Add parallel Print Page Options

Luaa waa na ñeˈcatsjo̱o̱ya cantyja ˈnaaⁿˈ ñˈoomwaaˈ: Cwii tyochjoo meiiⁿ na matsonaˈ na nloˈñom ˈnaaⁿˈ tsotye na jnda̱ tueˈ, ndoˈ na luaaˈ tseixmaⁿ, tjaaˈnaⁿ na cwichuiiˈ juu ñequio cwii moso na seijnda tsotye, meiiⁿ chaˈtso ˈnaaⁿˈ tsotyeeⁿ laˈxmaⁿnaˈ ˈnaaⁿˈaⁿ. Mˈaⁿ nnˈaⁿ na cwiteixˈee juu, ndoˈ na cwijndooˈna tsˈiaaⁿ ˈnaaⁿˈaⁿ hasta nncueˈntyjo̱ chu na jnda̱ seijndaaˈñe tsotyeeⁿ. Mati maluaaˈ matseijomnaˈ jaa nnˈaⁿ na cwilaˈyuuˈa. Ee cwii tjo̱o̱cheⁿ na jndya̱a̱ya ñˈoom na catseiyuˈ tsˈaⁿ ñequio Cristo, tyomˈaaⁿya nacje ˈnaaⁿ chaˈtso nnom na quitˈmaⁿ nˈom nnˈaⁿ na cantyja ˈnaaⁿ joonaˈ ntyjaaˈya nˈomna na nluiˈnˈmaaⁿndyena. Sa̱a̱ quia na tueˈtyjo̱ xjeⁿ na ntyjii Tyˈo̱o̱tsˈom, jñoom Jnaaⁿ. Tuiiñe jnda cwii yuscu. Tyomˈaaⁿ nacjee ˈnaaⁿˈ ljeii na matsa̱ˈntjomnaˈ. Jñoom na nntseicandyaañê jaa na tyomˈaaⁿya nacje ˈnaaⁿˈ ljeiiˈñeeⁿ, cha nda̱a̱ nncoˈñom Tyˈo̱o̱tsˈom jaa na nncwjaaˈñê na cwiluiindyo̱ ntseinaaⁿ.

Ndoˈ cha na mˈmo̱ⁿndyeyunaˈ na cwiluiindyoˈ ntseinaaⁿ jñoom Espíritu na tseixmaⁿ Jnaaⁿ naquiiˈ nˈomˈyoˈ ndoˈ nqueⁿ mañequiaaⁿ na cwinduˈyoˈ: “Tsotya̱ya Tyˈo̱o̱tsˈom.” Joˈ na cwiluiindyuˈ jnaaⁿ, nchii cweˈ tsˈaⁿ na mandiˈntjomtyeⁿ nnom patrom. Ndoˈ ncˈe na cwiluiindyuˈ jnaaⁿ, juu na nñequiaaⁿ na nndaaˈ Cristo, mati ˈu nndaˈ.

Mˈaaⁿˈ tsˈom Pablo cantyja ˈnaaⁿ nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈ

Jachˈee xuee quia na tyootaˈjnaⁿˈyoˈ Tyˈo̱o̱tsˈom, tyondyeˈntjomˈtyeⁿˈyoˈ nda̱a̱ ntyˈo̱o̱nˈom na tyolue nnˈaⁿ na jeeⁿ tˈmaⁿ ñˈoom laˈxmaⁿ, meiiⁿ tiyuuˈ na laˈxmaⁿnaˈ nqueⁿ. Sa̱a̱ jeˈ na cwitaˈjnaⁿˈyoˈ Tyˈo̱o̱tsˈom, oo yati na nlˈuuya na mawajnaⁿˈaⁿ ˈo, ¿chiuu waayu na cwilcweˈnndaˈyoˈ na ntyjaaˈ nˈomˈyoˈ na nluiˈnˈmaaⁿndyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ ˈnaⁿ na tijnda̱naˈ ndoˈ tilˈuenaˈ, na nndyeˈntjomˈtyeⁿˈnndaˈyoˈ nda̱a̱naˈ? 10 ˈO ndicwaⁿ na cwitjeiˈyoˈ cwenta na niom ncuee na tˈmati laxmaⁿnaˈ, ndoˈ mati cantyja ˈnaaⁿˈ chiˈndaa ñequio ntˈom ncuee na cwitjeiiˈ nnˈaⁿ cwenta na jeeⁿ tˈmaⁿ laˈxmaⁿnaˈ, ndoˈ mati na cwitjom ndyu. 11 Ndoˈ na nmeiiⁿˈ cwilˈaˈyoˈ, jeeⁿ matseicatyˈuenaˈ ja na cweˈ tsˈiaaⁿˈndyo tsˈiaaⁿ na tyotsˈaaya quiiˈntaaⁿˈyoˈ.

12 ˈO nnˈaⁿya na cwilaˈyuˈyoˈ ñˈeⁿ Cristo, macaⁿˈa nda̱a̱ˈyoˈ na calcweˈyoˈ na ntyjaaˈ nˈomˈyoˈ ñˈoommeiⁿˈ chaˈxjeⁿ mˈaaⁿ candyaandyo̱ cantyja ˈnaaⁿˈ joonaˈ. Meiiⁿ na mayuuˈ tyootaˈwiˈyoˈ ja sa̱a̱ matseijomnaˈ na ljoˈ cwilˈaˈyoˈ. 13 Manquiujndaaˈndyoˈ quia tjo̱nquiajndya̱a̱ ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom nda̱a̱ˈyoˈ, tˈo̱o̱ⁿya na wiiˈa. 14 Ndoˈ juu tycuˈñeeⁿ na tjo̱ⁿya, cwajndii tyochˈeenaˈ ja, sa̱a̱ meiiⁿ na ljoˈ, tîcalˈaˈyoˈ na tyˈaaˈyoˈ ja. ˈO toˈñoomˈyoˈ ja na chaˈcwijom cwiluiindyo̱ cwii ángel, chaˈcwijom nquii Cristo Jesús ja. 15 Quia joˈ ¿chiuu tuii na jeˈ taneiⁿˈyoˈ ja chaˈxjeⁿ quialjoˈ? Ee macwjiˈyuuˈndyo̱ cantyja ˈnaⁿˈyoˈ chiuu tyomˈaaⁿˈ nˈomˈyoˈ, hasta meiiⁿ na nˈomnda̱a̱ˈyoˈ nntjeiˈyoˈ na nntiomˈyoˈ nˈom no̱o̱ⁿ. 16 ¿Aa machˈeeyuunaˈ nquiuˈyoˈ na jndo̱ya ˈo ncˈe matseina̱ⁿya ñˈoom na mayuuˈ nda̱a̱ˈyoˈ?

17 Joo naⁿmˈaⁿˈ na cwiñequiana ñˈoom nda̱a̱ˈyoˈ, jeeⁿ queeⁿ nˈomna na nlaˈjomndyoˈ ñˈeⁿndyena, sa̱a̱ tixcwe ee lˈue nˈomna na nto̱ⁿˈndyoˈ ñˈeⁿndyô̱ cha ñenquieena nlaˈñˈoomˈndyoˈ joona. 18 Ee ya na cwilaˈneiiⁿˈndye naⁿˈñeeⁿ ˈo, xeⁿ xcweeˈ nˈomna ñˈeⁿndyoˈ. Ndoˈ majndeiiticheⁿ quia na ticañˈa̱ⁿya ñˈeⁿndyoˈ. 19 ˈO ntseindaaya cwiicheⁿ cwiindiiˈ na maquiinaˈ ja cantyja ˈnaⁿˈyoˈ chaˈxjeⁿ na maquiinaˈ cwii yuscu na matseincuii, maljoˈ na nntjo̱ⁿ hasta xjeⁿ na nntseiluiiˈnaˈ Cristo naquiiˈ nˈomˈyoˈ. 20 Toom cweˈ na ñˈa̱ⁿya ñˈeⁿndyoˈ jeˈ chaˈ nncjuˈnaaⁿñenaˈ na ñomquiaˈti nntseina̱ⁿ nda̱a̱ˈyoˈ, ee ñˈoom na mayuuˈcheⁿ matseiñˈeeⁿˈñenaˈ ja cantyja ˈnaⁿˈyoˈ.

Ñˈoom cantyja ˈnaaⁿˈ Agar ñequio Sara

21 ˈO na lˈue nˈomˈyoˈ na ñeˈcˈomˈyoˈ na cje ˈnaaⁿˈ ljeii na tqueⁿ Moisés, canduˈyoˈ no̱o̱ⁿ: ¿Aa tyoondyeˈyoˈ chiuu matso juunaˈ? 22 Matso ljeiiˈñeeⁿ na tˈom we ntseinda Abraham. Cwii tsaⁿˈñeeⁿ tuiiñe jnda tsaⁿscu na tyondiˈntjomtyeⁿ nda̱a̱na, ndoˈ cwiicheⁿ tuiiñe jnda scuuˈ nqueⁿ, Saraˈñeeⁿ titseixmaaⁿ tsˈaⁿ na mˈaaⁿ candyaañe. 23 Jnaaⁿ na seincuii yuscu na tyondiˈntjomtyeⁿ nda̱a̱na, tuiiñe chaˈxjeⁿ cwiluiindye meiⁿnquia yoˈndaa, sa̱a̱ jnaaⁿ na tuiiñe jnda scuuˈ nqueⁿ, tuiiñe ncˈe ñˈoom na jnda̱ tso Tyˈo̱o̱tsˈom na nntsˈaaⁿ. 24 Ñˈoomwaaˈ tseixmaⁿnaˈ ñˈoom tjañoomˈ. Ee we yolcuˈñeeⁿ laˈxmaⁿna we ñˈoom na maxjeⁿ ntseicanda̱a̱ˈñenaˈ. Cwii ñˈoomˈñeeⁿ maˈmo̱ⁿnaˈ Sjo̱ Sinaí, ndoˈ nnˈaⁿ na mˈaⁿ nacjeˈnaaⁿˈ ñˈoomˈñeeⁿ cwiluiindyena nnˈaⁿ na cwindyeˈntjomtyeⁿ. 25 Juu ñˈoom Agar maˈmo̱ⁿnaˈ sjo̱ Sinaí na mˈaaⁿnaˈ ndyuaa Arabia, na juu sjo̱ˈñeeⁿ matseijomnaˈ chaˈna Jerusalén na waa jeˈ, ee nnˈaⁿ tsjoomˈñeeⁿ cwindyeˈntjomtyeⁿna nnom ljeii na tqueⁿ Moisés. 26 Sa̱a̱ juu tmaaⁿˈ nnˈaⁿ Jerusalén na waa jo nandye na laˈxmaaⁿya, mˈaaⁿ candyaañenaˈ, ticandiˈntjomnaˈ nnom ljeii na tqueⁿ Moisés. 27 Ee mawaa ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na teiljeiinaˈ na tyoñequiaa Isaías teiyo. Matsonaˈ:

ˈU yuscu na titsjaaⁿndyuˈ na tjaaˈnaⁿ ntseindaˈ,
jndeii catseixuaˈ na neiⁿˈ,
ˈu na ticaljeiˈ chiuu nlquiinaˈ tsˈaⁿ na nntseincuii,
jndeii catseixuaˈ na mancoˈ na neiⁿˈ,
ee jndyendyeti ntseinda yuscu na tyootseincuii
nchiiti chaˈtsondye tyjelcoom.

28 ˈO nnˈaⁿya na cwilaˈyuˈyoˈ, laˈxmaaⁿya chaˈna Isaac, ee mati jaa cwiluiindyo̱ ntseinda Tyˈo̱o̱tsˈom na tsoom nnom Abraham na ncˈom. 29 Sa̱a̱ chaˈxjeⁿ juu jnda Abraham na tuiiñe chaˈxjeⁿ meiⁿquia tsˈaⁿ, tyocoˈweeⁿˈeⁿ Isaac na tuiiñe ncˈe Espíritu Santo, maluaaˈ waa jeˈ. 30 Sa̱a̱ ñˈoom na tso Tyˈo̱o̱tsˈom nnom Abraham na teiljeii, luaa matsonaˈ: “Caleintyjo̱ˈ tsaⁿscu na mandiˈntjomtyeⁿ njomˈ ñequio jnaaⁿ, ee ticwanaaⁿ na nncoˈñoom ˈnaⁿˈ na waa, jnda scuˈ nncuˈ nncoˈñom.” 31 Joˈ chii ˈo nnˈaⁿya, tilaˈxmaaⁿya ntseinda yuscu na ñejndiˈntjomtyeⁿ. Laxmaaⁿya ntseinda yuscu na mˈaaⁿ candyaañe.

Bible Gateway Sponsors