Add parallel Print Page Options

Ê-li-pha Cho Rằng Sự Gian Ác của Gióp Rất Lớn

22 Bấy giờ Ê-li-pha người Tê-ma trả lời và nói:

Loài người có ích lợi gì cho Ðức Chúa Trời chăng?
Há chẳng phải người khôn có ích lợi cho chính họ sao?
Ðấng Toàn Năng được vui chi khi anh ngay lành công chính?
Ngài sẽ được lợi gì khi anh ngay thẳng vẹn toàn?
Há chẳng phải vì Ngài muốn anh thành người đạo hạnh,
Nên Ngài trách phạt anh và đem anh ra để đoán xét hay sao?
Há chẳng phải gian ác của anh quá lớn,
Và tội lỗi của anh nhiều vô kể hay sao?
Vì anh đã đoạt đồ cầm thế của đồng bào mình vô cớ,
Anh bóc lột người ta đến nỗi họ phải bị trần truồng.
Người mệt nhọc anh không cho họ nước uống;
Kẻ đói lả người anh đã giữ phần cơm bánh của họ lại đấy sao.
Kẻ quyền thế anh để nó cậy quyền chiếm đất;
Kẻ có đặc quyền anh còn cho nó ở trong đất đó ngang nhiên.
Các góa phụ anh đuổi đi tay trắng;
Các cô nhi anh bẻ gãy cả đôi tay.
10 Vì thế các cạm bẫy gài quanh anh tứ phía;
Nỗi kinh hoàng thình lình ập đến trên anh.
11 Sự tối tăm bao phủ anh, khiến anh không thể thấy;
Dòng nước lớn tràn vào phủ ngập đầu anh.
12 Há chẳng phải Ðức Chúa Trời ngự trên trời cao thăm thẳm?
Anh hãy ngắm xem các vì sao đi;
Ngài đặt chúng trong không gian cao vời vợi.
13 Thế mà anh nói, “Ðức Chúa Trời có thể biết được gì chăng?
Ngài có thể xét đoán được gì bên kia màn đen dày đặc ấy sao?
14 Mây đen bao quanh Ngài nên Ngài không thể thấy gì được cả;
Hơn nữa Ngài bước đi xa tít bên trên vòm trời cao thăm thẳm.”
15 Không lẽ anh sẽ tiếp tục đi theo con đường cũ;
Tức con đường phường gian ác đã đi sao?
16 Chúng đã bị đốn ngã trước khi hưởng xong tuổi thọ;
Nền tảng chúng cậy vào tan vỡ như bị nước lụt đùa đi.
17 Chúng đã nói với Ðức Chúa Trời, “Hãy dang xa chúng tôi.
Ðấng Toàn Năng có thể làm gì được chúng tôi chăng?”
18 Dù Ngài đã làm cho nhà của chúng chất đầy của tốt,
Tôi không muốn dính líu đến ý đồ của phường gian ác ấy.
19 Người công chính thấy chúng bị diệt bèn vui mừng hớn hở;
Người lương thiện cười nhạo chúng rằng,
20 “Bọn chống nghịch chúng ta đã bị tiêu diệt cả rồi;
Những gì còn lại của chúng đều đã bị lửa hừng thiêu rụi.”
21 Bây giờ xin anh hãy chấp nhận thánh ý của Ngài và sống bình an;
Sau đó phước hạnh sẽ đến lại với anh.
22 Xin anh hãy nhận lấy luật pháp của miệng Ngài;
Hãy chất chứa lời Ngài trong lòng anh.
23 Anh sẽ được phục hồi, nếu anh trở về với Ðấng Toàn Năng,
Nếu anh cất bỏ sự gian ác xa các lều của anh.
24 Hãy coi các lượng vàng của anh không ra gì như đất bụi;
Hãy bỏ các thỏi vàng Ô-phia, xem chúng như sỏi đá dưới khe.
25 Bấy giờ Ðấng Toàn Năng sẽ là vàng của anh;
Ngài sẽ là bạc thượng hạng của anh.
26 Vì khi ấy anh sẽ lấy Ðấng Toàn Năng làm nguồn vui để sống;
Anh sẽ ngẩng mặt lên kỳ vọng nơi Ðức Chúa Trời.
27 Anh sẽ cầu nguyện với Ngài, và Ngài sẽ nhậm lời anh;
Anh sẽ trả xong những gì anh hứa nguyện với Ngài.
28 Những gì anh tuyên bố sẽ thực hiện, anh sẽ làm được cả;
Ánh sáng sẽ tỏa rạng trên các đường lối của anh.
29 Khi ai bị dìm xuống, anh sẽ nói, “Xin nhấc người ấy lên;”
Và Ngài sẽ giải cứu người đang bị dìm khốn đốn.
30 Bấy giờ Ngài sẽ giải cứu ngay cả kẻ không vô tội;
Phải, Ngài sẽ giải cứu chúng nhờ bàn tay trong sạch của anh.