felipe cätzijon rucˈ jun achi nim u banic aj Etiopía

26 Te cˈu riˈ jun ángel xuchˈabej ri tat Felipe, xubij che: Chatwalij baˈ, jat pa ru mox ri relbal kˈij pa ri be ri quel bi pa ri tinimit Jerusalén, cäxuli pa Gaza, ―xcha che.

We be riˈ are waˈ ri cäkˈatan pa ri juyub ri cätzˈinowic. 27 Xwalij cˈu bi ri tat Felipe, xeˈc. Xurik cˈu jun tataˈ aj Etiopía pa ri be. Are jun tataˈ eunuco, ―cuchixic. We achi riˈ sibalaj nim u banic, are quilow ronojel ri jastak re ri chichuˈ ri cäcoj Candace che ru biˈ. Ri ixok riˈ are ri nim takanel pa qui wiˈ conojel ri aj Etiopía. Ri tataˈ riˈ u petic pa ri tinimit Jerusalén ri xukˈijilaj wi ri Dios. 28 Tzelejem cˈu re pa ru tinimit, tˈuyul pa ru carreta, tajin cusiqˈuij ri wuj ri xutzˈibaj ri ka mam Isaías, kˈalajisal re ru Lokˈ Pixab ri Dios ojer. 29 Ri Espíritu rech ri Dios xubij che ri tat Felipe: Chatkeb rucˈ we jun carreta riˈ, chawachiˈlaj bic, ―xcha che.

30 Aretak xkeb ri tat Felipe, xuto chi ri tataˈ tajin cusiqˈuij ri wuj ri u tzˈibam ri ka mam Isaías, xutaˈ cˈu che: ¿A cächˈob la jas quel cubij ri tajin cäsiqˈuij la? ―xcha che.

31 Ri tataˈ xubij che: ¿Jas ta quinban in chuchˈobic waˈ we man cˈo jachin ri cäbin chwe jas quel cubij ri tajin quinsiqˈuij? ―xcha che.

Xubij cˈu che ri tat Felipe chi cäpaki lok pa ri carreta, cätˈuyi bi rucˈ areˈ.

32 Jawijeˈ ri tajin cusiqˈuij wi ri tataˈ pa ru Lokˈ Pixab ri Dios, je waˈ cubij:
    Jeˈ jas ri cäban che jun chij
ri cäcˈam bi pa pilic,
jeˈ xban che ri areˈ.
    Jeˈ jas jun alaj chij
ri man curak tä u chiˈ
aretak cäsocax ri rismal,
    jeˈ xuban ri areˈ, man cˈo tä
jas xubij.
33     Xkasax u kˈij ri areˈ. Pune man cˈo tä
u mac, xkˈat tzij puwiˈ.
Man jicom tä cˈut ri xban che,
man cˈo tä cˈu jun ri xtoˈwic.
    ¿Jachin ta cˈu ri cäcowin che
qui tzijoxic jas qui banic ri winak
ri xil ta ne qui wäch rumal ri areˈ?
    Man cˈo tä jun, rumal chi xesax bi
pa ri tinimit, xcˈam cˈu bic
pa cämisaxic, ―cächa ru Lokˈ Pixab ri Dios ri tajin cusiqˈuij ri tataˈ.

34 Xubij ri tataˈ ri nim u banic che ri tat Felipe: Bana baˈ la tokˈob, bij la chwe, ¿jachin chrij tajin cächˈaw ri kˈalajisal re ru Lokˈ Pixab ri Dios? ¿A are ri areˈ ri tajin cächˈaw chrij chbil rib, o are jun chic ri cubij? ―cächa che.

35 Xchˈaw cˈu ri tat Felipe. Rucˈ we tzij riˈ ri tajin cusiqˈuij ri aj Etiopía, xuchaplej u tzijoxic ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio chrij ri Jesús. 36 E benak pa ri be, ocˈowem cäcaˈn chuchiˈ jun jaˈ, ri tataˈ aj Etiopía xubij che ri tat Felipe: Cˈo joron waral, ¿a mat cuyaˈ cäban nu kasnaˈ chiˈ? ―xcha riˈ.

37 Ri tat Felipe xubij che: We kas tzij cäcojon la, cuyaˈ cäban ri kasnaˈ la, ―xcha che.

Xchˈaw cˈu ri areˈ, xubij: Quincojo chi ri Jesucristo are ru Cˈojol ri Dios, ―xchaˈ.

38 Xtakan cˈu chutacˈbaxic ri carreta. Ri quieb xekaj pa ri jaˈ, xban cˈu u kasnaˈ ri tataˈ rumal ri tat Felipe. 39 Aretak xebel lok pa ri jaˈ, ri Espíritu rech ri Kajaw Dios xucˈam bi ri tat Felipe. Ri tataˈ ri nim u banic aj Etiopía man xril tä chi u wäch. Xutakej cˈu ru be ri areˈ, sibalaj xquicot ranimaˈ. 40 Are cˈu ri tat Felipe teˈ cärilo chi cˈo ri areˈ pa ri tinimit Azoto. Xel bic jelaˈ, benam re pa ri tinimit Cesarea. Pa ronojel tinimit ri xocˈow wi xutzijoj ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio chque ri winak cˈä xopan na pa Cesarea.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes