A A A A A
Bible Book List

Geneza 49 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Iacov îşi binecuvântează fiii

49 Iacov i-a chemat pe fiii săi şi le-a zis: „Adunaţi-vă să vă spun ce vi se va întâmpla în zilele care vin!

Adunaţi-vă şi ascultaţi, fiii lui Iacov!
    Ascultaţi-l pe tatăl vostru, Israel!

Ruben, tu eşti întâiul meu născut,
    puterea şi primul rod al vigorii mele,
        deosebit în demnitate şi în putere.
Năvalnic ca apa, tu nu vei mai avea întâietatea,
    pentru că te-ai suit în patul tatălui tău
        şi, suindu-te în el, l-ai pângărit!

Simeon şi Levi sunt fraţi;
    săbiile[a] lor sunt arme ale violenţei.
Să nu intru la sfatul lor,
    să nu-mi ajungă onoarea[b] în compania lor,
pentru că în mânia lor au omorât oameni
    şi în plăcerea lor au tăiat tendoanele boilor.
Blestemată să fie mânia lor, pentru că este crâncenă
    şi furia lor, pentru că este crudă!
Îi voi risipi în Iacov
    şi îi voi împrăştia în Israel.

Iuda[c], fraţii tăi te vor lăuda;
    tu vei avea autoritate asupra duşmanilor tăi,
        iar fiii tatălui tău se vor pleca înaintea ta.
Iuda, tu eşti un pui de leu;
    fiule, te-ai întors de la pradă.
Iuda stă culcat şi se întinde ca un leu,
    ca o leoaică – cine va îndrăzni să o trezească?
10 Sceptrul nu se va îndepărta de la Iuda,
    nici toiagul domnitorului de lângă picioarele sale,
până va veni Şilo[d];
    de El vor asculta popoarele.
11 El Îşi leagă măgarul de viţa-de-vie
    şi mânzul măgăriţei Lui de cea mai aleasă viţă.
Îşi spală hainele în vin
    şi îmbrăcămintea în sângele strugurilor.
12 Ochii Îi sunt mai negri decât vinul,
    iar dinţii mai albi decât laptele[e].

13 Zabulon va locui pe malul mării,
    va fi un liman pentru corăbii,
        iar hotarul lui se va întinde până la Sidon.

14 Isahar este un măgar puternic,
    care se culcă între două grajduri[f].
15 Când va vedea că locul de odihnă este bun
    şi că ţara este frumoasă,
îşi va pleca umărul să ducă povara
    şi va ajunge sclav la muncă forţată.

16 Dan[g] va judeca pe poporul său
    ca una dintre seminţiile lui Israel.
17 Dan va fi un şarpe pe drum,
    o viperă pe cărare,
muşcând caii de călcâie,
    făcând călăreţul să cadă pe spate.

18 Mântuirea Ta o aştept, Doamne!

19 Gad[h] va fi atacat de o ceată jefuitoare,
    dar el îi va ataca pe la spate.

20 Hrana lui Aşer va fi bogată;
    el va oferi mâncăruri împărăteşti.

21 Neftali este o cerboaică lăsată liberă;
    el spune cuvinte frumoase[i].

22 Iosif este o viţă roditoare,
    o viţă roditoare lângă un izvor,
        ale cărei ramuri se înalţă peste zid[j].
23 Arcaşii l-au atacat fioros,
    au tras spre el şi l-au urât.
24 Totuşi arcul lui a rămas tare,
    iar braţele mâinilor sale au fost întărite
de mâinile Puternicului lui Iacov,
    de Păstorul, Stânca lui Israel,
25 de Dumnezeul tatălui tău, Care te va ajuta,
    de Cel Atotputernic[k], Care te va binecuvânta
cu binecuvântările cerului de sus,
    cu binecuvântările adâncului de jos,
        cu binecuvântările sânilor şi ale pântecelui.
26 Binecuvântările tatălui tău sunt mai mari
    decât binecuvântările munţilor veşnici,
        decât[l] darurile dealurilor veşnice;
acestea să fie peste capul lui Iosif,
    pe creştetul capului său, a celui deosebit[m] de fraţii săi.

27 Beniamin este un lup care sfâşie;
dimineaţa îşi devorează victima,
    iar seara împarte prada.“

Moartea şi îngroparea lui Iacov

28 Toate acestea sunt cele douăsprezece seminţii ale lui Israel şi acestea sunt cuvintele pe care le-a spus tatăl lor când i-a binecuvântat dându-le fiecăruia dintre ei o binecuvântare potrivită.

29 Apoi le-a poruncit: „Eu voi fi adăugat la poporul meu; înmormântaţi-mă alături de strămoşii mei, în peştera care se află în ogorul hititului Efron, 30 ogorul Mahpela, la răsărit de Mamre, în Canaan. Avraam a cumpărat această peşteră de la hititul Efron, împreună cu ogorul, ca teren pentru înmormântare. 31 Acolo au fost îngropaţi Avraam şi Sara, soţia sa, acolo au fost îngropaţi Isaac şi Rebeca, soţia sa, şi acolo am îngropat-o eu pe Lea. 32 Ogorul şi peştera care se află în el au fost cumpărate de la hitiţi.“ 33 Când a terminat de vorbit cu fiii săi, Iacov şi-a tras picioarele în pat şi a murit, fiind astfel adăugat la poporul său.

Footnotes:

 1. Geneza 49:5 Sensul termenului ebraic este nesigur, probabil desemnând numele unei arme
 2. Geneza 49:6 Sau: să nu umblu, onoare referindu-se la suflet, cea mai nobilă parte a fiinţei umane
 3. Geneza 49:8 Iuda poate fi derivat din termenul ebraic pentru laudă
 4. Geneza 49:10 Sau: până va veni Cel Căruia îi aparţine (sceptrul); ori: până ce tributul Îi va fi adus
 5. Geneza 49:12 Sau: Ochii îi sunt roşii de vin, iar dinţii îi sunt albi de lapte, o metaforă care simbolizează abundenţa
 6. Geneza 49:14 Sau: desagi; sau: focuri (ale unor sate sau tabere); sensul cuvântului ebraic este nesigur
 7. Geneza 49:16 Dan înseamnă El judecă
 8. Geneza 49:19 Gad poate însemna şi atac sau bandă jefuitoare
 9. Geneza 49:21 Sau: liberă, / ce naşte nişte pui minunaţi
 10. Geneza 49:22 Sau, foarte probabil: Iosif este un măgar sălbatic, / un măgar sălbatic lângă un izvor, / ai cărui mânji ţopăie peste zid; triburile sunt comparate de obicei cu un animal, nu cu o plantă
 11. Geneza 49:25 Ebr.: Şadai
 12. Geneza 49:26 LXX; TM: binecuvântările strămoşilor mei, la fel de mari ca
 13. Geneza 49:26 Sau: său, care este un prinţ între fraţii săi
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Geneza 49 Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Binecuvântarea dată de Iacov fiilor săi

49 Iacov a chemat pe fiii săi şi a zis: „Strângeţi-vă şi vă voi vesti ce vi se va întâmpla în vremile care vor veni.

Strângeţi-vă şi ascultaţi, fii ai lui Iacov!

