Oba ekj saj, daut so lang aus dee Oaw noch nich Mindich es, es tweschen am en en Sklow kjeen unjascheet, wan hee uk Herr aewa aules es;

oba es unja Faeaminda en Fewaulta bott dee Tiet dee de Foda ferhaea betsemt haft.

Soo wea wie uk, aus wie onnnmindich weare, feschkloft unja dee Dinje fonne Welt.

Oba aus dee folle Tiet jekome wea, schekjt Gott sien Saen, fonn ne Fru jebuere, unjarem Jesats jestalt,

soo daut hee daen rade kunn dee unja daut Jesats weare, daut wie kunne aus siene Saens aunjenome woare.

En wiel wie nu Saens sent, haft Gott sien Saen sien Jeist enn onnse Hoate enenn jeschekjt, dee doa roopt: "Foda! leefsta Foda!"

Aulsoo best du nu nich meeha en Sklow, oba en Saen; en wan en Saen, dan en Oaw derch Gott.

Oba donn aus jie Gott nich kjande, deend jie daen dee nich Jette fonn Natua sent.

Nu oba ha jie Gott kjanne leat; aenlich fael meeha, Gott haft sikj to junt bekaunt jemoakt. Woo go jie nu wada trig no dee schwake en oame Dinje, en wele daen wada from fresche deene?

10 Jie be-oobachte Doag, en Moonate, en Yoares Tiede, en Yoare.

11 Ekj fercht mie aewa junt, auf ekj met eemol emmsonst mank junt jeoabeit ha.

12 Breeda, siet soo aus ekj sie, dan ekj sie soo aus jie sent, ekj pracha junt. Jie ha mie kjeen Onnracht jedone.

13 En jie weete daut ekj daut easchte mol junt daut evanjeelium enn miene fleeschliche Schwakheit praedjd.

14 En june Feseakjunk enn mien Fleesch deed jie nich fe-achte, junt wea daut uk nich jaeajenaun, oba neeme mie aun aus en Enjel fonn Gott, soo aus Christus selfst.

15 Wua es nu dan dee Jlekseelichkjeit dee jie aewa mie haude? Dan ekj jaew junt Zeichness daut wanet wea maeajlich jewast, haud jie june eajne Uage utjeraete, en mie dee jejaeft.

16 Sie ekj nu dan jun Fient jeworde wiel ekj junt dee Woarheit jesajcht ha?

17 Jane sent seeha iewrich aewa junt, oba nich tom Goode; see wele junt utschlute, soo daut jie aewa an muchte iewrich senne.

18 Oba daut es emma goot, iewrich to senne enn daut Goodet, en nich bloos wan ekj bie junt sie.

19 Miene Kjinje! omm daen ekj wada Jeburtsweedoag lied bott Christus enn junt Jestault aunjenome haft.

20 Ekj ha mie jewenscht wada bie junt to senne, en miene Stem to endre, dan ekj sie emm Twiewel aewa junt.

21 Sajcht mie, jie, dee jie unja daut Jesats wele senne: hea jie daut Jesats nich?

22 Dan daut steit jeschraewe daut Obraum twee Saens haud; eent derch daut Deenstmaeakje, en dee aundra derch dee Fru dee frie wea.

23 Oba dee fonn daut Deenstmaeakje, wea no daut Fleesch jebuare; en dee fonn dee Fru dee frie wea, derch daut Fespraeakje.

24 Dit haft en biltlichet Senn: dan dise bediede twee Tastamente, eent fonn daem Boajch Sienajie, daut Sklowerie bringt; daut es dee Hagar;

25 dan Hagar es dee Boajch Sienajie enn Arabean; en stalt dee fonndoagsche Staut Jerusalem faea, dan see deent aus en Sklow met aeare Kjinje.

26 Oba daut Jerusalem fonn bowe es frie, en daut es onnse Mutta;

27 Dan daut steit jeschraewe: "Sie froo, du Onnfruchtboare, dee du nich jebuare hast; jubel en schrie ut Freid; dan dee Eensaume haft fael meeha Kjinja aus dee, dee en Maun haft".

28 Oba, breeda, jie sent Fespraeakunjs Kjinja, so aus Iesak wea.

29 Oba soo aus donn: dee, dee no daut Fleesch jebuare wea, fefoljd daem dee nom Jeist jebuare wea, soo esset uk nu.

30 Oba waut sajcht dee Schreft: "Schekjt daut Deenstmaeakje en aea Saen rut; dan daut Deenstmaeakje aea Saen saul nich met daem Saen toop oawe dee fonn dee friehe Fru jebuare es".

30 Aulso, Breeda, wie sent nich Kjinje fonn daut Deenstmaeakje, oba fonn dee Fru dee Frie es.

Bible Gateway Sponsors