Add parallel Print Page Options

12 Hãy đi loan báo lời nầy cùng phương Bắc:

CHÚA phán, ‘Hỡi dân Ít-ra-en bất chính, hãy trở lại,
    Ta sẽ không còn giận ngươi nữa,
vì ta đầy lòng nhân ái,’ CHÚA phán vậy.
    ‘Ta sẽ không giận ngươi mãi mãi.
13 Ngươi chỉ cần nhận tội rằng
    ngươi đã chống nghịch CHÚA, là Thượng Đế,
và ngươi đã từng bái lạy các thần khác dưới mỗi cây xanh
    và không vâng lời ta,’” CHÚA phán vậy.

Read full chapter