Add parallel Print Page Options

In se ejemplo. Chica se teconeu yejhuan quiselis iherencia yejhua conetl, nemi quen se tlanamactli, masqui ica tlen melahuac ye iyaxca nochi on herencia. Yejhua quen se tlanamactli, pampa ica oncaj quintlacamati on tlacamej yejhuan quiscaltiaj. Niman quejehuiliayaj iherencia chica yejhua noscaltia para quimacasquej hasta ipan on tonajli ijcuac itataj oquijtoj cuajli para quiselis. Tejhuamej no ijqui. Ijcuac xe huajlaya toTeco Jesús, ticoconej catcaj. Pampa tihebreos ica oncatca tictlacamatiyaj on itlanahuatil Moisés, niman nemejhuamej yejhuan xnenhebreos no ica oncatca nenquitlacamatiyaj on intlanahuatilhuan on yejhuan más tlajtlajmatquej ipan nemotlaneltoc. Pero ijcuac oyejcoc on tonajli yejhuan Dios oquitlapejpenij, ocuajtitlan iConetzin yejhuan otlacat itech se sihuatl. Niman pampa hebreo catca, on tlanahuatijli yejhua oquimandaroj. Ijcon ohuajlaj para techmaquixtico itech on tlanahuatijli yejhuan otictlacamatquej quen tlanamactin ijcon Dios ohuel otechselij para iconehuan.

Niman para mechititia ica nemejhuamej nenteconehuan itech, Dios ocuajtitlan ipan toyojlo iEspíritu on iConetzin. Niman on Espíritu techchihualtia para tiquijliaj Dios: “NoTajtzin!” Ijcon, tej, cada se de nemejhuamej nenteconehuan itech Dios, niman xoc nentlanamactin. Niman pampa nemejhuamej neniconehuan, yejhua mechmaca nemoherencia pampa nenquineltocaj Cristo.

Pablo nopajsolohua impampa on tlaneltocaquej

Ijcuac nemejhuamej xnenquixmatiyaj Dios, nentlanamactin catcaj intech dioses yejhuan xmelahuac dioses. Aman nenquixmatij Dios. Más cuajli niquijtos, mechixmati. Yejhua ica, ¿quen ijqui, tej, nenquinequij nemocuepasquej niman nenquitlacamatisquej on tlanahuatijli, niman ocsejpa nennemisquej quen tlanamactin? 10 Nemejhuamej ocsejpa yopeu nenquichihuaj ilhuitl ijcuac yejco on hueyi tonaltin, ijcuac yencuiya on metztli, ijcuac yejco on hueyixticaj xipan niman no ijqui ipan ocsequi tonaltin. 11 Sanoyej ninomojtia nicmatis tla on tequitl yejhuan onicchiu nemotzajlan sanencaj onicchiu.

12 Nocnihuan, sanoyej nemechtlajtlanilia xmoxelocan itech on tlanahuatijli quen nejhua onicchiu. Ipan se tonajli catca, oninoxeloj itech on tlanahuatijli para ninemis quen nemejhuamej yejhuan xnenhebreos yejhuan xonempajsolijquej ica on tlanahuatijli. Ijcuac ninemiya nemohuan, nemejhuamej nochi cuajli onennechchihuilijquej. 13 Ye nenquimatztoquej ica ijcuac quemach ye ica nemohuan oninen, oninen ipampa on cualolistli yejhuan niquijyohuiyaya. Yejhua ica chica ninemiya nemohuan, onemechijlij on cuajli tlajtojli yejhuan quitemaca temaquixtilistli. 14 Masqui on cualolistli yejhuan onicpix onochiu quen se tepajsolohuilistli nemotech, nemejhuamej xonennechtlajyelmatquej nion onenquijtojquej tla xnennechselisquej. Yej onennechselijquej quen yacaj iilhuicactequitcau Dios. Onennechselijquej quen sa no nejhua niJesucristo yesquia. 15 Aman, ¿tlinon nemopan nochihua? ¿Canon oncaj on paquilistli yejhuan onenquipixquej notech? Nejhua hueli nicteixpantilia ica nemejhuamej tla san huelisquia, hasta nemoquixtilisquiaj nemixtololojhuan para nennechinmacasquiaj. 16 ¿Aman yoninocuep nemotlahuelicniu san ica nemechijlia on tlen melahuac?

