Add parallel Print Page Options

Ri jpetic Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios

Cuando xtaw nimakˈij Pentecostés, juntir yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo cˈamem ribˈak li jun ja. Etke xtatak jun kelen tijumum petzal lecj chapcaˈ jtaic jun quiekˈekˈ tew y subˈlaj xjumum la ja lamas cubˈultak. Ajrucˈreˈ chiribˈil ribˈak xriltak nicˈj kelen ri chapcaˈ rilic jxak kˈakˈ xkej chibˈak chi jujunalak. Y juntir ribˈilak xnojsaj ranmak laˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios y etke xretemajtak jaljojtak tzijbˈal, tichak yolowtak lak jaljojtak tzijbˈal chi jujunalak chapcaˈ ri xyeˈsaj rechak jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios.

Y laˈ mak kˈij re man nimakˈij li ri xaan li tilmit Jerusalén, wiˈtakaˈ subˈlaj qˈui yak rijajl Israel ri tijcojtak Jpixbˈ Kakaj Dios jekeltak claˈ ri tipetak lak juntir tilmit. Rechak, cuando xtatak xjumum lecj, xmulbˈaˈ ribˈak riqˈuilak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. Y subˈlaj xsaach jchˈolak jwiˈl chi jujunalak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo tichak chˈaˈwtak laj jtzijbˈalak chi jujunalak, jilonli subˈlaj xsaach jchˈolak y xijtak chiribˈil ribˈak jilonri: Mak cristian ri tijin tichˈaˈwtak aj Galileatakaˈn. ¿Nen mo ticwintak chi yoloj laj katzijbˈal ri xojqˈuiywiˈch chi kajujunal? Chikaxoˈl neri wiˈtakaˈ cristian aj Partia, aj Media, aj Elam, aj Mesopotamia, aj Judea, aj Capadocia, aj Ponto, aj Asia, 10 aj Frigia, aj Panfilia, aj Egipto, yak ri tipetak lak luwar re Libia chi nakaj re Cirene, aj Roma, 11 wiˈ jujun rijajltakaˈ Israel, wiˈ jujun ri maˈ rijajltak taˈ Israel, pero xcojaˈtakaˈ Jpixbˈ Kakaj Dios, wiˈtakaˈ aj Creta y aj Arabia. Oj juntir laj katzijbˈal tijbˈijtakwiˈ chike juntir ri kus jtaic ri xan Kakaj Dios, xcheˈtak chiribˈil ribˈak.

12 Juntir sachal jchˈolak jwiˈl taˈ retamak jcholajl nen tijbˈijtak, xoctak chi jtzˈonaj chiribˈil ribˈak: ¿Nen chiquiˈ jcholajl li? xcheˈtak.

13 Pero nicˈj chic xtzeˈjtake y xijtak: Kˈabˈreltakaˈn, xcheˈtak chirijak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo.

Pedro tijtijoj cristian re Jyolj Kakaj Dios

14 Ajrucˈreˈ xpe Pedro, xwaˈr chijxoˈlak yak junlajuj (11) jtakoˈn Kakaj Jesucristo, cow xchˈaˈwc, xij rechak juntir cristian: Atak rijajl Israel ri inwinak y juntir ri watak Jerusalén, tatak, tambˈij jcholajl chawechak. 15 Yak winak ri taˈ kˈabˈreltak chapcaˈ tabˈijtak, lajori aj akˈabˈiˈn, ajriˈneˈ bˈelejebˈ (9) or re akˈabˈ.

16 Riˈ ri xtaw chiwch ri xcan jbˈij Joel ri ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri:
17     Lak qˈuisbˈitak kˈij re jwich kˈijsak, Kakaj Dios xij jilonri:
Tina intaknabˈi Insantil chibˈak juntir cristian.
Arabˈinak y acˈajolak tina jkˈasajtakna Inyolj rechak cristian.
Y yak winak ri ajquiˈ mas riˈjtak tina riltakna ri tancˈut chiwchak, yak riˈjtaklaj cristian tina riltakna laj richcˈak ri tancˈut chiwchak.
18     Y laˈ mak kˈij li tantakch Insantil chibˈak, chi anm chi winak tikˈasintak Inyolj.
19     Lecj y wich ulew tina imbˈanna kelen ri sachom chˈolal rilic, tina imbˈanna cˈutbˈi incwinel y tina incˈutna quicˈ, kˈakˈ y tibˈukuk sibˈ.
20     Kˈij tina ukuˈmarna jwich y tran quiek jwich icˈ chapcaˈ quicˈ.
Riˈ li retal tiilsaj nabˈe, ajrucˈreˈ titaw kˈij tipet Kajawl, riˈ jun kˈij li subˈlaj nim jkˈij.
21     Y juntir ri tichˈaˈwtak riqˈui Rajawl wi tijtzˈonajtak re chi ticolsajtak, ticolsajtakaˈn, xcheˈ Kakaj Dios, xcheˈ Joel, xcheˈ Pedro rechak.

22 Pedro xij chic rechak: Atak aj Israel, tatak jcholajl nen tambˈij chawechak. Kakaj Jesús aj Nazaret xan nimaktak cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios y xan kelen sachom chˈolal rilic chaxoˈlak. Riˈ li retal xan chawchak pi cˈutbˈire chi Kakaj Diosiˈ takowinakch re chaxoˈlak y atak xawetemajtakaˈ chi re tzˈetel tzˈet Kakaj Diosiˈ takowinakch re. 23 Pero atak, cuando xjachsaj Kakaj Jesús laj akˈbˈak, atak xachaptak y xajachtak laj jkˈabˈak mak cristian ri etzl jnoˈjak pire xcamsajtak wich curs. Jilon xabˈantak re chapcaˈ jchomorsaˈn Kakaj Dios chirij ojrtaktzij. 24 Onque jilonli xabˈantak re Kakaj Jesús, xpe Kakaj Dios xresaj laj jkˈabˈ camic y xcˈastasaj jwich laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ, jwiˈl man camic taˈ ticwin chirij.

25 David xij chirij Kakaj Jesús ojr jilonri:
    In cocˈxoˈl twil jwich Wajawl jwiˈl re wiˈ laj impaach chi lakˈj chi lakˈabˈ pire maˈ tanquibˈaj wanm.
26     Jwiˈliˈli jor tiquiˈcot wanm y imbˈixan jwiˈl inquiˈcotem y cuando incamc, cubˈuliˈ inchˈol chi taˈ tibˈe intijeˈ cˈax, li uxlaniˈ tibˈeˈw wanm
27     jwiˈl at, maˈ kus taˈke chawe tican insantil li man luwar lamas ticˈolsaj jsantilak camnakibˈ, ni taˈ tayeˈ luwar tikˈaˈy jtioˈjl lokˈlaj atakoˈn.
28     Xacˈutaˈ bˈe chinwch re tzilaj cˈaslemal y wiˈ jun quiˈcotemal laj wanm jwiˈl watiˈ wiqˈuil, xcheˈ David chirij Kakaj Jesús.

29 Pero in tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak atak inwinak ri ojtak rijajl Israel chi kamam David xcamiˈn, xmuksajiˈn y aj naˈliˈ lajori lamas xmuksajwiˈ. 30 David ajkˈasal Jyoljiˈ Kakaj Dios y re retamiˈ chi bˈiliˈ jwiˈl Kakaj Dios chi kes tzˈet re tina jchaˈna jun rechak yak rijajl pire tijyeˈ takon laj jkˈabˈ chapcaˈ takon ri xwaˈx laj jkˈabˈ re. 31 David cuando xijch ojr chapcaˈ chi taem tichak tijin chi rilic ri xij chirij ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew chi tina cˈastasajna jwich laj jcamnakl y taˈ tican jsantil li man luwar lamas ticˈolsaj jsantilak camnakibˈ y xij chi taˈ tijyeˈ luwar tikˈaˈy jtioˈjl li ulew.

32 Riˈ Kakaj Jesús li ri xcˈastasaj jwich laj jcamnakl jwiˈl Kakaj Dios y oj juntir xkilaˈ chi tzˈetiˈ xcˈastasajiˈ jwich laj jcamnakl.

