A A A A A
Bible Book List

Gálatas 5 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Dseaˋ Jmáamˉbingˈ láangˋ jneaa˜aaˈ e laco̱ˈ jaˋ lɨ́ɨˊɨɨˈ dseaˋ i̱ lafaˈ sɨˈnɨɨngˇ

Jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ gálatas, e Dseaˋ Jmáamˉbingˈ caleáangˋ jneaa˜aaˈ e laco̱ˈ joˋ ˈgaˈˊ lɨˊ quie̱ˊ nifɨˊ quíˉiiˈ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Moi˜ do. Jo̱baˈ ˈnéˉ e nilɨseengˋnaˈ e sɨlaamˇbaˈ, jo̱guɨ joˋ cuǿˈˆtu̱ fɨˊ yaang˜naˈ caléˈˋ catú̱ˉ e nijmitíˆtu̱ˈ jaléˈˋ e júuˆ jo̱.

Jnea˜ Paaˉ, jo̱ nʉ́ʉˉnaˈ júuˆ quiéˉe, jo̱guɨ quie̱ˋnaˈ cuente røøˋ jaléˈˋ e nifɨ́ɨˆɨ ˈnʉ́ˈˋ, e song cacuǿøˈ˜ fɨˊ yaang˜naˈ e nitó̱ˉ li˜ fɨˊ ngúuˊ táangˋnaˈ laco̱ˈguɨ tɨ́ɨngˋ dseaˋ Israel, jo̱baˈ jaˋ e ta˜ íingˆ quíiˉnaˈ jaléˈˋ e cangongɨ́ɨngˉ Dseaˋ Jmáangˉ uíiˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ jóng. Jo̱baˈ fɨ́ɨˉtú̱u̱ ˈnʉ́ˈˋ e lɨ́ˈˆ doñiˊ i̱i̱ˋ ˈnʉ́ˈˋ i̱ tó̱o̱ˋ li˜ fɨˊ ngúuˊ táangˋ, jo̱baˈ ˈnéˉ nijmitíˆnaˈ dseángˈˉ røøbˋ lajaléˈˋ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Moi˜ do. Jo̱ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ i̱ ɨˊ dsíiˊ e Fidiéebˇ niˈíñˈˋ ˈnʉ́ˈˋ e lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ uíiˈ˜ e jmitíˆnaˈ e júuˆ jo̱, jo̱baˈ catiúumˊbaˈ Dseaˋ Jmáangˉ jo̱guɨ caˈnáamˉ yaang˜naˈ e laco̱ˈ joˋ niˈíingˈ˜naˈ lají̱i̱ˈ˜ e guiúngˉ Fidiéeˇ do. Dsʉˈ jaléngˈˋ jneaa˜aaˈ nɨsɨtaˇ dsiˋnaaˈ e Fidiéeˇ niˈíngˈˋ jneaa˜aaˈ e lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈrˉ jo̱guɨ laˈeáangˊ e cajáangˈ˜ yee˜naaˈ fɨˊ jaguóˋ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱guɨ song lɨ́ɨˊnaaˈ dseángˈˉ lajangˈˉ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ jaˋ e lɨ́ɨˊ nañiˊ faˈ tó̱o̱ˋ li˜ fɨˊ ngúuˊ táangˋnaaˈ laco̱ˈguɨ lɨtɨ́ɨngˋ dseaˋ Israel, dsʉco̱ˈ jaˋ e quíingˊ e jo̱; co̱ˈ lají̱i̱ˈ˜ e quíingˊ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ e jáangˈ˜ yee˜naaˈ fɨˊ jaguóˋ Dseaˋ Jmáamˉ e laco̱ˈ nijmiˈneáangˋnaaˈ dseaˋ rúˈˋnaaˈ.

Jo̱guɨ ˈnʉ́ˈˋ, guiʉ́bˉ lamɨ˜ seengˋnaˈ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ; dsʉˈ lanaguɨ lɨɨm˜ i̱i̱ˋ nɨcatángˈˋ ˈnʉ́ˈˋ júuˆ e nɨcatʉ́ʉˊnaˈ e joˋ nʉ́ʉˈ˜naˈ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Dsʉˈ o̱ˈ Fidiéeˇ i̱ cajéengˋ ˈnʉ́ˈˋ e cajmeeˇnaˈ lajo̱, co̱ˈ dseaˋ do nɨcatǿˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ e laco̱ˈ niˈuíingˉnaˈ dseaˋ quiáˈˉbre. Jo̱ lalab júuˆ ró̱o̱ˋ: “Có̱o̱ˈ˜ capíˈˆ quie̱bˈˆ nijméˉ niró̱o̱ˉ ca̱˜ quiáˈˉ iñíˈˆ.” 10 Dsʉˈ jnea˜ tab˜ dsiiˉ e laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ niˈɨ́ˆtu̱ áaˊnaˈ caléˈˋ catú̱ˉ laco̱ˈguɨ ɨˊ dsiˋ jnea˜. Jo̱ Fidiéebˇ nicuǿˈˉ iihuɨ́ɨˊ i̱ dseaˋ i̱ jmɨgǿøngˋ ˈnʉ́ˈˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e ˈnéˉ jmitíˆnaˈ, jo̱ jaˋ e lɨ́ɨˊ i̱i̱ˋ dseaˋ.

