Add parallel Print Page Options

Samtang bata pa ang manunubli, pareho lang siya sa ulipon bisan matuod nga siya ang tag-iya sang tanan nga pagkabutang. May mga tawo nga ginasaligan nga magaatipan sa iya kag sa iya mga propedad hasta sa tion nga gintalana sang iya amay. Kita amo man sina anay sang wala pa kita nakahibalo parte sa pagtuo.[a] Gin-ulipon kita sang panguna nga pagtulun-an nga umalagi lang. Pero sang pag-abot sang tion nga gintalana sang Dios, ginpadala niya ang iya Anak diri sa kalibutan. Natawo siya sa isa ka babayi kag nagkabuhi sa idalom sang Kasuguan agod tubuson ang tanan nga ara sa idalom sang Kasuguan, agod mangin anak kita sang Dios.

Kag tungod nga kita mga anak na sang Dios, ginpadala niya ang Espiritu sang iya Anak sa aton mga tagipusuon. Amo ina nga makatawag na kita sa Dios nga “Amay.” Gani karon, indi na kita mga ulipon kundi mga anak. Kag tungod nga kita mga anak sang Dios, magapanubli kita sang iya mga ginpromisa nga palanublion.

Ang Pagkabalaka ni Pablo sa mga Taga-Galacia

Sang wala pa kamo nakakilala sa Dios mga ulipon kamo sang mga dios-dios nga indi man matuod. Pero karon nga nakilala na ninyo ang Dios (ukon mas maayo siguro kon magsiling ako, karon nga nakilala na kamo sang Dios subong iya mga anak), ti ngaa nga gusto pa ninyo magbalik liwat sa panguna nga pagtulun-an nga indi man makabulig? Ngaa gusto ninyo nga magpaulipon liwat sa sina nga pagtulun-an? 10 May pinasulabi pa kamo nga mga adlaw, mga bulan, mga tiyempo kag mga tuig![b] 11 Ginahadlukan ako nga basi ang tanan ko nga pagpangabudlay dira sa inyo mangin wala sing pulos.

12 Mga utod, nagapakitluoy ako sa inyo nga sundon ninyo ako, kay bisan Judio ako, ginsikway ko ang pagtuman sa Kasuguan sang mga Judio kag nangin pareho ako sa inyo nga mga indi Judio.

Wala kamo sing may nahimo nga malain sa akon. 13 Nakahibalo gid kamo nga tungod sa akon pagmasakit nakawali ako sang Maayong Balita dira sa inyo sa nahauna nga tion. 14 Kag bisan nalainan kamo sa deperensya sang akon lawas wala ninyo ako pagsikwaya. Ginbaton ninyo ako nga daw isa ka anghel nga halin sa Dios. Ginbaton ninyo ako pareho nga si Cristo Jesus ang inyo ginabaton. 15 Maayo kamo sadto! Pero ano ang natabo sa inyo subong? Ako mismo makapamatuod nga sang una kon mahimo pa lang, bisan ang inyo mga mata lukaton ninyo agod ihatag sa akon. 16 Pero subong ginakabig ninyo ako nga kaaway tungod nga ginasugid ko sa inyo ang kamatuoran.

17 May mga tawo dira nga nagapakita nga sila nagakabalaka sa inyo, pero indi maayo ang ila katuyuan. Gusto lang nila nga palas-ayon kamo sa akon agod sila amo ang inyo dampigan. 18 Indi malain nga magpakita sila sang pagkabalaka sa inyo bisan wala ako dira, basta maayo lang ang ila katuyuan. 19 Pinalangga ko nga mga anak kay Cristo, samtang nagahulat ako nga ang kabuhi ni Cristo makita sa inyo, pareho ako sa manugbata nga nagapasakit. 20 Kuntani dira ako sa sini nga mga tinion agod makapakighambal ako sa inyo sing maayo, kay nagalibog ang akon hunahuna tungod sa inyo!

Ang Halimbawa ni Hagar kag ni Sara

21 May gusto ako nga ipamangkot sa inyo nga buot magpasakop sa Kasuguan. Wala bala kamo nakabati kon ano ang ginasiling sang Kasuguan? 22 Nagasiling didto nga si Abraham may duha ka anak nga lalaki; ang isa sa ulipon nga si Hagar, kag ang isa sa iya asawa nga si Sara. 23 Ang iya anak sa ulipon natawo sa ordinaryo nga pagkatawo, pero ang iya anak nga sa iya gid asawa natawo suno sa promisa sang Dios. 24 Puwede ini nga himuon nga halimbawa: Ining duha ka babayi nagarepresentar sang duha ka kasugtanan. Si Hagar nagarepresentar sang kasugtanan nga ginhatag sang Dios kay Moises sa Bukid sang Sinai. Ini wala sing iban kundi ang Kasuguan. Ang iya mga anak natawo nga mga ulipon.[c] 25 Si Hagar, nga nagarepresentar sang Bukid sang Sinai sa Arabia, nagarepresentar man sang siyudad sang Jerusalem subong. Kay ang mga tawo sa Jerusalem ulipon sang Kasuguan. 26 Pero si Sara indi ulipon kag siya ang nagarepresentar sang langitnon nga Jerusalem. Kag siya ang aton iloy tungod kay indi kita ulipon sang Kasuguan. 27 Kay nagasiling ang Kasulatan,

