Add parallel Print Page Options

Si Pablo kag ang Iban nga mga Apostoles

Pagkaligad sang 14 ka tuig, nagbalik liwat ako sa Jerusalem. Kaupod ko si Bernabe, kag gindala ko man si Tito. Nagbalik ako tungod nga nagpahayag ang Dios sa akon nga makadto ako didto. Nagpakigkita ako sa mga manugdumala sang mga tumuluo. Kag sang kamihanon na lang, ginsaysay ko sa ila kon ano ang Maayong Balita nga akon ginawali sa mga indi Judio. Ginhimo ko ato kay indi ko gusto nga mangin wala sing pulos ang akon mga pagpangabudlay sang una kag subong. Nasapwan ko nga komporme sila sa akon ginawali, kay bisan indi Judio si Tito nga akon upod, wala sila nagpilit nga tulion siya suno sa Kasuguan ni Moises. Ang mga tawo lang nga nagpakuno-kuno nga sila mga tumuluo ang nagsiling nga kinahanglan siya nga tulion. Ato nga mga tawo nag-impon lang sa mga tumuluo agod panilagan ang aton kahilwayan sa Kasuguan ni Moises, nga naangkon naton paagi kay Cristo Jesus. Kay gusto nila nga pasundon kita sa sina nga mga sugo. Pero wala gid kami nagsunod sa ila gusto bisan gamay lang, agod matipigan namon para sa inyo ang kamatuoran nga ginatudlo sang Maayong Balita.

Ang mga manugdumala sang mga tumuluo didto sa Jerusalem wala gid sing may gindugang sa akon ginatudlo. (Kon sa bagay ano gid man ina sa akon kon sin-o gid sila, tungod nga sa Dios palareho lang kami.) Sa baylo nga magdugang sila sa akon ginatudlo, ginkilala nila nga ako amo ang ginatugyanan sang Dios nga magtudlo sang Maayong Balita sa mga indi Judio, pareho man kay Pedro nga gintugyanan sa pagtudlo sa mga Judio. Kay ang Dios nga naghimo sa kay Pedro nga mangin apostol para sa mga Judio amo man ang naghimo sa akon nga mangin apostol para sa mga indi Judio. Gani pagkahibalo sang mga ginakilala nga mga manugdumala sang mga tumuluo, nga amo sila ni Santiago, Pedro kag Juan, nga ginhatagan ako sang Dios sini nga buluhaton, ginbaton nila kami ni Bernabe bilang ila mga kaupod sa pagtudlo sang Maayong Balita. Kag nagsugtanay kami nga kami ni Bernabe magawali sa mga indi Judio kag sila iya sa mga Judio. 10 Ang ila lang pangabay sa amon nga buligan namon ang imol nga mga tumuluo didto sa Jerusalem. Amo man gani ina ang akon luyag nga himuon.

Ginsaway ni Pablo si Pedro sa Antioc

11 Karon, sang si Pedro didto sa Antioc, ginsaway ko siya tungod nga sala ang iya ginhimo. 12 Amo ini ang natabo: sang wala pa makaabot ang mga tinawo ni Santiago, nagakaon si Pedro kaupod sang mga indi Judio nga mga tumuluo. Pero pag-abot sang mga tinawo ni Santiago, nagbulag siya kag indi na gid siya magkaon upod sa mga indi Judio, kay nahadlok siya nga basi sawayon siya sang mga Judio nga nagapati nga ang mga indi Judio kinahanglan nga magpatuli agod maluwas. 13 Pati ang iban nga Judio nga mga tumuluo didto sa Antioc nagsunod man kay Pedro bisan nahibaluan nila nga indi malain ang magkaon upod sa mga indi Judio. Bisan gani si Bernabe nadala man sa ila pagpakuno-kuno. 14 Sang nakita ko nga wala sila nagasunod sa kamatuoran nga ginatudlo sang Maayong Balita, ginhambalan ko si Pedro sa atubangan sang tanan. Nagsiling ako sa iya, “Ngaa ginhimo mo ato? Daw pareho lang nga ginapilit mo ang mga indi Judio nga magkabuhi subong mga Judio.[a] Ikaw gani nga Judio mismo wala man nagasunod sa mga kasuguan sang mga Judio, kundi nagakabuhi subong isa ka indi Judio.”

Judio ukon Indi Judio Pareho nga Maluwas kon Magtuo

15 Natawo kami nga mga Judio, kag lain kami sa mga indi Judio nga ginakabig sang kapareho namon nga mga Judio nga mga makasasala. 16 Pero nahibaluan namon nga ginapakamatarong sang Dios ang tawo paagi sa iya pagtuo kay Cristo Jesus kag indi sa pagtuman sa Kasuguan ni Moises. Gani kami man nga mga Judio nagtuo kay Cristo Jesus agod pakamatarungon kami sang Dios tungod sa amon pagtuo kag indi tungod sa amon pagtuman sa Kasuguan. Kay wala gid sing tawo nga pakamatarungon sang Dios paagi sa iya pagtuman sa Kasuguan. 17 Karon, kon sa amon handom nga pakamatarungon kami sang Dios paagi sa amon paghiusa kay Cristo nagaguwa nga kami makasasala tungod nga ginabaliwala namon ang Kasuguan, ano, nagakahulugan bala nga si Cristo nagatulod sa paghimo sang sala? Indi mahimo! 18 Pero kon balikan ko naman ang pagsalig sa Kasuguan nga akon ginbayaan, ako na ang nagapamatuod nga makasasala ako tungod nga ginlapas ko ang Kasuguan. 19 Ang matuod, paagi mismo sa Kasuguan nahibaluan ko nga wala sing gahom ang Kasuguan sa akon.[b] Gani hilway na ako nga magkabuhi sa Dios. 20 Napatay ako kaupod ni Cristo sa krus. Indi na ako ang nagakabuhi subong, kundi si Cristo na ang nagakabuhi sa akon. Kag ining kabuhi nga akon ginakabuhi subong amo ang resulta sang akon pagtuo sa Anak sang Dios nga naghigugma sa akon kag naghalad sang iya kabuhi para sa akon. 21 Wala ko ginapakawalay pulos ang bugay sang Dios. Kay kon ang pagtuman sa Kasuguan amo ang paagi nga pakamatarungon sang Dios ang tawo, ti, wala sing pulos ang kamatayon ni Cristo.

Footnotes

  1. 2:14 magkabuhi subong mga Judio: buot silingon, magsunod sa mga kasuguan sang mga Judio.
  2. 2:19 nahibaluan ko nga wala sing gahom ang Kasuguan sa akon: ukon, nahibaluan ko nga indi ko maangkon ang pagkamatarong paagi sa akon paghimulat sa pagsunod sini.