Add parallel Print Page Options

Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt

Ban đầu Ngôi Lời[a] đã hiện hữu, Ngôi Lời đã hiện hữu với Ðức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Ðức Chúa Trời. Ngài đã hiện hữu với Ðức Chúa Trời từ ban đầu. Mọi vật do Ngài tạo nên; chẳng vật chi đã được tạo nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài sự sống đã hiện hữu, và sự sống là ánh sáng của nhân loại. Ánh sáng chiếu vào bóng tối, và bóng tối chẳng thắng hơn được ánh sáng.

Có một người được Ðức Chúa Trời sai đến tên là Giăng. Ông đến để làm nhân chứng; ông làm chứng về ánh sáng, để nhờ ông mọi người có thể tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Ðó là ánh sáng thật đã đến thế gian soi sáng mọi người.

10 Ngài đã vào thế gian, thế gian đã được tạo nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng biết Ngài. 11 Ngài đã đến với dân Ngài, nhưng dân Ngài chẳng nhận Ngài. 12 Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời, tức cho những ai tin vào danh Ngài. 13 Ðó là những người được sinh ra không bởi khí huyết, không bởi dục vọng xác thịt, không bởi ý người, nhưng bởi Ðức Chúa Trời.

14 Ngôi Lời đã trở nên xác thịt và ngự[b] giữa chúng ta. Chúng tôi đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, thật là vinh quang của Con Một đến từ Ðức Chúa Cha, tràn đầy ân sủng và chân lý.

15 Giăng đã làm chứng về Ngài và công bố rằng, “Ðây là Ðấng tôi đã nói, ‘Ðấng đến sau tôi cao trọng hơn tôi, vì Ngài hiện hữu trước tôi.’”

16 Từ sự phong phú của Ngài tất cả chúng ta đã nhận hết ân sủng này đến ân sủng khác. 17 Luật Pháp đã được ban cho qua Môi-se, nhưng ân sủng và chân lý thì đến từ Ðức Chúa Jesus Christ. 18 Chưa có ai thấy Ðức Chúa Trời bao giờ, ngoại trừ Con Một của Ðức Chúa Trời, Ðấng ở trong lòng Ðức Chúa Cha; Ngài đã bày tỏ cho chúng ta biết về Ðức Chúa Cha.

Lời Chứng của Giăng Báp-tít

(Mat 3:1-12; Mác 1:1-8; Lu 3:1-18)

19 Ðây là lời chứng của Giăng khi người Do-thái phái mấy vị tư tế và người Lê-vi từ Giê-ru-sa-lem đến hỏi ông, “Ông là ai?”

20 Giăng xưng nhận và chẳng chối chi hết. Ông xưng nhận rằng, “Tôi không phải là Ðấng Christ.”[c]

21 Họ lại hỏi, “Vậy ông là ai? Ông có phải là Ê-li chăng?”

Ông đáp, “Không phải.”

“Ông có phải là một đấng tiên tri chăng?”

Ông trả lời, “Không.”

22 Họ hỏi ông, “Vậy thì ông là ai? Xin nói cho chúng tôi biết để chúng tôi có thể trả lời cho những người đã sai chúng tôi. Ông tự cho mình là ai?”

23 Giăng đáp, “Tôi là tiếng kêu trong đồng hoang rằng, ‘Hãy làm bằng thẳng con đường của Chúa,’Ê-sai 40:3 LXX như đấng Tiên Tri Ê-sai đã nói.”

24 Trong những người được sai đến có mấy người Pha-ri-si. 25 Họ hỏi Giăng, “Nếu ông không phải là Ðấng Christ, cũng không phải là Ê-li, và không phải là một đấng tiên tri, ông lấy tư cách gì làm báp-têm?”

26 Giăng trả lời họ, “Tôi làm báp-têm bằng nước, nhưng có một Ðấng ở giữa các người mà các người không biết. 27 Ngài là Ðấng đến sau tôi, tôi không xứng đáng mở dây giày cho Ngài.”

28 Những điều ấy đã xảy ra tại Bê-tha-ni, bên kia Sông Giô-đanh, nơi Giăng làm báp-têm.

Chiên Con của Ðức Chúa Trời

29 Hôm sau khi Giăng thấy Ðức Chúa Jesus đang tiến về phía mình, ông nói, “Kìa, Chiên Con của Ðức Chúa Trời, Ðấng cất đi tội lỗi của thế gian! 30 Ấy là về Ngài mà tôi đã nói, ‘Ðấng đến sau tôi cao trọng hơn tôi, vì Ngài hiện hữu trước tôi.’ 31 Tôi không biết Ngài, nhưng vì để Ngài được tỏ ra cho dân I-sơ-ra-ên, tôi đến làm báp-têm bằng nước.”

32 Giăng làm chứng rằng, “Tôi đã thấy Ðức Thánh Linh từ trời ngự xuống trên Ngài như một chim bồ câu và cứ ở trên Ngài. 33 Tôi không biết Ngài, nhưng Ðấng sai tôi làm báp-têm bằng nước đã bảo tôi rằng, ‘Hễ ngươi thấy ai mà Ðức Thánh Linh ngự xuống và cứ ở trên thì đó là Ðấng sẽ làm báp-têm bằng Ðức Thánh Linh.’ 34 Vì tôi đã thấy như thế, nên tôi làm chứng rằng người này là Con Ðức Chúa Trời.”

Các Môn Ðồ Ðầu Tiên

(Mat 4:18-22; Mác 1:16-20; Lu 5:2-11)

35 Hôm sau Giăng đang đứng với hai môn đồ của ông, 36 khi thấy Ðức Chúa Jesus đi qua, ông nói, “Kìa, Chiên Con của Ðức Chúa Trời!”

37 Hai môn đồ nghe ông nói thế, họ đi theo Ðức Chúa Jesus. 38 Ðức Chúa Jesus quay lại và thấy hai người theo mình, Ngài hỏi, “Các ngươi tìm gì?”

Họ trả lời Ngài, “Ra-bi! ( nghĩa là, Thưa Thầy!) Thầy ở đâu?”

39 Ngài trả lời họ, “Hãy đến xem.”

Họ đến và thấy chỗ Ngài ở, và họ ở lại với Ngài hôm đó, vì lúc ấy đã khoảng bốn giờ chiều.[d]

40 Một trong hai người đã nghe Giăng nói và đi theo Ngài là Anh-rê em của Si-môn Phi-rơ. 41 Trước hết, Anh-rê đi tìm anh ông là Si-môn và nói, “Chúng tôi đã gặp Ðấng Mê-si-a” ( nghĩa là Ðấng Christ). 42 Rồi ông dẫn anh ông đến Ðức Chúa Jesus.

Ðức Chúa Jesus nhìn Si-môn và nói, “Ngươi là Si-môn con của Giăng. Ngươi sẽ được gọi là Sê-pha[e] ( nghĩa là Phi-rơ[f]).”

Chúa Gọi Phi-líp và Na-tha-na-ên

43 Hôm sau Ðức Chúa Jesus quyết định đến Ga-li-lê; Ngài tìm Phi-líp và nói với ông, “Hãy theo Ta.” 44 Phi-líp là người ở Bết-sai-đa, đồng thành với Anh-rê và Phi-rơ. 45 Phi-líp tìm Na-tha-na-ên và nói với ông, “Chúng tôi đã gặp Ðấng mà Môi-se đã viết trong Luật Pháp, và Các Tiên Tri cũng đã viết về Ngài, Ðức Chúa Jesus ở Na-xa-rét, con của Giô-sép.”

46 Na-tha-na-ên nói với ông, “Có gì tốt ra từ Na-xa-rét sao?”

Phi-líp đáp, “Mời bạn đến xem.”

47 Ðức Chúa Jesus thấy Na-tha-na-ên đến với mình, Ngài nói về ông, “Ðây là một người I-sơ-ra-ên thật, trong người ấy chẳng có điều chi gian dối.”

48 Na-tha-na-ên hỏi Ngài, “Làm sao Thầy biết con?”

Ðức Chúa Jesus trả lời và nói với ông, “Trước khi Phi-líp gọi ngươi, khi ngươi ở dưới cây vả, Ta đã thấy ngươi.”

49 Na-tha-na-ên nói với Ngài, “Thưa Thầy, Thầy là Con Ðức Chúa Trời, Thầy là Vua của I-sơ-ra-ên.”

50 Ðức Chúa Jesus đáp lời và nói với ông, “Vì Ta nói với ngươi rằng Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin phải không? Ngươi sẽ thấy những việc lớn hơn thế nữa.” 51 Ðoạn Ngài nói tiếp với ông, “Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên sứ của Ðức Chúa Trời cất lên và ngự xuống trên Con Người.”

Footnotes

  1. Giăng 1:1 nt: Lógos, Lời Nói hay Ngôn Từ. Theo quan niệm của người xưa Ngôi Lời là uyên nguyên của vạn vật.
  2. Giăng 1:14 nt: dựng trại (chỉ bóng về Lều Tạm, tiêu biểu cho sự hiện diện của Chúa)
  3. Giăng 1:20 nt: Christos tiếng Hy-lạp hay Mê-si-a tiếng Hê-bơ-rơ, chỉ về Ðấng được Ðức Chúa Trời xức dầu lựa chọn làm Ðấng Giải Cứu và trị vì dân Do-thái nói riêng và nhân loại nói chung.
  4. Giăng 1:39 nt: giờ thứ mười
  5. Giăng 1:42 Tiếng A-ram, nghĩa là một viên đá
  6. Giăng 1:42 Tiếng Hy-lạp, nghĩa là một viên đá. Ông này có ba tên: Si-môn (tiếng Hê-bơ-rơ), Sê-pha (tiếng A-ram), và Phi-rơ (tiếng Hy-lạp)