Add parallel Print Page Options

Mang Gánh Nặng Cho Nhau

Thưa anh chị em, nếu có người nào vô tình phạm lỗi gì, anh chị em là những người thuộc linh, hãy lấy tinh thần khiêm tốn giúp người ấy sửa đổi lại, và chính anh chị em cũng phải thận trọng, kẻo anh chị em cũng bị cám dỗ chăng.

Hãy mang gánh nặng chung cho nhau, vì như vậy anh chị em mới làm trọn luật của Ðấng Christ. Nếu người nào tưởng mình là người quan trọng, nhưng trên thực tế chẳng là gì cả, người ấy đã tự lừa dối mình. Vậy mỗi người phải xem xét công việc của mình, rồi mới có thể tự hào về thành quả của mình, chứ không ai lấy thành quả của người khác để tự hào bao giờ; vì gánh nhỏ riêng của ai, người ấy phải gánh lấy.

Những ai được người nào dạy Ðạo[a] cho, hãy chia sẻ mọi vật tốt của mình với người dạy đó.

Chớ lừa dối mình; Ðức Chúa Trời không thể bị nhạo báng, vì ai gieo gì thì gặt nấy. Ai gieo cho xác thịt của mình sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; ai gieo cho Ðức Thánh Linh sẽ bởi Ðức Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời.

Xin chúng ta đừng nản lòng khi làm việc lành, vì đến đúng kỳ chúng ta sẽ gặt nếu chúng ta không bỏ cuộc. 10 Vì thế khi còn cơ hội, xin chúng ta hãy làm việc lành cho mọi người, đặc biệt là cho những người trong đại gia đình đức tin.

Lời Cảnh Cáo và Lời Chào Cuối Thư

11 Xin anh chị em xem đây, chính tay tôi viết cho anh chị em, nên khổ chữ lớn dường nào!

12 Những người muốn được người ta tôn trọng về phương diện xác thịt cứ ép anh em phải được cắt bì chỉ vì họ muốn tránh bị bắt bớ khi chỉ cậy vào thập tự giá của Ðấng Christ mà thôi. 13 Vì ngay cả những người đã được cắt bì, chính họ cũng không tuân giữ Luật Pháp, nhưng họ vẫn muốn anh em phải được cắt bì, để họ có thể tự hào về phương diện xác thịt của anh em.

14 Về phần tôi, nguyện tôi sẽ không tự hào về điều gì, ngoại trừ thập tự giá của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta; bởi thập tự giá đó mà đối với tôi thế gian đã bị đóng đinh, và tôi cũng đã bị đóng đinh đối với thế gian. 15 Vì được cắt bì hay không được cắt bì chẳng quan trọng, điều quan trọng là trở thành một tạo vật mới.

16 Nguyện xin sự bình an và ơn thương xót ở trên những ai giữ theo quy luật này, và ở trên dân I-sơ-ra-ên của Ðức Chúa Trời nữa.

17 Ước gì từ nay trở đi không ai gây phiền phức cho tôi nữa, vì tôi đang mang trên thân thể mình những dấu khổ hình[b] của Ðức Chúa Jesus.

18 Thưa anh chị em, nguyện xin ân sủng của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, ở cùng tâm linh anh chị em. A-men.

Footnotes

  1. Ga-la-ti 6:6 ctd: Lời Chúa (Lógos)
  2. Ga-la-ti 6:17 nt: stigmata