11 Dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, faco̱ˈ jnea˜ guiaˋbɨ́ɨ júuˆ e dseángˈˉ la guíimˋ ˈnéˉ jméˉ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e li˜ fɨˊ ngúuˊ táaiñˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ lɨtɨ́ɨngˋ dseaˋ Israel, jo̱baˈ faco̱ˈ lajo̱, jaˋ e ta˜ e jmángˈˋ dseaˋ Israel jnea˜ gaˋ jóng. Jo̱ faco̱ˈ lajo̱b jmóoˋo, jo̱baˈ jaˋ lɨguíingˉ dseaˋ Israel uii˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e júuˆ e guiaaˉ quiáˈˉ jaléˈˋ e cangongɨ́ɨngˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ jóng. 12 Jo̱guɨ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ ngɨˊ ta˜ jmɨgǿøngˋ ˈnʉ́ˈˋ do e quiáˈˉ e tó̱ˉ li˜ fɨˊ ngúuˊ táangˋnaˈ, ¡guiʉ́ˉguɨ faˈ nidsiˈíimˊbre conguiaˊ jo̱ lajo̱baˈ nitiúuiñˉ ˈnʉ́ˈˋ!

13 Jo̱guɨ co̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, Fidiéeˇ catǿˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ e laco̱ˈ joˋ quiʉˈˊguɨ ta˜ quíiˉnaˈ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Moi˜ do. Jo̱ co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨngˊnaˈ, jo̱baˈ joˋ jméeˆnaˈ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ lɨ́ˋ óoˊnaˈ yaang˜naˈ, co̱ˈ dseaˋ sɨlaamˇ nɨlɨ́ɨngˊnaˈ. Dsʉco̱ˈ guiʉ́ˉguɨ e jmɨcó̱o̱ˈ˜ rúngˈˋnaˈ lajeeˇ laˈóˈˋ yaang˜naˈ uíiˈ˜ e ˈneáangˋ rúngˈˋnaˈ. 14 Co̱ˈ lajalébˈˋ lɨ˜ féˈˋ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ, e júuˆ labaˈ eáangˊguɨ lɨti˜: “Jmiˈneáangˋ jaléngˈˋ dseaˋ rúnˈˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ jmiˈneáangˋ uøˈˊ.” 15 Jo̱ song jmooˋnaˈ ta˜ jɨ́ɨngˋ o̱si ta˜ tɨ́ɨngˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e sɨɨng˜naˈ, jo̱baˈ niˈíimˉ lají̱i̱ˈ˜ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ e seaˋ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ e cangɨ́ɨngˋnaˈ e cacuøˊ Fidiéeˇ.

Jaléˈˋ e lɨ́ˋ dsíiˊ dseaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ jo̱guɨ jaléˈˋ e iing˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ

16 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ la guíingˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ: Güɨlɨseemˋbaˈ contøøngˉ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱ lajo̱baˈ jaˋ jmitíˆnaˈ lají̱i̱ˈ˜ e lɨ́ˋ óoˊnaˈ. 17 Dsʉco̱ˈ jaléˈˋ e lɨ́ˋ dsiˋnaaˈ do jaˋ cǿøngˋ røøˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e iing˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱guɨ jaléˈˋ e iing˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ jaˋ cǿøngˋ røøˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e lɨ́ˋ dsiˋnaaˈ do. Dsʉco̱ˈ lajɨˋ tú̱ˉ e na jaˋ røøˋ cǿøngˋ quiáˈˉ, jo̱baˈ jaˋ cuǿøngˋ e jméeˆ ˈnʉ́ˈˋ lají̱i̱ˈ˜ e lɨ́ˋ áaˊnaˈ do. 18 Dsʉˈ song ˈnʉ́ˈˋ seemˋbaˈ e quie̱ˊ nifɨˊ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ quíiˉnaˈ, jo̱baˈ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Moi˜ do joˋ quiʉˈˊ ta˜ quíiˉnaˈ lana jóng.

19 Jo̱ jaˋ e huɨ́ɨngˊ e jǿøˆnaaˈ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ cá̱ˋ fɨˊ gaˋ jo̱guɨ jmóorˋ lají̱i̱ˈ˜ e lɨ́ˋ dsíirˊ yaaiñ˜ faˈ jaléˈˋ e la: mɨ˜ ˈléeˊ jaléngˈˋ dseañʉˈˋ o̱si jaléngˈˋ dseamɨ́ˋ e güɨɨiñˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ i̱ o̱ˈ quiáˈrˉ, o̱si mɨ˜ jmóoˋ dseaˋ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e jiéˈˋguɨ, o̱si mɨ˜ jmóorˋ jaléˈˋguɨ e jaˋ tíiˊ ta˜ e quɨ́ˈˉ tɨ́ɨiñˋ jmóorˋ, 20 o̱si mɨ˜ jmiféngˈˊ dseaˋ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ, jo̱guɨ mɨ˜ jmóorˋ ta˜ dseaˋ láangˋ, o̱si mɨ˜ ˈníˈˋ níiˉ dseaˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ rúiñˈˋ, o̱si mɨ˜ jmóorˋ ta˜ jɨ́ɨngˋ, o̱si mɨ˜ suuiñˋ laco̱ˈguɨ la lɨ́ɨngˊ jaangˋguɨ dseaˋ, o̱si mɨ˜ jmɨnábˉ lɨguíiñˉ, o̱si mɨ˜ iiñ˜ e íˋbre sɨlɨ́ɨˈrˇ jaléˈˋ e seaˋ, o̱si mɨ˜ ˈnaamˋbre quiáˈˉ rúiñˈˋ co̱ˈ jaˋ røøˋ sɨ́ɨiñˋ, o̱si mɨ˜ jí̱i̱ˈ˜ laˈóˈˋ íˋbre tɨˊ dsíirˊ sɨ́ɨiñˋ, 21 o̱si mɨ˜ dsihuɨ́ɨiñˊ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ, o̱si mɨ˜ jmóorˋ ta˜ jngangˈˊ rúngˈˋ, o̱si mɨ˜ jmóorˋ ta˜ ɨ̱́ˈˋ, o̱si mɨ˜ dsíngˈˉ cúiñˆ, o̱si mɨ˜ jmóoˋbɨguɨr jaléˈˋ e gaˋ e jiéˈˋ cajo̱. Jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ caléˈˋ catú̱ˉ laco̱ˈguɨ nɨcafɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ ie˜ lamɨ˜ jéengˊguɨ do e jaléngˈˋ dseaˋ i̱ quɨ́ˈˉ tɨ́ɨngˋ jmóoˋ jaléˈˋ e gaˋ lajo̱, jo̱baˈ i̱ dseaˋ íˋ jaˋ niñíiñˋ e Fidiéeˇ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈrˉ, jo̱guɨ jaˋ niñíiñˋ guiéeˆ quiáˈrˉ e cuøˈˊ Fidiéeˇ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ cajo̱.

22 Dsʉˈ mɨ˜ seengˋ dseaˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, co̱ˈ laˈeáangˊ e Jmɨguíˋ dobaˈ jmiˈneáangˋ rúiñˈˋ, jo̱guɨ e iáangˋ dsíirˊ, jo̱guɨ e seeiñˋ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ rúiñˈˋ, jo̱guɨ e féngˈˊ dsíirˊ quiáˈˉ rúiñˈˋ, jo̱guɨ e guiúiñˉ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ rúiñˈˋ, jo̱guɨ guiʉ́bˉ éerˋ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ rúiñˈˋ, jo̱guɨ jmiti˜bre lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e cuørˊ, 23 jo̱guɨ jaˋ jmɨcǿøngˈ˜ yaaiñ˜ jee˜ dseaˋ rúiñˈˋ, jo̱guɨ jaˋ jmóorˋ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ quiʉˈrˊ yaaiñ˜. Jo̱guɨ lajɨbˋ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ cǿøngˋ røøˋ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ la. 24 Jo̱guɨ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ lafaˈ cató̱ˉ fɨˊ dseˈˋ crúubˆ jaléˈˋ e gaˋ e jmóorˋ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ e lɨ́ˋ dsíirˊ yaaiñ˜, jo̱ lajo̱baˈ caˈnaamˋbre quiáˈˉ e jo̱. 25 Jo̱ co̱ˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéebˇ nɨse̱e̱ˉnaaˈ, jo̱baˈ ˈnéˉ cuǿøˆ fɨˊ yee˜naaˈ e e Jmɨguíˋ dob quie̱ˊ nifɨˊ quíˉiiˈ.

26 Jo̱guɨ jaˋ ˈnéˉ jmɨcǿøngˈ˜ yee˜naaˈ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ o̱ˈguɨ nijmɨjløngˈˆ yee˜naaˈ o̱ˈguɨ nijmóˆooˈ dsihuɨ́ɨngˊnaaˈ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ cajo̱.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes