Add parallel Print Page Options

Yet iscam naj Jacobo yeb yet yalaxicto naj Pedro yul preso

12  Yin̈ huneˈ tiempohal tuˈ, yichenico naj rey Herodes yakˈni ecˈoyaˈ yanma haywan̈ ebnaj juẍta xol ebnaj ayxaco yul iskˈab Comam Jesús. Ischejni naj potxˈlaxo camo naj Jacobo yu chˈen espada. Naj Jacobo tuˈ yuẍta isba naj yeb naj Juan. Hayet yilni naj rey tato caw chitzala ebnaj Israel yin̈ huneˈ tuˈ, yalni naj ta chitzablaxayo naj Pedro yin̈ iskˈin̈ ebnaj Israel tuˈ, huneˈ yet chiswahni ebnaj ixim pan machi yan̈al. Lahwi yalaxicto naj yul teˈ, yoc can̈eb majan ebnaj soldado istan̈eno naj, yaj can̈tawan̈ ebnaj yin̈ hunun majan. Haˈ chute isnani naj Herodes ta chi‑n̈e‑lahwi kˈin̈ Pascua cat yilaxilti naj Pedro tuˈ yin̈ sat sunil anma Israel. Yuxin caw tan̈ebil naj yul teˈ. Wal ebnaj ayxaco yul iskˈab Comam xin, caw ayco ebnaj iskˈanni yin̈ istxah tet Comam yun̈e iscolcha naj Pedro yul preso.

Yet iscolcha naj Pedro yul teˈ preso

Yin̈ huneˈ akˈbal yet yalan̈to maẍto chiˈillaxilti naj Pedro sata anma Israel yu naj rey Herodes, ayco naj xolbal cawan̈ ebnaj soldado, caw xin wayo chu naj. Caw cˈalbil naj yu cabeb chˈen cadena, aypaxico huntekˈan ebnaj soldado istan̈en istiˈ teˈ preso tuˈ. Yapni lemla huneˈ naj yángel Comam Dios, caw sajbilo yul preso tuˈ yu naj. Ispitni naj ángel tuˈ ismotx naj Pedro, yel iswayan̈ naj. Yalni naj ángel tet naj:

―Ahan̈wano yin̈ an̈e, ẍi naj ángel. Lahwi yalni naj ángel tuˈ, ispuhmulo chˈen cadena yin̈ iskˈab naj Pedro. Yalni naj ángel tet naj:

―Tinan̈ xin, cawxeco iscˈalil hawictaj, cat hawanico haxan̈ab, ẍi naj, hac tuˈ yute naj. Yalnipaxo naj ángel tuˈ:

―Hucbaco hakˈuxil cat hato wintajan, ẍi naj.

Yoc tzujno naj Pedro yinta naj ángel, yelti naj yul preso tuˈ. Haˈ chute isnani naj ta ton̈e chiyelaxico yin̈ sat naj yalni. Mach istxum naj tato caw yeli lan̈an yelti naj yul preso. 10 Lahwi tuˈ xin yecˈ ebnaj bay ay ebnaj babel soldado, yecˈpaxo ebnaj bay ay ebnaj iscˈab majan soldado, yelilo ebnaj bay ayco huneˈ pulta naba chˈen ayco istiˈ beh. Hayet yapni ebnaj bey pulta tuˈ, ishajni isba ischuquil, yel apno ebnaj yul beh. Hanicˈxan̈e belwito naj ángel yeb naj Pedro tuˈ, iscancano naj ischuquil.

11 Hac tuˈ yu isnanilo naj yin̈ tzet yehi, yalni naj hacaˈ tiˈ:

―Wal tinan̈ chintxumilojan tato caw yeli mayati Comam Jesús Jahawil huneˈ yángel quiniscololojan yul iskˈab naj rey Herodes, yeb sunil tzet chisnaco ebnaj wet con̈ob Israelan win̈an, ẍi naj ischuquil.