33 Kakaj Dios xcˈambˈi Kakaj Jesús lecj pire xcubˈaˈ laj jpaach. Y xyeˈ Lokˈlaj Jsantil re chapcaˈ ri bˈil jwiˈl pire tijtakch chikabˈ ojtak juntir y riˈ li ri attijintak chi rilic y attijintak chi jtaic lajori.

34 Maˈ riˈ taˈ David ri xeˈ lecj, pero riˈ re xin chirij Kakaj Jesucristo jilonri:
    Kakaj Dios ri Kajawl xijiˈ re Wajawl:
Cubˈren laj impaach asta
35     tina injachna laj akˈbˈ yak ri atcontrinc, xcheˈ Kakaj Dios re, xcheˈ David.

36 Atak juntir rijajl Israel, etemajtak chi tzˈetel tzˈet Kakaj Jesús ri Kajawl ri xataktak jcamsaj wich curs, xyeˈsajiˈ rekleˈn pire titakon chibˈak juntir cristian y riˈ re ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew, xcheˈ Pedro rechak.

37 Cuando xtatak mak cristian chi jilon xijsaj rechak, xcˈaxcˈobˈ laj ranmak, xtzˈonajtak re Pedro y rechak yak nicˈj jtakoˈn Kakaj Jesucristo: Atak kawinak, ¿nen rajwax tikabˈan lajori? xcheˈtak.

38 Xpe Pedro, xij chic rechak: Lajori qˈuex anoˈjak y cˈam jkˈabˈal amacak chiwch Kakaj Dios pire ticuysaj amacak y tibˈansaj jaˈtiox chawechak chi ajujunalak laj jbˈij Kakaj Jesucristo y Kakaj Dios tijyaˈ Lokˈlaj Jsantil chawechak. 39 Riˈ li ri bˈil jwiˈl chi tina jyeˈna chawechak y tina yeˈsajna re awalcˈwalak y tina yeˈsajna rechak yak ri wiˈtak chinaj y rechak juntir yak ri tisiqˈuijtak jwiˈl Kakaj Dios ri Kajawl pire tiwaˈxtak riqˈuil, xcheˈ Pedro rechak.

40 Pedro xij chic nicˈj yoloj rechak chi jtijojcak y chi jyeˈic jnoˈjak: Col aybˈak re jkˈatbˈitzij Kakaj Dios ri tran chibˈak mak cristian ri wiˈtak re mak junabˈ ri, ri tibˈanowtak mak etzltak noˈj, xcheˈ rechak.

Ri jcˈaslemalak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo

41 Y jilonli yak ri xcojowtak tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri xij Pedro, xansaj jaˈtiox rechak. Laˈ man kˈij li subˈlaj xqˈuiyantak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, raj xoctakaˈ uxibˈ mil (3,000) chi cristian chijxoˈlak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo. 42 Y juntir ribˈilak, nojel ranmak chi jcojic ri tibˈijsaj rechak jwiˈlak yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo y juntir nicˈ jwichak. Tijcˈam ribˈak chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios y juntir tijmulbˈaˈ ribˈak chi wicˈ.

43 Juntir cristian subˈlaj xsaach jchˈolak chi rilic nimaktak cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios ri xansaj chiwchak jwiˈlak yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo. 44 Juntir yak ri xjach ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo nicˈ jwichak y xjach chiwchak juntir kelen rechak chiribˈil ribˈak. 45 Tijcˈayaj rulewak y juntir kelen rechak y tijjachtak man pwak li chiwchak pire tijlokˈtak kelen ri rajwax rechak chi jujunalak.

46 Nojel kˈij tijmulbˈaˈ ribˈak li nimi richoch Kakaj Dios chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios y tijmulbˈaˈ ribˈak laj richochak chiribˈil ribˈak y trantak comon wicˈ. Tijjach jwaak chiwchak chiribˈil ribˈak pi quiˈcotemal y taˈ ni jun tiqˈuixibˈ chiwch jun chic, jwiˈl taˈ ni jono rechak tijcoj jkˈij chiwch jun chic. 47 Rechak tibˈixantak chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios y jor tzi tiilsajtak jwiˈlak juntir cristian y Kakaj Dios ri Kajawl tran chi nojel kˈij tijin tiqˈuiyantak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo pire ticolsajtak laj jkˈabˈ jmacak.