Christus haft onns frie jemoakt frie to senne; doaromm lot junt nich wada met en Slowejoch bewekle.

Kjikjt! ekj Paul saj junt, wan jie junt beschniede lote, dan helpt Christus junt nusscht.

En ekj bezeij wada to en jieda eenem dee sikj beschniede lat, daut hee schuldich es daut gaunse Jesats to hoole.

Jie sent fonn Christus loos jemoakt wan jie derch daut Jesats jerachtfoadicht sent; dan sent jie fonn dee Jnod aufjefolle.

Dan emm Jeist lua wie opp earenst derchem Gloowe fa dee Hopninj de Jerachtichkjeit.

Dan enn Christus Jesus talt beschnaede senne, oda onnbeschnaede senne nusscht, bloos Gloowe dee derch de Leew wirkjt.

Jie rande soo fein; waea haft junt jehingat daut jie nich sulle enne Woarheit beraet woare?

Dit beraede kjemt nich fonn daem, dee junt beroope haft.

En kjleen bestje Haew jeit derch daut gaunse Deach.

10 Ekj ha daut toofetruehe em Herr junt jaeajenaewa, daut jie nich woare aundasch jesennt senne; oba dee, dee junt Trubbelt, woat sien Uadeel selfst droage, waea emma hee mucht senne.

11 Oba Breeda, wan ekj dee Beschniedunk noch praedj, wuaromm woat mie dan noch emma fefolcht? Dan es daut Oajanes fom Kjriets to nusscht jemoakt.

12 Ekj mucht werklich daut dee, dee junt trubble, sikj selfst wudde fonn junt loos schniede.

13 Dan Breeda, jie sent to de Frieheit beroope; oba bruckt dee Frieheit nich aus en Jenotte fa daut Fleesch; leewa, deent eena daem aundra enn Leew.

14 Dan daut gaunse Jesats es toop jefot enn een Wuat, naemlich: "Du saust dien Noba jrod so leef ha aus die selfst".

15 Oba wan jie junt unjarenaunda biete en fefraete, dan seet junt faea daut jie junt nich unjarenaunda fenichte.

16 Nu saj ekj, waundelt em Jeist, dan woa jie daut nich doone waut dee Fleeschelosst felangt.

17 Dan daut Fleesch deit jaeajen daem Jeist iewre, en dee Jeist jaeajen daut Fleesch; dan dee sent sikj eena daem aundra jaeajenaewa, daut jie daut nich doone waut jie wele.

18 Oba wan jie fonn daem Heilje Jeist jeleit woare, dan se jie nich meeha unja daut Jesats.

19 Nu dee Woakje fom Fleesch sent oppenboa: daut sent Huararie, Onnreinheit, onnreine Raed,

20 Jetsedeenst, Tsauberie, Fientschofft, Striet, Aufgonst, Wutt, Tsank, Spoolerie, Onneenichkjeit, faulsche Lea,

21 Nosikj, Superie, Fraeterie, en soowaut meeha; waut ekj junt ferhaea jesajcht ha, en nu uk wada saj, daut dee, dee soowaut doone, woare Gott sien Rikj nich oawe.

22 Oba daem Jeist siene Frucht es Leew, Freid, Fraed, Jedult, Frintlichkjeit, Goots, Gloowe, Saunftmoot, Selfstbeharschunj; jaeajen soont es daut Jesats nich.

24 Nu dee, dee Christus aunjeheare, ha daut Fleesch met de Leidenschofft en Losst jekjrietsicht.

25 Wan wie em Jeist laewe, dan wel wie uk em Jeist waundle.

26 Wel wie onns nich puche met daut waut nusscht es, nich eena daem aundra enoagre, oda aufjenstich senne eena aewa daem aundra.

Bible Gateway Sponsors