12 Hayet caw istxumchalo yu naj Pedro yin̈ huntekˈan tzet yu tuˈ, isto naj bey yatut ix María, ismiˈ naj Juan, naj chiyijpaxo Marcos. Caw txˈiˈal ebnaj yeb ebix ayxaco yul iskˈab Comam cutxanico bey tuˈ yu istxahli yin̈ naj Pedro. 13 Hayet iscˈon̈qˈuen naj ispultahil yamakˈil huneˈ n̈a tuˈ, yelicto yaw naj. Yelilo huneˈ ix kˈopo chimunla yinta ix María, chiyij Rode, ishajno teˈ yalni. 14 Yajaˈ haxa yet yaben ix yul isnukˈ naj Pedro, caw matxa ishaj ix teˈ, istopaxo ix yin̈ an̈e yalno yin̈ tzalahilal tato lin̈anxaco naj Pedro istiˈ huneˈ pulta tuˈ. 15 Yalni ebnaj juẍtaj yeb ebix janab tet ix Rode tuˈ:

―¿Tzimi chawal hach tiˈ? Matxam iswalil ye yul hawiˈ, ẍi ebnaj. Istakˈwipaxo ix:

―Machoj, to caw yeli mawabehan yul isnukˈ yaˈ, ẍi ix. Yuxin hallaxpaxo tet ix:

―¿Machmi taj naj, ham naj ángel chitan̈e naj, haˈ mahuli? ẍi ebnaj tet ix.

16 Hayet lan̈an istzotel ebnaj yeb ix islahnico naj Pedro iscˈon̈qˈuen teˈ pulta tuˈ. Lahwi tuˈ xin ishajni ebnaj teˈ, iscˈayilo iscˈul ebnaj yet yoc apno naj Pedro tuˈ. 17 Isyeni naj yu iskˈab yun̈e isbejni ebnaj istzoteli. Lahwi tuˈ xin, yoc naj yalnolo tzet yu iscollax naj yul preso tuˈ yu Comam. Yalni naj tet ebnaj tuˈ hacaˈ tiˈ:

―Halwe huneˈ tiˈ tet naj Jacobo yeb huntekˈanxa ebnaj juẍtaj, ẍi naj. Lahwi tuˈ yelti naj xol ebnaj, isto naj yul huneˈxa con̈ob.

18 Hayet issajbilo xin, caw matxa chitxumcha yu ebnaj soldado tzet chute isba yuto mach yohtajo ebnaj yin̈ tzet yu yelti naj Pedro tuˈ. 19 Haxa yet yaben naj rey Herodes huneˈ tuˈ, yanilto naj issayomal naj Pedro, yajaˈ matxa ilcha naj yu ebnaj. Iskˈamben naj tet ebnaj soldado tuˈ tzet yu yelti naj yul teˈ; ischejni naj potxˈlaxo camo ebnaj soldado tuˈ. Lahwi tuˈ xin, yel naj Herodes yul ismajul Judea, isto naj ismajul Cesarea. Haˈ tuˈ xin ehayo naj.

Iscamical naj rey Herodes

20 Yin̈ huneˈ tiempohal tuˈ, caw tit ishowal naj rey Herodes yin̈ anma ay bey con̈ob Tiro yeb anma ay bey con̈ob Sidón. Yuxin islahtiˈn̈e isba anma ay bey tuˈ yin̈ tzet chu istzotel tet naj rey Herodes tuˈ. Yajaˈ babel oc anma ismonteˈ huneˈ naj chiyij Blasto, huneˈ naj iswiˈehal yin̈ ebnaj ischejab naj rey tuˈ. Yoc naj tzotelo tet naj rey tuˈ yun̈e iskˈanni akˈancˈulal, yuto haˈ yul ismajul bay ay naj chitit tzet chislo ebnaj. 21 Yalni naj rey Herodes tzet tzˈayical chˈapni ebnaj yin̈ sat naj. Haxa yet yapni istzˈayical tuˈ xin, yanico naj rey huneˈ xil iskˈap caw ay yelapno yehi. Lahwi tuˈ xin yocto tzˈon̈no naj yul iscapiltu, istzabnico naj istzotel tet anma. 22 Lan̈antoticˈa xin, yah yaw anma sunil, yalni hacaˈ tiˈ:

―Haˈ huneˈ chitzotel tiˈ, mach anmahoj, cˈuxan tato haˈ hunu dios, ẍi ebnaj.

23 Hunepixto xin, yapni huneˈ yángel Comam Dios yanoco yabil yin̈ naj rey Herodes tuˈ, yuto machi yal naj tato han̈echˈan Comam Dios caw niman yelapnoj. Hac tuˈ xin yu yoc noˈ ha haˈ islonoto isnimanil naj, iscam naj. 24 Wal Istzotiˈ Comam Dios xin, caw pujnacanocan̈ xol anma yulaj hunun con̈ob.

25 Lahwi yijnicano isba ischejbanil naj Bernabé yeb naj Saulo yin̈ yalnicˈo Istzotiˈ Comam bey yul con̈ob Jerusalén, ismeltzoto ebnaj bey con̈ob Antioquía, yinito ebnaj naj Juan, naj chiyijpaxo isbi Marcos.