17 On tlacamej yejhuan quinequij para nenquitlacamatisquej on tlanahuatijli, quichihuaj miyec tlajtlamach yejhuan cuajli san para xquinhuelitacan. Pero ijcuac ijcon quichihuaj, quichihuaj ican xcuajli inyojlo. On tlen yejhuamej quinequij, mechxelosquej notech para yejhuamej nenquintlajsojtlasquej. 18 Aman, tej, tla on tlacamej quichihuasquej on tlen cuajli ican cuajli inyojlo, cuajli para ijqui ma quichihuacan nemotech. Niman nochipa ijqui ma quichihuacan hasta ijcuac nejhua xnemohuan ninemis. 19 Notlajsojcaconehuan, aman ocsejpa niquijyohuijticaj on tlen tecocoj nemopampa, quen se nantli yejhuan nococohua ijcuac quinemitia iconetzin. Niman nitlajyohuijtias hasta ijcuac nemonemilis nocahuas quen inemilis Cristo. 20 Nicnequisquia ninemis nemohuan nimantzin aman para más cuajli nihuelis nemechnojnotzas. Xnicmati, tej, tlinon nicnemilis nemotechica.

On inejemplo Agar niman Sara

21 Nemejhuamej yejhuan nenquinequij para on itlanahuatil Moisés mechnahuatis, ¿nencajsicamatij tlinon quijtohua on tlanahutijli? 22 Tej, on Yectlajcuilojli quijtohua ica Abraham oquipix ome iconeu. Se iconeu oquipix ihuan se tlanamactli itoca Agar, niman ocse oquipix ihuan on yejhuan cuajli isihuau yejhuan tlamacahuajli. On isihuau itoca Sara. 23 On yejhuan iconeu on sihuatlanamactli otlacat sa no ijqui quen tlacatij nochimej coconej, pero iconeu on yejhuan tlamacahuajli otlacat itechcopa se milagro pampa Dios ijqui oquitlalij ipan ipromesa. 24 In omemej sihuamej quiteititiaj on ejemplos de yejhua on ome pactos yejhuan Dios oquipix inhuan on tlacamej. Agar quiteititia on pacto yejhuan de tlanahuatijli, yejhuan Dios oquinmacac on hebreos ne ipan on tepetl itoca Sinaí. On yejhuan quitlacamatij in pacto, yejhuamej tlanamactin itech on tlanahuatijli sa no ijqui quen Agar, niman iconehuan nemiyaj tlanamactin, niman ijcon oquitlacamatquej Abraham. 25 Ijcon, tej, Agar iejemplo on tepetl itoca Sinaí yejhuan oncaj ne ipan on ilado Arabia. Agar no iejemplo on hueyican itoca Jerusalén yejhuan oncaj ipan in tlalticpactli campa nemij on hebreos. Jerusalén niman nochimej on hebreos nemij tlanamactin itech on tlanahuatijli quen Agar, niman iconehuan nemiyaj tlanamactin itech Abraham. 26 Pero Sara tlamacahuajli. Yejhua ejemplo de Jerusalén yejhuan oncaj ne ilhuicac. On Jerusalén tlamacahuajli, niman yejhua tochan. 27 Niman on Yectlajcuilojli quijtohua:

Xmopacti, Sara, tejhua yejhuan titetzacatl, yejhuan xoticpix moconehuan. Xtzajtzi ican pactli tejhua yejhuan xqueman oticpix on tlen tecocoj yejhuan quipia se sihuatl ijcuac quinemitia iconetzin. Pampa tejhua, Sara, yejhuan omitzcajquej, ticpias más moconehuan xquen Agar yejhuan aman ihuan nemi mohuehuentzin.

28 Aman, nocnihuan, ijcon quen Isaac teconeu itech Sara, pampa Dios yejhua ipromesa, tejhuamej no titeconehuan itech Dios. 29 Ismael yejhuan otlacat sa no ijqui quen tlacatij nochimej on coconej, oquitlahuelitac niman quitlajyohuiltiaya Isaac yejhuan otlacat itechcopa on Espíritu. Ijcon quen ipan on tonaltin onochiu, aman sa no ijqui nochihua. 30 Pero ¿tlinon quijtohua on Yectlajcuilojli? Quijtohua: “Xconquixti on sihuatlanamactli ihuan iconeu, pampa iconeu on sihuatlanamactli xhuelis quiselis on herencia yejhuan quiselis iconeu on yejhuan tlamacahuajli.” 31 Ijcon, tej, nocnihuan, tejhuamej quen xtiteconehuan itech on yejhuan sihuatlanamactli, yej quen titeconehuan itech on yejhuan tlamacahuajli.