Add parallel Print Page Options

23  Xpe Pablo, cow xril mak comontak jbˈabˈalak yak rijajl Israel y xij rechak: Atak inwinak, ojr y asta lajori ximbˈanaˈ lawiˈ raj Kakaj Dios tambˈan riqˈui nojel wanm, xcheˈ rechak.

Ajrucˈreˈ Ananías ri man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios xij rechak yak ri wiˈtak chijcˈulel Pablo chi tijcojtak kˈabˈ laj jchiˈ Pablo. Pero Pablo xij re Ananías: ¡Kakaj Dios tibˈanow kˈatbˈitzij chabˈ! At ajsolcopil acaybˈal, cubˈulcatch claˈ chi jtaic wi wiˈ immac chirij Jpixbˈ Kakaj Dios, pero at nabˈena xatak inseqˈuic y claˈ ticˈutun chi taˈ tacoj nen tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios, xcheˈ re.

Pero mak ri wiˈtak claˈ chijcˈulel Pablo, xijtak re: ¿Nen chac jilonli tabˈan chi jyokˈic nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios? xcheˈtak re.

Pablo xij chic rechak: Atak inwinak, li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios tijbˈijiˈn: Mat yokˈon chirij jun cristian ri wiˈ kˈatbˈitzij laj jkˈabˈ laj atilmit, ticheˈ.

In xincˈululaniˈn, pero jwiˈlke taˈ wetam wi riˈ nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios, xcheˈ rechak.

Cuando Pablo xchˈobˈ chi chijxoˈlak mak comontak jbˈabˈalak yak rijajl Israel wiˈtakaˈ nicˈj saduceo y nicˈj fariseo, re cow xchˈaˈwc, xij: Atak inwinak, in iniˈ fariseo, iniˈ ralcˈwal jun fariseo, tijin titocsaj nen jono immac pire tibˈansaj kˈatbˈitzij chimbˈ jwiˈl tijin tancoj chi tzˈetiˈ ticˈastasajiˈ jwichak camnakibˈ laj jcamnaklak, xcheˈ rechak.

Cuando xtatak mak fariseo y mak saduceo chi jilonli xij Pablo, laj or xpe retzalak, nak xtos ribˈak mak saduceo y xtos ribˈak mak fariseo. Jilon xantak li jwiˈl mak saduceo tijbˈijtak chi mak cristian cuando ticamtak taˈ ticˈastasaj jwichak laj jcamnaklak y tijbˈijtak chi taˈ anjl y taˈ jsantil jun cristian, pero mak fariseo tijcojaˈtakaˈ juntir li. Y juntir ribˈilak xoctak chi chˈejejem y wiˈ nicˈj ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios ri xyeˈ Moisés ri riˈtakaˈ jun chijxoˈlak fariseo, xwaˈrtak y xijtak: Winak ri taˈ nen jono cˈax bˈanal jwiˈl. Pent xchˈabˈejke jwiˈl jun santil o jwiˈl jono anjl, xcheˈtak.

10 Y cuando xniman jwich man chˈoˈj chijxoˈlak mak saduceo pach mak fariseo, xchaptak Pablo, nicˈj tijjurajtakbˈi Pablo jili y nicˈj chic tijjurajtak chicbˈi jili. Man jbˈabˈalak juntir mak soldad subˈlaj xtzaak jchˈol, xchomorsaj pent tijkˈatztak laj nicˈajl Pablo. Jwiˈliˈli xsiqˈuij jun kˈat jsoldad y xij rechak chi tresajtakbˈi Pablo laj jkˈabˈak y tijcˈamtak chicbˈi li cuartel pire maˈ tibˈansaj cˈax re.

11 Y laj jcabˈ akˈabˈ xwabˈaˈ ribˈ Kakaj Jesús ri Kajawl chiwch Pablo chapcaˈ li ichicˈ y xij re: Mi tzaak achˈol, Pablo. Coj jcowil awanm. Nen mo xabˈan chi jyeˈic intaquil neri Jerusalén jilon tabˈan chic chi jyeˈic intaquil Roma, xcheˈ re.

Tijchomorsajtak jcamsaj Pablo

12 Laj jcabˈ kˈij xpetak nicˈj rechak yak rijajl Israel, xijtak chiwch Kakaj Dios chi onque tibˈan cˈax chibˈak, taˈ tijtijtak wa ni jaˈ asta tina jcamsajtakna Pablo. 13 Raj wiˈ mas caˈwinak (40) ribˈilak mak ri xchomorsantak chi trantak jilonli.

14 Y xeˈtak riqˈuilak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios y riqˈuilak yak ri wiˈ rekleˈnak chijxoˈlak yak rijajl Israel y xijtak rechak: Oj xkabˈijiˈ chiwch Kakaj Dios chi onque tibˈan cˈax chikabˈ taˈ nen tikatij asta tina kacamsajna Pablo. 15 Lajori atak pach yak comontak jbˈabˈalak yak rijajl Israel taktak jbˈij re man jbˈabˈalak juntir mak soldad chi tijcˈamch Pablo neri chwekˈ. Bˈantak chapcaˈ chawajak tatzˈonajtak re Pablo pi utzil nen jmac. Y cuando man jbˈabˈalak juntir mak soldad tijcˈamch, oj tikachajaj li bˈe. Cuando tikil tipetc, tikacamsaj, xcheˈtak.

16 Pero jun ricˈlal ranabˈ Pablo xta nen xchomorsajtak chirij Pablo. Re xeˈ li cuartel lamas wiˈ Pablo y xij re nen xchomorsajtak chirij.

17 Xpe Pablo, xsiqˈuij jun jbˈabˈalak mak soldad y xij re: Cˈambˈi man cˈojol winak ri riqˈui abˈabˈalak jwiˈl wiˈ nen raj tijbˈij re, xcheˈ re.

18 Y man soldad li xcˈambˈi man cˈojol winak riqˈui man jbˈabˈalak juntir mak soldad y xij re: Man prex ri jbˈij Pablo xinjsiqˈuij y xij chwe chi tancˈamch man cˈojol winak ri aacˈl jwiˈl wiˈ nen raj tijbˈij chawe, xcheˈ re.

19 Xpe man jbˈabˈalak juntir mak soldad, xchapbˈi chi jkˈabˈ man cˈojol winak, xtosbˈi ribˈak y xtzˈonaj re: ¿Nen chawaj tabˈij chwe? xcheˈ re.

20 Xpe man cˈojol winak, xij re: Nicˈj rijajl Israel xchomorsajtakaˈ chi tijbˈijtak chawe chi tacˈam chicbˈi Pablo chiwchak mak comontak jbˈabˈalak yak rijajl Israel chwekˈ. Y xijtak chi tijbˈijtak chawe chi riˈke rajak tijtzˈonajtak chic jcaˈmul re Pablo pi utzil nen jmac, pero taˈ tzˈet rechak. 21 Ma cojow ri tijbˈijtak chawe, jwiˈl raj wiˈ mas caˈwinak (40) jpachak xijtak chi tijchajajtak Pablo li bˈe pire tijcamsajtak. Rechak xijtak chiwch Kakaj Dios chi onque tibˈan cˈax chibˈak, taˈ tijtijtak wa ni jaˈ asta tina jcamsajtakna Pablo. Y lajori riˈchak ulbˈel jwiˈlak nen tabˈij at rechak, xcheˈ man cˈojol winak re man jbˈabˈalak juntir mak soldad.

22 Ajrucˈreˈ xpe man jbˈabˈalak juntir mak soldad li, xij re man cˈojol winak chi mi jyol chic re jono cristian ri xij re y xtakbˈic.

Pablo titaksajbˈi riqˈui Félix

23 Y man jbˈabˈalak juntir mak soldad xsiqˈuij quibˈ jbˈabˈalak mak soldad, xij rechak: Bˈijtak rechak quibˈ cient (200) chi soldad chi trantak jwaˈx kelen rechak pire tibˈetak Cesarea. Y bˈijtak rechak oxcˈal lajuj (70) tibˈetak chirij cwaˈy y quibˈ cient (200) chic tibˈetak pach jlansak. Tibˈetak chi jjachic Pablo Cesarea lakˈabˈ lajori cuando titaw bˈelejebˈ (9) or. 24 Bˈijtak rechak chi tijcˈamtakbˈi cwaˈy pire tijquejajbˈi Pablo y tijcˈamtakbˈi Pablo pi utzil pire tzi jwich titaw riqˈui Félix ri man jbˈabˈal kˈatbˈitzij re Judea, xcheˈ rechak.

25 Y man jbˈabˈalak juntir mak soldad xtakbˈi jun wuj chirijak mak soldad pire tibˈe jyeˈtak re Félix ri tijbˈij jilonri:

26 In Claudio Lisias tantakbˈi rutzil awch at Félix ri jbˈabˈal kˈatbˈitzij ri subˈlaj nim akˈij. 27 Yak rijajl Israel xchaptak winak ri y riˈchak rajak tijcamsajtak, pero ximbˈe in pach mak insoldad, xeˈ incoleˈ jwiˈl xinta chi aj Romiˈn. 28 In chwaj twetemaj nen jmac chiwchak, jwiˈliˈli xinwabˈaˈ chiwchak mak comontak jbˈabˈalak yak rijajl Israel. 29 Riˈchak tantareˈ chi jwiˈlke jpixbˈak rajak tijcamsajtak, pero taˈ jmac pire ticamsaj o ticojsaj li cars. 30 Cuando xinta jtaquil chi yak nicˈj rijajl Israel chomorsalchak jwiˈlak chi tijcamsajtak, jwiˈliˈli xintakbˈi aacˈl y ximbˈijiˈ rechak mak ri rajak roj tibˈanowtak cˈax re chi tijbˈijtak chawe nen jmac chiwchak, xcheˈbˈi li wuj.

31 Y mak soldad jilon xantak chapcaˈ xijsaj rechak. Xcˈamtakbˈi Pablo lakˈabˈ asta Antípatris. 32 Laj jcabˈ kˈij, mak soldad ri bˈesaltak chi rakanak xkˈajtak li cuartel y mak ri bˈesaltak chirij cwaˈy, xeˈtakna chirij Pablo asta Cesarea. 33 Cuando xtawtak Cesarea xjachtak man wuj laj jkˈabˈ man jbˈabˈal kˈatbˈitzij re Judea y xjachtak Pablo laj jkˈabˈ.

34 Félix xril jwich man wuj y xtzˈonaj re Pablo nen chi tilmit lal tipeˈw. Cuando xta chi jiˈ tipe li jun tilmit re Cilicia, xij re: 35 Tinecaˈ inta cuando tiyuktak mak ajtzˈonaltak kˈatbˈitzij chawij, xcheˈ re Pablo.

Y xtak jyeˈic lamas tran jkˈatbˈitzij Herodes Jcabˈ Agripa y xtak jchajajc.