Ascultaţi pe tatăl vostru Israel!
Ruben, tu, întâiul meu născut,
Puterea mea şi pârga tăriei mele,
Întâiul în vrednicie şi întâiul în putere,
Năvalnic ca apele – tu nu vei mai avea întâietatea!
Căci te-ai suit în patul tatălui tău,
Mi-ai spurcat patul suindu-te în el.
Simeon şi Levi sunt fraţi;
Săbiile lor sunt nişte unelte de silnicie.
Nu vreau să intre sufletul meu la sfaturile lor,
Nu vreau să se unească duhul meu cu adunarea lor!
Căci, în mânia lor, au ucis oameni
Şi, în răutatea lor, au tăiat vinele taurilor.
Blestemată să fie mânia lor, pentru că a fost prea turbată,
Şi furia lor, căci a fost prea sălbatică!
Îi voi împărţi în Iacov
Şi-i voi risipi în Israel.
Iudo, tu vei primi laudele fraţilor tăi.
Mâna ta va apuca de ceafă pe vrăjmaşii tăi.
Fiii tatălui tău se vor închina până la pământ înaintea ta.
Iuda este un pui de leu.
Tu te-ai întors de la măcel, fiule!
Iuda îşi pleacă genunchii, se culcă întocmai ca un leu,
Ca o leoaică: cine-l va scula?
10 Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda,
Nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui,
Până va veni Şilo[a],
Şi de El vor asculta popoarele.
11 El îşi leagă măgarul de viţă
Şi de cel mai bun butuc de viţă mânzul măgăriţei lui;
Îşi spală haina în vin
Şi mantaua în sângele strugurilor.
12 Are ochii roşii de vin
Şi dinţii albi de lapte.
13 Zabulon va locui pe ţărmul mărilor,
Lângă limanul corăbiilor,
Şi hotarul lui se va întinde înspre Sidon.
14 Isahar este un măgar osos,
Care se culcă în grajduri.
15 Vede că locul unde se odihneşte este plăcut
Şi că ţinutul lui este măreţ;
Îşi pleacă umărul sub povară
Şi se supune birului.
16 Dan va judeca pe poporul său,
Ca una din seminţiile lui Israel.
17 Dan va fi un şarpe pe drum,
O năpârcă pe cărare,
Muşcând călcâiele calului,
Făcând să cadă călăreţul pe spate.
18 În ajutorul Tău nădăjduiesc, Doamne!
19 Peste Gad vor da iureş cete înarmate,
Dar şi el va da iureş peste ele şi le va urmări.
20 Aşer dă o hrană minunată;
El va da bucate alese împăraţilor.
21 Neftali este o cerboaică slobodă,
Rosteşte cuvinte frumoase.
22 Iosif este vlăstarul unui pom roditor,
Vlăstarul unui pom roditor sădit lângă un izvor;
Ramurile lui se înalţă deasupra zidului.
23 Arcaşii l-au aţâţat, au aruncat săgeţi
Şi l-au urmărit cu ura lor.
24 Dar arcul lui a rămas tare
Şi mâinile lui au fost întărite
De mâinile Puternicului lui Iacov:
Şi a ajuns astfel păstorul, stânca lui Israel.
25 Aceasta este lucrarea Dumnezeului tatălui tău, care te va ajuta;
Aceasta este lucrarea Celui Atotputernic, care te va binecuvânta
Cu binecuvântările cerurilor de sus,
Cu binecuvântările apelor de jos,
Cu binecuvântările ţâţelor şi ale pântecelui mamei.
26 Binecuvântările tatălui tău
Întrec binecuvântările părinţilor mei şi se înalţă
Până în creştetul dealurilor veşnice:
Ele să vină peste capul lui Iosif,
Peste creştetul capului domnului fraţilor săi!
27 Beniamin este un lup care sfâşie;
Dimineaţa mănâncă prada,
Iar seara împarte prada răpită.”

28 Aceştia sunt toţi cei ce alcătuiesc cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. Şi acestea sunt lucrurile pe care li le-a spus tatăl lor când i-a binecuvântat. I-a binecuvântat pe fiecare cu o binecuvântare deosebită.

Moartea lui Iacov

29 Apoi le-a dat porunca următoare: „Eu am să fiu adăugat la poporul meu, deci să mă îngropaţi împreună cu părinţii mei, în peştera care este în ogorul Hetitului Efron, 30 în peştera din ogorul Macpela, care este faţă în faţă cu Mamre, în ţara Canaan. Acesta este ogorul pe care l-a cumpărat Avraam de la Hetitul Efron ca moşie de înmormântare. 31 Acolo au îngropat pe Avraam şi pe Sara, nevasta lui; acolo au îngropat pe Isaac şi pe Rebeca, nevasta lui, şi acolo am îngropat eu pe Lea. 32 Ogorul şi peştera care se află acolo au fost cumpărate de la fiii lui Het.” 33 Când a isprăvit Iacov de dat porunci fiilor săi, şi-a tras picioarele în pat, şi-a dat duhul şi a fost adăugat la poporul său.

Footnotes:

 1. Geneza 49:10 Adică: Mesia.
Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Copyright of the Cornilescu Bible © 1924 belongs to British and Foreign Bible Society. Copyright © 2010, 2014 of the revised edition in Romanian language belongs to the Interconfessional Bible Society of Romania, with the approval of the British and Foreign Bible Society.

Viewing of
Cross references
Footnotes