A A A A A
Bible Book List

Gálatas 2 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ caˈíngˈˋ dseaˋ apóoˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ caguiaangˉguɨ do júuˆ quiáˈˉ Paaˉ

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ guiquiʉ̱ˊ jiingˋ lajo̱, cangóbˉtú̱u̱ fɨˊ Jerusalén co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ siiˋ Bernabé, jo̱ jeemˉbɨ́ɨ jaangˋguɨ dseaˋ rúˈˋnaaˈ i̱ siiˋ Tito cajo̱. Dsʉˈ cangóˉbaa fɨˊ jo̱, co̱ˈ lajo̱b júuˆ cajmeaˈˊ Fidiéeˇ jnea˜. Jo̱ mɨ˜ caguiéˉe fɨˊ Jerusalén, caseángˈˊnaaˈ fɨˊ co̱o̱ˋ lɨ˜ jaˋ ˈgaˈˊ lɨˊ dseaˋ jǿøˉ có̱o̱ˈ˜ co̱o̱ˋ tú̱ˉ mɨ́ɨngˈ˜ dseaˋ i̱ sɨˈneaangˇ i̱ teáangˉ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ do, jo̱ lajeeˇ jo̱ cafɨ́ɨˉɨre lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e guiaaˉ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel e quiáˈˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ dseeˉ quiáˈrˉ. Dsʉˈ cajméˉe lajo̱, co̱ˈ jaˋ iin˜n e jaˋ niˈíngˈˋ i̱ dseaˋ teáangˉ nifɨˊ do jaléˈˋ ta˜ e nɨcajméˉe, co̱ˈ song lajo̱, jo̱baˈ jaˋ niˈíngˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ caguiaangˉguɨ e ta˜ e nɨcajméˉe do jóng. Dsʉˈ jalémˈˋ dseaˋ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ Jerusalén røøbˋ casɨ́ɨiñˉ có̱o̱ˈ˜ jnea˜, jo̱ jaˋ cajméerˋ laguidseaangˆ e niˈíngˈˋ Tito e li˜ fɨˊ ngúuˊ táaiñˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ quɨ́ˈˉ tɨ́ɨngˋ dseaˋ Israel e jmóorˋ, co̱ˈ dseaˋ griegob lɨiñˈˊ do jo̱ jaˋ lɨ́ɨiñˊ dseaˋ Israel. Dsʉˈ e jáˈˉ, i̱ lɨɨng˜ dseaˋ i̱ jmɨcaang˜ e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ calɨˈiiñ˜ faˈ Tito niˈíñˈˋ e li˜ fɨˊ ngúuˊ táaiñˋ do lɨ́ˈˆ laco̱ˈ lɨtɨ́ɨngˋ dseaˋ Israel. Jo̱ i̱ dseaˋ do cangotáaiñˈ˜ jee˜ jneaˈˆ e laco̱ˈ cá̱rˋ cuente jial guiʉ́ˉ se̱e̱ˉnaaˈ laˈeáangˊ e cajáangˈ˜ yee˜naaˈ fɨˊ jaguóˋ Dseaˋ Jmáangˉ, co̱ˈ i̱ dseaˋ do iiñ˜ faˈ jneaˈˆ nisɨɨ˜naaˈ røøˋ e dseángˈˉ ˈnéˉ nijmitíbˆtú̱u̱ˈ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Moi˜ do e laco̱ˈ niˈíingˉ dseeˉ quíˉnaaˈ. Dsʉˈ dseángˈˉ jaˋ cajmitíˆnaaˈ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ laco̱ˈ iing˜ i̱ dseaˋ i̱ jmɨcaang˜ do e laco̱ˈ jaˋ nilɨsɨ́ɨngˉ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e guiaˋnaaˈ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ quiáˈˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ dseeˉ quiáˈrˉ, co̱ˈ ii˜naaˈ e ta˜ óoˊnaˈ e dseángˈˉ jábˈˉ e júuˆ jo̱, jo̱ có̱o̱ˈ˜ jí̱i̱ˈ˜ e júuˆ jo̱b laangˋ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ.

Jo̱ lajaléngˈˋ dseaˋ i̱ sɨˈneaangˇ e teáaiñˉ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ jaˋ cajíñˈˉ faˈ e jnea˜ nijmɨsɨ́ɨnˆn lají̱i̱ˈ˜ e júuˆ e guiaaˉ do. Dsʉˈ jaˋ e lɨ́ɨˊ quiéˉ jnea˜ i̱i̱ˋ i̱ dseaˋ íˋ, co̱ˈ røøbˋ lɨ́ɨˊnaaˈ lajaléˈˋnaaˈ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ. Jo̱ jaˋ cajméeˋ i̱ dseaˋ do faˈ cajmɨsɨ́ɨiñˉ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e guiaaˉ do, co̱ˈ calɨlíˈˆbre e Fidiéeˇbingˈ cacuøˈˊ jnea˜ e ta˜ e jmóoˋo la lana quiáˈˉ e guiaaˉ e júuˆ jo̱ fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel, jo̱ lajo̱bɨ Fidiéeˇ cajo̱ cacuøˈˊbre Tʉ́ˆ Simón ta˜ guiaˊ e júuˆ jo̱ fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel. Jo̱ calɨlíˈˆ i̱ dseaˋ do e Fidiéeˇbingˈ caˈnáangˉ Tʉ́ˆ Simón e nilíiñˉ dseaˋ apóoˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ guiaˊ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ Israel, jo̱ lajo̱b cajo̱ caˈnáangˉ Fidiéeˇ jnea˜ e nilíinˉn dseaˋ apóoˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e laco̱ˈ niguiaaˆ e júuˆ jo̱ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel.

Jo̱ Tiáa˜ có̱o̱ˈ˜guɨ Tʉ́ˆ Simón jo̱guɨ Juan i̱ sɨˈneaangˇ e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ teáangˉ nifɨˊ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, íˋbingˈ i̱ calɨlíˈˆ e Fidiéeˇbingˈ i̱ cacuøˈˊ jnea˜ e ta˜ jo̱ e iáangˋ dsíirˊ. Jo̱ laco̱ˈ calɨta˜ dsíiˊ i̱ dseaˋ íˋ e røøbˋ ta˜ jmooˉnaaˈ có̱o̱ˈr˜, co̱ˈ røøbˋ júuˆ e guiaˋnaaˈ do, jo̱baˈ casá̱ˈˉbre guóoˋnaaˈ, jnea˜ có̱o̱ˈ˜ Bernabé, jo̱ catɨguaˇ júuˆ quíˉnaaˈ e jneaˈˆ nidsijmóˆnaaˈ ta˜ guiaˊ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel, jo̱guɨ i̱ dseaˋ íˋ nidsijméerˉ ta˜ lajo̱b cajo̱ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel. 10 Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ labaˈ casɨ́ˈˉguɨr jneaˈˆ e nijmiguiéngˈˊ dsiˋnaaˈ e jmɨcó̱o̱ˈ˜naaˈ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ tiñíingˉ i̱ neáangˊ fɨˊ Jerusalén, dsʉˈ jneaˈˆ jéemˊ nɨcajmɨˈúungˋnaaˈ e jmooˉnaaˈ lajo̱.

Mɨ˜ caˈgaangˋ Paaˉ quiáˈˉ Tʉ́ˆ Simón fɨˊ Antioquía

11 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cangóˉo fɨˊ Antioquía, jo̱ lajeeˇ jo̱b caguiéˉ Tʉ́ˆ Simón fɨˊ jo̱, jo̱ cajíimˉbaare dseángˈˉ fɨˊ quinirˇ lana, co̱ˈ jaˋ dseengˋ jaléˈˋ e cajméerˋ do. 12 Co̱ˈ lajeeˇ e nʉ́ˈˉguɨ niguilíingˉ co̱o̱ˋ tú̱ˉ mɨ́ɨngˈ˜ dseaˋ Israel i̱ cuíingˋ rúngˈˋ có̱o̱ˈ˜ Tiáa˜, co̱lɨɨm˜ gøˈˊ Tʉ́ˆ Simón có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel. Dsʉˈ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ caguilíingˉ íˋ, cajíimˋ ˈñiaˈrˊ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel do, o̱ˈguɨ gøˈˊguɨr co̱lɨɨng˜ có̱o̱iñˈ˜ do cajo̱, co̱ˈ ˈgǿmˈˋbre jaléngˈˋ dseaˋ Israel i̱ quiʉˈˊ ta˜ e tó̱o̱ˋ li˜ fɨˊ ngúuˊ táangˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel. 13 Jo̱ i̱ dseaˋ Israel caguiaangˉguɨ i̱ neáangˊ fɨˊ Antioquía i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ canaaiñˋ éerˋ laco̱ˈguɨ Tʉ́ˆ Simón nañiˊ faˈ nɨñiˊbreˈr e jaˋ dseengˋ jaléˈˋ e jmóorˋ do, jo̱ latɨˊ Bernabé canaaiñˋ éerˋ lajo̱ ie˜ jo̱ cajo̱. 14 Dsʉˈ mɨ˜ calɨlíˈˆi e jaˋ røøˋ ta˜ éeˋ i̱ dseaˋ do, co̱ˈ jaˋ cǿøngˋ røøˋ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ caˈgaanˉ quiáˈˉ Tʉ́ˆ Simón fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ teáangˉ do ie˜ jo̱, jo̱ cafɨ́ɨˉɨre lala: “ˈNʉˋ calɨsénˈˋ e lɨnˈˊ dseaˋ Israel, jo̱ nɨcajmeeˈˉ e lafaˈ jaˋ lɨnˈˊ dseaˋ Israel, dsʉco̱ˈ joˋ jmitíˈˆ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ quɨ́ˈˉ tɨ́ɨngˋ dseaˋ íˋ mɨ˜ caquiéˈˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel. Jo̱ ¿jialɨˈˊ lana iinˈ˜ e niquiʉ́ˈˆ ta˜ laguidseaangˆ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel e laco̱ˈ nijmitir˜ jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ quɨ́ˈˉ tɨ́ɨngˋ dseaˋ Israel jo̱ lajo̱baˈ uíiñˉ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ? Dseángˈˉ jaˋ dseengˋ laco̱ˈ ɨˊ oˈˊ.”

Jial íngˈˋ Fidiéeˇ dseaˋ e jaˋ røøiñˋ dseeˉ fɨˊ quinirˇ

15 Jo̱guɨ ˈnʉˋ, Tʉ́ˆ Simón, co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jnea˜, dseaˋ Israel lɨ́ɨˊnaaˈ latɨˊ mɨ˜ cangáamˈ˜baaˈ, jo̱guɨ jaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ la lɨ́ɨngˊ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel i̱ ɨˊ dsiˋnaaˈ e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ dseeˉ dseaˋ quiˊ, co̱ˈ jaˋ jmitir˜ jaléˈˋ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Moi˜ e quɨ́ˈˉ tɨ́ɨngˋnaaˈ dseaˋ lɨ́ɨˊɨɨˈ dseaˋ Israel. 16 Dsʉˈ jneaa˜aaˈ nɨne˜baaˈ røøˋ e jaˋ íngˈˋ Fidiéeˇ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ dsʉˈ uíiˈ˜ e jmitir˜ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do, co̱ˈ nɨne˜baaˈ e jí̱i̱ˈ˜ e jáangˈ˜ yee˜naaˈ fɨˊ jaguóˋ Dseaˋ Jmáamˉ, lajo̱baˈ íngˈˋ Fidiéeˇ jneaa˜aaˈ e jaˋ dseeˉ røøˉnaaˈ fɨˊ quinirˇ. Co̱ˈ Fidiéeˇ jíñˈˉ e jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ lɨ́ɨiñˊ dseaˋ i̱ jaˋ røøngˋ dseeˉ fɨˊ quiniˇ dseaˋ do dsʉˈ uíiˈ˜ e jmitir˜ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Moi˜.

17 Jo̱ song jmɨˈúungˋnaaˈ jial niˈíngˈˋ Fidiéeˇ jneaa˜aaˈ e jaˋ dseeˉ røøˉnaaˈ fɨˊ quinirˇ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱ lajeeˇ jo̱b calɨlíˈˆnaaˈ e lɨ́ɨˊɨɨˈ dseaˋ dseeˉ dseaˋ quiˊ cajo̱, co̱ˈ jaˋ cajmitíˆnaaˈ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ do, dsʉˈ o̱ˈ Dseaˋ Jmáangˉ dseaˋ cajméerˋ e jneaa˜aaˈ calɨlíˈˆnaaˈ lajo̱. 18 Jo̱ dseaˋ dseeˉ dseaˋ quibˊ lɨ́ɨnˊn song jáˈˉ nilíingˋtú̱u̱ e jaˋ dseeˉ røønˉ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ dsʉˈ uíiˈ˜ e jmitiiˆ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Moi˜ do mɨ˜ cangɨ́ˋ e nɨcajáangˈ˜ ˈñiáˈˋa fɨˊ jaguóˋ Dseaˋ Jmáangˉ. 19 Dsʉco̱ˈ jnea˜, lana lɨ́ɨˊ lafaˈ nɨˈlɨɨm˜baa, co̱ˈ joˋ seenˉ e e júuˆ do quiʉˈˊguɨ ta˜ quiéˉe, dsʉˈ lanaguɨ nɨseenˉ e jmóoˋo lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Fidiéeˇ. Jo̱ mɨ˜ catángˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ, jo̱baˈ lɨ́ɨˊ lafaˈ røøbˋ catánˉn có̱o̱ˈr˜. 20 Jo̱ joˋ seenˉ e laco̱ˈ iin˜n ˈñiáˈˋa lana, co̱ˈ Dseaˋ Jmáamˉ nɨjmɨcó̱o̱ˈ˜ jnea˜ e seenˉ laco̱ˈ iing˜ írˋ. Jo̱ nɨseenˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la laˈeáangˊ e cajáangˈ˜ ˈñiáˈˋa fɨˊ jaguóˋ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ íbˋ cajo̱ i̱ cajmiˈneáangˋ jnea˜ jo̱ cartɨˊ cacuǿøngˋ ˈñiaˈrˊ e cajúiñˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ uíiˈ˜ dseeˉ quiéˉe. 21 Jo̱ jaˋ niguiaaˆ caˈˊ lají̱i̱ˈ˜ e guiúngˉ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ jnea˜. Jo̱ faco̱ˈ jaangˋ dseaˋ quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜ e niˈíngˈˋ Fidiéeˇ írˋ e jaˋ røøiñˋ dseeˉ dsʉˈ uíiˈ˜ e jmitir˜ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Moi˜ do, jo̱baˈ jaˋ calɨˈnéˉ e cajúngˉ Dseaˋ Jmáangˉ uíiˈ˜ dseeˉ quíˉiiˈ faco̱ˈ lajo̱.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes