Add parallel Print Page Options

Một số người Do-thái vẫn không chịu tin

37 Mặc dù Chúa Giê-xu đã làm nhiều phép lạ trước mặt dân chúng, nhưng họ vẫn không chịu tin Ngài. 38 Như thế để lời nhà tiên tri Ê-sai được thành tựu:

“Lạy Chúa, ai tin lời chúng tôi?
    Ai chứng kiến quyền năng Ngài?” (A)

39 Họ không thể tin vì như Ê-sai cũng đã nói:

40 “Ngài khiến mắt họ đui mù
    và đóng tâm trí họ lại,
Vì nếu mắt họ thấy được,
    trí họ hiểu được,
Họ sẽ trở lại với ta để được chữa lành.” (B)

Read full chapter