A A A A A
Bible Book List

Gálatas 3 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jna˜ e la guíingˋguɨ

¡I̱ jmɨcaang˜ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ gálatas! ¿Jialɨˈˊ caˈuíingˉ e cajgiéengˊ óoˊnaˈ e joˋ ˈgaˈˊ lɨˊ nʉ́ʉˈ˜naˈ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ? Dsʉco̱ˈ lajeeˇ e nɨcaguiሠjneaˈˆ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ, røøbˋ nɨcaˈéeˆnaaˈ ˈnʉ́ˈˋ e˜ uiing˜ e catángˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ. Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jo̱ iin˜n e jmiguiéngˈˊ áaˊnaˈ e jaˋ caˈíingˈ˜naˈ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ laˈeáangˊ e jmitíˆnaˈ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Moi˜, co̱ˈ caˈíimˈ˜baˈ dsʉˈ laˈeáangˊ e cajáangˈ˜ yaang˜naˈ fɨˊ jaguóˋ Dseaˋ Jmáamˉ. Dseángˈˉ bó̱ˉjiʉ lɨ́ɨngˊnaˈ, co̱ˈ laˈuii˜ caˈuíingˉnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéebˇ, jo̱guɨ lana lɨ́ɨngˉnaˈ e quɨ́ɨˈ˜baˈ jmɨɨ˜ e seemˋbɨˈ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jí̱i̱ˈ˜ bíˋ quíiˉnaˈ yaang˜naˈ. Jo̱ jaˋ e ta˜ calɨˈíingˆ quíiˉnaˈ lají̱i̱ˈ˜ e caˈíingˈ˜naˈ quiáˈˉ Fidiéeˇ lajeeˇ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ song lanaguɨ nɨˈiing˜naˈ nicá̱ˆnaˈ fɨˊ jiébˈˋ. Jo̱baˈ mɨ˜ cuøˈˊ Fidiéeˇ ˈnʉ́ˈˋ Jmɨguíˋ quiáˈrˉ laco̱ˈ sɨˈíˆ jo̱guɨ jmóorˋ jaléˈˋ e quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ, dsʉˈ jaˋ cajméerˋ lajo̱ uíiˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ jmitíˆnaˈ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Moi˜, co̱ˈ cajméeˋbre lajo̱ dsʉˈ laˈeáangˊ e cajáangˈ˜ yaang˜naˈ fɨˊ jaguóˋ Dseaˋ Jmáangˉ mɨ˜ cangɨ́ˋ e canʉ́ʉˉnaˈ júuˆ quiáˈˉbre.

Jo̱ güɨguiéngˈˊ áaˊnaˈ jial calɨ́ˉ có̱o̱ˈ˜ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham, co̱ˈ lalab féˈˋ Fidiéeˇ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈrˉ: “ Dseángˈˉ jábˈˉ calɨ́ngˉ yʉ́ʉˈ˜ Abraham júuˆ quiéˉe, jo̱baˈ caˈíinˈ˜nre e lɨ́ɨiñˊ jaangˋ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ.” Jo̱baˈ güɨguiéngˈˊ óoˊnaˈ cajo̱ e doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ dseángˈˉ jángˈˋ ˈñiaˈˊ fɨˊ jaguóˋ Fidiéeˇ, jí̱i̱ˈ˜ íbˋ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ jó̱o̱ˊ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham. Co̱ˈ lamɨ˜ jéengˊguɨ féˈˋ Fidiéeˇ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈrˉ e niˈímˈˋbre jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel e lɨiñˈˊ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ, dsʉˈ lají̱i̱ˈ˜ i̱ dseaˋ i̱ jángˈˋ yaang˜ fɨˊ jaguóˋbre. Jo̱ lanab lɨ́ɨˊ e júuˆ jloˈˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e cacuøˈrˊ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham mɨ˜ cajíñˈˉ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈrˉ lala: “Niˈeeˉ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ lajɨɨngˋ dseaˋ seengˋ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉˋ, Abraham.” Jo̱ lanab jí̱i̱ˈ˜ lɨ́ɨˊ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Jo̱ lajo̱baˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nijángˈˋ yaang˜ fɨˊ jaguóˋ Fidiéeˇ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ cajángˈˋ ˈñiaˈˊ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham, jo̱baˈ guiʉ́bˉ niˈéˉ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ íˋ.

10 Jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ɨˊ dsíiˊ e Fidiéebˇ niˈíngˈˋ írˋ e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ laˈeáangˊ e jmitir˜ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Moi˜, jo̱baˈ nibíibˉ Fidiéeˇ quiáˈˉ i̱ dseaˋ íˋ, co̱ˈ lalab féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈrˉ: “Dseángˈˉ nibíibˉ Fidiéeˇ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ jmiti˜ dseángˈˉ røøˋ contøøngˉ jaléˈˋ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈrˉ e caˈíngˈˋ Moi˜”. Jo dsʉˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜ nijmérˉ lajo̱. 11 Jo̱baˈ nɨne˜baaˈ røøˋ e jaˋ íngˈˋ Fidiéeˇ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ e lɨiñˈˊ dseaˋ i̱ jaˋ dseeˉ røøngˋ dsʉˈ uíiˈ˜ e jmitiñˈ˜ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Moi˜; dsʉco̱ˈ lalab féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ: “Jo̱ laˈeáangˊ e jáˈˉ lɨ́ɨngˋ jaangˋ dseaˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ Fidiéeˇ íñˈˋ i̱ dseaˋ íˋ e lɨiñˈˊ jaangˋ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ fɨˊ quinirˇ.” 12 Jo̱ e fɨˊ ni˜ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Moi˜ do jaˋ féˈˋ e ˈnéˉ nijángˈˋ yaang˜ dseaˋ fɨˊ jaguóˋ Fidiéeˇ; dsʉco̱ˈ lalab féˈˋ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do: “Jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmiti˜ dseángˈˉ røøˋ contøøngˉ e júuˆ jo̱, jo̱baˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ dob seeiñˋ cajo̱.” 13 Jo̱ Dseaˋ Jmáamˉ caquíirˊ dseeˉ quíˉiiˈ e laco̱ˈ jaˋ cabíingˉ Fidiéeˇ jneaa˜aaˈ, dsʉˈ o̱ˈ uíiˈ˜ e cajmitíˆnaaˈ dseángˈˉ røøˋ contøøngˉ lajɨˋ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Moi˜, co̱ˈ caquíirˊ dseeˉ quíˉiiˈ laˈeáangˊ e cabíingˉ Fidiéeˇ írˋ cuaiñ˜ quíˉ jneaa˜aaˈ, dsʉco̱ˈ lalab féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ: “Mɨ˜ júungˉ dseaˋ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ, jo̱baˈ cuøˊ li˜ e Fidiéebˇ bíiˉ quiáˈrˉ”. 14 Dsʉˈ laˈeáangˊ e caquíiˊ Dseaˋ Jmáangˉ dseeˉ quíˉiiˈ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ, lajo̱baˈ éeˋ Fidiéeˇ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel laco̱ˈguɨ nɨcaˈéerˋ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham lamɨ˜ jéengˊguɨ eáangˊ cajo̱. Jo̱ co̱ˈ Dseaˋ Jmáangˉ caquíiˊ dseeˉ quíˉiiˈ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ, lajo̱baˈ niˈíingˈ˜naaˈ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ laˈeáangˊ e cajáangˈ˜ yee˜naaˈ fɨˊ jaguórˋ, co̱ˈ lajo̱b júuˆ nɨcacuøˈrˊ jneaa˜aaˈ lamɨ˜ jéengˊguɨ.

Mɨ˜ cacuøˈˊ Fidiéeˇ júuˆ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham

15 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, co̱o̱ˋguɨ júuˆ e laco̱ˈ cuǿøngˋ líˋ sɨ́ngˉ dseaˋ: Faco̱ˈ jaangˋ dseaˋ lɨɨng˜ eeˋ júuˆ sɨ́ɨiñˋ có̱o̱ˈ˜ jaangˋguɨ dseaˋ, jo̱guɨ caráangˉ majíˋ quiáˈrˉ quiáˈˉ e júuˆ do, jo̱guɨ caté̱e̱rˋ niguóorˋ ni˜, jo̱ mɨ˜ ningɨ́ˋ jo̱, jo̱baˈ joˋ cuǿøngˋ faˈ nijgiéengˉguɨ jí̱i̱ˈ˜ camɨ́ˈˆ júuˆ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ nɨto̱o̱˜ e ni˜ majíˋ do. 16 Jo̱guɨ Fidiéeˇ cajmɨrǿrˋ júuˆ có̱o̱ˈ˜ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham có̱o̱ˈ˜guɨ jaangˋ dseaˋ sɨju̱ˇ dseaˋ do. Güɨlɨñíˆbɨˈ cajo̱ e jaˋ tó̱o̱ˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ faˈ e cajmɨrǿrˋ e júuˆ do quiáˈˉ fɨ́ɨngˊ dseaˋ sɨju̱ˇ Abraham, co̱ˈ quiáˈˉ jaamˋ dseaˋ e féˈˋ e fɨˊ ni˜ jiˋ do, jo̱ íbˋ Dseaˋ Jmáangˉ. 17 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ e júuˆ la: Fidiéeˇ cacuøˈrˊ júuˆ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham jo̱guɨ cajmɨrǿrˋ júuˆ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do cajo̱. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋguɨ cuatrocientos treinta ji̱i̱ˋ lajo̱, caˈíngˈˋ Moi˜ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ; dsʉˈ e júuˆ jo̱ jaˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ faˈ niguiéngˉ caˈˊ e júuˆ e cajmɨrǿˋ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham do lamɨ˜ jéengˊguɨ, o̱ˈguɨ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ niˈnángˉ e joˋ ta˜ íingˆ e júuˆ jo̱ cajo̱. 18 Faco̱ˈ jaléˈˋ e cuøˈˊ Fidiéeˇ jneaa˜aaˈ do íingˈ˜naaˈ laˈeáangˊ e jmitíˆnaaˈ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Moi˜ do, jo̱baˈ jaˋ cacuøˊ Fidiéeˇ e iáangˋ dsíirˊ e jo̱ faco̱ˈ lajo̱. Dsʉˈ Fidiéeˇ cajmiti˜bre e júuˆ e cajmɨrǿrˋ có̱o̱ˈ˜ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham e iáangˋ dsíirˊ, co̱ˈ lajo̱b júuˆ nɨcacuøˈrˊ dseaˋ do lamɨ˜ jéengˊguɨ.

19 Jo̱baˈ laco̱ˈ cuǿøngˋ feˇeeˈ, ¿jie˜ lɨ˜ íingˆ ta˜ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Moi˜? Co̱ˈ cacuøˊ Fidiéeˇ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do mɨ˜ cangɨ́ˋ e cajméerˋ júuˆ có̱o̱ˈ˜ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham e laco̱ˈ nilɨlíˈˆ dseaˋ jmɨgüíˋ e røøiñˋ dseeˉ. Jo̱ calɨˈíimˆ ta˜ e jo̱ cartɨˊ cagüéngˉ i̱ dseaˋ sɨju̱rˇ do, co̱ˈ e júuˆ e cajméeˋ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham lamɨ˜ jéengˊguɨ do féˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ i̱ dseaˋ sɨju̱rˇ dob. Jo̱ laˈuii˜ cangɨ́ɨngˋ Fidiéeˇ quiáˈˉ jaléngˈˋ ángeles i̱ lɨ́ɨngˊ guotɨɨrˉ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do, jo̱ íˋguɨ cangɨ́ɨiñˋ quiáˈˉ Moi˜, jo̱ Moi˜guɨ cartɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ dseaˋ Israel. 20 Dsʉˈ jaˋ faˈ dseángˈˉ la guíingˋ ˈneángˉ i̱ dseaˋ i̱ ningɨ́ngˉ e júuˆ do mɨ˜ e júuˆ jo̱ jáaˊ tɨˊ quiniˇ jaamˋ dseaˋ, co̱ˈ ˈñiabˈˊ Fidiéeˇ cangɨ́ɨiñˋ e júuˆ jo̱ fɨˊ quiniˇ Abraham.

E˜ uiing˜ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Moi˜

21 Jo̱ ¿su cuǿømˋ feˇeeˈ e e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Moi˜ do jaˋ cǿøngˋ røøˋ có̱o̱ˈ˜ e júuˆ e cajméeˋ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham do? ¡U̱˜, jaˋ lɨ́ɨˊ lajo̱¡ Dsʉco̱ˈ faco̱ˈ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do cuøˊ e seengˋ dseaˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ, jo̱baˈ faco̱ˈ lajo̱ cuǿømˋ seaˋ lɨˈíngˈˋ Fidiéeˇ dseaˋ e lɨiñˈˊ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ song jmitir˜ jaléˈˋ e júuˆ jo̱. 22 Dsʉˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ féˈˋ Fidiéeˇ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈrˉ, e lajɨɨmˋ dseaˋ jmɨgüíˋ dseángˈˉ jmitir˜ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ quiʉˈˊ dseeˉ quiáˈrˉ, jo̱ lajo̱baˈ Fidiéebˇ nicuǿˈrˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ cajángˈˋ yaang˜ fɨˊ jaguóˋ Dseaˋ Jmáangˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ júuˆ cacuørˊ lamɨ˜ jéengˊguɨ. Co̱ˈ lajo̱b júuˆ cajmɨrǿˋ Fidiéeˇ lají̱i̱ˈ˜ ie˜ mɨ˜ nʉ́ˈˉguɨ e nicuǿˈrˉ Moi˜ júuˆ quiáˈrˉ.

23 Jo̱ lajeeˇ nʉ́ˈˉguɨ e nigüéengˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la e laco̱ˈ jáˈˉ nilíiˋnaaˈ júuˆ quiáˈrˉ, jo̱baˈ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Moi˜ do jéengˋ jneaˈˆ lafaˈ ˈñúumˈ˜baaˈ laˈóˈˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ Israel cartɨˊ mɨ˜ jáˈˉ calɨ́ˉnaaˈ e cagüéngˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ caleáangˋ jneaˈˆ jee˜ dseeˉ quíˉiiˈ. 24 Jo̱ laco̱ˈ jaangˋ tiquiáˈˆ jiuung˜ jéeiñˋ dseaˋ ˈléengˈ˜ i̱ jmóoˋ íˋ quiáˈˉ jiuung˜ quiáˈrˉ, jo̱guɨ lajo̱b e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Moi˜ do quie̱ˊ nifɨˊ quíˉiiˈ cartɨˊ mɨ˜ catɨ́ˋ íˈˋ e calɨcuíingˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ caˈíngˈˋ Fidiéeˇ jneaa˜aaˈ e lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ laˈeáangˊ e cajáangˈ˜ yee˜naaˈ fɨˊ jaguóˋ Dseaˋ Jmáangˉ. 25 Dsʉˈ lanaguɨ e nɨcajáangˈ˜ yee˜naaˈ fɨˊ jaguóˋ dseaˋ do, jo̱baˈ joˋ ˈgaˈˊ lɨˊ quie̱ˊ nifɨˊ quíˉnaaˈ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do.

26 Dsʉco̱ˈ jneaa˜aaˈ, laˈeáangˊ e nɨcajáangˈ˜ yee˜naaˈ fɨˊ jaguóˋ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ nɨlɨ́ɨˊɨɨˈ jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ lana. 27 Jo̱ laˈeáangˊ e nɨcajgáangˉnaaˈ jmɨɨˋ e cuøˊ li˜ e lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ nɨlɨ́ɨˊnaaˈ lafaˈ jaamˋ dseaˋ có̱o̱ˈr˜ lana. 28 Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jaˋ e lɨ́ɨˊ si lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ Israel o̱si o̱ˈ lajo̱ é, si dseaˋ sɨˈnɨɨmˇbɨ é o̱si o̱ˈ lajo̱ cajo̱, si lɨ́ɨˊbɨ́ɨˈ dseañʉˈˋ o̱si dseamɨ́ˋ é; dsʉco̱ˈ song se̱e̱ˉnaaˈ cøøngˋ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ lafaˈ jaamˋ dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ lajaléˈˋnaaˈ có̱o̱ˈr˜ jóng. 29 Jo̱ co̱ˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáamˉ nɨlɨ́ɨˊguɨ́ɨˈ, jo̱baˈ dseaˋ sɨju̱ˇ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham lɨ́ɨˊɨɨˈ cajo̱, jo̱baˈ dseángˈˉ catɨ́ɨˉbaaˈ lají̱i̱ˈ˜ e cajíngˈˉ Fidiéeˇ e nicuǿˈrˉ dseaˋ quiáˈrˉ lamɨ˜ jéengˊguɨ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes