A A A A A
Bible Book List

Gálatas 6 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jmɨcó̱o̱ˈ˜naˈ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ

Jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, song móoˉ ˈnʉ́ˈˋ e jaangˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ nɨcatǿngˈˋ fɨˊ ni˜ dseeˉ, jo̱baˈ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ seengˋnaˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, ˈnéˉ nijmɨcó̱o̱ˈ˜baˈ i̱ dseaˋ íˋ e laco̱ˈ nilɨseeiñˋ laco̱ˈ la seengˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ jmeeˉbaˈ e guiúngˉnaˈ có̱o̱ˈr˜, jo̱guɨ ñiim˜ áaˊnaˈ e laco̱ˈ jaˋ güɨlíˋ e la quie̱ˊ ˈnʉ́bˈˋ cajo̱ nijiúngˈˋnaˈ fɨˊ ni˜ dseeˉ. Jo̱guɨ jmɨcó̱o̱ˈ˜ rúngˈˋnaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e huɨ́ɨngˊ lɨ́ɨˊ quíiˉnaˈ, jo̱ lajo̱baˈ dseángˈˉ nilɨti˜ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ.

Jo̱ song jaangˋ dseaˋ ɨˊ dsíirˊ e niingˉguɨr, dsʉˈ o̱ˈ jáˈˉ e lajo̱, co̱ˈ lɨco̱ˈ jmɨgǿøngˋ ˈñiaˈˊbre song ɨˊ dsíirˊ lajo̱. Dsʉco̱ˈ lajaangˋ lajaamˋ dseaˋ ˈnéˉ ɨˊ dsíirˊ su guiʉ́ˉ jaléˈˋ e jmóorˋ o̱si jaˋ dseengˋ é. Jo̱ song ɨˊ dsíirˊ ˈñiaˈrˊ e guiʉ́ˉ lají̱i̱ˈ˜ e jmóorˋ do, jo̱ song dseángˈˉ lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ jaˋ ˈnéˉ jǿørˉ jial jmóoˋ dseaˋ jiéngˈˋ. Dsʉco̱ˈ lajaangˋ lajaamˋ dseaˋ ˈnéˉ to̱ˈˋ fɨ́ɨiñˋ lají̱i̱ˈ˜ e lɨ́ɨˊ quiáˈrˉ. Jo̱guɨ i̱ dseaˋ i̱ jmɨtɨ́ɨngˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ ˈnéˉ cuǿˈˉbre i̱ dseaˋ i̱ eˊ quiáˈrˉ do lají̱i̱ˈ˜ e catɨ́ɨiñˈˉ do e laco̱ˈ nijmɨcó̱o̱ˈ˜reiñˈ do.

Jo̱ jaˋ jmɨgǿøngˋ yaang˜naˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jmooˋnaˈ, co̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ cuǿøngˋ líˋ jmɨgǿøiñˋ Fidiéeˇ. Co̱faˈ lají̱i̱ˈ˜ e jniˊ dseaˋ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ quiáˈrˉ, e jo̱b cajo̱ e nisɨtɨ́ɨiñˊ mɨ˜ niróˋ. Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ i̱ seengˋ laco̱ˈ lɨ́ˋ dsíirˊ yaaiñ˜, co̱ˈ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ quiáˈrˉ e nijúuiñˉ, niˈnámˋbre quiáˈˉ Fidiéeˇ lata˜. Jo̱guɨ i̱ dseaˋ i̱ seengˋ laco̱ˈ iing˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ laˈeáangˊ e Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ dob nilɨseeiñˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do lata˜. Jo̱guɨ song cuøˊ bíˋ yee˜naaˈ e jmóˆooˈ jmangˈˉ e guiʉ́ˉ, jo̱guɨ song dseángˈˉ jaˋ jmɨtúngˉ dsiˋnaaˈ e jmóˆooˈ e jo̱, jo̱baˈ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ, niˈíimˈ˜baaˈ guiéeˆ quíˉiiˈ e cuøˈˊ Fidiéeˇ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ. 10 Jo̱baˈ contøømˉ ˈnéˉ jmóˆnaaˈ jmangˈˉ e guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ jo̱guɨ e jmɨcó̱o̱ˈ˜naaˈre, dsʉˈ la guíingˋguɨ eáangˊ ˈnéˉ jmóˆooˈ lajo̱ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ.

Júuˆ ɨ́ɨˋ ˈgooˋ quiáˈˉ Paaˉ

11 ¡Jo̱ jǿøˉnaˈ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, jial tíiˊ cóoˈ˜ e júuˆ e jmoˈˊo la quíiˉnaˈ! 12 Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jmóoˋ úungˋ e nitó̱ˆnaˈ li˜ fɨˊ ngúuˊ táangˋnaˈ, jmóorˋ lajo̱ e laco̱ˈ nijé̱rˉ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ caguiaangˉguɨ jo̱guɨ e laco̱ˈ jaˋ nijmeángˈˋ dseaˋ gaˋ írˋ uii˜ quiáˈˉ e guiarˊ júuˆ e cajúngˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ. 13 Jo̱ jɨˋguɨ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jmóoˋ úungˋ e tó̱o̱rˊ li˜ fɨˊ ngúuˊ táaiñˋ do jaˋ jmitir˜ jaléˈˋ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Moi˜. Dsʉˈ jmóorˋ úungˋ e ˈnʉ́ˈˋ nitó̱ˆnaˈ li˜ fɨˊ ngúuˊ táangˋnaˈ e laco̱ˈ nijmérˉ ráaiñˉ fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ dseaˋ jiéngˈˋ e nɨcalɨ́ˈˉbre ˈnʉ́ˈˋ e nɨcajmeeˇnaˈ li˜ fɨˊ ngúuˊ táangˋnaˈ. 14 Dsʉˈ jnea˜, jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ jaˋ e jmóoˋo ráanˉn e jiéˈˋguɨ; co̱ˈ dseángˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e calɨ́ˉ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ dseˈˋ crúubˆ, jí̱i̱ˈ˜ jo̱baˈ sé̱e̱ˈ˜e̱ teáˋ. Co̱ˈ laˈeáangˊ e catángˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆbaˈ, joˋ eeˋ ta˜ íingˆ quiéˉe jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ jaléˈˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la lana, jo̱guɨ lɨ́ɨˊ lafaˈ e cajúmˉbaa, co̱ˈ joˋ seenˉ e quiʉˈˊ ta˜ jnea˜ jaléˈˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ. 15 Jo̱guɨ joˋ eeˋ ta˜ íingˆ quíiˉnaˈ song tó̱o̱ˋ li˜ o̱si jaˋ tó̱o̱ˋ li˜ fɨˊ ngúuˊ táangˋnaˈ é; dsʉco̱ˈ lají̱i̱ˈ˜ e quíingˊguɨ quíiˉnaˈ e nɨcaquɨ́ˈˉ jíingˈˇ yaang˜naˈ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ, jo̱ jo̱baˈ nɨlɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ ˈmɨ́ɨmˉ lana. 16 Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ seengˋ laco̱ˈ la lɨ́ɨˊ e júuˆ e nɨcafáˈˉa na, có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ Israel i̱ quie̱ˊ Fidiéeˇ nifɨˊ quiáˈrˉ, güɨlɨseemˋbre juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ, jo̱guɨ güɨlíbˋ fɨˈˋ lɨ́ɨngˉ Fidiéeˇ írˋ cajo̱.

17 Latɨˊ lana jo̱guɨ lɨ˜ dséˉguɨ cajo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ nicuǿˈˉguɨr jnea˜ iihuɨ́ɨˊ; co̱ˈ jaléˈˋ e güɨˈˊ e quie̱e̱ˉ la lana cuøˊ li˜ e jmóoˋo lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ.

18 Jo̱baˈ dseaˋ rúˈˋnaaˈ, nimɨ́ɨˈ˜ɨ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ e niˈɨ́rˉ güeaˈˆ quiáˈrˉ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ. Jo̱ lajo̱b ˈnéˉ líˋ.

Jo̱ lanab jí̱i̱ˈ˜ féˈˋ jiˋ quiáˈˉ Paaˉ e catɨ́ɨngˉ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seengˋ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Galacia.

Galatians 6 New International Version (NIV)

Doing Good to All

Brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. But watch yourselves, or you also may be tempted. Carry each other’s burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. If anyone thinks they are something when they are not, they deceive themselves. Each one should test their own actions. Then they can take pride in themselves alone, without comparing themselves to someone else, for each one should carry their own load. Nevertheless, the one who receives instruction in the word should share all good things with their instructor.

Do not be deceived: God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction; whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. 10 Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers.

Not Circumcision but the New Creation

11 See what large letters I use as I write to you with my own hand!

12 Those who want to impress people by means of the flesh are trying to compel you to be circumcised. The only reason they do this is to avoid being persecuted for the cross of Christ. 13 Not even those who are circumcised keep the law, yet they want you to be circumcised that they may boast about your circumcision in the flesh. 14 May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which[a] the world has been crucified to me, and I to the world. 15 Neither circumcision nor uncircumcision means anything; what counts is the new creation. 16 Peace and mercy to all who follow this rule—to[b] the Israel of God.

17 From now on, let no one cause me trouble, for I bear on my body the marks of Jesus.

18 The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit, brothers and sisters. Amen.

Footnotes:

  1. Galatians 6:14 Or whom
  2. Galatians 6:16 Or rule and to
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes