Add parallel Print Page Options

Chúa Dự Tiệc Cưới tại Ca-na

Ðến ngày thứ ba có một tiệc cưới tại Ca-na trong miền Ga-li-lê, mẹ của Ðức Chúa Jesus có ở đó. Ðức Chúa Jesus và các môn đồ Ngài cũng được mời đến dự tiệc cưới. Vừa khi hết rượu, mẹ của Ðức Chúa Jesus nói với Ngài, “Họ hết rượu rồi.”

Ðức Chúa Jesus nói với bà, “Mẹ à, [a] mẹ và con phải lo việc này sao? Chưa đến giờ của con mà.”

Mẹ Ngài nói với những người giúp việc, “Hễ Người bảo chi, các bạn hãy làm theo.”

Lúc ấy tại đó có sáu chum bằng đá để dùng trong tục lệ thanh tẩy của người Do-thái, mỗi chum chứa khoảng một trăm lít nước.[b] Ðức Chúa Jesus bảo họ, “Hãy đổ nước đầy các chum này.” Họ đổ nước đầy tới miệng. Ngài lại bảo, “Bây giờ hãy múc ra và đem đến người quản tiệc.” Họ mang đến người quản tiệc. Khi người quản tiệc nếm thì nước đã biến thành rượu rồi, và ông không biết rượu ấy từ đâu mà có, nhưng mấy người giúp việc đã múc nước thì biết rõ. Người quản tiệc gọi chàng rể đến 10 và nói, “Mọi người đều đãi rượu ngon trước, sau khi quan khách đã ngà ngà say thì mới đem rượu thường ra, còn anh lại giữ rượu ngon đến bây giờ!”

11 Ðức Chúa Jesus đã làm phép lạ đầu tiên ấy tại Ca-na trong miền Ga-li-lê. Ngài bày tỏ vinh hiển của Ngài, và các môn đồ Ngài tin Ngài.

12 Sau đó Ngài, mẹ Ngài, các em trai[c] Ngài, và các môn đồ Ngài xuống Ca-bê-na-um. Họ ở lại đó ít ngày.

Chúa Dẹp Sạch Ðền Thờ

(Mat 21:12-13; Mác 11:15-17; Lu 19:45-46)

13 Gần đến Lễ Vượt Qua của người Do-thái, Ðức Chúa Jesus đi lên Giê-ru-sa-lem. 14 Ngài thấy trong đền thờ những kẻ buôn bán bò, chiên, bồ câu, và những người ngồi đổi tiền. 15 Ngài lấy dây nhỏ bện thành cái roi, rồi đuổi họ, cùng với chiên và bò, ra khỏi đền thờ. Ngài đổ bạc và lật bàn của những người đổi tiền. 16 Ngài nói với những người bán bồ câu rằng, “Hãy đem những thứ này ra khỏi đây. Ðừng biến nhà Cha Ta thành nơi buôn bán.”

17 Các môn đồ Ngài nhớ lại những gì đã chép rằng,

“Lòng nhiệt thành về nhà Chúa sẽ thiêu đốt con.”Thi 69:9

18 Người Do-thái cất tiếng hỏi Ngài, “Thầy có phép lạ gì cho chúng tôi thấy để chứng tỏ Thầy có quyền làm những điều này?”

19 Ðức Chúa Jesus trả lời và nói với họ, “Hãy phá đền thờ này đi, trong ba ngày Ta sẽ dựng nó lại.”

20 Bấy giờ người Do-thái nói, “Ðền thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, mà Thầy sẽ dựng lại trong ba ngày sao?” 21 Nhưng đền thờ Ngài nói chỉ về thân thể Ngài. 22 Vì thế sau khi Ngài từ cõi chết sống lại, các môn đồ Ngài nhớ lại Ngài đã nói điều này; họ tin Kinh Thánh và tin lời Ðức Chúa Jesus đã nói.

23 Khi Ðức Chúa Jesus ở Giê-ru-sa-lem trong dịp Lễ Vượt Qua; trong kỳ lễ nhiều người tin danh Ngài vì thấy những phép lạ Ngài làm. 24 Nhưng Ðức Chúa Jesus thì Ngài không tin tưởng họ, vì Ngài biết rõ mọi người. 25 Ngài không cần ai làm chứng về người nào, vì Ngài thấu hiểu mọi sự trong lòng người.

Footnotes

  1. Giăng 2:4 nt: gune, người đàn bà, người phụ nữ, người vợ, cô dâu (4:21; 8:10; 19:26; 20:13, 15). Cách nói lịch sự với phụ nữ theo phong tục thời bấy giờ. Tuy nhiên đây không là cách bình thường của người con gọi mẹ.
  2. Giăng 2:6 nt: hai, ba lường nước
  3. Giăng 2:12 xt: Mat 13:55; Mác 6:3; Gal 1:19