“Magkalipay ka, baw-as nga babayi!
Maghugyaw ka sa kalipay, ikaw nga wala pa gid makaagi sing pasakit sa pagbata.
Tungod nga bisan ginbayaan ka sang imo bana, mas madamo pa ang imo mabata sang sa babayi nga nagapuyo upod sa iya bana.”[d]

28 Mga utod, mga anak na kamo sang Dios suno sa iya promisa, pareho kay Isaac nga natawo tungod nga siya ginpromisa sang Dios. 29 Sang una, ang anak ni Abraham nga natawo sa ordinaryo nga pagkatawo naghingabot sa anak nga natawo paagi sa gahom sang Espiritu Santo. Kag amo man ini ang nagakatabo subong sa aton, ginahingabot kita sang mga tawo nga nagapasakop sa Kasuguan. 30 Pero ano ang siling sang Kasulatan? “Palayasa inang babayi nga ulipon kag ang iya anak, kay ang anak sang ulipon indi dapat partihan sa palanublion sang anak sang babayi nga indi ulipon.”[e] 31 Gani mga utod, indi kita pareho sa anak sang babayi nga ulipon kundi sa anak sang babayi nga indi ulipon.

Footnotes

 1. 4:3 sang wala pa kita nakahibalo parte sa pagtuo: sa literal, sang bata pa kita.
 2. 4:10 Ginhambal ini ni Pablo tungod kay nagahunahuna sila nga ini makadugang sa kaluwasan nga ila nabaton kay Cristo.
 3. 4:24 Subong nga ang anak ni Hagar natawo nga ulipon, ang mga nagapasakop sa Kasuguan ulipon man sang sina mismo nga Kasuguan.
 4. 4:27 Isa. 54:1.
 5. 4:30 Gen. 21:10.

What I am saying is that as long as an heir is underage, he is no different from a slave, although he owns the whole estate. The heir is subject to guardians and trustees until the time set by his father. So also, when we were underage, we were in slavery(A) under the elemental spiritual forces[a] of the world.(B) But when the set time had fully come,(C) God sent his Son,(D) born of a woman,(E) born under the law,(F) to redeem(G) those under the law, that we might receive adoption(H) to sonship.[b](I) Because you are his sons, God sent the Spirit of his Son(J) into our hearts,(K) the Spirit who calls out, “Abba,[c] Father.”(L) So you are no longer a slave, but God’s child; and since you are his child, God has made you also an heir.(M)

Paul’s Concern for the Galatians

Formerly, when you did not know God,(N) you were slaves(O) to those who by nature are not gods.(P) But now that you know God—or rather are known by God(Q)—how is it that you are turning back to those weak and miserable forces[d]? Do you wish to be enslaved(R) by them all over again?(S) 10 You are observing special days and months and seasons and years!(T) 11 I fear for you, that somehow I have wasted my efforts on you.(U)

12 I plead with you, brothers and sisters,(V) become like me, for I became like you. You did me no wrong. 13 As you know, it was because of an illness(W) that I first preached the gospel to you, 14 and even though my illness was a trial to you, you did not treat me with contempt or scorn. Instead, you welcomed me as if I were an angel of God, as if I were Christ Jesus himself.(X) 15 Where, then, is your blessing of me now? I can testify that, if you could have done so, you would have torn out your eyes and given them to me. 16 Have I now become your enemy by telling you the truth?(Y)

17 Those people are zealous to win you over, but for no good. What they want is to alienate you from us, so that you may have zeal for them.(Z) 18 It is fine to be zealous, provided the purpose is good, and to be so always, not just when I am with you.(AA) 19 My dear children,(AB) for whom I am again in the pains of childbirth until Christ is formed in you,(AC) 20 how I wish I could be with you now and change my tone, because I am perplexed about you!

Hagar and Sarah

21 Tell me, you who want to be under the law,(AD) are you not aware of what the law says? 22 For it is written that Abraham had two sons, one by the slave woman(AE) and the other by the free woman.(AF) 23 His son by the slave woman was born according to the flesh,(AG) but his son by the free woman was born as the result of a divine promise.(AH)

24 These things are being taken figuratively: The women represent two covenants. One covenant is from Mount Sinai and bears children who are to be slaves: This is Hagar. 25 Now Hagar stands for Mount Sinai in Arabia and corresponds to the present city of Jerusalem, because she is in slavery with her children. 26 But the Jerusalem that is above(AI) is free, and she is our mother. 27 For it is written:

“Be glad, barren woman,
    you who never bore a child;
shout for joy and cry aloud,
    you who were never in labor;
because more are the children of the desolate woman
    than of her who has a husband.”[e](AJ)

28 Now you, brothers and sisters, like Isaac, are children of promise.(AK) 29 At that time the son born according to the flesh(AL) persecuted the son born by the power of the Spirit.(AM) It is the same now. 30 But what does Scripture say? “Get rid of the slave woman and her son, for the slave woman’s son will never share in the inheritance with the free woman’s son.”[f](AN) 31 Therefore, brothers and sisters, we are not children of the slave woman,(AO) but of the free woman.(AP)

Footnotes

 1. Galatians 4:3 Or under the basic principles
 2. Galatians 4:5 The Greek word for adoption to sonship is a legal term referring to the full legal standing of an adopted male heir in Roman culture.
 3. Galatians 4:6 Aramaic for Father
 4. Galatians 4:9 Or principles
 5. Galatians 4:27 Isaiah 54:1
 6. Galatians 4:30 Gen. 21:10