A A A A A
Bible Book List

Hô-sê-a 12 Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Chúa nghịch lại Ít-ra-en

12 Việc làm của Ít-ra-en
    hoàn toàn vô ích
chẳng khác nào đuổi theo mây gió;
    chạy theo gió Đông suốt ngày.
Chúng càng ngày càng nói dối
    càng ngày càng làm chuyện hung ác.
Chúng kết ước với A-xy-ri,
    gởi dầu ô-liu biếu Ai-cập.
CHÚA có mấy điều nghịch lại Giu-đa.
Ngài sẽ trừng phạt Ít-ra-en
    vì hành động của chúng;
Ngài sẽ giáng cho chúng điều chúng đáng lãnh.
Gia-cốp, tổ tiên chúng,
    nắm gót anh mình [a] khi hai anh em ra đời.
Khi lớn lên, nó vật lộn cùng Thượng-Đế.
Lúc Gia-cốp vật lộn cùng thiên sứ [b]
    và thắng rồi thì đòi thiên sứ
    chúc phước cho mình.
Sau đó, Thượng-Đế gặp người ở Bê-tên
    và nói chuyện với người.
Ngài là Thượng-Đế Toàn Năng [c];
    danh lớn của Ngài là CHÚA.
Các ngươi phải trở về cùng Thượng-Đế;
    hãy yêu mến Ngài, làm điều phải,
    luôn luôn tin cậy vào Thượng-Đế mình.
Các con buôn dùng cân giả;
    để lường gạt khách hàng.
Ít-ra-en nói rằng, “Ta giàu có rồi!
    Ta có thế lực rồi!”
Tiền bạc chúng thật vô dụng
    so với những tội lỗi chúng phạm.
“Nhưng ta vẫn là CHÚA, Thượng-Đế ngươi,
    Đấng ở cùng ngươi khi ngươi ra khỏi Ai-cập.
Ta sẽ khiến ngươi ở trong lều trại
    như thời kỳ ngươi kỷ niệm Lễ Chòi Lá.
10 Ta phán cùng các nhà tiên tri,
    ban cho họ nhiều sự hiện thấy;
    qua những điều đó, ta dạy ngươi học.”
11 Dân Ghi-lê-át rất độc ác,
    không ra gì hết.
Dù chúng dâng bò đực ở Ghinh-ganh,
    đền thờ chúng giống như đống đá vụn trong ruộng đã cày rồi.
12 Gia-cốp, tổ tiên các ngươi chạy trốn sang vùng Tây Bắc Mê-sô-bô-ta-mi
    nơi người làm việc cực nhọc để cưới vợ;
    làm nghề chăn chiên để lấy nàng.
13 Sau đó CHÚA dùng một nhà tiên tri,
    mang con cháu Gia-cốp ra khỏi Ai-cập;
Ngài dùng một nhà tiên tri
    để lo cho dân Ít-ra-en.
14 Nhưng Ít-ra-en chọc giận Chúa
    khi chúng giết kẻ khác,
    chúng đáng chết vì tội ác mình.
Chúa sẽ bắt chúng đền tội
    về những điều hổ nhục chúng làm.

Footnotes:

  1. Hô-sê-a 12:3 nắm gót anh mình Đây là một lối chơi chữ. “Gia-cốp” nghĩa là “nắm gót.”
  2. Hô-sê-a 12:4 vật lộn cùng thiên sứ Xem Sáng 32:22-28.
  3. Hô-sê-a 12:5 Thượng-Đế Toàn Năng Nguyên văn, “Gia-vê” nghĩa là Thượng Đế Vạn quân.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Hô-sê-a 12 1934 Vietnamese Bible (VIET)

12 (1-:2) E (12 -3) Đức Giê-hô-va cũng có sự khẩn cầu với Giu-đa, và Ngài sẽ phạt Gia-cốp theo đường lối nó; Ngài sẽ báo trả nó theo việc nó lam.

(12 -4) Vừa lúc ở trong lòng mẹ, Gia-cốp nắm gót chơn anh mình; và đến tuổi trưởng thành, có quyền nơi Đức Chúa Trời.

(12 -5) Người có quyền hơn thiên sứ, và được thắng; khóc lóc và khẩn cầu người. Ngài đã gặp người tại Bê-tên, và ấy đó là nơi Ngài phán cùng chúng ta,

(12 -6) tức là Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân; danh kỷ niệm Ngài là Đức Giê-hô-va.

(12 -7) Vậy ngươi khá trở lại cùng Đức Chúa Trời ngươi; giữ sự nhơn từ và sự công bình, luôn luôn trông đợi Đức Chúa Trời ngươi.

(12 -8) Nó là người buôn bán cầm những cân dối trá trong tay mình; nó ưa gian lận.

(12 -9) Phải, E (12-10) Ta là Đức Giê-hô-va, làm Đức Chúa Trời ngươi từ khi ngươi ra khỏi đất Ê-díp-tô, ta sẽ còn làm cho ngươi dưới các trại như trong những ngày lễ trọng thể.

10 (12-11) ta cũng đã phán cho các kẻ tiên tri; đã thêm nhiều sự hiện thấy và đã cậy chức vụ các kẻ tiên tri mà dùng thí dụ.

11 (12-12) Ga-la-át là gian ác, chúng nó chỉ là giả dối. Chúng nó dâng những bò đực trong Ghinh-ganh; nên những bàn thờ chúng nó giống như những đống trong luống cày nơi ruộng.

12 (12-13) Gia-cốp trốn đến ruộng A-ram; Y-sơ-ra-ên làm tôi để được vợ, và vì được vợ mà người chăn các bầy.

13 (12-14) Đoạn, Đức Giê-hô-va nhờ một đấng tiên tri đem Y-sơ-ra-ên khỏi Ê-díp-tô; và nhờ đấng tiên tri gìn giữ nó.

14 (12-15) E

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Viewing of
Cross references
Footnotes