Add parallel Print Page Options

Ðiều Răn Mới

31 Khi hắn đã đi rồi Ðức Chúa Jesus nói, “Bây giờ Con Người được vinh hiển, và Ðức Chúa Trời được vinh hiển nơi Người. 32 Nếu Ðức Chúa Trời được vinh hiển nơi Người, Ðức Chúa Trời cũng sẽ làm vinh hiển Người trong chính Ngài, và sẽ làm vinh hiển Người tức thì.

33 Hỡi các con thơ của Ta, Ta sẽ ở với các con ít lâu nữa thôi. Các con sẽ tìm Ta, và như Ta đã nói với người Do-thái, bây giờ Ta cũng nói với các con: nơi Ta đi, các con không thể đến. 34 Ta ban cho các con một điều răn mới, đó là các con phải yêu thương nhau; như Ta đã yêu thương các con thể nào, các con cũng phải yêu thương nhau thể ấy. 35 Nếu các con yêu thương nhau thì qua đó mọi người sẽ biết các con là môn đồ Ta.”

Chúa Báo Trước Phi-rơ Sẽ Chối Ngài

(Mat 26:33-35; Mác 14:29-31; Lu 22:33-34)

36 Si-môn Phi-rơ thưa với Ngài, “Lạy Chúa, Ngài sẽ đi đâu?”

Ngài đáp, “Nơi Ta đi, bây giờ ngươi không thể đi theo, nhưng sau này ngươi sẽ đi theo.”

Read full chapter